Tłumaczenia na język polski:

  • Europejska Partia Ludowa   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

European People’s Party–European Democrats
Europejska Partia Ludowa - Europejscy Demokraci

Przykładowe zdania z "European People’s Party", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I also thank the members of the Spanish delegation of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats who have supported my amendment.
pl Dziękuję również członkom delegacji hiszpańskiej, reprezentującej Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) oraz Europejskich Demokratów, którzy poparli moją poprawkę.
en We, the Group of the Progressive Alliance of Socialist and Democrats in the European Parliament, introduced radical changes to the draft produced by the German conservative rapporteur of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), regarded by many as woefully inadequate, and we succeeded in obtaining a majority in the European Parliament on the objective of a fairer allocation of agricultural payments.
pl My, Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, wprowadziliśmy radykalne zmiany do projektu opracowanego przez niemieckiego, konserwatywnego sprawozdawcę z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), przez wielu uważanego za żałośnie nieadekwatnego. Udało nam się uzyskać większość w Parlamencie Europejskim, jeśli chodzi o sprawiedliwszy podział płatności rolniczych.
en For two decades, as a member of the European People's Party, he was also a keen proponent of expansion of the EU to include the countries of Eastern Europe.
pl Przez dwie dekady, zasiadając w grupie Europejskiej Partii Ludowej, był także wielkim promotorem rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowej.
en by Mr Weber and Mr Daul, on behalf of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, Mrs Roure, on behalf of the Socialist Group in the European Parliament, Mr Alvaro, on behalf of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, and Mrs Muscardini and Mrs Angelilli, on behalf of the Union for Europe of the Nations Group, to the Commission on the fight against terrorism (B6-0313/2007).
pl Manfreda Webera i Josepha Daula, w imieniu grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, Martine Roure, w imieniu Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, Alexandra Alvaro, w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, i Cristiny Muscardini oraz Robery Angelilli, w imieniu Grupy Unii na rzecz Europy Narodów, do Rady na temat walki z terroryzmem (B6-0313/2007).
en (IT) Madam President, ladies and gentlemen, it is with great pleasure and pride that we are discussing this strategy here this evening: pleasure because Mrs Járóka has done an excellent job, for which I thank her, and pride because it is an initiative that we in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) have very much wanted.
pl (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Z ogromną przyjemnością i dumą omawiamy tu dziś wieczór przedmiotową strategię: z przyjemnością, bo pani poseł Járóka wykonała wspaniałą pracę, za co jej dziękuję, i z dumą, gdyż jest to inicjatywa bardzo pożądana przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).
en It is not the first time that the regime has launched an attack on members of the Group of the European People's Party (Christian Democrats).
pl Nie po raz pierwszy reżim przypuścił atak na posła z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).
en For this reason, I plead with the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats to withdraw its amendment as a matter of extreme urgency.
pl Błagam więc Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, by pilnie wycofała swą poprawkę.
en I would like to address a proposal to Commissioner Frattini - who unfortunately is no longer present - from the European People's Party: that the 'Blue Card' be marked with an additional national symbol, such as the flag, so that it is apparent which of the Member States has issued the work and residence permit.
pl Chciałbym skierować wniosek do komisarza Frattiniego - który niestety nie jest już obecny - od Europejskiej Partii Ludowej: niech błękitna karta będzie oznakowana dodatkowym symbolem, oznaczającym kraj, na przykład flagą, tak, aby nie było wątpliwości, które z państw członkowskich wydało zezwolenie na pobyt i pracę.
en You have seen the full spectrum of viewpoints here, from Mrs Gräßle from the Group of the European People's Party (Christian Democrats), which is very settled in favouring these increases - including the EUR 1 500 - in order to safeguard its ability to work, to other Members, who have said 'We do not need this' or 'We need to evaluate much more precisely how the increases can be justified and provide ourselves with an overview, including of the individual committees and working areas of this House'.
pl Mieliście państwo okazję zapoznać się z całym spektrum opinii: na przykład opinią pani poseł Gräßle z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), która jednoznacznie popiera zwiększenie kwot - w tym wspomniane 1 500 euro - które ma zapewnić jej możliwość wykonywania pracy czy opiniami innych posłów, którzy mówili "Nie potrzebujemy tego" lub "Musimy dużo bardziej szczegółowo ocenić, jak można uzasadnić zwiększenie tych kwot i uzyskać globalny obraz działań poszczególnych komisji i obszarów prac tej Izby".
en Mr President, while we are waiting for proposed reforms of the common fisheries policy (CFP), the Group of the European People's Party (Christian Democrats) wishes to express its alarm, once again, at the economic state of the fisheries sector.
pl Panie Przewodniczący! W oczekiwaniu na proponowane reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) chce ponownie zaalarmować w sprawie sytuacji gospodarczej sektora rybołówstwa.
en As shadow rapporteur for the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, I still recall very well our vote on the revision of the fine particulates directive.
pl Wciąż doskonale pamiętam, jako kontrsprawozdawczyni z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, nasze głosowanie w sprawie zmiany do dyrektywy dotyczącej drobnych cząstek stałych.
en The Group of the European People's Party (Christian Democrats) will, of course, fight to maintain the European Union's common position, and I am sure based on what I have heard that many others will do the same.
pl Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) będzie oczywiście walczyć o utrzymanie wspólnego stanowiska Unii Europejskiej i wnosząc z tego, co słyszałem, jestem pewien, że wielu innych będzie robić to samo.
