Tłumaczenia na język polski:

  • Grzegorz z Nareku   

Przykładowe zdania z "Gregory of Narek", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The deification of human in teaching of St. Gregory of Nyssa against the background of the ancient concept
pl Przebóstwienie człowieka w nauczaniu św. Grzegorza z Nyssy na tle koncepcji starożytnych
en Virtuous Christian life in the light of the homily of St. Gregory of Nyssa in the Book of Ecclesiastes
pl Życie cnotliwe chrześcijanina w świetle homilii św. Grzegorza z Nyssy do Księgi Eklezjastesa
en Love in ,,Moralia in Job" of saint Gregory the Great.
pl Miłość w "Moraliach" świętego Grzegorza Wielkiego.
en The relations between Visigoths and Franks according to chronicle of Gregory of Tours and chronicle of Fredegar
pl Temat pracy: Relacje wizygocko – frankijskie w świetle relacji kroniki Grzegorza z Tours i kroniki Fredegara
en Mr Gregory, do you honestly think that if we laid down arms today the apartheid regime would cease their acts of violence against our people?
pl Panie Gregory, czy zrozumiesz to, czy jak przestaniemy dziś walczyć...... to reżim Apartheidu nie użyje przemocy przeciwko nam?
en Deification in the Negative Theology of Gregory of Nyssa and Pseudo-Dionysus the Areopagite.
pl Przebóstwienie w teologii negatywnej Grzegorza z Nyssy i pseudo-Dionizego Areopagity.
en However, the problem was n't completely solved by the Julian calendar, because a tropical year is n't ‧ days long; it 's ‧ days long. You still have a calendar drift problem, it just takes many centuries to become noticeable. And so, in ‧, Pope Gregory ‧ instituted the Gregorian calendar, which was largely the same as the Julian Calendar, with one more trick added for leap years: even Century years (those ending with the digits ‧) are only leap years if they are divisible by ‧. So, the years ‧, ‧, and ‧ were not leap years (though they would have been under the Julian Calendar), whereas the year ‧ was a leap year. This change makes the average length of a year ‧ days. So, there is still a tiny calendar drift, but it amounts to an error of only ‧ days in ‧ years. The Gregorian calendar is still used as a standard calendar throughout most of the world
pl Jednakże kalendarz juliański nie rozwiązał problemu do końca, gdyż rok nie trwa ‧, ‧ dni lecz ‧, ‧. Nadal występowały przesunięcia kalendarza. Zajęło to stulecia, aby stały się one zauważalne. W roku ‧ papież Grzegorz ‧ ustanowił kalendarz gregoriański, który różnił się od juliańskiego tym, że z lat pełnych stuleci (kończących się cyframi ‧) przestępne są tylko te, które dzielą się przez ‧. Zatem lata ‧, ‧, i ‧ nie były przestępnymi (w kalendarzu juliańskim były), natomiast rok ‧ był rokiem przestępnym. Kalendarz ten nie usuwa do końca przesuwania kalendarza, ale niweluje ten efekt do ‧ dni na ‧, ‧ lat. W chwili obecnej kalendarz gregoriański jest kalendarzem urzędowym w większości krajów
en Elizabeth Gregory' s official cause of death was asphyxia caused by immersion in fluid
pl Oficjalnym powodem śmierci Elizabeth Gregory było uduszenie przez zanurzenie w wodzie
en I should especially like to thank all my colleagues on the Committee on Culture and Education, in the secretariats, and you, Commissioner, and your Director General at the helm, Gregory Paulger, for ten years of excellent cooperation in the audiovisual field.
pl Chciałabym szczególnie podziękować wszystkim koleżankom i kolegom w Komisji Kultury i Edukacji, wszystkim pracownikom sekretariatów, a także pani komisarz i stojącemu na czele dyrektorowi generalnemu, panu Gregory'emu Paulgerowi za te dziesięć lat wspaniałej współpracy w obszarze audiowizualnym.
en It might just mean that I' d like there to be one molecule of my life that goes unexamined by Gregory House
pl To może po prostu znaczyć, że chciałbym, żeby choć jedna molekuła mojego życia pozostała niesprawdzona przez Gregorego House’ a
en Christian philantropy in the light of St Gregory's the Great "XL homiliarum in Evangelia"
pl Opera charitatis. Dobroczynność chrześcijańska w świetle "XL homiliarum in Evangelia" św. Grzegorza Wielkiego
en Translating Third Languages within the Polish Literary Polysystem. On the Basis of Gregory David Roberts’ Shantaram and Its Polish Translation by Maciejka Mazan.
pl Tłumaczenie trzecich języków z perspektywy polskiego polisystemu literackiego na podstawie "Shantaram" Gregorego Davida Robertsa i jej polskiego tłumaczenia Maciejki Mazan
en One of Gregory' s guys a few years ago
pl Był jednym z chłopaków Gregory' ego kilka lat temu
en "The Writings of Pope Gregory the Great"
pl Spuścizna pisarska papieża Grzegorza I Wielkiego
en Martin of Tours as a saint and a national patron of Gaul in the light of the writings of Sulpicjus Severus and Gregory of Tours
pl Marcin z Tours jako święty i narodowy patron Galii w świetle pism sulpicjusza Sewera i Grzegorza z Tours.
en OK, uh, Gregory, thanks for the mythology lesson...... but that really only explains one safe...... and we got a couple of empty safes here
pl OK, Gregory, dzięki za lekcje mitologii...... ale to wyjaśnia sprawę jednego sejfu...... a my tu mamy dwa puste sejfy
en Evangelical blessing as road to perfection in selected egzegetical works St. Gregory of Nyssa.
pl Błogosławieństwa ewangeliczne jako droga do doskonałości w wybranych dziełach egzegetycznych świętego Grzegorza z Nyssy
en Woman of the times of the Merowings Dynasty in the light of Gregory's of Tours Chronicle
pl Kobieta w czasach dynastii Merowingów w świetle Kroniki Grzegorza z Tours
en Polish question during the ponificate of Pope Gregory XVI
pl Sprawa polska w trakcie pontyfikatu Grzegorza XVI
en Photos link ray fiske to gregory malina, and the documents prove that fiske' s guilty of insider trading
pl Zdjęcia powiązują Raya Fiske' a z Gregorym Malina.Dokumenty potwierdzają winę Fiske' a w sprawie przekupstwa
en Virtue in the terms of the works of St. Gregory of Nyssa "Sermonts of Ecclesiastes"
pl Cnota w świetle dzieła św. Grzegorza z Nyssy 'Homilie do Eklezjastesa'
en The "Monk" by Matthew Gregory Lewis - a monograph of the work, publications and translation
pl "Mnich" Matthew Gregory Lewisa – monografia dzieła, wydań i przekładu
en Between word and sound... About the work of Gregory Ciechowski.
pl Pomiędzy słowem a dźwiękiem... O twórczości Grzegorza Ciechowskiego.
en The reign of King Clovis in St. Gregory's Tours Historiarum Libri Decem - between the truth and the legend
pl Panowanie króla Chlodwiga w Historiarum Libri Decem św. Grzegorza z Tours - między prawdą a legendą.
en The image of the Visigoths based on "Historiae Francorum" Gregory`s von Tours and the contemporary sources.
pl Obraz Wizygotów w oparciu o "Historiae Francorum" Grzegorza z Tours i źródła współczesne.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2559403 zdań frazy Gregory of Narek.Znalezione w 316,981 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.