Tłumaczenia na język polski:

  • Europejska Partia Ludowa   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

European People’s Party–European Democrats
Europejska Partia Ludowa - Europejscy Demokraci

Przykładowe zdania z "European People’s Party", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Member of the Commission. - (FR) Madam President, ladies and gentlemen: firstly, the European Union called for the resumption of dialogue between the parties as the sole means of making progress towards peace and reconciliation, which is a fundamental expectation of the Burundian people.
pl członek Komisji Europejskiej. - (FR) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Po pierwsze Unia Europejska zaapelowała o wznowienie dialogu między stronami, jako jedynego środka umożliwiającego postęp na drodze ku pokojowi i pojednaniu, które są fundamentalnymi oczekiwaniami obywateli Burundi.
en (DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) want an agreement.
pl (DE) Panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo! My, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) pragniemy porozumienia.
en The work of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), in close conjunction with the other political groups, was once again fundamental.
pl Po raz kolejny fundamentalne znaczenie miała praca Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), we współpracy z innymi grupami politycznymi.
en As a staunch European, and following the adoption of the Framework Agreement between the European Commission and the European Parliament for the next five years, I gave my support to the appointment of the new European Commission, as did the majority of my colleagues from the Group of the European People's Party (Christian Democrats).
pl Jako zagorzała Europejka oraz po przyjęciu porozumienia ramowego między Komisję Europejską a Parlamentem Europejskim na kolejne pięć lat, wyrażam swe poparcie dla nowej Komisji Europejskiej tak jak większość posłów z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).
en I would like to thank Mr Rapkay for producing this proposal in close cooperation with the Group of the European People's Party (Christian Democrats).
pl Chciałbym podziękować panu posłowi Rapkayowi za przygotowanie tego wniosku, w ścisłej współpracy z Grupą Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).
en Therefore, the European People's Party has submitted amendments to this report to correct a number of totalitarian aberrations which run counter to the principle of a free society.
pl Dlatego też Europejska Partia Ludowa przedłożyła poprawki do przedmiotowego sprawozdania, aby zmienić kilka totalitarnych aberracji, które są sprzeczne z zasadą wolnego społeczeństwa.
en st phase (October ‧- March ‧): establishment of regional committees comprising ambassadors from local and regional authorities and representing the network of CoR members, political parties, members of regional and national parliaments, the local and regional media, civil society as well as social and educational players; these would serve to raise public awareness, particularly among young people, and to raise the profile of European policies
pl Faza I (październik ‧- marzec ‧ r.): ukształtowanie regionalnych komitetów złożonych z ambasadorów środowisk lokalnych i regionalnych, w tym sieci członków, partii politycznych, deputowanych do parlamentów regionalnych oraz krajowych, mediów regionalnych i lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego, a także organizacji społecznych i podmiotów edukacyjnych; ich zadaniem będzie zapoznanie z tą problematyką obywateli, a w szczególności młodzieży, oraz zwracanie uwagi na zalety polityk europejskich
en The next item is the debate on an oral question to the Vice-President of the Commission, the Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, by Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek and Andrey Kovatchev, on behalf of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), concerning the security situation in the Sahel region - B7-0808/2010).
pl Kolejnym punktem porządku dziennego jest debata w sprawie pytania ustnego do wiceprzewodniczącej komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, które zadali: Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek oraz Andrey Kovatchev, w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), dotyczącego sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu - B7-0808/2010).
en This was not least because - and I can say this, speaking on behalf of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) in relation to transport - you also did not choose the easiest subjects to deal with.
pl Było tak też dlatego, że - i w odniesieniu do transportu mogę to powiedzieć w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - nie wybrali Państwo najprostszych zadań.
en Firstly, I would like to extend my sincere thanks to the chair of the committee, Mr De Castro, and to the shadow rapporteur for the Group of the European People's Party (Christian Democrats), Mrs Jeggle, for their hard work.
