Tłumaczenia na język polski:

  • Ha’Yud-Alef Stadium   

Przykładowe zdania z "HaYud-Alef Stadium", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Me, I worked at the stadium, digging those mass graves for
pl za ‧ dolców dziennie!
en It is out of the stadium!
pl Poza stadion!
en The coordinating body of the Member State must transfer the computer files and the relating documentation to the Commission through STATEL/STADIUM
pl Organ koordynujący państwa członkowskiego jest zobowiązany dokonać transferu plików komputerowych oraz odpowiedniej dokumentacji do Komisji za pośrednictwem STATEL/STADIUM
en The coordinating body of the Member State must transfer the computer files and the relating documentation to the Commission through STATEL/STADIUM
pl Organ koordynujący Państwa Członkowskiego musi dokonać transferu plików komputerowych oraz odpowiedniej dokumentacji do Komisji za pośrednictwem STATEL/STADIUM
en " The track at Hamar Stadium in Norway is being resurfaced
pl Tor na stadionie Hamar w Norwegii pokrywany jest nową nawierzchnią
en At Ole Miss we have the Grove by the stadium
pl W Ole Miss mamy alejkę przy stadionie
en My dad and I would go to Yankee Stadium and see the Yankees win
pl Ojciec zabierał mnie na stadion Jankesów, by śledzić ich triumfy
en SJ, I' ve been thinking a lot of about that and one of the things that think will be special for both of us is we' il walk arm in arm to center of Union Stadium at the first ball game, and we' il do the coin toss together
pl SJ, długo nad tym myślałem i doszedłem do wniosku że czymś wyjątkowym będzie dla nas dwóch jeśli wejdziemy ramię w ramię na środek stadionu Unii przed pierwszym meczem, i rzucimy monetą
en They named LSU' s stadium Death Valley because of this story
pl Nazwali stadion LSU Doliną Śmierci właśnie przez tą historię
en Aggression in the stadium - Polish specificity?
pl Agresja na stadionach - polska specyfika?
en " Miss Crock, bring the cash to Three Rivers Stadium at ‧: ‧ PM
pl Pani Crock,... pieniądze proszę przynieść dzisiaj, na stadion o ‧- tej
en Once they' ve assembled, we' il move our men out of the hostile area...... and back to the Pakistani Stadium, the safe zone
pl Gdy już dotrą, zabierzemy naszych ludzi z wrogiego terenu... do strefy kontrolowanej przez Pakistańczyków
en Data shall be transmitted to the Commission (Eurostat) in electronic form by means of a secure data transmission software application (STADIUM/EDAMIS) to be made available by the Commission (Eurostat
pl Dane przekazywane są Komisji (Eurostatowi) w formie elektronicznej przy pomocy bezpiecznego oprogramowania aplikacyjnego do przekazywania danych (STADIUM/EDAMIS), które zostanie udostępnione przez Komisję (Eurostat
en Ongoing co-operation and communication between police and supporter groups can help provide a basis for a safe, secure and welcoming atmosphere for all supporters, and can provide a channel for relaying important information such as travel advice, access routes to the stadium, applicable legislation and behavioral tolerance levels
pl Bieżąca współpraca i komunikacja między policją a grupami kibiców może także przyczynić się do stworzenia podstawy bezpiecznej i przyjaznej atmosfery dla wszystkich kibiców; może także stworzyć kanał przekazywania istotnych informacji takich jak informacje o podróżowaniu, drogach dojazdowych do stadionu, obowiązujących przepisach prawa oraz poziomach tolerancji różnych zachowań
en The stoning took place in a stadium in Kismayo, in southern Somalia, in the presence of 1 000 spectators, while 50 men carried out the execution.
pl Ukamienowanie odbyło się na stadionie w Kismaju, na południu Somalii, w obecności tysiąca widzów, a 50 mężczyzn dokonało egzekucji.
en The poetics of stadium. City, supporters, slogans
pl Poetyka stadiomu. Miasto, kibice, hasła
en Indication of opportunities for the improvement in obtaining decisions regarding environmental conditions in accordance with the reconstruction of the Tenth Anniversary Stadium to National Stadium.
pl Wskazanie możliwości usprawnień w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przebudowy Stadionu Dziesięciolecia na Stadion Narodowy
en The way a stadium sounds when a player performs well
pl Zupełnie jak tuż po studiach
en Rather than having stadiums built for European championships, I would prefer money to be invested for our citizens - in buildings, heating networks and renewable energies.
pl Wolałbym, by zamiast budować stadiony na mistrzostwa Europy, inwestowano pieniądze w naszych obywateli - w budynki, sieci grzewcze i energię ze źródeł odnawialnych.
en whereas the stoning to death was carried out by a group of ‧ men in a stadium in the southern port of Kismayo, in front of around ‧ spectators
pl mając na uwadze, że ukamienowania dokonała grupa ‧ mężczyzn na stadionie w portowym mieście Kismajo na południu kraju na oczach ‧ widzów
en Their offices are across the campus, behind the stadium
pl Mają swój punkt po drugiej stronie miasteczka akademickiego, za stadionem
en You think the cops are gonna show up at the stadium?
pl Myślisz, że policja obstawi stadion?
en " The track at Hamar Stadium in Norway is being resurfaced
pl " Tor kolarski w Hamar w Norwegii otrzymał nową nawierzchnię
en Crimes stadium and perpetrators
pl Przestępstwa stadionowe i ich sprawcy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 396 zdań frazy HaYud-Alef Stadium.Znalezione w 1,184 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.