Tłumaczenia na język polski:

  • Gmina Parysów   

Przykładowe zdania z "Gmina Parysów", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Onomastics of locality and in gmina streets Mierzęcice as source of regional information about Zagłębie Dąbrowskie
pl Nazewnictwo miejscowości i ulic w gminie Mierzęcice jako źródło informacji regionalnej o Zagłębiu Dąbrowskim
en The use of structural funds on the example of Trzciana Gmina
pl Wykorzystanie funduszy strukturalnych na przykładzie Gminy Trzciana
en The proposition to promote chosen tourist valors in Gmina Mosina in the light of survey researcher.
pl Propozycja promocji wybranych walorów turystycznych gminy Mosina w świetle badań ankietowych.
en Tourism development planning due to landscape attractiveness: case study Waganiec gmina
pl Ocena atrakcyjności i koncepcja aktywizacji turystycznej gminy wiejskiej Waganiec
en Strategy of Association "Delta" In local development of Gmina Bałtów
pl Strategia Stworzyszenia "Delta" w rozwoju lokalnym Gminy Bałtów
en Natural stocks and cultural and utilization in tourism in the area of gmina Brodnica
pl Zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz ich wykorzystanie w turystyce na terenie Gminy Brodnica
en Paragraph ‧ of this article provides that upon request of an interested party, the minister for agriculture may issue a decision concerning the establishment of a zone for growing GMOs after consultation with the minister for environment and the council of the district authority (gmina) in the territory of which the GMOs are intended to be grown
pl Ustęp ‧ tego artykułu przewiduje, że na wniosek zainteresowanej strony minister właściwy do spraw rolnictwa może wydać, po konsultacjach z ministrem właściwym do spraw środowiska i z radą gminy, na terenie której prowadzona będzie uprawa roślin genetycznie zmodyfikowanych, decyzję w sprawie utworzenia strefy do prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych
en Gmina as construction investor
pl Gmina jako inwestor budowlany
en Regulations concernig the crisis situations, the Ostrowiec poviat and gmina example.
pl Regulacje i instrumenty prawne w sytuacjach kryzysowych na przykładzie powiatu ostrowieckiego i gminy Ostrowiec
en Subjective Conditioning of the Health Behaviour Types among Pregnant Women from the Administrative District of Gmina Wyrzysk.
pl Podmiotowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych kobiet ciężarnych na przykładzie mieszkanek gminy Wyrzysk
en Influence of meteorological conditions on morbidity and mortality in the gmina Jasienica Rosielna, Podkarpackie Province
pl Próba oceny wpływu warunków meteorologicznych na zachorowalność i zgony w gminie Jasienica Rosielna (województwo podkarpackie)
en Characteristics of the municipl budget and fundraising European Union on the Gmina Sobolew in 2006-2010
pl Charakterystyka budżetu gminy oraz pozyskiwanie środków Unii Europejskiej przez gminy na przykładzie gminy Sobolew w latach 2006-2010
en "The social aspects of tourism on the rural areas using the example of the gmina Pomiechówek"
pl Społeczne aspekty turystyki na terenach wiejskich na przykładzie gminy Pomiechówek
en Case C-‧/‧: Order of the Court (Fifth Chamber) of ‧ December ‧ (reference for a preliminary ruling from the Sąd Rejonowy w Jaworznie (Republic of Poland))- Piotr Kawala v Gmina Miasta Jaworzna (First subparagraph of Article ‧ of the Rules of Procedure- Higher national levy for a product imported from another Member State than for a similar product purchased in the relevant Member State- First paragraph of Article ‧ EC- Charge on first registration affecting imported second-hand motor vehicles
pl Sprawa C-‧/‧: Postanowienie Trybunału z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Jaworznie)- Piotr Kawala przeciwko Gminie Miasta Jaworzna (Artykuł ‧ § ‧ akapit pierwszy regulaminu- Podatek wewnętrzny w przypadku produktu przywożonego z innego państwa członkowskiego wyższy niż w przypadku produktu podobnego nabywanego na miejscu- Artykuł ‧ akapit pierwszy WE- Opłata nakładana przy pierwszej rejestracji na przywożone samochody używane
en Demographic, Social and Economic changes in Czernikowo gmina at the turn of the 21st century.
pl Przemiany demograficzno-społeczne i ekonomiczne w gminie Czernikowo na przełomie XX i XXI wieku.
en Youth from Gmina Nowa Wieś Wielka in the context of the social exclusion process
pl Młodzież z Gminy Nowa Wieś Wielka a proces społecznego wykluczenia
en National cooperation and gminas foreign Trzciel an strategy of development
pl Współpraca krajowa i zagraniczna Gminy Trzciel a strategia rozwoju
en The budget of gmina as a tool of the investment tasks’ realization on the example of gmina and city Żuromin in years 2010-2012
pl Budżet gminy jako narzędzie realizacji zadań inwestycyjnych na przykładzie Gminy i Miasta Żuromin w latach 2010 – 2012
en Demographic transformations in the municipality (gmina ) of Nowe in the years 1990-2007
pl Przemiany demograficzne w gminie Nowe w latach 1990-2007
en Instruments of counteractions on example of operation of gmina alcoholism
pl "Instrumenty przeciwdziałania alkoholizmowi na przykładzie działań gminy"
en Accounting as a data source to create a financial plan is an analysis of the use of the information for example, the unit of an educational establishment in Gmina Mochowo
pl Rachunkowość jako źródło danych do tworzenia planu finansowego – analiza wykorzystania informacji na przykładzie jednostki oświatowej w gminie Mochowo
en Prevention and therapy of addiction in the local environment for example, the activities of the Municipal Commission. Prevention and Solving Alcohol and drug addiction in Gmina Kościelisko
pl Profilaktyka i terapia uzależnień w środowisku lokalnym na przykładzie działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kościelisko
en Economy water in gmina - effluent of Dobroń
pl Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Dobroń.
en Gmina Słupno – characteristics of development
pl Gmina Słupno – charakterystyka rozwoju
en Counteraction alcoholism in families in the area of gmina Bielany
pl Przeciwdziałanie alkoholizmowi w rodzinach na terenie Gminy Bielany
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 176 zdań frazy Gmina Parysów.Znalezione w 0,35 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.