Tłumaczenia na język polski:

  • Ha’Yud-Alef Stadium   

Przykładowe zdania z "HaYud-Alef Stadium", pamięć tłumaczeniowa

add example
I' m pitching tomorrow night in Yankee StadiumBede jutro grał na stadionie Jankesów. a
But back there, in the stadium that The Rutles came in ‧ to a capacity house, a sell- outNie tu, na parkingu, oczywiście...... ale... tam dalej, na stadionie, gdzie The Rutles przybyli w ‧ na wyprzedaż
The preferred transmission support is Stadium, sent to an address to be notified by EurostatPreferowanym środkiem przesyłania jest Stadium. Adres dostarczany jest przez Eurostat
They named LSU' s stadium Death Valley because of this storyNazwali stadion LSU Doliną Śmierci właśnie przez tą historię
The patio was my stadiumPatio było moim stadionem
Football stadium as a space of expression of social and political attitudesStadion piłkarski jako przestrzeń wyrażania postaw społeczno-politycznych
We' re going to need a police escort for that US bus, to and from the stadiumTrzeba dodatkowo chronić autobus amerykańskiej drużyny
LocaI ‧, so I got to know aII the ushers... at Yankee Stadium and Shea, tooLokum ‧, więc musiałem znać wszystkich bileterów... na Stadionie Jankesów i Shea, także
Giants StadiumStadion olbrzymów
I guess he' s in that big stadium in the skyMyślę, że jest na wielkim stadionie w niebie
Knebworth StadiumStadion Knebwortha
10th Anniversary Stadium in the perspective of landscape changes of WarsawStadion X-lecia w perspektywie przekształceń krajobrazowych Warszawy
Representations of West Ham United Football Club and Tottenham Hotspur in British newspapers in their argument over The Olympic Stadium ownership; a textual analysis with educational applications.Reprezentacja drużyn piłkarskich West Ham United i Tottenham Hotspur w sporze o przejęcie Stadionu Olimpijskiego w brytyjskich gazetach; analiza lingwistyczna z aplikacją edukacyjną.
There' ‧ be a Iot of traffic near the stadiumPrzy stadionie będzie duży ruch
His final words were details about a burial in this stadiumJego ostatnie słowa szczegółowo opisywały pochówek na tym stadionie
Data files with the characteristics as described under ‧.‧ shall be sent with consignment type X-TABLE-DATA (see STADIUM clientPliki danych o cechach opisanych w pkt ‧.‧ przesyłane są z przesyłką typu DANE Z TABELI X (patrz: program STADIUM-Client
Stadium hooliganism as a negative phenomenon causing public disorderChuligaństwo stadionowe jako negatywne zjawisko wywołujące zakłócenie porządku publicznego
I' il be sitting in the west wing of the stadiumJa będę siedziała... we wschodniej części stadionu
Only seven stops to the soccer stadiumDo stadionu tylko ‧ przystanków
I thought Jimmy Hoffa being buried in Giants Stadium was an urban legendA myślałem, że pogrzeb Jimmy' ego Hoffy na Stadionie Gigantów to legenda
Inside the stadium or just nearby?Na stadionie czy w okolicy?
" when you have your own statue outside the stadium, you don' t come off the bench. "" kiedy ty masz twój własny posąg na zewnątrz stadionu, ty być nie odpadam ława. " [ Śmiechy ]
This is a very small stadiumTo bardzo mały stadion
Those stadium lights, how' d you manage that?Jak ci się udało z tymi reflektorami na stadionie?
Sports stadiums - the history and function in the urban space of cities on the example of the complex of EURO 2012 in Poland.Stadiony sportowe - historia i funkcja w przestrzeni urbanistycznej miast na przykładzie obiektów EURO 2012 w Polsce.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 396 zdań frazy HaYud-Alef Stadium.Znalezione w 1,346 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.