Tłumaczenia na język polski:

  • Ha’Yud-Alef Stadium   

Przykładowe zdania z "HaYud-Alef Stadium", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The police force of the organising country, in consultation with the football organisers, shall ensure that the visiting police delegation has, when appropriate, stadium access and accreditation (seating is not required) to enable the delegation to carry out their tasks effectively
pl Siły policyjne państwa organizującego – w porozumieniu z organizatorami meczu – w stosownym przypadku zapewniają oddelegowanemu oddziałowi policji dostęp do stadionu i akredytację (miejsca siedzące nie są konieczne), by oddział ten mógł skutecznie wypełniać swoje zadania
en Tourist Attractiveness of Football Stadiums in Selected European Union States
pl Atrakcyjność turystyczna stadionów piłkarskich w wybranych państwach Unii Europejskiej
en The computer program for checking the format of computer files before sending them to the Commission (WinCheckCsv) is included in the data transfer program (STADIUM client
pl Program komputerowy do sprawdzania formatu plików komputerowych przed wysłaniem ich do Komisji
en The latest STADIUM client and more information on the use of STATEL/STADIUM shall be downloaded from the CIRCA web-site of the EAGGF
pl Najnowszą wersję programu STADIUM-Client oraz więcej informacji na temat korzystania z STATEL/STADIUM można uzyskać na stronie internetowej CIRCA EFOGR
en Data files with the characteristics as described under ‧.‧ shall be sent with consignment type X-TABLE-DATA (see STADIUM client
pl Pliki danych o cechach opisanych w pkt ‧.‧ przesyłane są z przesyłką typu DANE Z TABELI-X (patrz: program STADIUM-Client
en Security in the sport stadium
pl Bezpieczeństwo stadionowe
en The STADIUM client includes a specific consignment type for this kind of tabular transfer i.e. CODE-LIST
pl Program STADIUM-Client zawiera szczególny typ przesyłki dla tego rodzaju transferu danych w formie tabel, tj. WYKAZ KODÓW
en " The track at Hamar Stadium in Norway is being resurfaced
pl Tor na stadionie Hamar w Norwegii pokrywany jest nową nawierzchnią
en Hydrogeological conditions of subway station “National Stadium” of second metro line.
pl Warunki hydrogeologiczne w rejonie stacji II linii metra „Stadion Narodowy”.
en You see, I' m promoting this rock concert at the stadium on Tuesday
pl Organizuję ten rockowy koncert na stadionie we wtorek
en Dziesieciolecia Stadium through the decades - history, present and future
pl Stadion przez Dziesięciolecia: historia,terażniejszość i przyszłość
en The dolphin is captured and put in a concrete tank surrounded by a stadium full of screaming people
pl Delfin jest łapany i wkładany do pojemnika, otoczonego tłumem krzyczących ludzi
en Some whacko calls you up telling tales about a man buried in this stadium, you drag us out here in the middle of the night
pl Jakiś świr dzwoni i opowiada bajeczki o mężczyźnie zakopanym na stadionie, a pan ciągnie nas tu w samym środku nocy
en Now beside the stadium lobbying, you' re also charged with a murder case
pl Teraz poza kręceniem przy budowie stadionu, jesteś również oskarżony o morderstwo
en Their offices are across the campus, behind the stadium
pl Mają biuro po drugiej stronie kampusu za stadionem
en Crimes stadium and perpetrators
pl Przestępstwa stadionowe i ich sprawcy
en whereas football plays an important social and educational role, and is an effective instrument for social inclusion and multicultural dialogue, and needs to play an active part in counteracting discrimination, intolerance, racism and violence, as many of such incidents are still taking place in and around stadiums, and whereas professional football clubs and leagues also play a vital social and cultural role in their local and national communities
pl mając na uwadze, że piłka nożna pełni istotną rolę społeczną oraz edukacyjną i jest skutecznym narzędziem służącym integracji społecznej i dialogowi wielokulturowemu i musi odgrywać czynną rolę w zwalczaniu dyskryminacji, walce z nietolerancją, rasizmem i przemocą, ponieważ na stadionach i wokół nich ma nadal miejsce wiele incydentów o takim podłożu, oraz mając na uwadze, że zawodowe kluby i ligi piłkarskie odgrywają także bardzo istotną rolę społeczną i kulturową w swoim środowisku lokalnym i krajowym
en There she is, site of the old stadium
pl Tam jest, na starym stadionie
en Once they' ve assembled, we' il move our men out of the hostile area...... and back to the Pakistani Stadium, the safe zone
pl Gdy już dotrą, zabierzemy naszych ludzi z wrogiego terenu... do strefy kontrolowanej przez Pakistańczyków
en Names of data sets shall be, according to the Stadium requirements, in the form
pl Zgodnie z wymogami Stadium nazwy zestawów danych będą przybierały następującą formę
en Data shall be transmitted to the Commission (Eurostat) in electronic form by means of a secure data transmission software application (STADIUM/EDAMIS) to be made available by the Commission (Eurostat
pl Dane przekazywane są Komisji (Eurostatowi) w formie elektronicznej przy pomocy bezpiecznego oprogramowania aplikacyjnego do przekazywania danych (STADIUM/EDAMIS), które zostanie udostępnione przez Komisję (Eurostat
en You think the cops are gonna show up at the stadium?
pl Myślisz, że policja obstawi stadion?
en In this connection the CoR would highlight the need for forums for representatives from different sports and representatives from public stadium owners to enable them to discuss current and future requirements for sports facilities and stadiums
pl Pragnie w związku z tym zwrócić szczególną uwagę na potrzebę zorganizowania forum przedstawicieli różnych dyscyplin sportu oraz przedstawicieli właścicieli obiektów sportowych, na którym omawiano by aktualne i przyszłe potrzeby dotyczące obiektów sportowych i stadionów
en The computer program for checking the format of computer files before sending them to the Commission (WinCheckCsv) is included in the data transfer program (STADIUM client
pl Program komputerowy do sprawdzania formatu plików komputerowych przed wysłaniem ich do Komisji (WinCheckCsv) jest załączony do programu do przesyłania danych (STADIUM-Client
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 396 zdań frazy HaYud-Alef Stadium.Znalezione w 1,222 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.