Tłumaczenia na język polski:

  • Charlie i Lola   

Przykładowe zdania z "Charlie and Lola", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You know, as Lola would say, there' s a slight chill in the air, Charlie
pl Jak to Lola mówi, czuję drobny chłód w powietrzu, Charlie
en Lola, when you pick this up, this is a Charlie from Northampton
pl Lola, kiedy to odbierzesz, tu Charlie z Northampton
en Lola, this is a Charlie from Northampton
pl Lola, tu Charlie z Northampton
en " We are going to run away because Lola is so horrid to us and we want to go home.- " Also, there wasn' t a play. "
pl " Uciekamy, bo Lola jest dla nas bardzo okropna i chcemy iść do domu
en Lola, people have got to forget the past and live for the present
pl Trzeba zapomnieć o przeszłości i żyć teraźniejszością
en After the old man and Lola, he was next in succession... and he left everything to you-- the land, the castle
pl Po starym i Loli, był następnym spadkobiercą... i zostawił wszystko tobie; ziemię, zamek
en Well all this is Lola' s estimate for the Blue Angel boys and expenses
pl To wszystko wycena Loli, za chłopaków z Blue Angel plus wydatki
en During these six months, together with Prime Minister Reinfeldt, we spoke with Obama; we spoke with Hu and Wen; we spoke with Singh; we spoke with Medvedev; we spoke with Lola.
pl Przez te sześć miesięcy rozmawialiśmy z premierem Reinfeldtem, z prezydentem Obamą, z prezydentem Hu Jintao i premierem Wen Jiabao, z premierem Singhiem, z prezydentem Miedwiediewem, z prezydentem Lulą.
en Who is Costas and Lola?
pl Kim są Costas i Lola?
en Lola, I prefer to keep my work life and my private life separate
pl Lola, wolałbym, aby moje życie prywatne i zawodowe pozostały oddzielone
en With the old gentleman' s passing, Lola has become sole owner of the painting, and she' il be dealing exclusively with me from now on
pl Wraz z odejściem starca, Lola stała się wyłączny właścicielem obrazu, i wszystko będzie uzgadniała wyłącznie ze mną
en Ladies, gentlemen and those of you who are yet to make up your mind, our very own Lola
pl Panie, panowie... i ci, co jeszcze się nie zdecydowali, nasz oddana Lola
en Lola and I have already spoken
pl Właściwie, to czekam na ciebie
en I have to go pee.[ Roberta and Charlie laughing ]
pl Muszę się wysikać
en The following spoke: Charlie McCreevy and Brian Crowley
pl Głos zabrali: Charlie McCreevy i Brian Crowley
en Charlie McCreevy (Member of the Commission) answered the question and supplementaries by Armando França and Mairead McGuinness
pl Charlie McCreevy (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Armando França i Mairead McGuinness
en Mrs. Glick says you and her boys had some trouble with Charlie on the school bus
pl Pani Glick mówiła, że mieliście z Charliem zatarg w autobusie
en Believed to be the sons, tommy and charlie duncan
pl Sądzę, że to synowie, Tommy i Charlie Duncanowie
en And Charlie never complained
pl I Charliee nigdy nie narzekał
en And apparently the woman that our poor charlie is in love with
pl I najwyraźniej kobieta w której zakochał się nasz biedny Charlie
en The following spoke: Carlos José Iturgaiz Angulo, on behalf of the PPE-DE Group, Carlos Carnero González, on behalf of the PSE Group, David Hammerstein, on behalf of the Verts/ALE Group, Proinsias De Rossa, Joan Calabuig Rull and Charlie McCreevy
pl Głos zabrali: Carlos José Iturgaiz Angulo, w imieniu grupy PPE-DE, Carlos Carnero González, w imieniu grupy PSE, David Hammerstein, w imieniu grupy Verts/ALE, Proinsias De Rossa, Joan Calabuig Rull i Charlie McCreevy
en The Commissioner responsible for the internal market and services, Mr Charlie McCreevy, recently stated the following in connection with the regulation of credit rating agencies. 'I want Europe to play a leading role in this sector.
pl Komisarz odpowiedzialny za sprawy rynku wewnętrznego i usług, pan Charlie McCreevy, złożył ostatnio następujące oświadczenie w związku z regulacją działalności agencji ratingowych - "Pragnę, by Europa odgrywała wiodącą rolę w tym sektorze.
en You' re with Hal and Charlie on Radio ‧, KHOW, Denver
pl Jesteście z Halem i Charlim na kanale ‧, Denver
en Middle MAR Area (Charlie-Gibbs Fracture zone and Subpolar Frontal Region
pl Obszar środkowego Grzbietu Śródatlantyckiego (Krawędź Gibbsa i obszar okołopolarny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1857626 zdań frazy Charlie and Lola.Znalezione w 267,656 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.