Tłumaczenia na język polski:

  • Niekonczaca sie milosc   
     
    Niekonczaca sie milosc (film)
     
    Endless Love (film)

Przykładowe zdania z "Endless Love", pamięć tłumaczeniowa

add example
You write about all this passion and romance and " my love for you is endless. "To znaczy piszesz o tej namiętności i romansach, o miłości do grobowej deski
You gave me endless lectures on love in the Western worldTo znaczy, dawałeś mi te niekończące się wykłady o miłości w zachodnim świecie
They love us as if we were members of their own family, they act as if they were looking after the bungalow for us, and they do look after it. All the cheap crockery is still there. The roof, rotted by the endless rain, goes on disintegrating. But the furniture is kept polished.Lubią nas, jakbyśmy byli członkami ich rodzin, postępują tak, jakby strzegli naszego bungalowu, i naprawdę go pilnują. Nic nie brakuje z ubogich statków. Ciągle znika gnijące w deszczu pokrycie dachu. Ale meble są wyczyszczone.
Endless painNieskończony ból
The policy seminar was endless, wasn' t it?Seminarium z polityki nie miało końca, co?
Madam President, there is endless rhetoric here about friendship and cooperation between every state under the sun except for Russia.Pani przewodnicząca! Słychać tu niekończące się zapewnienia o przyjaźni i współpracy pomiędzy wszystkimi państwami na świecie z wyjątkiem Rosji.
Textile ropes and slings must not include any knots, connections or splicing other than at the ends of the sling, except in the case of an endless slingLiny i zawiesia z materiałów włókienniczych muszą być pozbawione węzłów, połączeń i splotów, poza końcówkami, wyjątek stanowią zawiesia tworzące zamkniętą pętlę bez końca
This endless runningTa nieustanna pogoń
You would be banished to endless imprisonment...... in the Phantom ZoneZostaniesz skazany na wieczną banicję... w Strefie Fantomu
Finally, as regards the forthcoming G20 summit, the European Union must present a united front to ensure that this international body plays the role that is expected of it and does not merely indulge in endless talk.I wreszcie, w odniesieniu do zbliżającego się szczytu G-20, chcę powiedzieć, że UE musi zaprezentować na nim zjednoczone stanowisko, aby zapewnić odegranie przez ten międzynarodowy organ roli, do jakiej został powołany i aby zagwarantować, że szczyt nie ograniczy się wyłącznie do niekończących się rozmów.
Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding ‧ cm but not exceeding ‧ cmPasy synchroniczne bez końca, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym ‧ cm, ale nieprzekraczającym ‧ cm
An endless tragedy in which man's limitations are made most apparent and surprisingly relevant when confronted with the relentless force of nature.Niekończąca się tragedia, w której ludzkie ograniczenia stają się najbardziej oczywiste i zdumiewająco istotne w starcu z bezlitosnymi siłami natury.
Since August endless columns of cars have been standing at Narva border crossing in my homeland, Estonia.Od sierpnia w mojej ojczystej Estonii na przejściu granicznym w Narwie ustawiają się niekończące się kolumny samochodów.
where a bank of elevators a mile long...... and an endless row of attendants in gold braid...... wait to carry me up, up, upSzereg wind/ i niekończąca się droga/ czekają, aby zabrać mnie/ na górę
Finally, on the heated debate concerning terminology, we have in the explanatory memorandum a satisfactory compromise for what seems to be an endless debate.I wreszcie, w odniesieniu do gorącej dyskusji dotyczącej terminologii, pragnę zauważyć, że w uzasadnieniu przedstawiono zadowalający kompromis tej niekończącej się debaty.
I am proud that the principle whereby, in the event of disputes over establishing the charges, there should not be an endless process of conciliation, was accepted and included in the report.Jestem dumny, że zasada, zgodnie z którą w przypadku sporów dotyczących ustalania wysokości opłat nie powinno dochodzić do niekończących się mediacji, została zaakceptowana i uwzględniona w sprawozdaniu.
This endless crisis will destroy the federal project - tax cooperation and all.Ten niekończący się kryzys zniszczy projekt federacji - współpracę w dziedzinie opodatkowania i w ogóle wszystko.
It' s an endless proposition.I don' t care about another sleazeballMam w dupie następnego gogusia
Textile ropes and slings must not include any knots, connections or splicing other than at the ends of the sling, except in the case of an endless slingLiny i zawiesia włókienne muszą być pozbawione węzłów, połączeń i zapleceń, poza końcówkami; wyjątek stanowią zawiesia tworzące zamkniętą pętlę bez końca
The trams ran along the high wall of the Central Cemetery, and for a mile on the other side of the rails stretched the monumental masons and the market gardeners – an apparently endless chain of gravestones waiting for owners and wreaths waiting for mourners.Tramwaje jeździły wzdłuż wysokiego muru Cmentarza Centralnego, a po drugiej stronie szyn chyba z milę ciągnęły się warsztaty kamieniarskie i zakłady ogrodnicze – nieskończony na pozór łańcuch nagrobków czekających na właścicieli i wieńców czekających na żałobników.
An additional factor was the endless series of interventions in the course of the debate in the Committee on Transport and Tourism.Dodatkowym czynnikiem była niekończąca się seria interwencji podejmowanych w trakcie debaty w Komisji Transportu i Turystyki.
This is a story about a man named Harold Crick.And his wristwatch. Harold Crick was a man of infinite numbers...... endless calculations and remarkably few wordsTo historia opowiadająca o Haroldzie Cricku./ I jego zegarku./ Harold Crick to człowiek nieskończonych liczb./ Nieustających obliczeń.../ i nadzwyczajnie małej ilości słów./ Jego zegarek odzywał się jeszcze rzadziej./ Każdego dnia, przez ‧ lat.../ Harold szczotkował każdy ze swoich ‧ zębów.../ ‧ razy
With this assurance: that I shall lead an endless life with them in peaceZ pewnością będę wieść z nimi w spokoju życie wieczne
I will blanket the city in endless winter!Okryję miasto wieczną zimą!
We are in that house, in Dawson’ s bedroom, eternally having the same argument over and over again in this endless cycle that goes on and on.And... I can' t stop itSpójrz, czasami...... kiedy mam ciężką noc...... patrzę na widownię i szukam kogoś kto na prawdę słucha
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 19803 zdań frazy Endless Love.Znalezione w 8,047 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.