Tłumaczenia na język polski:

  • Klan Armstrong   

Przykładowe zdania z "Clan Armstrong", pamięć tłumaczeniowa

add example
I' m Dr. Armstrong, director of the hospitalJestem dr Armstrong, dyrektor szpitala
These brave men, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, know that there is no hope for their recovery, but they also know that there is hope for Mankind In their sacrifice. "Ci odważni mężczyźni Neil Armstrong i Edwin Aldrin, wiedzą że nie ma szans na ich odzyskanie, ale wiedzą że w ich poświęceniu jest nadzieja dla Ludzkości. "
Prepare a stretcher for Sir Percy and one for Dr. ArmstrongPrzygotuj nosze dla Sir Percy' ego i dla dr Armstronga
My mother was a little armstrongMoja matka była trochę " silnoręka "
Before handing over to the Council, may I bring to your attention ladies and gentlemen the fact that there are three Members of this House born on 5 August - that is to say, the birthday of Neil Armstrong.Zanim przekażę głos Radzie, czy mogę zwrócić państwa uwagę na to, że w tej Izbie zasiada trzech posłów urodzonych 5 sierpnia, czyli w tym samym dniu, co Neil Armstrong.
Curtis Armstrong, Risky Business, ‧, Paul BrickmanCurtis Armstrong w " Ryzykownym Interesie ".Rok ‧, reżyseria Paul Brickman
I mean, Duke Ellington or Louis Armstrong orDuke' a Ellingtona, czy Louisa Armstronga albo
When Armstrong set foot on the moon, he found this candyKiedy Amstrong wylądował na księżycu, znalazł te cukierki
Daniel had bought the old Armstrong department storesDaniel kupił stare magazyny Armstronga
Keep your eyes open, ArmstrongNiech pan uważa, Armstrong
Thank you, Mr. ArmstrongDziękuję, Panie Armstrong
In the words of Neil Armstrong, it would be a small step for European funds, but a giant leap for the European economy.Mówiąc słowami Neila Armstronga, byłby to mały krok dla europejskich funduszy, ale ogromny krok dla europejskiej gospodarki.
Take Mr. Armstrong' s glassWeź szklankę pana Armstronga
Armstrong and his dupe Richardson, who carried the bombArmstrong i jego koleżanka Richardson, którzy dostarczyli bomby
First Hill, then Conlon, Armstrong, Richardson... confessed to the bombingNajpierw Hill, potem Conlon, Armstrong, i Richardson... przyznali się do bombardowania
Nor am I Father O' Malley.Or Neil ArmstrongAni Ojcem O' Malley...... albo Neilem Armstrongiem
' Tween Armstrong and Buzz Aldrin the lunar surface nearBy doświadczać człowieka na nieba obłokachZgłębiającego Księżyc i gwiazdy
In the matter of Her Majesty versus Patrick Armstrong... the case is hereby dismissedW sprawie Jej Królewskiej Mości przeciwko Patrickowi Armstrongowi... sprawa zostaje umorzona
You best run, ArmstrongLepiej się pospiesz, Armstrong
In 1969 the American Neil Armstrong was the first man to walk on the moon; the Voyager missions, launched in 1977, have left the solar system, meaning that astronomers will be able to discuss not only the outer reaches of our galaxy but the outskirts of the whole of the visible universe.Amerykanin Neil Armstrong był pierwszym człowiekiem, który stanął na księżycu; misje Voyagera, rozpoczęte w roku 1977, sięgnęły poza układ słoneczny, co oznacza, że astronomowie będą w stanie poznać nie tylko przestrzeń kosmiczną należącą do naszej galaktyki, lecz również krańce całego widocznego wszechświata.
Then I guess I have to be satisfied...... with being the Neil Armstrong of the bunchW takim wypadku muszę się zadowolić byciem Neilem Armstrongiem w tej bandzie
There are other names in the Armstrong household that I cannot recallJakieś inne nazwiska służby domowej Armstrongów, których nie mogę sobie przypomnieć?
Armstrong, you keep Sullivan aliveArmstrong, musi pan wstrzymać egzekucję Sullivana
Armstrong Medical Hospital, formerly known as the Arthur Ferrey medical wingSzpital Medyczny Armstronga, znany wcześniej jako Skrzydło Medyczne Arthur Ferrey' a
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 283 zdań frazy Clan Armstrong.Znalezione w 2,164 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.