Tłumaczenia na język polski:

  • Niekonczaca sie milosc   
     
    Niekonczaca sie milosc (film)
     
    Endless Love (film)

Przykładowe zdania z "Endless Love", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You write about all this passion and romance and " my love for you is endless. "
pl To znaczy piszesz o tej namiętności i romansach, o miłości do grobowej deski
en You gave me endless lectures on love in the Western world
pl To znaczy, dawałeś mi te niekończące się wykłady o miłości w zachodnim świecie
en They love us as if we were members of their own family, they act as if they were looking after the bungalow for us, and they do look after it. All the cheap crockery is still there. The roof, rotted by the endless rain, goes on disintegrating. But the furniture is kept polished.
pl Lubią nas, jakbyśmy byli członkami ich rodzin, postępują tak, jakby strzegli naszego bungalowu, i naprawdę go pilnują. Nic nie brakuje z ubogich statków. Ciągle znika gnijące w deszczu pokrycie dachu. Ale meble są wyczyszczone.
en Our world is... endless suffering for them
pl Nasz świat jest dla nich... nieskończonym cierpieniem
en Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding ‧ cm but not exceeding ‧ cm
pl Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne niż rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym ‧ cm, ale nieprzekraczającym ‧ cm
en I believe that time is like an endless motorway,..... with an infinite number of lanes all running from the past into the future
pl Wierzę, że czas jest jak autostrada bez końca, z nieskończoną liczbą pasów biegnących z przeszłości w przyszłość
en No more endless debates
pl Niekończących się debat
en Ah, bloody endless
pl Ah, wlecze się w nieskończoność
en Finally, as regards the forthcoming G20 summit, the European Union must present a united front to ensure that this international body plays the role that is expected of it and does not merely indulge in endless talk.
pl I wreszcie, w odniesieniu do zbliżającego się szczytu G-20, chcę powiedzieć, że UE musi zaprezentować na nim zjednoczone stanowisko, aby zapewnić odegranie przez ten międzynarodowy organ roli, do jakiej został powołany i aby zagwarantować, że szczyt nie ograniczy się wyłącznie do niekończących się rozmów.
en The social cost of endless EU regulation is also huge, dissuading employers from taking on new workers.
pl Ogromny jest też koszt społeczny niekończących się regulacji UE, co odwodzi pracodawców od przyjmowania nowych pracowników.
en Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of a kind used in paper-making or similar machines (for example, for pulp or asbestos-cement
pl Tekstylia i filc, bez końca lub zaopatrzone w urządzenia spinające, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych maszynach (na przykład do pulpy lub masy azbestowo-cementowej
en You really do still seem to prefer pouring in more and more money and providing more and more endless loans to economies that are in serious trouble and on the very brink of collapse, or are we starting to see common sense here, and to consider seriously the possibility of restructuring their government debts, because, in my opinion, we cannot avoid this in the long term.
pl Wydaje się, że wolicie dalej wpompowywać więcej pieniędzy i udzielać nieskończonych kredytów gospodarkom znajdującym sie w poważnych tarapatach i stojących nad przepaścią zamiast dotrzeć do sedna i poważnie rozważyć możliwość restrukturyzacji ich długu państwowego, a moim zdaniem, w perspektywie długoterminowej nie da się tego uniknąć.
en The only lesson the banksters have learnt from the crisis is that the taxpayer is an endless source of resources, profits and guarantees, for rumour has it that the scale of this panic is down to a US bank, which received US Government aid, and to two hedge funds, also from the United States, which want to profit both from the exorbitant interest rates imposed on Greece and from the credit default swap market, those insurance policies on government borrowing, which themselves are the subject of independent speculation.
pl Jedyny wniosek, jaki bankowi gangsterzy wyciągnęli z kryzysu, to ten, że podatnicy są nieskończonym źródłem zasobów, zysków i gwarancji, ponieważ pojawiają się plotki, że skala tej paniki jest efektem działań pewnego amerykańskiego banku, który otrzymał pomoc od amerykańskiego rządu, oraz dwóch funduszy hedgingowych, również pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, które chcą wyciągnąć zyski zarówno z niebotycznych stóp procentowych narzuconych Grecji, jak również z rynku instrumentów pochodnych związanych z opóźnieniem płatności kredytów, tych polis ubezpieczeniowych dla pożyczek rządowych, które same z kolei są przedmiotem niezależnej spekulacji.
en And take with you This endless night
pl I zabierz ze sobą nieskończoną noc
en But amidst the endless screams and inane babble, they discerned two words
pl Ale pomiędzy niekończącymi się krzykami i bulgotaniem wychwycili dwa słowa
en The list of human rights violations is endless and the situation does not appear to be improving.
pl Lista przypadków naruszania praw człowieka jest nieskończona i nie wydaje się, aby sytuacja w tym obszarze poprawiała się.
en My heart is like the sea... endless and everlasting, even while it is as turbulent as the crashing waves
pl Moje serce, niczym morze... nieskończone i wszech wieczne, nawet wzburzone rozbijające się falami
en Here in the sixth circle you will find endless heretics burning in eternal fire
pl Tutaj, w szóstym kręgu Piekła, znajdziesz niezliczonych heretyków, płonących wiecznym ogniem
en Returns either 'true ' or 'false ', depending on whether & knewsticker; has the endless scrolling option enabled
pl Dotyczy wartości ' prawda ' lub ' fałsz ', w zależności od tego, czy & knewsticker; opcja nieskończonego przewijania jest włączona
en Endless Enemies
pl Niekończący się wrogowie
en I am sure the European digital library will eliminate endless cross-referencing and complicated searches in virtual cyberspace and will become an enormous library that we will have, metaphorically speaking, at home.
pl Jestem pewna, że europejska biblioteka cyfrowa wyeliminuje niekończące się wzajemne odnośniki oraz skomplikowane sposoby wyszukiwania w przestrzeni wirtualnej i stanie się biblioteką ogromną, którą będziemy mieli - mówiąc metaforycznie - w domu.
en Lucifer offered me a thousand years free of torture and endless gold if I would slay my own son
pl Lucyfer zaoferował mi tysiąc lat spokoju oraz niezliczone bogactwa, jeśli zgodzę się zgładzić syna
en Textile ropes and slings must not include any knots, connections or splicing other than at the ends of the sling, except in the case of an endless sling
pl Liny i zawiesia włókienne muszą być pozbawione węzłów, połączeń i zapleceń, poza końcówkami; wyjątek stanowią zawiesia tworzące zamkniętą pętlę bez końca
en Endless hours at the keyboard
pl Niekończące się godziny nad klawiaturą
en Since August endless columns of cars have been standing at Narva border crossing in my homeland, Estonia.
pl Od sierpnia w mojej ojczystej Estonii na przejściu granicznym w Narwie ustawiają się niekończące się kolumny samochodów.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 19803 zdań frazy Endless Love.Znalezione w 4,428 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.