Tłumaczenia na język polski:

  • Ha’Yud-Alef Stadium   

Przykładowe zdania z "HaYud-Alef Stadium", pamięć tłumaczeniowa

add example
The police force of the organising country, in consultation with the football organisers, shall ensure that the visiting police delegation has, when appropriate, stadium access and accreditation (seating is not required) to enable the delegation to carry out their tasks effectivelySiły policyjne państwa organizującego – w porozumieniu z organizatorami meczu – w stosownym przypadku zapewniają oddelegowanemu oddziałowi policji dostęp do stadionu i akredytację (miejsca siedzące nie są konieczne), by oddział ten mógł skutecznie wypełniać swoje zadania
Tourist Attractiveness of Football Stadiums in Selected European Union StatesAtrakcyjność turystyczna stadionów piłkarskich w wybranych państwach Unii Europejskiej
The computer program for checking the format of computer files before sending them to the Commission (WinCheckCsv) is included in the data transfer program (STADIUM clientProgram komputerowy do sprawdzania formatu plików komputerowych przed wysłaniem ich do Komisji
The latest STADIUM client and more information on the use of STATEL/STADIUM shall be downloaded from the CIRCA web-site of the EAGGFNajnowszą wersję programu STADIUM-Client oraz więcej informacji na temat korzystania z STATEL/STADIUM można uzyskać na stronie internetowej CIRCA EFOGR
Data files with the characteristics as described under ‧.‧ shall be sent with consignment type X-TABLE-DATA (see STADIUM clientPliki danych o cechach opisanych w pkt ‧.‧ przesyłane są z przesyłką typu DANE Z TABELI-X (patrz: program STADIUM-Client
Security in the sport stadiumBezpieczeństwo stadionowe
The STADIUM client includes a specific consignment type for this kind of tabular transfer i.e. CODE-LISTProgram STADIUM-Client zawiera szczególny typ przesyłki dla tego rodzaju transferu danych w formie tabel, tj. WYKAZ KODÓW
" The track at Hamar Stadium in Norway is being resurfacedTor na stadionie Hamar w Norwegii pokrywany jest nową nawierzchnią
Hydrogeological conditions of subway station “National Stadium” of second metro line.Warunki hydrogeologiczne w rejonie stacji II linii metra „Stadion Narodowy”.
You see, I' m promoting this rock concert at the stadium on TuesdayOrganizuję ten rockowy koncert na stadionie we wtorek
Dziesieciolecia Stadium through the decades - history, present and futureStadion przez Dziesięciolecia: historia,terażniejszość i przyszłość
The dolphin is captured and put in a concrete tank surrounded by a stadium full of screaming peopleDelfin jest łapany i wkładany do pojemnika, otoczonego tłumem krzyczących ludzi
Some whacko calls you up telling tales about a man buried in this stadium, you drag us out here in the middle of the nightJakiś świr dzwoni i opowiada bajeczki o mężczyźnie zakopanym na stadionie, a pan ciągnie nas tu w samym środku nocy
Now beside the stadium lobbying, you' re also charged with a murder caseTeraz poza kręceniem przy budowie stadionu, jesteś również oskarżony o morderstwo
Their offices are across the campus, behind the stadiumMają biuro po drugiej stronie kampusu za stadionem
Crimes stadium and perpetratorsPrzestępstwa stadionowe i ich sprawcy
whereas football plays an important social and educational role, and is an effective instrument for social inclusion and multicultural dialogue, and needs to play an active part in counteracting discrimination, intolerance, racism and violence, as many of such incidents are still taking place in and around stadiums, and whereas professional football clubs and leagues also play a vital social and cultural role in their local and national communitiesmając na uwadze, że piłka nożna pełni istotną rolę społeczną oraz edukacyjną i jest skutecznym narzędziem służącym integracji społecznej i dialogowi wielokulturowemu i musi odgrywać czynną rolę w zwalczaniu dyskryminacji, walce z nietolerancją, rasizmem i przemocą, ponieważ na stadionach i wokół nich ma nadal miejsce wiele incydentów o takim podłożu, oraz mając na uwadze, że zawodowe kluby i ligi piłkarskie odgrywają także bardzo istotną rolę społeczną i kulturową w swoim środowisku lokalnym i krajowym
There she is, site of the old stadiumTam jest, na starym stadionie
Once they' ve assembled, we' il move our men out of the hostile area...... and back to the Pakistani Stadium, the safe zoneGdy już dotrą, zabierzemy naszych ludzi z wrogiego terenu... do strefy kontrolowanej przez Pakistańczyków
Names of data sets shall be, according to the Stadium requirements, in the formZgodnie z wymogami Stadium nazwy zestawów danych będą przybierały następującą formę
Data shall be transmitted to the Commission (Eurostat) in electronic form by means of a secure data transmission software application (STADIUM/EDAMIS) to be made available by the Commission (EurostatDane przekazywane są Komisji (Eurostatowi) w formie elektronicznej przy pomocy bezpiecznego oprogramowania aplikacyjnego do przekazywania danych (STADIUM/EDAMIS), które zostanie udostępnione przez Komisję (Eurostat
You think the cops are gonna show up at the stadium?Myślisz, że policja obstawi stadion?
In this connection the CoR would highlight the need for forums for representatives from different sports and representatives from public stadium owners to enable them to discuss current and future requirements for sports facilities and stadiumsPragnie w związku z tym zwrócić szczególną uwagę na potrzebę zorganizowania forum przedstawicieli różnych dyscyplin sportu oraz przedstawicieli właścicieli obiektów sportowych, na którym omawiano by aktualne i przyszłe potrzeby dotyczące obiektów sportowych i stadionów
The computer program for checking the format of computer files before sending them to the Commission (WinCheckCsv) is included in the data transfer program (STADIUM clientProgram komputerowy do sprawdzania formatu plików komputerowych przed wysłaniem ich do Komisji (WinCheckCsv) jest załączony do programu do przesyłania danych (STADIUM-Client
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 396 zdań frazy HaYud-Alef Stadium.Znalezione w 1,13 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.