Tłumaczenia na język polski:

  • Hades   
     
    In Greek mythology, the underworld and abode of the dead.

Przykładowe zdania z "Greek underworld", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The vision of the Underworld in Ρίμα θρηνητική εις τον πικρόν και ακόρεστον Άδην by John Picatoros in the context of Greek ad Latin literary katabases
pl Obraz świata podziemnego w " Wierszu żałobnym na gorzki i nienasycony hades"Jana Pikatora w kontekście greckich i łacińskich katabaz literackich
en The Greeks have a character like this in their stories, Persephone, a god of Nature and Life, who is kidnapped by the God of the Underworld, Hades, and pulled into darkness
pl Grecy mają w swoich historiach postać Persefony, boginię Natury i Życia, która zostaje porwana przez Hadesa, boga Podziemia i wciągnięta w ciemność
en The various plans for economic recovery have at best slowed down this descent into the underworld, but signs of recovery are not yet apparent.
pl Poszczególne plany naprawy gospodarki pozwoliły w najlepszym razie uniknąć znaczącego pogorszenia się sytuacji, ale oznak ożywienia wciąż nie widać.
en Looks like the underworld has been spruced up a bit since my damnation
pl Wygląda na to, że Podziemie trochę się wymuskało od czasu gdy mnie przeklęto
en My spirit was summoned from the Underworld and placed in this body
pl Moj duch został przywołany z zaświatów i umieszczony w tym ciele
en Hopper) Securing financial backing from partners with underworld connections
pl Przy wsparciu finansowym przyjaciół z półświatka
en It was their underworld
pl To były ich zaświaty
en My name is merely Ducard, but I speak for Ra' s al Ghul...... a man greatly feared by the criminal underworld
pl Moje skromne nazwisko brzmi Ducard ale mówię w imieniu Ra' s Al Ghula.... Człowieka, budzącego wielki strach w kryminalnym podziemiu
en Keep some contacts in the Giang Hu underworld
pl Utrzymuj kontakty z podziemiem Giang Hu
en She' s here with me in the Underworld
pl Jest u mnie w Hadesie
en The gods will receive into the underworld the spirit of Anck- es- en- Amon
pl Bogowie przyjmą duszę Anck- es- en- Amon do świata zmarłych
en You know, Amy, you' re gonna be a really big reporter... with a Vietnamese war criminal and an underworld kingpin' s son... busted for trafficking in heroin
pl Wiesz Amy, będziesz naprawdę wielką dziennikarką... ze zbrodniarzem wojny wietnamskiej i synem pana czarnego świata... zatrzymanymi za handel heroiną
en If what Grix here says is true, then Denna and this sorcerer of hers have revived an ancient magic capable of stealing any soul from the Underworld
pl Denna i jej czarnoksiężnik używają strożytnej magii przywoływania dusz z zaświatów
en She knows the laws of the underworld
pl Ona zna prawa podziemnego świata
en They got this whole little midget underworld
pl Mają własną karłowatą bandę
en Różycki Market – window on the world or an underworld? Remembered image of Różycki Market in the years 1945 - 1980
pl Bazar Różyckiego-okno na świat czy półświatek? Zapamiętany obraz Bazaru Różyckiego w latach 1945-1980
en Mine is the Keeper of the Underworld
pl Moim jest Władca Chaosu
en Hup Soon Heng will conquer the Underworld
pl Hup Soon Heng podbije Podziemie
en If he gains control of my powers, he might try to use them to reorganize the underworld, become the next Source
pl Jeśli osiągnie kontrolę nad moimi mocami, może ich użyć, żeby zreorganizować Podziemie, stać się nowym Źródłem
en The underworld is yours for the taking
pl Podziemie jest na wyciągnięcie ręki
en Even if we do manage to catch her...... it' s likely that the mass media will cover up the truth...... or else the entire Japanese underworld will in a panic
pl Nawet, jeśli zdołamy ją złapać...... możliwe jest, że mas media ukryją prawdę...... bo inaczej cały japońskie podziemie wpadnie w panikę
en It matters if this is the Underworld, the Land or the Sky?
pl Czy to ważne, gdzie jesteśmy?W Krainie Cieni, na Ziemi czy w Niebie?
en London Underworld. The intertextual dialogue between Charles Dickens and "Tipping the Velvet", "Affinity" and "Fingersmith" by Sarah Waters
pl Londyńska strefa cienia. Intertekstualny dialog powieści Sarah Waters
en We do not belong here, in the Underworld
pl Nie należymy do Krainy Cieni
en I' m kind of an underworld boss
pl Ja jestem też czymś w rodzaju szefa podziemia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3894 zdań frazy Greek underworld.Znalezione w 1,655 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.