Tłumaczenia na język polski:

  • Hades   
     
    In Greek mythology, the underworld and abode of the dead.

Przykładowe zdania z "Greek underworld", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The Greeks have a character like this in their stories, Persephone, a god of Nature and Life, who is kidnapped by the God of the Underworld, Hades, and pulled into darkness
pl Grecy mają w swoich historiach postać Persefony, boginię Natury i Życia, która zostaje porwana przez Hadesa, boga Podziemia i wciągnięta w ciemność
en The vision of the Underworld in Ρίμα θρηνητική εις τον πικρόν και ακόρεστον Άδην by John Picatoros in the context of Greek ad Latin literary katabases
pl Obraz świata podziemnego w " Wierszu żałobnym na gorzki i nienasycony hades"Jana Pikatora w kontekście greckich i łacińskich katabaz literackich
en Harvey Dent, scourge of the underworld...... scared stiff by the trust- fund brigade
pl Harvey Dent, postrach przestępców, zesztywniały ze strachu przed radą fundacji.- Zaraz wracam
en She knows the laws of the underworld
pl Ona zna prawa podziemnego świata
en We need to hit up underworld contacts, squeeze people
pl Musimy przeszukać kontakty podziemia.Przycisnąć ludzi
en Demons stuck in the underworld with no way up, others stuck topside with no way down
pl Demony utknęły w Podziemu, bez wyjścia, inne utknęły wyżej, bez wyjścia
en Back from the underworld
pl Powrót z zaświatów
en Romania is a paradise for local underworld gangs protected by the justice system and police.
pl Rumunia jest rajem dla miejscowych podziemnych gangów chronionych przez system sądownictwa i policję.
en No one will know it is me... as I glide through the underworld like a shadow
pl Nikt nie będzie się spodziewał... że jak cień będę penetrował półświatek
en If he gains control of my powers, he might try to use them to reorganize the underworld, become the next Source
pl Jeśli osiągnie kontrolę nad moimi mocami, może ich użyć, żeby zreorganizować Podziemie, stać się nowym Źródłem
en Anck- su- namun' s soul had been sent to the dark underworld...... her vital organs removed and placed in fiive sacred canopicjars
pl Dusza Anchesanamon trafila do mrocznej krainy podziemi, jej organy usunięto i umieszczono w pięciu poświęconych kanopach
en Ijust didn' t want to encourage those underworld criminals
pl Zwlekałam z tym, gdyż nie chciałam tym zachęcać innych przestępców
en Sir, I thought the point of all this was to give you the power to reorganize the underworld above ground
pl Sir, myślałem, że sednem sprawy było danie ci mocy żeby zreorganizowaćPodziemie nad ziemią
en Underworld?
pl Środowiska
en Harvey Dent, scourge of the underworld, scared stiff by the trust fund brigade
pl Harvey Dent, postrach przestępców, zesztywniały ze strachu przed radą fundacji
en The gods will receive into the underworld the spirit of Anck- es- en- Amon
pl Bogowie przyjmą duszę Anck- es- en- Amon do świata zmarłych
en And to the underworld
pl I podziemia
en My spirit was summoned from the Underworld and placed in this body
pl Moj duch został przywołany z zaświatów i umieszczony w tym ciele
en I do not care about the underworld
pl Nie dbam o Podziemie
en Perhaps you should ask your father about the laws of silence... the omertà of the American underworld
pl Może powinieneś zapytać ojca na temat zasad milczenia... świata podziemi Amerykanów
en Mak is alleged to be connected with the local underworld
pl Jest on podejrzany o powiazania ze swiatem przestepczym
en Różycki Market – window on the world or an underworld? Remembered image of Różycki Market in the years 1945 - 1980
pl Bazar Różyckiego-okno na świat czy półświatek? Zapamiętany obraz Bazaru Różyckiego w latach 1945-1980
en They certainly include former Campanian officials belonging to the left and, in particular, to the Greens, but also certain officials who, in northern Italy, used the local underworld to dump the toxic waste they produced.
pl Na pewno są wśród nich byli urzędnicy z Kampanii należący do lewicy, a w szczególności do Partii Zielonych, ale także kilku urzędników, którzy w północnych Włoszech wykorzystywali świat przestępczy do pozbywania się toksycznych odpadów, które produkowali.
en People have gone to the Underworld before without having to be dead
pl Proszę./ Już kiedyś byli ludzie w Hadesie,/ nie umierając wcześniej
en Mine is the Keeper of the Underworld
pl Moim jest Władca Chaosu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3894 zdań frazy Greek underworld.Znalezione w 2,071 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.