Tłumaczenia na język polski:

  • Charlie i Lola   

Przykładowe zdania z "Charlie and Lola", pamięć tłumaczeniowa

add example
Lola, this is a Charlie from NorthamptonLola, tu Charlie z Northampton
You know, as Lola would say, there' s a slight chill in the air, CharlieJak to Lola mówi, czuję drobny chłód w powietrzu, Charlie
Lola, when you pick this up, this is a Charlie from NorthamptonLola, kiedy to odbierzesz, tu Charlie z Northampton
" We are going to run away because Lola is so horrid to us and we want to go home.- " Also, there wasn' t a play. "" Uciekamy, bo Lola jest dla nas bardzo okropna i chcemy iść do domu
Who is Costas and Lola?Kim są Costas i Lola?
With the old gentleman' s passing, Lola has become sole owner of the painting, and she' il be dealing exclusively with me from now onWraz z odejściem starca, Lola stała się wyłączny właścicielem obrazu, i wszystko będzie uzgadniała wyłącznie ze mną
During these six months, together with Prime Minister Reinfeldt, we spoke with Obama; we spoke with Hu and Wen; we spoke with Singh; we spoke with Medvedev; we spoke with Lola.Przez te sześć miesięcy rozmawialiśmy z premierem Reinfeldtem, z prezydentem Obamą, z prezydentem Hu Jintao i premierem Wen Jiabao, z premierem Singhiem, z prezydentem Miedwiediewem, z prezydentem Lulą.
Well all this is Lola' s estimate for the Blue Angel boys and expensesTo wszystko wycena Loli, za chłopaków z Blue Angel plus wydatki
Ladies, gentlemen and those of you who are yet to make up your mind, our very own LolaPanie, panowie... i ci, co jeszcze się nie zdecydowali, nasz oddana Lola
Lola, people have got to forget the past and live for the presentTrzeba zapomnieć o przeszłości i żyć teraźniejszością
After the old man and Lola, he was next in succession... and he left everything to you-- the land, the castlePo starym i Loli, był następnym spadkobiercą... i zostawił wszystko tobie; ziemię, zamek
Lola and I have already spokenWłaściwie, to czekam na ciebie
Lola, I prefer to keep my work life and my private life separateLola, wolałbym, aby moje życie prywatne i zawodowe pozostały oddzielone
And you told him I had Charlie Boy?I ty powiedziałeś mu, że mam Charlie Boy' a?
Middle MAR Area (Charlie-Gibbs Fracture zone and Subpolar Frontal RegionObszar środkowego Grzbietu Śródatlantyckiego (Krawędź Gibbsa i obszar okołopolarny
Give me and Charlie a J & B, will ya, please?A dla mnie i Charlie' go J & B proszę
And, CharlieA ciebie, Charlie
It' s going to spoil everything if you and Charlie break upJeśli zerwiesz z Charliem, wszystko się zawali
Charlie McCreevy (Member of the Commission) answered the question and supplementaries by Emmanouil Angelakas, Paul Rübig and Avril DoyleCharlie McCreevy (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Emmanouil Angelakas, Paul Rübig i Avril Doyle
Uncle Charlie and aunt MarcyWujek Charlie i ciocia Marcy
Charlie McCreevy answered the question and supplementaries by Gay Mitchell (deputising for the authorCharlie McCreevy udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Gaya Mitchella (zastępcę autora
Member of the Commission. - Mr President, on behalf of my colleague Commissioner Charlie McCreevy, let me first of all congratulate the Internal Market and Consumer Protection Committee and the Legal Affairs Committee, and in particular Mr Mladenov and Mr Gargani, for their work in producing a thorough and consistent report on a number of specific motor insurance issues.komisarz. - Panie przewodniczący! W imieniu mojego współpracownika, pana komisarza Charliego McCreevy'ego, pozwolę sobie najpierw pogratulować Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów i Komisji Prawnej, a w szczególności panu posłowi Mladenovi i panu posłowi Garganiemu, za ich pracę przy tworzeniu dokładnego i spójnego sprawozdania w zakresie kilku konkretnych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych.
Charlie McCreevy answered the question and a supplementary by Jim HigginsCharlie McCreevy udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Jim Higgins
And now you' re Tail- End CharlieA teraz idziesz na końcu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1857623 zdań frazy Charlie and Lola.Znalezione w 271,926 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.