pl Chciałbym przede wszystkim przekazać moje szczere wyrazy podziękowania dla przewodniczącego komisji, pana posła De Castro, i dla kontrsprawozdawczyni Grupy Europejskiej Partii Ludowej, pani poseł Jeggle, za ich ciężką pracę.
en For these reasons, the Spanish delegation of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats supports the proposals requesting an impact assessment and will vote in favour of Mr Sturdy's amendments - which I have signed myself - relating to endocrine disrupters, and those in support of plant protection products being made available in an emergency.
pl Dlatego hiszpańska delegacja Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów popiera przyjęcie propozycji dotyczących konieczności przeprowadzenia oceny skutków i będzie głosować za przyjęciem poprawek zgłoszonych przez pana posła Sturdy'ego, które sama podpisałam, dotyczących substancji zaburzających gospodarkę hormonalną oraz wspierających zapewnienie dostępności środków ochrony roślin w nagłych przypadkach.
en The next item is the debate on the oral question to the Commission, by Giles Chichester and Angelika Niebler, on the European Network and Information Security Agency (ENISA), on behalf of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats - B6-0159/2008).
pl Kolejnym punktem jest debata w sprawie pytania ustnego skierowanego przez Gilesa Chichestera i Angelikę Niebler do Komisji w sprawie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów - B6-0159/2008).
en The Greek Communist Party calls on the working and grassroots classes to condemn this reactionary resolution in practical ways, by stepping up their fight against the anti-grassroots attack by capital in the European Union and the bourgeois governments, thereby supporting efforts to build a socio-political alliance of the working classes and self-employed which will claim changes for the benefit of the people.
pl Komunistyczna Partia Grecji wzywa klasę pracującą i obywatelską do potępienia tej reakcyjnej rezolucji w praktyce, przez zaostrzenie walki z antyobywatelskim atakiem ze strony kapitału w Unii Europejskiej oraz burżuazyjnych rządów, co pozwoli wzmóc wysiłki na rzecz budowania społeczno-politycznego sojuszu klas pracujących i osób pracujących na własny rachunek, które żądają zmian na korzyść obywateli.
en For all these reasons, I believe the caution shown by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) towards Albania and Bosnia and Herzegovina is fully justified, and I repeat that the countries granted the possibility of visa waiver should be kept under careful observation.
pl Dlatego uważam, że ostrożność, jaką wykazuje Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w stosunku do Albanii oraz Bośni i Hercegowiny jest całkowicie uzasadniona, i powtarzam, iż kraje, którym umożliwia się zniesienie wiz należy bacznie obserwować.
en (FR) Madam President, Mr Barroso, as a member of the French delegation of the European People's Party (Christian Democrats) and as a representative of the Nouveau Centre, a French political party born out of the UDF, I was keen to address you directly today.
pl (FR) Pani przewodnicząca, panie Barroso! Jako poseł francuskiej delegacji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) oraz jako przedstawiciel Nouveau Centre, partii politycznej zrodzonej z UDF, bardzo zależało mi na tym, by móc się dziś do pana zwrócić.
en Underlying the debate on the European parties' statute is a deep concern about co-constituting a transnational civic space composed of free and equal citizens, and what collective funding, in the form of a 'civic contract' among diverse peoples, might entail for the future of integration.
pl U podłoża dyskursów na temat statutu europejskich partii politycznych leży głęboka troska o to, jak współustanowić ponadnarodową przestrzeń obywatelską tworzoną przez wolnych i równych sobie obywateli oraz jaki model wspólnego założycielstwa, w postaci "umowy obywatelskiej” pomiędzy różnymi społeczeństwami, może wpłynąć na przyszłość integracji.
en Parliament made some proposals at first reading that did aim to help with economic revival and provide a safety net for citizens, mainly through amendments tabled by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats and also the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe.
