Tłumaczenia na język polski:

  • Klan Armstrong   

Przykładowe zdania z "Clan Armstrong", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Armstrong Medical Hospital, formerly known as the Arthur Ferrey medical wing
pl Szpital Medyczny Armstronga, znany wcześniej jako Skrzydło Medyczne Arthur Ferrey' a
en In the matter of Her Majesty versus Patrick Armstrong... the case is hereby dismissed
pl W sprawie Jej Królewskiej Mości przeciwko Patrickowi Armstrongowi... sprawa zostaje umorzona
en Take Mr. Armstrong' s glass
pl Weź szklankę pana Armstronga
en In 1969 the American Neil Armstrong was the first man to walk on the moon; the Voyager missions, launched in 1977, have left the solar system, meaning that astronomers will be able to discuss not only the outer reaches of our galaxy but the outskirts of the whole of the visible universe.
pl Amerykanin Neil Armstrong był pierwszym człowiekiem, który stanął na księżycu; misje Voyagera, rozpoczęte w roku 1977, sięgnęły poza układ słoneczny, co oznacza, że astronomowie będą w stanie poznać nie tylko przestrzeń kosmiczną należącą do naszej galaktyki, lecz również krańce całego widocznego wszechświata.
en Armstrong, you keep Sullivan alive
pl Armstrong, musi pan wstrzymać egzekucję Sullivana
en Mr. Allen, I' m Inspector Bill Armstrong
pl Panie Allen, jestem inspektor Bill Armstrong
en Think of Neil Armstrong
pl Pomyśl o Neilu Armstrongu
en Keep your eyes open, Armstrong
pl Niech pan uważa, Armstrong
en There are other names in the Armstrong household that I cannot recall
pl Jakieś inne nazwiska służby domowej Armstrongów, których nie mogę sobie przypomnieć?
en You and Armstrong never would have found her
pl Cheri Jo Bates była prezentem.Dałem ci ją
en First Hill, then Conlon, Armstrong, Richardson... confessed to the bombing
pl Najpierw Hill, potem Conlon, Armstrong, i Richardson... przyznali się do bombardowania
en Come ‧: ‧, if Armstrong hasn' t walked... this Dish points to the moon
pl Co jest?Chcą opuścić pojazd. Armstrong przerwał sen
en You' re a desperate man, Armstrong
pl Jesteś zdesperowany, Armstrong
en Look, off the record, Bill Armstrong checked this out
pl A jeśli...?Tylko między nami, Bill Armstrong sprawdził to
en None of the suspects had the same birthday as this phantom caller.Bill Armstrong
pl Żaden z podejrzanych nie miał urodzin w tym samym dniu, co ten upiór
en Armstrong and his dupe Richardson, who carried the bomb
pl Armstrong i jego koleżanka Richardson, którzy dostarczyli bomby
en When I start playing jazz with Louis Armstrong and Gene Krupa
pl Grając jazz z Armstrongiem czy Krupą
en Was that Armstrong?
pl Są dwie główne stacje antenowe
en I' m Dr. Armstrong, director of the hospital
pl Jestem dr Armstrong, dyrektor szpitala
en Bean:Can' t think of a negative thing about Neil Armstrong
pl Nie mogę wymyślić żadnej negatywnej cechy Neil' a Armstrong' a
en You got a busy afternoon lined up, Mr. Armstrong
pl Ma pan napięte plany na popołudnie
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ May ‧ by Dypna Mc Sweeney and Pauline Armstrong against the Commission of the European Communities
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ maja ‧ r. przez Dypnę Mc Sweeney i Pauline Armstrong przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
en An American...... named Neil Armstrong will be the first man to walk on the moon
pl Amerykanin... nazwiskiem Neil Armstrong będzie pierwszym człowiekiem na Księżycu
en I' m happy as the day Louis Armstrong walked on the moon!
pl Jestem tak szczęśliwy, wtedy gdy Louis Armstrong chodził po księżycu
en As good a cook as Hildegarde Schmidt must have been to the Armstrong household
pl Jeżeli Hildegarde Schmidt była dobra kucharką, to musiała należeć do gospodarstwa domowego Amstrongów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 283 zdań frazy Clan Armstrong.Znalezione w 0,849 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.