Tłumaczenia na język polski:

  • Gmina Parysów   

Przykładowe zdania z "Gmina Parysów", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Execution of budget in gmina Kościan in 2010 and 2011
pl Realizacja budżetu gminy Kościan w latach 2010-2011
en Local council as a subject of social politics on example of Gmina Dąbrówka
pl Samorząd lokalny jako podmiot polityki społecznej na przykładzie Gminy Dąbrówka.
en European Union Funds as a financing source of the agriculture development and ruraldistricts (on the example of gmina Sokoły)
pl Fundusze unijne jako źródło finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Sokoły)
en Budget as instrument of management on example of gmina finance Tłuchowo
pl Budżet jako narzędzie zarządzania finansami na przykładzie gminy Tłuchowo
en The analysis of the budget of the local - government entities: case study: the gmina Bodzechów
pl analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy bodzechów
en Analysis of factor of motivation on example of office of gmina in Ożarów.
pl Analiza czynników motywacji na przykładzie pracowników Urzędu Gminy w Ożarowie
en The socio - economic changes in Żuromin gmina in the years 1990 - 2009.
pl Przemiany społeczno-gospodarcze gminy Żuromin w latach 1990-2009
en Geomorphological conditionings of the development of the Niedzwiedz gmina
pl ,,Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju gminy Niedźwiedź."
en Development of infrastrukture of unit of local government on example of Gmina Grzegorzew in years 2002-2006
pl Rozwój infrastruktury jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Grzegorzew w latach 2002-2006
en Multi-criteria assessment of gmina Tłuchowo in terms of sustainability
pl Wielokryteriowa analiza gminy Tłuchowo w odniesieniu do zrównoważenia
en The role of the EU Structural Funds in the development of tourist destinations located within the borders of the Poronin Borough, Poland [Gmina Poronin]
pl Rola funduszy strukturalnych w rozwoju miejscowości atrakcyjnych z punktu widzenia turystyki gminy Poronin
en Tasks and range of the operationof "gmina"
pl Zadania i zakres działania gminy
en Dependence of Settlement on terrain configuration in gmina Oleśnica (Świętokrzyskie voivodship)
pl Zależność osadnictwa od rzeźby terenu w gminie Oleśnica (województwo świętokrzyskie)
en Accounting as a data source to create a financial plan is an analysis of the use of the information for example, the unit of an educational establishment in Gmina Mochowo
pl Rachunkowość jako źródło danych do tworzenia planu finansowego – analiza wykorzystania informacji na przykładzie jednostki oświatowej w gminie Mochowo
en Local self-goverment budget as an instrument of local development (on the example gmina Suprasl)
pl Budżet gminy jako instrument rozwoju lokalnego (na przykładzie gminy Supraśl)
en Three-dimensional incame disparities of the budgets of gminas of the grudziadzki administratire distriect in the years 2001-2007
pl Przestrzenne zróżnicowania dochodów budżetu gmin powiatu grudziądzkiego w latach 2001-2007
en Duties and responsibilities of the treasurerin forming finances of the commune of Gmina i Miasto Drzewica.
pl Zadania i odpowiedzialność skarbnika w kształtowaniu finansów Gminy i Miasta Drzewica
en Tourism development planning due to landscape attractiveness: case study Waganiec gmina
pl Ocena atrakcyjności i koncepcja aktywizacji turystycznej gminy wiejskiej Waganiec
en Analysis of incomes and expenses communities on the basis of gmina Brwinów from 2005 to 2009
pl Analiza dochodów i wydatków gmin na przykładzie gminy Brwinów w latach 2005 - 2009
en Finance of gminas on example of city and gminas Gąbin
pl Finanse gminy na przykładzie Miasta i Gminy Gąbin
en Social assistance as a factor of a local development in the case of Gmina Sokoły’s investments.
pl Pomoc społeczna jako źródło rozwoju lokalnego – na podstawie inwestycji w Gminie Sokoły
en Budget of a local government as an instrument of carrying out gmina tasks illustrated with an example of Stanisławów Gmina in 2003-2008
pl Budżet samorządu terytorialnego jako instrument realizacji zadań gminy na przykładzie Gminy Stanisławów w latach 2003-2008.
en Functions of library on rural areas Gmina Wielka Nieszawka
pl Funkcje biblioteki na obszarach wiejskich Gmina Wielka Nieszawka
en Economy water in gmina - effluent of Dobroń
pl Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Dobroń.
en European Union funds as a source of financing investment projects of local government units on the example of Gmina Dobre in radziejowski district.
pl Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Dobre w powiecie radziejowskim
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 176 zdań frazy Gmina Parysów.Znalezione w 0,432 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.