Tłumaczenia na język polski:

  • Rejestr Floty Rybackiej Wspólnoty   

Przykładowe zdania z "Community fishing fleet register", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ laying down detailed implementing rules for Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych
en Management of fishing fleets registered in the Community outermost regions *
pl Zarządzanie flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty *
en The vessels eligible for such measures are fishing vessels flying the flag of a Member State and registered in the Community fishing fleet register, fishing for tuna or tuna-like species exclusively outside Community waters and beyond ‧ nautical miles from the baselines of the Member States
pl Statki kwalifikujące się do objęcia takimi środkami to statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowane w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty, które prowadzą połowy tuńczyka lub gatunków tuńczykopodobnych wyłącznie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty i w odległości większej od ‧ mil morskich od linii podstawowych państw członkowskich
en * Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- PECH Committee
pl * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- komisja PECH
en amending Regulation (EC) No ‧/‧ on the Community fishing fleet register
pl zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty
en or in the case of transhipment, the date and the name of the vessel, its flag and national registry number (for Community vessels, the internal registration number in the fleet register allocated to the vessel in accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ September ‧ concerning the fishing vessel register of the Community), and
pl lub w przypadku przeładunku, datę i nazwę statku, jego banderę i krajowy numer rejestrowy (dla statków wspólnotowych wewnętrzny numer rejestru floty przydzielony statkowi zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ września ‧ r. dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty), i
en amending Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions
pl zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty
en The engine power in kilowatts of the vessels shall be that recorded for each vessel in the Community fishing fleet register
pl Moc silników statków wyrażona w kilowatach jest równa mocy odnotowanej dla każdego statku w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej
en lays down the obligations of the Commission regarding the management of the Community fishing fleet register (hereinafter called
pl określa obowiązki Komisji w zakresie zarządzania wspólnotowym rejestrem floty rybackiej (zwanym dalej
en in writing. - (PT) Regulation (EC) No 639/2004 on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions provides for a number of derogations from the entry/exit regime established under Article 13 of Regulation (EC) No 2371/2002 on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the common fisheries policy.
pl Rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty przewiduje szereg odstępstw od systemu wprowadzania/wycofywania ustanowionego na mocy artykułu 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa.
en all vessels in the Community Fishing Fleet Register as defined in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the Community fishing fleet register
pl wszystkie statki w rejestrze statków rybackich Wspólnoty, określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącym rejestru statków rybackich Wspólnoty
en Whereas the communication of data on the segmentation of the fishing fleet and on the fishing effort by fishery should refer to the data contained in the fishing vessel register of the Community
pl przekazywanie danych w sprawie segmentacji floty rybackiej i nakładów połowowych według łowisk powinno odnosić się do danych zawartych w rejestrze statków rybackich Wspólnoty
en The engine power in kilowatts of the vessels shall be that recorded for each vessel in the Community fishing fleet register
pl Moc silnika statków wyrażona w kilowatach jest równa mocy odnotowanej dla każdego statku w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions, and in particular Article ‧ and Article ‧ thereof
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty, w szczególności jego art. ‧a ust. ‧ i art. ‧ ust
en Management of fishing fleets registered in the Community outermost regions (debate)
pl Zarządzanie flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty (debata)
en The data in the list shall be consistent with the data in the Community Fishing Fleet Register
pl Dane w wykazie są zgodne z danymi w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty
en Proposal for a Council regulation amending Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
en Aid measures under this paragraph should provide that, in case a vessel in respect of which the aid has been granted under this paragraph is de-registered from the Community fishing fleet register, the beneficiary of the aid shall reimburse the aid granted under this paragraph during the three years preceding the de-registration
pl Środki pomocy, o których mowa w niniejszym ustępie, powinny stanowić, że jeżeli statek, któremu przyznano pomoc na podstawie niniejszego ustępu, zostanie wyrejestrowany z rejestru floty rybackiej Wspólnoty, beneficjent pomocy musi zwrócić pomoc przyznaną na podstawie niniejszego ustępu w ciągu trzech lat poprzedzających wyrejestrowanie
en Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions allows derogations from Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy
pl Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty zezwala na odstępstwa od art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa
en The engine power in kilowatts of the vessels shall be that recorded for each vessel in the Community fishing fleet register
pl Moc silników statków wyrażona w kilowatach jest równa mocy odnotowanej dla każdego statku w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty
en The flag Member State shall ensure that the information contained in the fishing licence is accurate and consistent with that contained in the Community fishing fleet register referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Państwo Członkowskie bandery zapewnia, aby informacje zawarte w licencji połowowej były dokładne i zgodne z tymi zawartymi w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en list of vessels authorised to fish by indicating their Community Fleet Register number (CFR) and their engine power
pl wykaz statków uprawnionych do prowadzenia połowów, w którym wskazane są numery rejestru wspólnotowej floty rybackiej (CFR) oraz moc silników poszczególnych statków
en laying down detailed implementing rules for Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions
pl dotyczące szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych
en European Parliament legislative resolution of ‧ October ‧ on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No ‧/‧ on the management of fishing fleets registered in the Community outermost regions (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
en it shall include the list of the vessels covered by the scheme, identified by their names and Community Fishing Fleet Register numbers
pl zawiera wykaz statków objętych programem, wymienionych z nazwy i numeru w rejestrze statków rybackich Wspólnoty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 312425 zdań frazy Community fishing fleet register.Znalezione w 47,922 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.