Tłumaczenia na język polski:

  • Gmina Parysów   

Przykładowe zdania z "Gmina Parysów", pamięć tłumaczeniowa

add example
Onomastics of locality and in gmina streets Mierzęcice as source of regional information about Zagłębie DąbrowskieNazewnictwo miejscowości i ulic w gminie Mierzęcice jako źródło informacji regionalnej o Zagłębiu Dąbrowskim
The use of structural funds on the example of Trzciana GminaWykorzystanie funduszy strukturalnych na przykładzie Gminy Trzciana
The proposition to promote chosen tourist valors in Gmina Mosina in the light of survey researcher.Propozycja promocji wybranych walorów turystycznych gminy Mosina w świetle badań ankietowych.
Tourism development planning due to landscape attractiveness: case study Waganiec gminaOcena atrakcyjności i koncepcja aktywizacji turystycznej gminy wiejskiej Waganiec
Strategy of Association "Delta" In local development of Gmina BałtówStrategia Stworzyszenia "Delta" w rozwoju lokalnym Gminy Bałtów
Natural stocks and cultural and utilization in tourism in the area of gmina BrodnicaZasoby przyrodnicze i kulturowe oraz ich wykorzystanie w turystyce na terenie Gminy Brodnica
Paragraph ‧ of this article provides that upon request of an interested party, the minister for agriculture may issue a decision concerning the establishment of a zone for growing GMOs after consultation with the minister for environment and the council of the district authority (gmina) in the territory of which the GMOs are intended to be grownUstęp ‧ tego artykułu przewiduje, że na wniosek zainteresowanej strony minister właściwy do spraw rolnictwa może wydać, po konsultacjach z ministrem właściwym do spraw środowiska i z radą gminy, na terenie której prowadzona będzie uprawa roślin genetycznie zmodyfikowanych, decyzję w sprawie utworzenia strefy do prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych
Gmina as construction investorGmina jako inwestor budowlany
Regulations concernig the crisis situations, the Ostrowiec poviat and gmina example.Regulacje i instrumenty prawne w sytuacjach kryzysowych na przykładzie powiatu ostrowieckiego i gminy Ostrowiec
Subjective Conditioning of the Health Behaviour Types among Pregnant Women from the Administrative District of Gmina Wyrzysk.Podmiotowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych kobiet ciężarnych na przykładzie mieszkanek gminy Wyrzysk
Influence of meteorological conditions on morbidity and mortality in the gmina Jasienica Rosielna, Podkarpackie ProvincePróba oceny wpływu warunków meteorologicznych na zachorowalność i zgony w gminie Jasienica Rosielna (województwo podkarpackie)
Characteristics of the municipl budget and fundraising European Union on the Gmina Sobolew in 2006-2010Charakterystyka budżetu gminy oraz pozyskiwanie środków Unii Europejskiej przez gminy na przykładzie gminy Sobolew w latach 2006-2010
"The social aspects of tourism on the rural areas using the example of the gmina Pomiechówek"Społeczne aspekty turystyki na terenach wiejskich na przykładzie gminy Pomiechówek
Case C-‧/‧: Order of the Court (Fifth Chamber) of ‧ December ‧ (reference for a preliminary ruling from the Sąd Rejonowy w Jaworznie (Republic of Poland))- Piotr Kawala v Gmina Miasta Jaworzna (First subparagraph of Article ‧ of the Rules of Procedure- Higher national levy for a product imported from another Member State than for a similar product purchased in the relevant Member State- First paragraph of Article ‧ EC- Charge on first registration affecting imported second-hand motor vehiclesSprawa C-‧/‧: Postanowienie Trybunału z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Jaworznie)- Piotr Kawala przeciwko Gminie Miasta Jaworzna (Artykuł ‧ § ‧ akapit pierwszy regulaminu- Podatek wewnętrzny w przypadku produktu przywożonego z innego państwa członkowskiego wyższy niż w przypadku produktu podobnego nabywanego na miejscu- Artykuł ‧ akapit pierwszy WE- Opłata nakładana przy pierwszej rejestracji na przywożone samochody używane
Demographic, Social and Economic changes in Czernikowo gmina at the turn of the 21st century.Przemiany demograficzno-społeczne i ekonomiczne w gminie Czernikowo na przełomie XX i XXI wieku.
Youth from Gmina Nowa Wieś Wielka in the context of the social exclusion processMłodzież z Gminy Nowa Wieś Wielka a proces społecznego wykluczenia
National cooperation and gminas foreign Trzciel an strategy of developmentWspółpraca krajowa i zagraniczna Gminy Trzciel a strategia rozwoju
The budget of gmina as a tool of the investment tasks’ realization on the example of gmina and city Żuromin in years 2010-2012Budżet gminy jako narzędzie realizacji zadań inwestycyjnych na przykładzie Gminy i Miasta Żuromin w latach 2010 – 2012
Demographic transformations in the municipality (gmina ) of Nowe in the years 1990-2007Przemiany demograficzne w gminie Nowe w latach 1990-2007
Instruments of counteractions on example of operation of gmina alcoholism"Instrumenty przeciwdziałania alkoholizmowi na przykładzie działań gminy"
Accounting as a data source to create a financial plan is an analysis of the use of the information for example, the unit of an educational establishment in Gmina MochowoRachunkowość jako źródło danych do tworzenia planu finansowego – analiza wykorzystania informacji na przykładzie jednostki oświatowej w gminie Mochowo
Prevention and therapy of addiction in the local environment for example, the activities of the Municipal Commission. Prevention and Solving Alcohol and drug addiction in Gmina KościeliskoProfilaktyka i terapia uzależnień w środowisku lokalnym na przykładzie działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kościelisko
Economy water in gmina - effluent of DobrońGospodarka wodno-ściekowa w gminie Dobroń.
Gmina Słupno – characteristics of developmentGmina Słupno – charakterystyka rozwoju
Counteraction alcoholism in families in the area of gmina BielanyPrzeciwdziałanie alkoholizmowi w rodzinach na terenie Gminy Bielany
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 176 zdań frazy Gmina Parysów.Znalezione w 0,365 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.