Tłumaczenia na język polski:

  • Klan Armstrong   

Przykładowe zdania z "Clan Armstrong", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I' m Dr. Armstrong, director of the hospital
pl Jestem dr Armstrong, dyrektor szpitala
en These brave men, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, know that there is no hope for their recovery, but they also know that there is hope for Mankind In their sacrifice. "
pl Ci odważni mężczyźni Neil Armstrong i Edwin Aldrin, wiedzą że nie ma szans na ich odzyskanie, ale wiedzą że w ich poświęceniu jest nadzieja dla Ludzkości. "
en Prepare a stretcher for Sir Percy and one for Dr. Armstrong
pl Przygotuj nosze dla Sir Percy' ego i dla dr Armstronga
en My mother was a little armstrong
pl Moja matka była trochę " silnoręka "
en Before handing over to the Council, may I bring to your attention ladies and gentlemen the fact that there are three Members of this House born on 5 August - that is to say, the birthday of Neil Armstrong.
pl Zanim przekażę głos Radzie, czy mogę zwrócić państwa uwagę na to, że w tej Izbie zasiada trzech posłów urodzonych 5 sierpnia, czyli w tym samym dniu, co Neil Armstrong.
en Curtis Armstrong, Risky Business, ‧, Paul Brickman
pl Curtis Armstrong w " Ryzykownym Interesie ".Rok ‧, reżyseria Paul Brickman
en I mean, Duke Ellington or Louis Armstrong or
pl Duke' a Ellingtona, czy Louisa Armstronga albo
en When Armstrong set foot on the moon, he found this candy
pl Kiedy Amstrong wylądował na księżycu, znalazł te cukierki
en Daniel had bought the old Armstrong department stores
pl Daniel kupił stare magazyny Armstronga
en Keep your eyes open, Armstrong
pl Niech pan uważa, Armstrong
en Thank you, Mr. Armstrong
pl Dziękuję, Panie Armstrong
en In the words of Neil Armstrong, it would be a small step for European funds, but a giant leap for the European economy.
pl Mówiąc słowami Neila Armstronga, byłby to mały krok dla europejskich funduszy, ale ogromny krok dla europejskiej gospodarki.
en Take Mr. Armstrong' s glass
pl Weź szklankę pana Armstronga
en Armstrong and his dupe Richardson, who carried the bomb
pl Armstrong i jego koleżanka Richardson, którzy dostarczyli bomby
en First Hill, then Conlon, Armstrong, Richardson... confessed to the bombing
pl Najpierw Hill, potem Conlon, Armstrong, i Richardson... przyznali się do bombardowania
en Nor am I Father O' Malley.Or Neil Armstrong
pl Ani Ojcem O' Malley...... albo Neilem Armstrongiem
en ' Tween Armstrong and Buzz Aldrin the lunar surface near
pl By doświadczać człowieka na nieba obłokachZgłębiającego Księżyc i gwiazdy
en In the matter of Her Majesty versus Patrick Armstrong... the case is hereby dismissed
pl W sprawie Jej Królewskiej Mości przeciwko Patrickowi Armstrongowi... sprawa zostaje umorzona
en You best run, Armstrong
pl Lepiej się pospiesz, Armstrong
en In 1969 the American Neil Armstrong was the first man to walk on the moon; the Voyager missions, launched in 1977, have left the solar system, meaning that astronomers will be able to discuss not only the outer reaches of our galaxy but the outskirts of the whole of the visible universe.
pl Amerykanin Neil Armstrong był pierwszym człowiekiem, który stanął na księżycu; misje Voyagera, rozpoczęte w roku 1977, sięgnęły poza układ słoneczny, co oznacza, że astronomowie będą w stanie poznać nie tylko przestrzeń kosmiczną należącą do naszej galaktyki, lecz również krańce całego widocznego wszechświata.
en Then I guess I have to be satisfied...... with being the Neil Armstrong of the bunch
pl W takim wypadku muszę się zadowolić byciem Neilem Armstrongiem w tej bandzie
en There are other names in the Armstrong household that I cannot recall
pl Jakieś inne nazwiska służby domowej Armstrongów, których nie mogę sobie przypomnieć?
en Armstrong, you keep Sullivan alive
pl Armstrong, musi pan wstrzymać egzekucję Sullivana
en Armstrong Medical Hospital, formerly known as the Arthur Ferrey medical wing
pl Szpital Medyczny Armstronga, znany wcześniej jako Skrzydło Medyczne Arthur Ferrey' a
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 283 zdań frazy Clan Armstrong.Znalezione w 2,012 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.