Tłumaczenia na język polski:

  • Rejestr Floty Rybackiej Wspólnoty   

Przykładowe zdania z "Community fishing fleet register", pamięć tłumaczeniowa

add example
The Commission shall set up a Community fishing fleet register containing the information that it receives under paragraph ‧ and shall make it available to Member StatesKomisja tworzy rejestr wspólnotowej floty rybackiej, który zawiera informacje otrzymane zgodnie z ust. ‧ i udostępnia go Państwom Członkowskim
For the application of the rules of the common fisheries policy, in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧, each Member State is required to keep a register of vessels flying its flag and the Commission is required to set up a Community fishing fleet register on the basis of the national registersDla celów stosowania przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, każde Państwo Członkowskie prowadzi rejestr statków rybackich pływających pod jego banderą, a Komisja tworzy rejestr wspólnotowej floty rybackiej na podstawie rejestrów krajowych
The flag Member State shall ensure that the information contained in the fishing licence is accurate and consistent with that contained in the Community fishing fleet register referred to in Article ‧ of Regulation (EC) NoPaństwo członkowskie bandery zapewnia, aby informacje zawarte w licencji połowowej były dokładne i zgodne z informacjami zawartymi w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
list of vessels authorised to fish by indicating their Community Fleet Register number (CFR) and their engine powerwykaz statków uprawnionych do prowadzenia połowów, w którym wskazane są numery rejestru wspólnotowej floty rybackiej (CFR) oraz moc silników poszczególnych statków
The engine power in kilowatts of the vessels shall be that recorded for each vessel in the Community fishing fleet registerMoc silników statków wyrażona w kilowatach jest równa mocy odnotowanej dla każdego statku w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty
The engine power in kilowatts of the vessels shall be that recorded for each vessel in the Community fishing fleet registerMoc silnika statków w kilowatach jest równa mocy odnotowanej dla każdego statku w Rejestrze Floty Rybackiej Wspólnoty
It is necessary to lay down implementing rules to ensure that clear rules and procedures are set for the way Member States transmit data to the Community fishing fleet register and new validation rules are needed to guarantee the quality and the reliability of such dataKonieczne jest ustanowienie przepisów wykonawczych zapewniające, że Państwa Członkowskie będą przekazywać dane do rejestru wspólnotowej floty rybackiej według jasnych zasad i procedur, oraz potrzebne są nowe zasady weryfikacji gwarantujące jakość i wiarygodność tych danych
Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions, and in particular Articles ‧ and ‧ thereofuwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust
Member State shall ensure that vessels to which a special fishing permit referred to in Article ‧ has been issued are included in a list containing their name and Community fleet register number (CFR) as defined in Annex I to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the Community fishing fleet registerPaństwo Członkowskie gwarantuje, że statki, którym wydano specjalne zezwolenie na połowy, o którym mowa w art. ‧, zostały umieszczone na liście, podającej nazwę statku i wspólnotowy numer wewnętrzny (CFR), jak określono w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty
It should be stipulated that the Commission is to ensure access by the Member States to all the information in the Community fishing fleet register in compliance with the provisions relating to the protection of personal data set out in Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the CouncilNależy zastrzec, że Komisja zagwarantuje dostęp Państwom Członkowskim do wszystkich informacji w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady [‧]
The capacity of a vessel shall be measured in kilowatt and shall be the engine power of the vessel in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, a value to which must be identical the value that the Member State the flag of which the vessel is flying has notified to the Community fishing fleet registerZdolność połowową statku mierzy się w kilowatach i oznacza ona moc silnika statku zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧; wartość ta musi być taka sama jak wartość, którą państwo członkowskie bandery statku zgłosiło do rejestru wspólnotowej floty rybackiej
The vessels eligible for such measures are fishing vessels flying the flag of a Member State and registered in the Community fishing fleet register, fishing for tuna or tuna-like species exclusively outside Community waters and beyond ‧ nautical miles from the baselines of the Member StatesStatki kwalifikujące się do objęcia takimi środkami to statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowane w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty, które prowadzą połowy tuńczyka lub gatunków tuńczykopodobnych wyłącznie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty i w odległości większej od ‧ mil morskich od linii podstawowych państw członkowskich
