Tłumaczenia na język polski:

  • Hades   
     
    In Greek mythology, the underworld and abode of the dead.

Przykładowe zdania z "Greek underworld", pamięć tłumaczeniowa

add example
The vision of the Underworld in Ρίμα θρηνητική εις τον πικρόν και ακόρεστον Άδην by John Picatoros in the context of Greek ad Latin literary katabasesObraz świata podziemnego w " Wierszu żałobnym na gorzki i nienasycony hades"Jana Pikatora w kontekście greckich i łacińskich katabaz literackich
The Greeks have a character like this in their stories, Persephone, a god of Nature and Life, who is kidnapped by the God of the Underworld, Hades, and pulled into darknessGrecy mają w swoich historiach postać Persefony, boginię Natury i Życia, która zostaje porwana przez Hadesa, boga Podziemia i wciągnięta w ciemność
Harvey Dent, scourge of the underworld...... scared stiff by the trust- fund brigadeHarvey Dent, postrach przestępców, zesztywniały ze strachu przed radą fundacji.- Zaraz wracam
If he gains control of my powers, he might try to use them to reorganize the underworld, become the next SourceJeśli osiągnie kontrolę nad moimi mocami, może ich użyć, żeby zreorganizować Podziemie, stać się nowym Źródłem
It' s pretty hard to rule the underworld if you kill everybody, don' t you think?To bardzo trudne rządzić Podziemiem jeśli wszystkich zabijesz, nie sądzisz?
"In my life was disappeared heaven and hell". Theme underworld in recent literature."Za mego życia znikło Piekło i Niebo".Motyw zaświatów w literaturze najnowszej: Tokarczuk, Kuczok, Różycki, Amejko
I assume that as you take on the underworld ... this symbol is a persona to protect those you care about from reprisals?Skoro bierze się pan za podziemie, ten symbol ma chronić pańskich bliskich przed reperkusjami?
Tonight the whole underworld' s after youNie dzisiaj.Dziś szuka cię cały półświatek
We need to hit up underworld contacts, squeeze peopleMusimy przeszukać kontakty podziemia.Przycisnąć ludzi
My name is merely Ducard, but I speak for Ra' s Al Ghul ... a man greatly feared by the criminal underworldNazywam się Ducard, ale mówię w imieniu Ra' s Al Ghula, człowieka, którego boi się cały przestępczy świat
You enchanted me with the dream of the Jiang Hu underworldOczarowałaś mnie snami o podziemnym świecie Giang Hu
Różycki Market – window on the world or an underworld? Remembered image of Różycki Market in the years 1945 - 1980Bazar Różyckiego-okno na świat czy półświatek? Zapamiętany obraz Bazaru Różyckiego w latach 1945-1980
I thought word travelled in the underworldMyślałem, że wieść o nas krążyła w podziemnym świecie
Demons stuck in the underworld with no way up, others stuck topside with no way downDemony utknęły w Podziemu, bez wyjścia, inne utknęły wyżej, bez wyjścia
Welcome to the UnderworldWitaj w zaświatach
I' m kind of an underworld bossJa jestem też czymś w rodzaju szefa podziemia
My name is merely Ducard, but I speak for Ra' s al Ghul...... a man greatly feared by the criminal underworldMoje skromne nazwisko brzmi Ducard ale mówię w imieniu Ra' s Al Ghula.... Człowieka, budzącego wielki strach w kryminalnym podziemiu
If what Grix here says is true, then Denna and this sorcerer of hers have revived an ancient magic capable of stealing any soul from the UnderworldJeśli to co Grix powiedział jest prawdą,To Denna i jej czarodziej posiedli starożytną magię umożliwiająca kradzież dowolnej duszy z zaświatów
People have gone to the Underworld before without having to be deadProszę./ Już kiedyś byli ludzie w Hadesie,/ nie umierając wcześniej
Why focus on them when you can take over the underworld?Dlaczego skupiasz sie na nich, kiedy możesz przejąć Podziemie?
It was their underworldTo były ich zaświaty
The gods wiII receive into the underworld the spirit of Anck- es- en- AmonBogowie przyjmą duszę Anck- es- en- Amon do świata zmarłych
A rift has been torn in the veil between the Underworld and the Land of the LivingZasłona oddzielająca świat żywych od zaświatów została rozdarta
It' s called UnderworldTo jest Podziemie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3894 zdań frazy Greek underworld.Znalezione w 2,319 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.