Tłumaczenia na język polski:

  • Oko obserwatora   
     
    Eye of the Beholder (film)
     
    Eye of the Beholder (film)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

beauty is in the eye of the beholder
; nie to ładne, co ładne, ale to co się komu podoba

Przykładowe zdania z "Eye of the Beholder", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Ridiculous is in the eye of the beholder, Major
pl Grecy, Syjamczycy, Etiopczycy, Turcy
en Haven' t you ever heard the phrase " Beauty is in the eye of the beholder "?
pl Nie.Nie znasz powiedzenia:,, Piękno tkwi w oku patrzącego,,?
en Is beauty is the eye of the beholder? Unreal image of a woman as an advertising strategy adopted by Polish cosmetics producers.
pl Piękno leży w oku patrzącego? Nierzeczywisty wizerunek kobiet w reklamie jako strategia reklamowa kosmetyków polskich marek
en Beauty is altogether in the eye of the beholder.
pl Piękno tkwi w oczach patrzącego.
en A largesse universal, like the sun... his liberal eye doth give to everyone, thawing cold fear... that mean and gentle all... behold, as may unworthiness define, a little touch of Harry in the night
pl Oko jego szczodrze, niby słońce, obdziela wszystkich, dławiąc zimną trwogę.Więc cała szlachta i lud pospolity mogą z Henrykiem zetknąć się tej nocy
en So, I guess, what I' m trying to say is that the perfect woman is is pretty much in the eye of the beholder
pl Więc, jak sądzę, próbuję powiedzieć, że idealna kobieta... powstaje w oku widza
en Pretty is in the eye of the beholder
pl Patrzący widzi tylko urodę
en That’ s in the eye to beholder
pl Zależy jak na to spojrzeć
en It reads, " Behold the right hand of doom. "
pl Jest napisane: ” oto prawa ręka zagłady "
en Behold!The ‧th wonder of the world. Am I speaking clearly?
pl Klękajcie przez ósmym cudem świata./ Wyrażam się jasno?
en Crisis of the beholder in contemporary art?
pl Czy kryzys odbiorcy sztuki współczesnej? czyli rozważania o sytuacji odbiorcy sztuki w ponowoczesnej rzeczywistości
en That said, the texts before us are an exercise in stating the obvious: they reassert the concept of mutual recognition; they bow to the mania for labelling - which is termed marking - with the CE logo, its approved dimensions and sanctions for its improper use; and low and behold, 15 years after the dismantling of borders and customs controls, our rapporteur André Brie demands more resources for customs officers.
pl Podsumowując, przedłożone nam teksty są ćwiczeniem w potwierdzaniu oczywistości: ponownie potwierdzają zasadę wzajemnego uznawania; chylą kapelusza przed manią etykietowania - nazywaną oznaczaniem - symbolem CE, jego zatwierdzonymi wymiarami i sankcjami za niewłaściwe wykorzystanie; i oto, ukłońmy się nisko, 15 lat po zniesieniu granic i kontroli celnych nasz sprawozdawca, André Brie, domaga się zwiększenia środków na celników.
en Oh, now, who will behold the royal captain of this ruined band, walking from watch to watch, from tent to tent?Let him cry, " Praise and glory on his head, "
pl O, lecz teraz każdy, kto ujrzy wodza tych biedaków, kiedy przechodzi od straży do straży i od namiotu do namiotu, musi zakrzyknąć
en Behold the swinish sight of woman' s love!
pl Poznajcie gorszą stronę kobiecej miłości!
en And then one day, lo and behold, she wakes at daybreak and starts to walk, one day she goes, who can tell why, she turns off toward the mountains, goes up through the forest, follows the paths running along the tops of the mountains of Siam.
pl Potem budzi się o świcie i zaczyna maszerować, pewnego dnia wyrusza nie wiadomo po co, idzie na przełaj w stronę gór, przechodzi przez las i idzie dalej, ścieżkami wzdłuż grzbietu łańcucha górskiego Syjamu.
en Yet, despite every conceivable benefit and technological skill - skill that seems to outstrip our anthropological wit - we still behold the universal banes of hunger, thirst, war, persecution, injustice, planned misery, intolerance, fanaticism and prejudice.
pl Jednak mimo wszelkich wyobrażalnych korzyści i zdolności technologicznych, które wydają się prześcigać nasz antropologiczny rozsądek, wciąż dostrzegamy powszechne zmory głodu, pragnienia, wojny, prześladowania, niesprawiedliwość, planowaną nędzę, nietolerancję, fanatyzm i uprzedzenia.
en Behold...... the dental environment... of the future
pl Dostrzeż...... środowisko dentystyczne... przyszłości
en In paragraph 35, for example, we are told that we need healthy lifestyles at the workplace; paragraph 29 is about encouraging medical examinations; paragraph 54 urges the installation of fire sprinklers; in paragraph 49 we read that stress is a threat to health; and recital D suggests, low and behold, that fatal accidents are more common among construction workers than among senior European civil servants.
pl Na przykład w ustępie 35 zostało powiedziane, że potrzebujemy zdrowego stylu życia w miejscu pracy; ustęp 29 jest o zachęcaniu do badań lekarskich; ustęp 54 wzywa do zamontowania instalacji tryskaczowych; w ustępie 49 czytamy, że stres jest zagrożeniem dla zdrowia; punkt D uzasadnienia sugeruje, że śmiertelne wypadki są częstsze wśród pracowników budownictwa niż starszych europejskich urzędników państwowych.
en Then do we behold the stranger amongst us not as an alien, but as a brother or sister in the human family, the family of God.
pl Wtedy nieznajomego wśród nas nie potraktujemy jak obcego, lecz jako brata lub siostrę w ludzkiej rodzinie, rodzinie Boga.
en " Just beyond the fall of grace, behold that ever- shining place. "
pl " Tylko pod powierzchnią tego co widać, ujrzymy wiecznie jasny świat. "
en Behold the work of Albert Einstein, a professor once, like moi
pl To nie czcze iskrzące diamenty dla zachcianki pięknych panien
en Now behold the awful price of treason
pl Ponieś straszliwą cenę zdrady
en Romans, of five and twenty valiant sons behold the poor remains, alive and dead
pl Rzymian ‧ dzielnych synów doczesne wam przywiozłem szczątki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3693274 zdań frazy Eye of the Beholder.Znalezione w 762,843 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.