Tłumaczenia na język polski:

  • Charlie i Lola   

Przykładowe zdania z "Charlie and Lola", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You know, as Lola would say, there' s a slight chill in the air, Charlie
pl Jak to Lola mówi, czuję drobny chłód w powietrzu, Charlie
en Lola, when you pick this up, this is a Charlie from Northampton
pl Lola, kiedy to odbierzesz, tu Charlie z Northampton
en Lola, this is a Charlie from Northampton
pl Lola, tu Charlie z Northampton
en Lola, I prefer to keep my work life and my private life separate
pl Lola, wolałbym, aby moje życie prywatne i zawodowe pozostały oddzielone
en Ladies, gentlemen and those of you who are yet to make up your mind, our very own Lola
pl Panie, panowie... i ci, co jeszcze się nie zdecydowali, nasz oddana Lola
en Who is Costas and Lola?
pl Kim są Costas i Lola?
en Well all this is Lola' s estimate for the Blue Angel boys and expenses
pl To wszystko wycena Loli, za chłopaków z Blue Angel plus wydatki
en With the old gentleman' s passing, Lola has become sole owner of the painting, and she' il be dealing exclusively with me from now on
pl Wraz z odejściem starca, Lola stała się wyłączny właścicielem obrazu, i wszystko będzie uzgadniała wyłącznie ze mną
en " We are going to run away because Lola is so horrid to us and we want to go home.- " Also, there wasn' t a play. "
pl " Uciekamy, bo Lola jest dla nas bardzo okropna i chcemy iść do domu
en After the old man and Lola, he was next in succession... and he left everything to you-- the land, the castle
pl Po starym i Loli, był następnym spadkobiercą... i zostawił wszystko tobie; ziemię, zamek
en During these six months, together with Prime Minister Reinfeldt, we spoke with Obama; we spoke with Hu and Wen; we spoke with Singh; we spoke with Medvedev; we spoke with Lola.
pl Przez te sześć miesięcy rozmawialiśmy z premierem Reinfeldtem, z prezydentem Obamą, z prezydentem Hu Jintao i premierem Wen Jiabao, z premierem Singhiem, z prezydentem Miedwiediewem, z prezydentem Lulą.
en Lola, people have got to forget the past and live for the present
pl Trzeba zapomnieć o przeszłości i żyć teraźniejszością
en Lola and I have already spoken
pl Właściwie, to czekam na ciebie
en I have been married for seven years, and my husband, he lives as Charlie Chaplin
pl Jestem mężatką od siedmiu lat, i mój mąż, żyje jak Charlie Chaplin
en The following spoke: Manuel Medina Ortega (draftsman of the opinion of the IMCO Committee), Kurt Lechner (draftsman of the opinion of the JURI Committee), Harald Ettl, on behalf of the PSE Group, Margarita Starkevičiūtė, on behalf of the ALDE Group, Marek Aleksander Czarnecki, Non-attached Member, and Charlie McCreevy
pl Głos zabrali: Manuel Medina Ortega (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Kurt Lechner (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Harald Ettl, w imieniu grupy PSE, Margarita Starkevičiūtė, w imieniu grupy ALDE, Marek Aleksander Czarnecki, niezrzeszony, i Charlie McCreevy
en Judge us not for our weakness but for our love, and open the doors of heaven for Charlie and me
pl Nie sądź nas za słabości, lecz za naszą miłość.I otwórz przed nami bramy niebios
en The following spoke: Czesław Adam Siekierski, on behalf of the PPE-DE Group, Luis Manuel Capoulas Santos, on behalf of the PSE Group, Ilda Figueiredo, on behalf of the GUE/NGL Group, Béla Glattfelder, Zita Pleštinská and Charlie McCreevy
pl Głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, w imieniu grupy PPE-DE, Luis Manuel Capoulas Santos, w imieniu grupy PSE, Ilda Figueiredo, w imieniu grupy GUE/NGL, Béla Glattfelder, Zita Pleštinská i Charlie McCreevy
en José Manuel Barroso (President of the Commission) and Charlie McCreevy (Member of the Commission) made the statements
pl José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) i Charlie McCreevy (członek Komisji) złożyli oświadczenia
en Charlie McCreevy (Member of the Commission) answered the question and a supplementary by Manolis Mavrommatis
pl Charlie McCreevy (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Manolis Mavrommatis
en Charlie, I' m going to write you a prescription for Ritalin, and what I' d like you to do is start taking the low dose and if after a few days you feel no side effects, then I would like to see you start taking a higher dose
pl Przepiszę ci receptę na Ritalin.Chciałbym, żebyś zaczął od małych dawek, a jeśli po kilku dniach nie odczujesz efektów ubocznych, zaczniesz brać większe dawki
en The following spoke: Klaus-Heiner Lehne (draftsman of the opinion of the ECON Committee), Andreas Schwab, on behalf of the PPE-DE Group, Pervenche Berès, on behalf of the PSE Group, Marek Aleksander Czarnecki, Non-attached Member, Charlotte Cederschiöld, Ieke van den Burg, Donata Gottardi and Charlie McCreevy
pl Głos zabrali: Klaus-Heiner Lehne (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Andreas Schwab w imieniu grupy PPE-DE, Pervenche Berès w imieniu grupy PSE, Marek Aleksander Czarnecki niezrzeszony, Charlotte Cederschiöld, Ieke van den Burg, Donata Gottardi i Charlie McCreevy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1857626 zdań frazy Charlie and Lola.Znalezione w 686,611 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.