The definition of the procedures for forwarding to the Commission the data appearing in the register of each Member State is needed to ensure a regular updating of the Community fishing fleet registerZdefiniowanie procedur dotyczących przekazywania Komisji danych pojawiających się w rejestrze każdego Państwa Członkowskiego jest niezbędne w celu zagwarantowania systematycznej aktualizacji rejestru wspólnotowej floty rybackiej
For the purposes of the common fisheries policy, an up-to-date reference database should be maintained on the characteristics of vessels in the Community fishing fleet, constituting the Community fishing vessel register provided for in Regulation (EC) NoW celach wspólnej polityki rybołówstwa należy prowadzić uaktualnioną referencyjna bazę danych w sprawie parametrów statków floty połowowej Wspólnoty, tworząc rejestr statków rybackich Wspólnoty określony w rozporządzeniu (WE) nr ‧[‧]
The fishing licence constitutes a relevant fleet management tool, in particular concerning the capacity limitations as laid down in Articles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and in Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regionsLicencja połowowa stanowi istotne narzędzie zarządzania flotą, w szczególności w odniesieniu do ograniczeń zdolności ustanowionych w art. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i w rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ laying down detailed implementing rules for Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regionsRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych
The engine power in kilowatts of the vessels shall be that recorded for each vessel in the Community fishing fleet registerMoc silników statków wyrażona w kilowatach jest równa mocy odnotowanej dla każdego statku w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej
GTFR: means the fishing capacity of the fleet on the date of accession in terms of tonnage as calculated on the basis of the Community fishing fleet registerGTFR: oznacza zdolność połowową floty w dniu przystąpienia pod względem tonażu obliczoną na podstawie rejestru wspólnotowej floty rybackiej
In order to monitor the movements of vessels between Member States and to ensure an unequivocal link between the information contained in the Community fishing fleet register and the data from other information systems relating to fishing activities, it is important to allocate a unique identification number to each Community fishing vessel, which under no circumstances may be reassigned or alteredW celu monitorowania przenoszenia statków pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz w celu zagwarantowania jednoznacznego powiązania pomiędzy informacjami zawartymi w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej a danymi pochodzącymi z innych systemów informacji związanych z działalnością rybacką, należy przyporządkować niepowtarzalny numer identyfikacyjny każdemu wspólnotowemu statkowi rybackiemu, którego w żadnym wypadku nie można przydzielić ponownie, ani zmienić
list of vessels authorized to fish by indicating their Community Fleet Register number (CFR) and their engine powerwykaz statków upoważnionych do prowadzenia połowów, w którym wskazane są numery rejestru wspólnotowej floty rybackiej (CFR) oraz moc silnika poszczególnych statków
European Parliament legislative resolution of ‧ October ‧ on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Member States shall transmit to the Commission information on the physical characteristics of fishing vessels and the monitoring of fishing effort by fleet segment and by fishery, particularly as regards the development of capacities and the corresponding fishing activities, in accordance with the procedures laid down in Commission Regulations (EC) No ‧ of ‧ September ‧ concerning the fishing vessel register of the Community and (EC) No ‧ of ‧ September ‧ concerning the segmentation of the Community fishing fleet and fishing effort in relation to the multiannual guidance programmesPaństwa Członkowskie przekażą Komisji informacje na temat cech fizycznych statków rybackich oraz monitorowania nakładów połowowych z uwagi na segmenty floty oraz nakładów połowowych, w szczególności w odniesieniu do rozwoju zdolności oraz odpowiadających nakładów połowowych, zgodnie z procedurą ustanowioną w rozporządzeniach Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ września ‧ r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty oraz (WE) nr ‧ z dnia ‧ września ‧ roku w sprawie segmentacji floty rybackiej Wspólnoty oraz nakładów połowowych w odniesieniu do wieloletnich programów orientacji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 312425 zdań frazy Community fishing fleet register.Znalezione w 106,781 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.