Tłumaczenia na język polski:

  • Oko obserwatora   
     
    Eye of the Beholder (film)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

beauty is in the eye of the beholder; nie to ładne, co ładne, ale to co się komu podoba

Przykładowe zdania z "Eye of the Beholder", pamięć tłumaczeniowa

add example
So, I guess, what I' m trying to say is that the perfect woman is is pretty much in the eye of the beholderWięc, jak sądzę, próbuję powiedzieć, że idealna kobieta... powstaje w oku widza
Haven' t you ever heard the phrase " Beauty is in the eye of the beholder "?Nie.Nie znasz powiedzenia:,, Piękno tkwi w oku patrzącego,,?
A largesse universal, like the sun... his liberal eye doth give to everyone, thawing cold fear... that mean and gentle all... behold, as may unworthiness define, a little touch of Harry in the nightOko jego szczodrze, niby słońce, obdziela wszystkich, dławiąc zimną trwogę.Więc cała szlachta i lud pospolity mogą z Henrykiem zetknąć się tej nocy
Ridiculous is in the eye of the beholder, MajorGrecy, Syjamczycy, Etiopczycy, Turcy
Beauty is altogether in the eye of the beholder.Piękno tkwi w oczach patrzącego.
Is beauty is the eye of the beholder? Unreal image of a woman as an advertising strategy adopted by Polish cosmetics producers.Piękno leży w oku patrzącego? Nierzeczywisty wizerunek kobiet w reklamie jako strategia reklamowa kosmetyków polskich marek
Pretty is in the eye of the beholderPatrzący widzi tylko urodę
That’ s in the eye to beholderZależy jak na to spojrzeć
Behold the eternal glory of Jetfire!Ujrzyjcie wieczną chwałę Jetfire' a!
Now behold the awful price of treasonPonieś straszliwą cenę zdrady
Oh, now, who will behold the royal captain of this ruined band, walking from watch to watch, from tent to tent?Let him cry, " Praise and glory on his head, "O, lecz teraz każdy, kto ujrzy wodza tych biedaków, kiedy przechodzi od straży do straży i od namiotu do namiotu, musi zakrzyknąć
Behold the sword of powerPodziwiajcie miecz potęgi
Behold...... the dental environment... of the futureDostrzeż...... środowisko dentystyczne... przyszłości
Behold the Argonath, the pillars of the kingsOto Argonath, kolumny królów
Then do we behold the stranger amongst us not as an alien, but as a brother or sister in the human family, the family of God.Wtedy nieznajomego wśród nas nie potraktujemy jak obcego, lecz jako brata lub siostrę w ludzkiej rodzinie, rodzinie Boga.
Crisis of the beholder in contemporary art?Czy kryzys odbiorcy sztuki współczesnej? czyli rozważania o sytuacji odbiorcy sztuki w ponowoczesnej rzeczywistości
In order to discover the rules of society best suited to nations, a superior intelligence beholding all the passions of men without experiencing any of them would be needed. This intelligence would have to be wholly unrelated to our nature, while knowing it through and through; its happiness would have to be independent of us, and yet ready to occupy itself with ours; and lastly, it would have, in the march of time, to look forward to a distant glory, and, working in one century, to be able to enjoy in the next. It would take gods to give men laws.Dla wykrycia najlepszych norm społecznych, odpowiadających narodom, potrzeba wyższej inteligencji, która widziałaby wszystkie namiętności ludzkie, nie odczuwając żadnej z nich; która nie miałaby żadnego związku z naturą naszą, a znała ją jednak do gruntu; której szczęście byłoby niezależne od nas wszystkich, a która mimo to zechciałaby zająć się naszym; która by w końcu, przygotowując sobie w postępie czasów daleką sławę, mogła pracować w jednym wieku, używać zaś (owoców zasługi) w innym. Do nadawania praw ludziom, trzeba by oggów.
Behold the Cave of Caerbannog!To jaskinia Caerbannoga!
Behold the work of Albert Einstein, a professor once, like moiTo nie czcze iskrzące diamenty dla zachcianki pięknych panien
Behold the cross on which hung the saviour of the worldOto krzyż na którym zawisnął Zbawca świata
All, behold the dreaded fate of Troy... that once stood proud and light upon the hills of Sparta!Zważcie na przerażający los Troi, która niegdyś stała dumna i lekka na wzgórzach Sparty
Behold!The ‧th wonder of the world. Am I speaking clearly?Klękajcie przez ósmym cudem świata./ Wyrażam się jasno?
In this history, we behold the grievous consequences of the alienation of human persons from one another.W tej historii widzimy głębokie konsekwencje wzajemnego wyobcowania ludzi.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3693273 zdań frazy Eye of the Beholder.Znalezione w 1 523,933 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.