Tłumaczenia na język polski:

  • Europejska Partia Ludowa   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

European People’s Party–European Democrats
Europejska Partia Ludowa - Europejscy Demokraci

Przykładowe zdania z "European People’s Party", pamięć tłumaczeniowa

add example
en (NL) As the coordinator of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats for regional policy, I have high hopes for 2009.
pl (NL) Jako koordynator do spraw polityki regionalnej Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów, wiążę z 2009 r. duże nadzieje.
en The Group of the European People's Party (Christian Democrats) has requested a separate vote on this paragraph.
pl Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) zgłosiła wniosek o odrębne głosowanie nad tym ustępem.
en (DE) Mr President, Commissioner, I have listened to the whole of the debate on the Textile Labelling Directive and the first thing I must state is that it is important to the Group of the European People's Party (Christian Democrats) that consumers who want to have this information when purchasing textiles are indeed given it.
pl (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Przysłuchiwałem się całej debacie w sprawie dyrektywy o etykietowaniu wyrobów włókienniczych i pierwsza rzecz, o której muszę powiedzieć, dotyczy znaczenia dla Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) faktycznego zapewnienia tej informacji konsumentom, którzy się tego domagają, przy zakupie wyrobów włókienniczych.
en (ES) Mr President, last month, I organised a hearing in this Parliament concerning the victims of terrorism, which was attended by the President of Parliament and various Members of the European People's Party (Christian Democrats).
pl (ES) Panie Przewodniczący! W ubiegłym miesiącu zorganizowałam w Parlamencie wysłuchanie poświęcone ofiarom terroryzmu, w którym uczestniczył Przewodniczący Parlamentu oraz rozliczni posłowie z Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).
en I would like to thank Mr Rapkay for producing this proposal in close cooperation with the Group of the European People's Party (Christian Democrats).
pl Chciałbym podziękować panu posłowi Rapkayowi za przygotowanie tego wniosku, w ścisłej współpracy z Grupą Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).
en (ES) Mr President, Commissioner, the position of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) is very clear as far as the European Union's trade policy is concerned.
pl (ES) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Stanowisko Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) jest jasne, jeśli chodzi o politykę handlową Unii Europejskiej.
en (IT) Madam President, ladies and gentlemen, it is with great pleasure and pride that we are discussing this strategy here this evening: pleasure because Mrs Járóka has done an excellent job, for which I thank her, and pride because it is an initiative that we in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) have very much wanted.
pl (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Z ogromną przyjemnością i dumą omawiamy tu dziś wieczór przedmiotową strategię: z przyjemnością, bo pani poseł Járóka wykonała wspaniałą pracę, za co jej dziękuję, i z dumą, gdyż jest to inicjatywa bardzo pożądana przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).
en (NL) Madam President, Commissioner, as coordinator of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats for regional policy, I want to help find solutions in a very proactive manner.
pl (NL) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Chciałbym, jako koordynator z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, aktywnie uczestniczyć i pomagać w znalezieniu rozwiązań.
en I hope that your vote will reflect the opinion of all interested parties and that the outcome will be balanced and correct, so that agriculture is not destroyed, EU citizens are not left without European food and millions of people do not end up unemployed in the name of environmental protection.
pl Mam nadzieję, że państwa głos będzie odzwierciedlał opinię wszystkich zainteresowanych stron, a rezultat będzie wyważony i słuszny, tak, aby rolnictwo nie uległo zniszczeniu, obywatele UE nie zostali pozbawieni europejskiej żywności, a miliony ludzi nie straciły pracy w imię ochrony środowiska naturalnego.
en the oral question to the Commission on implementation of the EU-Russia visa facilitation agreement by Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok, Alojz Peterle, on behalf of the Group of the European People's Party - B7-0656/2010),
pl pytania ustnego do Komisji dotyczącego stosowania umowy zawartej pomiędzy UE i Rosją o ułatwieniach wizowych, zadanego przez posłów Manfreda Webera, Simona Busuttila, Elmara Broka, Alojza Peterlego w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej - B7-0656/2010),
en I should like to comment in particular on the report by Mrs Krehl on best practice in the field of regional policy, for which I was the rapporteur for the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, and underline the very good work by my fellow Member.
