Tłumaczenia na język polski:

  • Hades   
     
    In Greek mythology, the underworld and abode of the dead.

Przykładowe zdania z "Greek underworld", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The vision of the Underworld in Ρίμα θρηνητική εις τον πικρόν και ακόρεστον Άδην by John Picatoros in the context of Greek ad Latin literary katabases
pl Obraz świata podziemnego w " Wierszu żałobnym na gorzki i nienasycony hades"Jana Pikatora w kontekście greckich i łacińskich katabaz literackich
en The Greeks have a character like this in their stories, Persephone, a god of Nature and Life, who is kidnapped by the God of the Underworld, Hades, and pulled into darkness
pl Grecy mają w swoich historiach postać Persefony, boginię Natury i Życia, która zostaje porwana przez Hadesa, boga Podziemia i wciągnięta w ciemność
en Demons stuck in the underworld with no way up, others stuck topside with no way down
pl Demony utknęły w Podziemu, bez wyjścia, inne utknęły wyżej, bez wyjścia
en Tonight the whole underworld' s after you
pl Nie dzisiaj.Dziś szuka cię cały półświatek
en He runs Underworld
pl Kieruje Podziemiem
en I' m kind of an underworld boss
pl Ja jestem też czymś w rodzaju szefa podziemia
en She' s here with me in the Underworld
pl Jest u mnie w Hadesie
en Even if we do manage to catch her...... it' s likely that the mass media will cover up the truth...... or else the entire Japanese underworld will in a panic
pl Nawet, jeśli zdołamy ją złapać...... możliwe jest, że mas media ukryją prawdę...... bo inaczej cały japońskie podziemie wpadnie w panikę
en My name is merely Ducard, but I speak for Ra' s al Ghul...... a man greatly feared by the criminal underworld
pl Moje skromne nazwisko brzmi Ducard ale mówię w imieniu Ra' s Al Ghula.... Człowieka, budzącego wielki strach w kryminalnym podziemiu
en The underworld is yours for the taking
pl Podziemie jest na wyciągnięcie ręki
en Have you ties with the underworld?- No
pl Obracasz się przecieżw półświatku, prawda?
en It matters if this is the Underworld, the Land or the Sky?
pl Czy to ważne, gdzie jesteśmy?W Krainie Cieni, na Ziemi czy w Niebie?
en If what Grix here says is true, then Denna and this sorcerer of hers have revived an ancient magic capable of stealing any soul from the Underworld
pl Jeśli to co Grix powiedział jest prawdą,To Denna i jej czarodziej posiedli starożytną magię umożliwiająca kradzież dowolnej duszy z zaświatów
en You enchanted me with the dream of the Jiang Hu underworld
pl Oczarowałaś mnie snami o podziemnym świecie Giang Hu
en The gods will receive into the underworld the spirit of Anck- es- en- Amon
pl Bogowie przyjmą duszę Anck- es- en- Amon do świata zmarłych
en Animals in the egyptian Underworld based on the iconography of the Books of the Afterlife in the New Kingdom
pl Zwierzęta w egipskich zaświatach na podstawie ikonografii Ksiąg Zaświatowych w Nowym Państwie
en We do not belong here, in the Underworld
pl Nie należymy do Krainy Cieni
en "In my life was disappeared heaven and hell". Theme underworld in recent literature.
pl "Za mego życia znikło Piekło i Niebo".Motyw zaświatów w literaturze najnowszej: Tokarczuk, Kuczok, Różycki, Amejko
en You know, Amy, you' re gonna be a really big reporter... with a Vietnamese war criminal and an underworld kingpin' s son... busted for trafficking in heroin
pl Wiesz Amy, będziesz naprawdę wielką dziennikarką... ze zbrodniarzem wojny wietnamskiej i synem pana czarnego świata... zatrzymanymi za handel heroiną
en And to the underworld
pl I podziemia
en Why focus on them when you can take over the underworld?
pl Dlaczego skupiasz sie na nich, kiedy możesz przejąć Podziemie?
en Underworld?
pl Środowiska
en The agents have already been dispatched to the underworld
pl Agenci już zostali odesłani w zaświaty
en Hopper) Securing financial backing from partners with underworld connections
pl Przy wsparciu finansowym przyjaciół z półświatka
en The gods wiII receive into the underworld the spirit of Anck- es- en- Amon
pl Bogowie przyjmą duszę Anck- es- en- Amon do świata zmarłych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3894 zdań frazy Greek underworld.Znalezione w 3,249 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.