Tłumaczenia na język polski:

  • Klan Armstrong   

Przykładowe zdania z "Clan Armstrong", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You and Armstrong never would have found her
pl Cheri Jo Bates była prezentem.Dałem ci ją
en Armstrong:[ On radio ] Stand by
pl Jestem w gotowości
en Case F-‧/‧: Judgement of the Civil Service Tribunal of ‧ June ‧ (Second Chamber)- Mc Sweeny and Armstrong v Commission (Open competition- Competition notice- Guide for candidates- Non-admission to the tests- Diplomas required- Power of the Appointing Authority
pl Sprawa F-‧/‧: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia ‧ czerwca ‧ r.- Mc Sweeney i Armstrong przeciwko Komisji (Konkurs otwarty- Ogłoszenie o konkursie- Wskazówki dla kandydatów- Niedopuszczenie do egzaminów- Wymagane dyplomy- Uznanie organu powołującego
en Look, off the record, Bill Armstrong checked this out
pl Tylko między nami, Bill Armstrong sprawdził to
en Armstrong was the first man to reach the moon.
pl Armstrong był pierwszym człowiekiem, który dotarł na Księżyc.
en You and Armstrong never would have found her
pl Ty i Armstrong nigdy byście jej nie znaleźli
en When Armstrong' s outside the module, it' il swing out
pl Jak tylko Armstrong wyjdzie z pojazdu uruchomi ją
en Mr President, ladies and gentlemen, this is just a point of information for the Presidency of the Council, if you, as current President, can pass it on to your predecessor: Earlier it was said that here, in this Chamber, there are three people who were born on the same day as Neil Armstrong.
pl Panie przewodniczący, panie i panowie! Tak dla informacji prezydencji Rady, gdyby pan, jako jej obecny przewodniczący, mógł to przekazać swojemu poprzednikowi: wcześniej wspomniano, że w tej Izbie zasiadają trzy osoby urodzone tego samego dnia, co Neil Armstrong.
en Duke:I always respected Neil Armstrong highly
pl Zawsze bardzo szanowałem Neil' a Armstrong' a
en When Armstrong emerges from the lunar landing module... he' il activate a small camera here... which will capture pictures of him descending the ladder... and walking on the moon
pl A jak te zdjęcia dotrą na Ziemię?Gołębiem pocztowym
en Mr. Allen, I' m Inspector Bill Armstrong
pl Panie Allen, jestem inspektor Bill Armstrong
en Keep your eyes open, Armstrong
pl Niech pan uważa, Armstrong
en Yeah, you' re really onto something now, Armstrong
pl Teraz jest pan na tropie
en ' Tween Armstrong and Buzz Aldrin the lunar surface near
pl By doświadczać człowieka na nieba obłokachZgłębiającego Księżyc i gwiazdy
en First Hill, then Conlon, Armstrong, Richardson... confessed to the bombing
pl Najpierw Hill, potem Conlon, Armstrong, i Richardson... przyznali się do bombardowania
en An action against the Commission of the European Communities was brought before the Court of First Instance of the European Communities on ‧ May ‧ by Dypna Mc Sweeney, residing in Brussels, and Pauline Armstrong, residing in Overijse (Belgium), represented by Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean Noël Louis and Etienne Marchal, lawyers, with an address for service in Luxembourg
pl W dniu ‧ maja ‧ r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Dypny Mc Sweeney, zamieszkałej w Brukseli i Pauline Armstrong, zamieszkałej w Overijse (Belgia), reprezentowanych przez adwokatów Sébastiena Orlandiego, Xaviera Martina, Alberta Coolena, Jeana-Noëla Louisa i Etienne Marchala, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
en In 1969 the American Neil Armstrong was the first man to walk on the moon; the Voyager missions, launched in 1977, have left the solar system, meaning that astronomers will be able to discuss not only the outer reaches of our galaxy but the outskirts of the whole of the visible universe.
pl Amerykanin Neil Armstrong był pierwszym człowiekiem, który stanął na księżycu; misje Voyagera, rozpoczęte w roku 1977, sięgnęły poza układ słoneczny, co oznacza, że astronomowie będą w stanie poznać nie tylko przestrzeń kosmiczną należącą do naszej galaktyki, lecz również krańce całego widocznego wszechświata.
en From Mr. Armstrong' s office
pl Z biura Armstronga
en The day Armstrong set foot on the moon
pl Jak Armstrong stanął na Księżycu
en What if?Look, off the record, Bill Armstrong checked this out
pl Posłuchaj, poza protokołem, Bill Armstrong zbadał to
en Mr. Allen, I' m Inspector Bill Armstrong
pl Jestem Inspektor Bill Armstrong
en An American...... named Neil Armstrong will be the first man to walk on the moon
pl Amerykanin... nazwiskiem Neil Armstrong będzie pierwszym człowiekiem na Księżycu
en Jumpin' Jack Armstrong!Pierce, you can' t send a bill to the U. S. Army
pl Przy okazji załatwiłem ci dwie koszule z zaopatrzenia oficerskiego
en My grandma for never giving up hope, and Professor Paul Armstrong
pl Mojej babci, że nigdy nie straciła nadziei i profesorowi Armstrongowi
en Varieties of Všestarská cibule grown: Radar, Armstrong, Hyskin, Sedona, Hybelle, Sturon, Baldito, Narvito, Canto, Takmar, Takstar, Wellington, Viktory, Profit, Festival
pl Uprawiane odmiany cebuli všestarskiej: Radar, Armstrong, Hyskin, Sedona, Hybelle, Sturon, Baldito, Narvito, Canto, Takmar, Takstar, Wellington, Viktory, Profit, Festival
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 283 zdań frazy Clan Armstrong.Znalezione w 0,987 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.