pl W pierwszym czytaniu Parlament przedstawił kilka wniosków, których celem była pomoc w ożywieniu gospodarczym i zapewnienie obywatelom asekuracji, głównie poprzez zmiany przedstawione przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, a także Grupę Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy.
en The oral amendment by the Group of the European People's Party (Christian Democrats), which seeks to replace the term 'treaty' in recital B with 'agreements between Italy and Libya on joint coastal patrols' is absolutely unacceptable, and the Italian delegation from Italia dei Valori will vote against it.
pl Poprawka ustna grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), której celem jest zastąpienie terminu "traktat” w punkcie B uzasadnienia sformułowaniem "porozumienie między Włochami a Libią w sprawie wspólnych patroli przybrzeżnych” jest absolutnie niedopuszczalna, i delegacja włoska partii Italia dei Valori będzie głosować przeciw tej poprawce.
en in writing. - (ES) On behalf of the Spanish delegation within the Group of the European People's Party (Christian Democrats), we would like to state that the reasoning behind our vote on the resolution on the process relating to the European integration of Kosovo is that this resolution treats Kosovo as if it were an independent state in an entirely normal situation, without taking into account the fact that the status of this territory continues to be very controversial within the international community - an advisory opinion from the International Court of Justice is also pending - and Kosovo has not been recognised by five Member States of the European Union, including Spain.
pl na piśmie. - (ES) W imieniu delegacji hiszpańskiej wchodzącej w skład Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) chcielibyśmy oświadczyć, że głosowaliśmy nad rezolucją w sprawie procesu europejskiej integracji Kosowa w ten a nie inny sposób, ponieważ w rezolucji tej Kosowo traktowane jest tak, jakby było niezależnym państwem znajdującym się w całkowicie normalnej sytuacji, a ponadto nie uwzględniono w niej tego, że status tego terytorium nadal budzi wśród społeczności międzynarodowej znaczne kontrowersje - czekamy także na opinię Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości - i że Kosowo nie zostało uznane przez pięć państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym przez Hiszpanię.
en I am pleased that the new legislation on the energy efficiency of products has finally been approved, following a lengthy tug of war between the European Parliament and the Council, and that I had the honour of being the shadow rapporteur for it on behalf of the Group of the European People's Party.
pl Cieszę się, że wreszcie, po długich sporach między Parlamentem Europejskim a Radą, udało się przyjąć nowe prawodawstwo dotyczące efektywności energetycznej produktów, i że miałem zaszczyt być kontrsprawozdawcą do tej sprawy w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej.
en On behalf of the European Conservatives and Reformists Group, I would like to applaud the approach of the European People's Party Group and the ALDE Group, who have drafted together with us a balanced draft resolution on the development agenda from Doha following the seventh conference of the World Trade Organisation.
pl W imieniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów chcę pochwalić podejście grupy Europejskiej Partii Ludowej i grupy ALDE, które opracowały wspólnie z nami wyważony projekt rezolucji w sprawie dauhańskiej agendy rozwoju po siódmej konferencji Światowej Organizacji Handlu.
en on behalf of the PPE-DE Group. - (HU) Madam President, the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats is of the view that one of the most important pillars of European transport policy is intelligent transport technology.
pl w imieniu grupy PPE-DE. - (HU) Pani przewodnicząca! Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejscy Demokraci są zdania, że technologia inteligentnego transportu jest jednym z najważniejszych filarów europejskiej polityki transportowej.
en Some statements - for example, that of Mr Gauzès - suggest that the Group of the European People's Party believes that Europe can do nothing on its own.
pl Niektóre oświadczenia - na przykład oświadczenia pana posła Gauzèsa - sugerują, że Grupa Europejskiej Partii Ludowej uważa, że Europa nie może zrobić niczego samodzielnie.
en The Group of the European People's Party (Christian Democrats) does not wish to see such a Europe.
pl Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) nie życzy sobie takiej Europy.
en Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats
pl Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 463040 zdań frazy European People’s Party.Znalezione w 59,873 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.