pl Chciałbym w szczególności odnieść się do sprawozdania pani poseł Krehl w sprawie najlepszych praktyk w obszarze polityki regionalnej, którego byłem sprawozdawcą w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów i podkreślić bardzo dobrą pracę wykonaną przez moją koleżankę.
en For precisely these reasons we are against the EU's open or hidden links to the US National Security Strategy, as we see them in one of the amendments put forward by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats to the report on security strategy, on which we shall be voting tomorrow, because it is perfectly clear that no President of the United States will ever accept that a third party, whether or not it is the EU, becomes a cosignatory to this National Security Strategy.
pl Ze względu na te właśnie przyczyny Grupa Socjalistyczna sprzeciwia się jawnym bądź tajnym powiązaniom UE ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, których sugestie widzimy w projektach poprawek do sprawozdania w sprawie strategii bezpieczeństwa, przedstawionych przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) oraz Europejskich Demokratów i nad którymi będziemy głosować jutro. Jest to bowiem oczywiste, że żaden z prezydentów Stanów Zjednoczonych nigdy nie zaakceptuje faktu, że jakaś trzecia strona, czy będzie nią UE czy też nie, staje się konsygnatariuszem Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.
en In agreement with Mr Caspary from the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, I therefore suggest adding the words 'in some Member States' after 'European economy', and I hope that this will deal with the problems with the central section.
pl W uzgodnieniu z panem posłem Casparym z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, sugeruję zatem dodanie słów: "w niektórych państwach członkowskich” po słowach "gospodarki europejskiej. Mam nadzieję, że to rozwiąże problemy związane ze środkową częścią.
en The same applies to Article 8, which Amendment 90 of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats aims to remove because, given the existing legislative traditions in many Member States, it is not possible to accept the inversion of the burden of proof as that will cause insuperable legal problems.
pl To samo dotyczy art. 8, który ma zostać usunięty na mocy poprawki 90 zgłoszonej przez grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów ponieważ, biorąc pod uwagę istniejącą tradycję ustawodawczą w wielu państwach członkowskich, nie jest możliwe odwrócenie ciężaru dowodu, bowiem spowodowałoby to problemy prawne nie do przezwyciężenia.
en Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats
pl Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów
en in writing. - (PT) This report results from an initiative by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) during the course of the debate on the future of cohesion and regional policy.
pl na piśmie - (PT) Przedmiotowe sprawozdanie powstało wskutek inicjatywy, z którą Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) wyszła przy okazji debaty nad przyszłością polityki spójności i polityki regionalnej.
en (PT) Mr President, first of all, I would like to draw attention to the value that the Group of the European People's Party (Christian Democrats), and especially the Portuguese of the PPE Group, ascribe to the upcoming Council, to the solution that was found - which is frankly better than was expected at the time - and, in particular, to the work of my colleagues, Mr Brok and Mr Gualtieri, who prepared the report on behalf of Parliament, in line with the Commission's positions, bringing the fund closer to something that clearly follows the Union method and moving it away from what would be the intergovernmental solution.
pl (PT) Panie Przewodniczący! Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na znaczenie, jakie Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), a zwłaszcza portugalscy posłowie w grupie PPE, przypisują zbliżającemu się posiedzeniu Rady, znalezionemu rozwiązaniu - które jest zdecydowanie lepsze niż wcześniej oczekiwane - oraz w szczególności pracom moich kolegów, pana posła Broka i pana posła Gualtieriego, którzy przygotowali w imieniu Parlamentu sprawozdanie zgodne ze stanowiskiem Komisji, co pozwoliło przybliżyć fundusz do modelu przestrzegającego metody wspólnotowej i oddalić go od metody międzyrządowej.
en In my view, and that of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) at least, this means that the delay in implementation that has admittedly taken place and is taking place in only a few - but nonetheless in some - Member States must be brought to an end without fail.
