Tłumaczenia na język polski:

  • Hades   
     
    In Greek mythology, the underworld and abode of the dead.

Przykładowe zdania z "Greek underworld", pamięć tłumaczeniowa

add example
The vision of the Underworld in Ρίμα θρηνητική εις τον πικρόν και ακόρεστον Άδην by John Picatoros in the context of Greek ad Latin literary katabasesObraz świata podziemnego w " Wierszu żałobnym na gorzki i nienasycony hades"Jana Pikatora w kontekście greckich i łacińskich katabaz literackich
The Greeks have a character like this in their stories, Persephone, a god of Nature and Life, who is kidnapped by the God of the Underworld, Hades, and pulled into darknessGrecy mają w swoich historiach postać Persefony, boginię Natury i Życia, która zostaje porwana przez Hadesa, boga Podziemia i wciągnięta w ciemność
Demons stuck in the underworld with no way up, others stuck topside with no way downDemony utknęły w Podziemu, bez wyjścia, inne utknęły wyżej, bez wyjścia
Tonight the whole underworld' s after youNie dzisiaj.Dziś szuka cię cały półświatek
He runs UnderworldKieruje Podziemiem
I' m kind of an underworld bossJa jestem też czymś w rodzaju szefa podziemia
She' s here with me in the UnderworldJest u mnie w Hadesie
Even if we do manage to catch her...... it' s likely that the mass media will cover up the truth...... or else the entire Japanese underworld will in a panicNawet, jeśli zdołamy ją złapać...... możliwe jest, że mas media ukryją prawdę...... bo inaczej cały japońskie podziemie wpadnie w panikę
My name is merely Ducard, but I speak for Ra' s al Ghul...... a man greatly feared by the criminal underworldMoje skromne nazwisko brzmi Ducard ale mówię w imieniu Ra' s Al Ghula.... Człowieka, budzącego wielki strach w kryminalnym podziemiu
The underworld is yours for the takingPodziemie jest na wyciągnięcie ręki
Have you ties with the underworld?- NoObracasz się przecieżw półświatku, prawda?
It matters if this is the Underworld, the Land or the Sky?Czy to ważne, gdzie jesteśmy?W Krainie Cieni, na Ziemi czy w Niebie?
If what Grix here says is true, then Denna and this sorcerer of hers have revived an ancient magic capable of stealing any soul from the UnderworldJeśli to co Grix powiedział jest prawdą,To Denna i jej czarodziej posiedli starożytną magię umożliwiająca kradzież dowolnej duszy z zaświatów
You enchanted me with the dream of the Jiang Hu underworldOczarowałaś mnie snami o podziemnym świecie Giang Hu
The gods will receive into the underworld the spirit of Anck- es- en- AmonBogowie przyjmą duszę Anck- es- en- Amon do świata zmarłych
Animals in the egyptian Underworld based on the iconography of the Books of the Afterlife in the New KingdomZwierzęta w egipskich zaświatach na podstawie ikonografii Ksiąg Zaświatowych w Nowym Państwie
We do not belong here, in the UnderworldNie należymy do Krainy Cieni
"In my life was disappeared heaven and hell". Theme underworld in recent literature."Za mego życia znikło Piekło i Niebo".Motyw zaświatów w literaturze najnowszej: Tokarczuk, Kuczok, Różycki, Amejko
You know, Amy, you' re gonna be a really big reporter... with a Vietnamese war criminal and an underworld kingpin' s son... busted for trafficking in heroinWiesz Amy, będziesz naprawdę wielką dziennikarką... ze zbrodniarzem wojny wietnamskiej i synem pana czarnego świata... zatrzymanymi za handel heroiną
And to the underworldI podziemia
Why focus on them when you can take over the underworld?Dlaczego skupiasz sie na nich, kiedy możesz przejąć Podziemie?
Underworld?Środowiska
The agents have already been dispatched to the underworldAgenci już zostali odesłani w zaświaty
Hopper) Securing financial backing from partners with underworld connectionsPrzy wsparciu finansowym przyjaciół z półświatka
The gods wiII receive into the underworld the spirit of Anck- es- en- AmonBogowie przyjmą duszę Anck- es- en- Amon do świata zmarłych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3894 zdań frazy Greek underworld.Znalezione w 3,207 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.