Tłumaczenia na język polski:

  • Grzegorz z Nareku   

Przykładowe zdania z "Gregory of Narek", pamięć tłumaczeniowa

add example
The way of spiritual improvement in "Select Orations" by Gregory of Nazianzus.Droga doskonalenia duchowego w "Mowach wybranych" Grzegorza z Nazjanzu.
Evangelical blessing as road to perfection in selected egzegetical works St. Gregory of Nyssa.Błogosławieństwa ewangeliczne jako droga do doskonałości w wybranych dziełach egzegetycznych świętego Grzegorza z Nyssy
Show me what you' re made of, Mister GregoryXhosa/ Masz odwagę, by zmierzyć się ze starszym, Panie Gregory?
Teaching of St Gregory of Nyssa and the Needs of Contemporary Human BeingNauczanie św. Grzegorza z Nyssy a potrzeby współczesnego człowieka
"The Writings of Pope Gregory the Great"Spuścizna pisarska papieża Grzegorza I Wielkiego
Love in ,,Moralia in Job" of saint Gregory the Great.Miłość w "Moraliach" świętego Grzegorza Wielkiego.
Polish question during the ponificate of Pope Gregory XVISprawa polska w trakcie pontyfikatu Grzegorza XVI
How to tempt with success? Aspects of temptation in Matthew Gregory Lewis's ''The Monk'' and Tirso de Molina's ''El condenado por desconfiado''Jak kusić, żeby skusić? Oblicza sztuki kuszenia w ''Mnichu'' Matthew Gregory Lewisa oraz ''Potępionym za niewiarę'' Tirsa de Moliny
Virtue in the terms of the works of St. Gregory of Nyssa "Sermonts of Ecclesiastes"Cnota w świetle dzieła św. Grzegorza z Nyssy 'Homilie do Eklezjastesa'
The image of the Visigoths based on "Historiae Francorum" Gregory`s von Tours and the contemporary sources.Obraz Wizygotów w oparciu o "Historiae Francorum" Grzegorza z Tours i źródła współczesne.
Deification in the Negative Theology of Gregory of Nyssa and Pseudo-Dionysus the Areopagite.Przebóstwienie w teologii negatywnej Grzegorza z Nyssy i pseudo-Dionizego Areopagity.
Mr Gregory, do you honestly think that if we laid down arms today the apartheid regime would cease their acts of violence against our people?Panie Gregory, czy zrozumiesz to, czy jak przestaniemy dziś walczyć...... to reżim Apartheidu nie użyje przemocy przeciwko nam?
One of Gregory' s guys a few years agoBył jednym z chłopaków Gregory' ego kilka lat temu
Christian philantropy in the light of St Gregory's the Great "XL homiliarum in Evangelia"Opera charitatis. Dobroczynność chrześcijańska w świetle "XL homiliarum in Evangelia" św. Grzegorza Wielkiego
Though I' d never seen her image...... I was sure that this was the face of Lady GregoryI mimo, ze nigdy nie widziałem jak ona wygląda byłem po prostu pewien, że to jest twarz Lady Gregory
the pneumatological doctrine in the orations of gregory nazianzenDoktryna pneumatologiczna w Mowach Grzegorza z Nazjanzu
Martin of Tours as a saint and a national patron of Gaul in the light of the writings of Sulpicjus Severus and Gregory of ToursMarcin z Tours jako święty i narodowy patron Galii w świetle pism sulpicjusza Sewera i Grzegorza z Tours.
Virtuous Christian life in the light of the homily of St. Gregory of Nyssa in the Book of EcclesiastesŻycie cnotliwe chrześcijanina w świetle homilii św. Grzegorza z Nyssy do Księgi Eklezjastesa
Gregory of Żarnowiec Postil (1581) - selected editionGrzegorza z Żarnowca Postylla (1581) - edycja w wyborze
The "Monk" by Matthew Gregory Lewis - a monograph of the work, publications and translation"Mnich" Matthew Gregory Lewisa – monografia dzieła, wydań i przekładu
It might just mean that I' d like there to be one molecule of my life that goes unexamined by Gregory HouseTo może po prostu znaczyć, że chciałbym, żeby choć jedna molekuła mojego życia pozostała niesprawdzona przez Gregorego House’ a
The relations between Visigoths and Franks according to chronicle of Gregory of Tours and chronicle of FredegarTemat pracy: Relacje wizygocko – frankijskie w świetle relacji kroniki Grzegorza z Tours i kroniki Fredegara
Woman of the times of the Merowings Dynasty in the light of Gregory's of Tours ChronicleKobieta w czasach dynastii Merowingów w świetle Kroniki Grzegorza z Tours
The deification of human in teaching of St. Gregory of Nyssa against the background of the ancient conceptPrzebóstwienie człowieka w nauczaniu św. Grzegorza z Nyssy na tle koncepcji starożytnych
the jurisdiction of the bishop of rome in the light of the "letters" of st. gregory the greatZakres jurysdykcji biskupa Rzymu w świetle "Listów" św. Grzegorza Wielkiego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2559402 zdań frazy Gregory of Narek.Znalezione w 332,782 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.