en I should therefore like to extend my warmest thanks to Marietta Giannakou for the Group of the European People's Party (Christian Democrats), Ivo Vajgl for the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, Hélène Flautre, and the rapporteurs for the opinions of the Committee on International Trade, Mrs De Sarnez, and the Committee on Industry, Research and Energy, Mrs Tzavela.
pl Chciałbym zatem serdecznie podziękować pani poseł Marietcie Giannakou z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), panu posłowi Ivowi Vajglowi z Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, pani poseł Hélène Flautre oraz sprawozdawczyniom komisji opiniodawczej Komisji Handlu Międzynarodowego, pani poseł Marielli De Sarnez, a także Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, pani poseł Niki Tzaveli.
en I would like to say a few words about the proposal of my political group, the Group of the European People's Party (Christian Democrats), for a debate to be held on the subject of the Russian-Belarussian military exercises which assumed the need to repel a potential attack from Western Europe, from the territory of countries belonging to the European Union and NATO. It was with great regret that I received information that this debate had not found a place on the order of business and would not be the subject of discussion.
pl Chciałem powiedzieć, że z wielkim żalem przyjąłem informację, iż wniosek mojej grupy politycznej PPE o przeprowadzenie debaty na temat manewrów rosyjsko-białoruskich, które zakładały obronę przed potencjalnym atakiem z terenu Europy Zachodniej, z terenu państw należących do Unii Europejskiej i do NATO, nie znalazł się w porządku obrad i nie był przedmiotem dyskusji.
en I find the behaviour of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, in pulling out of the compromise and going through the entire report again, scattering amendments everywhere, distressing and regrettable.
pl Uważam za niepokojące i godne pożałowania zachowanie Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, która wycofała się z kompromisu i doprowadziła do powtórnego rozgrzebania całego tekstu, zgłaszając niezliczone poprawki.
en Ladies and gentlemen - and I address this in particular to Members of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) - there is no point in us defending one group or another in Ukraine on party-political grounds.
pl Panie i panowie! Zwracam się tu zwłaszcza do członków Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) - nie ma sensu, abyśmy bronili takiego czy innego ugrupowania na Ukrainie z powodów politycznych.
en Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, as a member of a special delegation of the European People's Party, I had the opportunity over a month ago of thoroughly familiarising myself with the political situation in Honduras.
pl Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Jako członek specjalnej delegacji Europejskiej Partii Ludowej miałem ponad miesiąc temu okazję do szczegółowego zapoznania się z sytuacją polityczną w Hondurasie.
en - (DE) Madam President, I speak on behalf of the ÖVP-Europa-Club [Austrian People's Party European Club].
pl - (DE) Pani przewodnicząca! Mówię w imieniu Klubu Europejskiego Austriackiej Partii Ludowej.
en I would also like to applaud the work carried out by the shadow rapporteur of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), José Manuel Fernandes, who was instrumental in making this report a document of great importance for Parliament.
pl Brawa dla sprawozdawcy pomocniczego z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), José Manuela Fernandesa, który walnie przyczynił się do powstania tego sprawozdania, dokumentu o wielkim znaczeniu dla Parlamentu.
en Ladies and gentlemen, as far as the Group of the European People's Party (Christian Democrats) is concerned, the solution to our problems lies in having more Europe, not less.
pl Panie i Panowie! Zdaniem Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) rozwiązaniem naszych problemów jest więcej Europy, nie mniej.
en However, as the Group of the European People's Party (Christian Democrats), we request that the present text be toned down in three places through a split vote, because we ought to support the Philippine Government in its fight against terrorism and violence and therefore dispense with overly accusatory remarks directed at the government.
pl Jednakże, jako Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), domagamy się aby złagodzić ton tekstu w trzech miejscach w drodze oddzielnego głosowania, ponieważ powinniśmy wspierać rząd filipiński w walce z terroryzmem i przemocą, a zatem należy odstąpić od ogólnych oskarżeń skierowanych do rządu.
en Based on the considerations mentioned, I support the motion for a resolution tabled by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) as an alternative to the current option put forward in the report so that we can help create a valuable portal, which is relevant in terms of the information the public will find there.
pl Na podstawie przytoczonych rozważań popieram projekt rezolucji przedstawiony przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) jako alternatywę dla obecnej opcji przedstawionej w sprawozdaniu, abyśmy mogli pomóc w stworzeniu wartościowego portalu, zawierającego odpowiednie ogólnodostępne informacje.
en We, in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) have the courage to push through such a set of rules.
pl Jako Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) mamy odwagę uchwalić stosowny zestaw zasad.
en Member of the Commission. - (FR) Madam President, ladies and gentlemen: firstly, the European Union called for the resumption of dialogue between the parties as the sole means of making progress towards peace and reconciliation, which is a fundamental expectation of the Burundian people.
pl członek Komisji Europejskiej. - (FR) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Po pierwsze Unia Europejska zaapelowała o wznowienie dialogu między stronami, jako jedynego środka umożliwiającego postęp na drodze ku pokojowi i pojednaniu, które są fundamentalnymi oczekiwaniami obywateli Burundi.
en In agreement with Mr Caspary from the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, I therefore suggest adding the words 'in some Member States' after 'European economy', and I hope that this will deal with the problems with the central section.
pl W uzgodnieniu z panem posłem Casparym z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, sugeruję zatem dodanie słów: "w niektórych państwach członkowskich” po słowach "gospodarki europejskiej. Mam nadzieję, że to rozwiąże problemy związane ze środkową częścią.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 463040 zdań frazy European People’s Party.Znalezione w 74,775 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.