Tłumaczenia na język polski:

  • Rejestr Floty Rybackiej Wspólnoty   

Przykładowe zdania z "Community fishing fleet register", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In order to monitor the movements of vessels between Member States and to ensure an unequivocal link between the information contained in the Community fishing fleet register and the data from other information systems relating to fishing activities, it is important to allocate a unique identification number to each Community fishing vessel, which under no circumstances may be reassigned or altered
pl W celu monitorowania przenoszenia statków pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz w celu zagwarantowania jednoznacznego powiązania pomiędzy informacjami zawartymi w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej a danymi pochodzącymi z innych systemów informacji związanych z działalnością rybacką, należy przyporządkować niepowtarzalny numer identyfikacyjny każdemu wspólnotowemu statkowi rybackiemu, którego w żadnym wypadku nie można przydzielić ponownie, ani zmienić
en The engine power in kilowatts of the vessels shall be that recorded for each vessel in the Community fishing fleet register
pl Moc silnika statków w kilowatach jest równa mocy odnotowanej dla każdego statku w Rejestrze Floty Rybackiej Wspólnoty
en Whereas the communication of data on the segmentation of the fishing fleet and on the fishing effort by fishery should refer to the data contained in the fishing vessel register of the Community
pl przekazywanie danych w sprawie segmentacji floty rybackiej i nakładów połowowych według łowisk powinno odnosić się do danych zawartych w rejestrze statków rybackich Wspólnoty
en Each Member State shall ensure that catching vessels to which a special fishing authorisation has been issued are included in a list containing their name and Community fleet register number (CFR) as defined in Annex I to Commission Regulation (EC) No
pl każde państwo członkowskie zapewnia, aby statki łowcze, którym wydano specjalne zezwolenie połowowe, zostały umieszczone w wykazie zawierającym nazwę statku i numer we wspólnotowym rejestrze floty rybackiej (CFR), zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down detailed implementing rules for Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych
en list of vessels authorized to fish by indicating their Community Fleet Register number (CFR) and their engine power
pl wykaz statków upoważnionych do prowadzenia połowów, w którym wskazane są numery rejestru wspólnotowej floty rybackiej (CFR) oraz moc silnika poszczególnych statków
en Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions
pl Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty
en For the purposes of the common fisheries policy, an up-to-date reference database should be maintained on the characteristics of vessels in the Community fishing fleet, constituting the Community fishing vessel register provided for in Regulation (EC) No
pl W celach wspólnej polityki rybołówstwa należy prowadzić uaktualnioną referencyjna bazę danych w sprawie parametrów statków floty połowowej Wspólnoty, tworząc rejestr statków rybackich Wspólnoty określony w rozporządzeniu (WE) nr ‧[‧]
en for which the data contained in the Community fleet register and the Community fishing authorisation information system is complete and accurate
pl których dane znajdujące się w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej oraz we wspólnotowym systemie informacji o upoważnieniach do połowów są kompletne i prawidłowe
en European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
en Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions allows derogations from Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy
pl Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty zezwala na odstępstwa od art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa
en The total capacity of a Member State’s fleet as expressed in the licences issued may not exceed those limitations and in particular the levels arising from the application of Commission Regulations (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ laying down implementing rules on the Community Fleet Policy as defined in Chapter ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down detailed implementing rules for Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions
pl Łączna zdolność floty Państwa Członkowskiego wyrażona w wydanych licencjach nie może przekraczać tych ograniczeń, w szczególności poziomów wynikających ze stosowania rozporządzeń Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej określonej w rozdziale ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ i (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącego szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions, and in particular Article ‧ and Article ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty, w szczególności jego art. ‧a ust. ‧ i art. ‧ ust
en data validation systems, including systems of cross-checks of vessel monitoring systems, catch, effort and marketing data and data related to the Community fishing fleet register as well as the verification of licences and fishing authorisations
pl systemów zatwierdzania danych, w tym systemów kontroli krzyżowych systemów monitorowania statków, danych dotyczących połowów, nakładu połowowego i wprowadzania do obrotu oraz danych związanych z rejestrem floty rybackiej Wspólnoty, a także weryfikacji licencji połowowych i upoważnień do połowów