pl W mojej opinii i zdaniem Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) oznacza to, że należy niezwłocznie nadrobić opóźnienie we wdrażaniu, które ma miejsce zaledwie w kilku - ale jednak ma - państwach członkowskich.
en Mr President, Mr López Garrido, President of the Commission, thank you for giving me the opportunity to say why I firmly believe, on behalf of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), that Mr Barroso and his College of Commissioners, assisted by members of staff from the Commission, will be equal to the challenges that they face.
pl Panie przewodniczący, panie López Garrido, panie przewodniczący Komisji! Dziękuję za możliwość uzasadnienia, dlaczego Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) jest przekonana, że pan Barroso i jego kolegium komisarzy będzie w stanie, z pomocą personelu Komisji, sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom.
en Mr Barroso, I think it makes a good deal of sense for you to ask yourself what the economic and social solutions might be to the problems we have at the moment and the crisis we are experiencing, not taking advantage of the Commission's services but as leader of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats; I think this is of great importance so that we do not find ourselves in a situation in which the European Council wants Parliament merely to be consulted (let us recall the Buttiglioni case).
pl Rozsądne wydaje się, aby zastanowił się pan, bez angażowania służb Komisji, ale jako przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, jak można by rozwiązać narosłe problemy gospodarcze i społeczne oraz jak pokonać obecny kryzys. Według mnie bardzo istotne jest to, aby nie dopuścić do sytuacji, w której Parlament będzie dla Rady Europejskiej jedynie konsultantem (wystarczy przypomnieć sobie sprawę Buttiglioniego).
en (FR) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank my colleagues in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and the other political groups of our European Parliament, because on this matter of decent work, we all wanted to toe the same line and submit a joint resolution, and the negotiations of the last few days have been extremely positive.
pl Panie i panowie! Przede wszystkim chciałabym podziękować koleżankom i kolegom posłom z grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i innych grup politycznych naszego Parlamentu Europejskiego, ponieważ w sprawie godnej pracy wszyscy chcieliśmy przyjąć taki sam kierunek i przedstawić wspólną rezolucję, a negocjacje w ciągu kilku ostatnich dni miały bardzo pozytywny przebieg.
en (NL) I have voted in favour of the amendment tabled by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, because at least it takes account of the fact that Taiwan is an important economic business entity and supports Taiwan's participation as an observer in the relevant international organisations.
pl (NL) Głosowałem za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, ponieważ przynajmniej uwzględniono w niej fakt, że Tajwan jest znaczącym podmiotem gospodarczym i wyrażono poparcie dla udziału Tajwanu, w charakterze obserwatora, w stosownych organizacjach międzynarodowych.
en In this legislative process, if we now start it, the Group of the European People's Party (Christian Democrats) will apply clear decision-making criteria.
pl W procesie legislacyjnym, o ile go teraz rozpoczniemy, grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) zastosuje jasne kryteria decyzyjne.
en On behalf of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) I should like to thank all the rapporteurs for their cooperation and also all the representatives of the institutions for coming.
pl W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) pragnę podziękować wszystkim sprawozdawcom za współpracę, jak też wszystkim przedstawicielom instytucji za przybycie.
en the oral question to the Council by Jan Marinus Wiersma, Erika Mann, Daniel Caspary, Robert Sturdy, Cristiana Muscardini and Eugenijus Maldeikis, on behalf of the Socialist Group in the European Parliament, the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, and the Union for Europe of the Nations Group, on the Interim Trade Agreement between the EU and Turkmenistan - B6-0019/2009);
pl pytaniem ustnym do Rady dotyczącym przejściowej umowy handlowej między UE a Turkmenistanem, skierowanym przez Jana Marinusa Wiersmę, Erikę Mann, Daniela Caspary'ego, Roberta Sturdy'ego, Cristianę Muscardini i Eugenijusa Maldeikisa w imieniu Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów oraz Grupy Unii na rzecz Europy Narodów - B6-0019/2009);
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 463040 zdań frazy European People’s Party.Znalezione w 141,215 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.