Tłumaczenia na język polski:

  • Hades   
     
    In Greek mythology, the underworld and abode of the dead.

Przykładowe zdania z "Greek underworld", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The vision of the Underworld in Ρίμα θρηνητική εις τον πικρόν και ακόρεστον Άδην by John Picatoros in the context of Greek ad Latin literary katabases
pl Obraz świata podziemnego w " Wierszu żałobnym na gorzki i nienasycony hades"Jana Pikatora w kontekście greckich i łacińskich katabaz literackich
en The Greeks have a character like this in their stories, Persephone, a god of Nature and Life, who is kidnapped by the God of the Underworld, Hades, and pulled into darkness
pl Grecy mają w swoich historiach postać Persefony, boginię Natury i Życia, która zostaje porwana przez Hadesa, boga Podziemia i wciągnięta w ciemność
en Harvey Dent, scourge of the underworld...... scared stiff by the trust- fund brigade
pl Harvey Dent, postrach przestępców, zesztywniały ze strachu przed radą fundacji.- Zaraz wracam
en If he gains control of my powers, he might try to use them to reorganize the underworld, become the next Source
pl Jeśli osiągnie kontrolę nad moimi mocami, może ich użyć, żeby zreorganizować Podziemie, stać się nowym Źródłem
en It' s pretty hard to rule the underworld if you kill everybody, don' t you think?
pl To bardzo trudne rządzić Podziemiem jeśli wszystkich zabijesz, nie sądzisz?
en "In my life was disappeared heaven and hell". Theme underworld in recent literature.
pl "Za mego życia znikło Piekło i Niebo".Motyw zaświatów w literaturze najnowszej: Tokarczuk, Kuczok, Różycki, Amejko
en I assume that as you take on the underworld ... this symbol is a persona to protect those you care about from reprisals?
pl Skoro bierze się pan za podziemie, ten symbol ma chronić pańskich bliskich przed reperkusjami?
en Tonight the whole underworld' s after you
pl Nie dzisiaj.Dziś szuka cię cały półświatek
en We need to hit up underworld contacts, squeeze people
pl Musimy przeszukać kontakty podziemia.Przycisnąć ludzi
en My name is merely Ducard, but I speak for Ra' s Al Ghul ... a man greatly feared by the criminal underworld
pl Nazywam się Ducard, ale mówię w imieniu Ra' s Al Ghula, człowieka, którego boi się cały przestępczy świat
en You enchanted me with the dream of the Jiang Hu underworld
pl Oczarowałaś mnie snami o podziemnym świecie Giang Hu
en Różycki Market – window on the world or an underworld? Remembered image of Różycki Market in the years 1945 - 1980
pl Bazar Różyckiego-okno na świat czy półświatek? Zapamiętany obraz Bazaru Różyckiego w latach 1945-1980
en I thought word travelled in the underworld
pl Myślałem, że wieść o nas krążyła w podziemnym świecie
en Demons stuck in the underworld with no way up, others stuck topside with no way down
pl Demony utknęły w Podziemu, bez wyjścia, inne utknęły wyżej, bez wyjścia
en Welcome to the Underworld
pl Witaj w zaświatach
en I' m kind of an underworld boss
pl Ja jestem też czymś w rodzaju szefa podziemia
en My name is merely Ducard, but I speak for Ra' s al Ghul...... a man greatly feared by the criminal underworld
pl Moje skromne nazwisko brzmi Ducard ale mówię w imieniu Ra' s Al Ghula.... Człowieka, budzącego wielki strach w kryminalnym podziemiu
en If what Grix here says is true, then Denna and this sorcerer of hers have revived an ancient magic capable of stealing any soul from the Underworld
pl Jeśli to co Grix powiedział jest prawdą,To Denna i jej czarodziej posiedli starożytną magię umożliwiająca kradzież dowolnej duszy z zaświatów
en People have gone to the Underworld before without having to be dead
pl Proszę./ Już kiedyś byli ludzie w Hadesie,/ nie umierając wcześniej
en Why focus on them when you can take over the underworld?
pl Dlaczego skupiasz sie na nich, kiedy możesz przejąć Podziemie?
en It was their underworld
pl To były ich zaświaty
en The gods wiII receive into the underworld the spirit of Anck- es- en- Amon
pl Bogowie przyjmą duszę Anck- es- en- Amon do świata zmarłych
en A rift has been torn in the veil between the Underworld and the Land of the Living
pl Zasłona oddzielająca świat żywych od zaświatów została rozdarta
en It' s called Underworld
pl To jest Podziemie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3894 zdań frazy Greek underworld.Znalezione w 3,566 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.