Tłumaczenia na język polski:

 • Niekonczaca sie milosc   
   
  Niekonczaca sie milosc (film)
   
  Endless Love (film)
   
  Niekonczaca sie milosc (film)
   
  Endless Love (film)

Przykładowe zdania z "Endless Love", pamięć tłumaczeniowa

add example
en They love us as if we were members of their own family, they act as if they were looking after the bungalow for us, and they do look after it. All the cheap crockery is still there. The roof, rotted by the endless rain, goes on disintegrating. But the furniture is kept polished.
pl Lubią nas, jakbyśmy byli członkami ich rodzin, postępują tak, jakby strzegli naszego bungalowu, i naprawdę go pilnują. Nic nie brakuje z ubogich statków. Ciągle znika gnijące w deszczu pokrycie dachu. Ale meble są wyczyszczone.
en You write about all this passion and romance and " my love for you is endless. "
pl To znaczy piszesz o tej namiętności i romansach, o miłości do grobowej deski
en You gave me endless lectures on love in the Western world
pl To znaczy, dawałeś mi te niekończące się wykłady o miłości w zachodnim świecie
en Because it seems endless
pl Ponieważ nie widzisz końca
en Their endless greed brought on a curse
pl Ich nieposkromiona chciwość ściągnęła klątwę
en And stopping at endless Majorcan bodegas selling fish and chips and Rodney' s Red Barrel and calamares and toothache
pl Zatrzymujących się w każdym sklepie na Majorce w którym sprzedaje się ryby, krewetki, kalmary i pastę do zębów
en His departure lets me understand fleeing from the endless battles only makes us lose even more!
pl Jego odejście pozwoliło mi zrozumieć uczucie nieskończonej bitwy, przez które jeszcze mocnej przegrywaliśmy
en You may think that the endless heckling is funny, but it does not get us anywhere.
pl Być może wydaje się Państwu, że nieustanne wtrącenia są zabawne, ale prowadzą one donikąd.
en Any legal tinkering that makes endless changes to current legislation should be avoided
pl Należy unikać zbyt licznych inicjatyw legislacyjnych, które poddają ciągłym zmianom istniejące prawodawstwo
en Mrs McGuinness, when you speak of seven inspections and nine inspectors - or vice versa - you should be taking up the cudgels with your own national government, for it is up to the Member States to determine how inspections are conducted, and if you have no coordination because numerous different administrative bodies are responsible for enforcing particular laws, and each authority sends its inspectors separately, thereby imposing endless burdens on farmers, that is not a matter for the EU but for your own national tier of government.
pl Zwracam się do pani poseł McGuinness, gdy mówiła pani o siedmiu kontrolach i dziewięciu kontrolerach - czy też odwrotnie - powinna pani raczej mieć pretensje do swojego rządu, bo liczba przeprowadzanych kontroli zależy od państwa członkowskiego, no więc jeśli brak w waszym kraju koordynacji z powodu zbyt dużej liczby różnych urzędów odpowiedzialnych za przestrzeganie poszczególnych praw, i każdy urząd wysyła oddzielnie swoich kontrolerów, coraz bardziej obciążając rolników, to nie jest to problem UE, ale zarządzania na poziomie kraju.
en Hence the problem that has arisen of the endless list of questions on how to avert threats of this type, which have acquired a global dimension.
pl Stąd pojawił się problem bezmiaru pytań dotyczących sposobów zapobiegania tego typu zagrożeniom, które przybrały charakter globalny.
en It is very difficult to get speaking time in some of the key debates if you are not in agreement with the big group's line, without either dramatically compromising your position or kissing backside in endless mind-numbingly boring meetings, and that is why, for people like me, explanations of vote are very important.
pl Jeżeli nie zgadzamy się ze stanowiskiem dużej grupy, podczas niektórych kluczowych debat bardzo trudno jest nam dojść do głosu bez pójścia na znaczny kompromis lub podlizywania się w trakcie niekończących się, odmóżdżających posiedzeń, dlatego też wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania są dla takich osób jak ja bardzo ważne.
en The list of complaints was endless.
pl Lista skarg była nieskończenie długa.
en Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel
pl Tkanina (włączając taśmy bez końca), krata, siatka i ogrodzenia, z drutu stalowego; siatka metalowa rozciągana z żeliwa lub stali
en On the question of tax treatment, it is clear that the range of candidates for public assistance is endless- especially as regards duties on biofuels and assistance for farmers, for the car industry in sustaining the necessary research expenditure, for consumers regarding the work required on vehicles not designed to use biofuels, and for biofuel manufacturers
pl W kwestii opodatkowania, w szczególności jeżeli weźmiemy pod uwagę akcyzy na biopaliwa, ulgi dla rolników, ulgi dla przemysłu motoryzacyjnego służące wspieraniu potrzebnych wydatków na badania, ulgi dla konsumentów służące przeprowadzaniu koniecznych zmian w samochodach nieprzystosowanych do biopaliw oraz ulgi dla samych producentów biopaliw, to stwierdzimy, że wachlarz kandydatów do uzyskania wsparcia z środków publicznych jest nieograniczony
en The social cost of endless EU regulation is also huge, dissuading employers from taking on new workers.
pl Ogromny jest też koszt społeczny niekończących się regulacji UE, co odwodzi pracodawców od przyjmowania nowych pracowników.
en Get' em young and the possibilities are endless
pl " Zacznij od szczeniaka, a możliwości są nieograniczone "
en But beyond that, it' s endless
pl Ale poza tym, to niewyczerpalne źródło
en Mr President, over the last five years I have watched in horror the EU's endless scandalous institutionalised looting of taxpayers' money.
pl Panie przewodniczący! Przez ostatnich pięć lat z przerażeniem patrzę na skandal, jakim jest nieustanny, zinstytucjonalizowany rabunek pieniędzy podatników przez UE.
en This horrifying list is almost endless.
pl Ta zatrważająca lista prawie nie ma końca.
en You would be banished to endless imprisonment...... in the Phantom Zone
pl Zostaniesz skazany na wieczną banicję... w Strefie Fantomu
en I was hedged in by all the griping and endless demands
pl Wszędzie tylko same wymagania i zakazy
en Bruno López and the endless mistery
pl Bruno López i niekończąca się niewiadoma
en His eyes were two endless tunnels. "
pl Jego oczy były jak tunele bez końca. "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 19803 zdań frazy Endless Love.Znalezione w 10,89 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.