en In view of the capacity requirements in the Community fishing fleet as contained in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions, Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ laying down implementing rules on the Community Fleet Policy as defined in Chapter ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ and Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down detailed implementation rules for Council Regulation (EC) No ‧/‧, instruments should be introduced for the control of the fleet capacity which should include the monitoring of the engine power and of the use of fishing gear
pl Uwzględniając wymogi w zakresie zdolności połowowej wspólnotowej floty rybackiej określone w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, w rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty, w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiającym przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącym szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, należy wprowadzić instrumenty kontroli zdolności połowowej floty obejmujące monitorowanie mocy silnika oraz stosowania narzędzi połowowych
en the external identification markings as defined in Annex I to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the Community fishing fleet register
pl oznaki rybackie, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty
en Member States shall transmit to the Commission information on the physical characteristics of fishing vessels and the monitoring of fishing effort by fleet segment and by fishery, particularly as regards the development of capacities and the corresponding fishing activities, in accordance with the procedures laid down in Commission Regulations (EC) No ‧ of ‧ September ‧ concerning the fishing vessel register of the Community and (EC) No ‧ of ‧ September ‧ concerning the segmentation of the Community fishing fleet and fishing effort in relation to the multiannual guidance programmes
pl Państwa Członkowskie przekażą Komisji informacje na temat cech fizycznych statków rybackich oraz monitorowania nakładów połowowych z uwagi na segmenty floty oraz nakładów połowowych, w szczególności w odniesieniu do rozwoju zdolności oraz odpowiadających nakładów połowowych, zgodnie z procedurą ustanowioną w rozporządzeniach Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ września ‧ r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty oraz (WE) nr ‧ z dnia ‧ września ‧ roku w sprawie segmentacji floty rybackiej Wspólnoty oraz nakładów połowowych w odniesieniu do wieloletnich programów orientacji
en The flag Member State shall ensure that the information contained in the fishing licence is accurate and consistent with that contained in the Community fishing fleet register referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Państwo członkowskie bandery zapewnia, aby informacje zawarte w licencji połowowej były dokładne i zgodne z informacjami zawartymi w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en amending Regulation (EC) No ‧/‧ laying down detailed implementing rules for Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions
pl zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych
en For the application of the rules of the common fisheries policy, in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧, each Member State is required to keep a register of vessels flying its flag and the Commission is required to set up a Community fishing fleet register on the basis of the national registers
pl Dla celów stosowania przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, każde Państwo Członkowskie prowadzi rejestr statków rybackich pływających pod jego banderą, a Komisja tworzy rejestr wspólnotowej floty rybackiej na podstawie rejestrów krajowych
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ on the Community fishing fleet register
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty
en Vessels shall be entered in the Community fishing fleet register
pl Statki muszą być wpisane do rejestru statków rybackich Wspólnoty
en Member State shall ensure that vessels to which a special fishing permit referred to in Article ‧ has been issued are included in a list containing their name and Community fleet register number (CFR) as defined in Annex I to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the Community fishing fleet register
pl Państwo Członkowskie gwarantuje, że statki, którym wydano specjalne zezwolenie na połowy, o którym mowa w art. ‧, zostały umieszczone na liście, podającej nazwę statku i wspólnotowy numer wewnętrzny (CFR), jak określono w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty
en amending Regulation (EC) No ‧/‧ on the Community fishing fleet register
pl zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty
en The information transmitted to the Commission by the Member States shall include the internal fleet register number as provided for in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ September ‧ concerning the fishing vessel register of the Community, together with details of the home port and the names of the owner or charterer of the vessel, and shall be accompanied by the notification that the master of the vessel has been informed of the measures in force for the area or areas where the vessel will be fishing in the Convention area
pl Informacje przekazane Komisji przez Państwa Członkowskie zawierają wewnętrzny numer rejestru floty zgodnie z postanowieniami art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) Nr ‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie rejestru statków rybackich Wspólnoty [‧] wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi portu macierzystego i nazwy armatora lub charakteru statku oraz zostanie do nich dołączone powiadomienie, że kapitan statku został poinformowany o środkach obowiązujących na obszarze lub obszarach, gdzie statek będzie dokonywał połowów na terenie Konwencji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 312425 zdań frazy Community fishing fleet register.Znalezione w 36,942 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.