Tłumaczenia na język polski:

  • Charlie i Lola   

Przykładowe zdania z "Charlie and Lola", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Lola, when you pick this up, this is a Charlie from Northampton
pl Lola, kiedy to odbierzesz, tu Charlie z Northampton
en Lola, this is a Charlie from Northampton
pl Lola, tu Charlie z Northampton
en You know, as Lola would say, there' s a slight chill in the air, Charlie
pl Jak to Lola mówi, czuję drobny chłód w powietrzu, Charlie
en Ladies, gentlemen and those of you who are yet to make up your mind, our very own Lola
pl Panie, panowie... i ci, co jeszcze się nie zdecydowali, nasz oddana Lola
en Lola, people have got to forget the past and live for the present
pl Trzeba zapomnieć o przeszłości i żyć teraźniejszością
en Who is Costas and Lola?
pl Kim są Costas i Lola?
en During these six months, together with Prime Minister Reinfeldt, we spoke with Obama; we spoke with Hu and Wen; we spoke with Singh; we spoke with Medvedev; we spoke with Lola.
pl Przez te sześć miesięcy rozmawialiśmy z premierem Reinfeldtem, z prezydentem Obamą, z prezydentem Hu Jintao i premierem Wen Jiabao, z premierem Singhiem, z prezydentem Miedwiediewem, z prezydentem Lulą.
en Lola, I prefer to keep my work life and my private life separate
pl Lola, wolałbym, aby moje życie prywatne i zawodowe pozostały oddzielone
en Well all this is Lola' s estimate for the Blue Angel boys and expenses
pl To wszystko wycena Loli, za chłopaków z Blue Angel plus wydatki
en With the old gentleman' s passing, Lola has become sole owner of the painting, and she' il be dealing exclusively with me from now on
pl Wraz z odejściem starca, Lola stała się wyłączny właścicielem obrazu, i wszystko będzie uzgadniała wyłącznie ze mną
en Lola and I have already spoken
pl Właściwie, to czekam na ciebie
en After the old man and Lola, he was next in succession... and he left everything to you-- the land, the castle
pl Po starym i Loli, był następnym spadkobiercą... i zostawił wszystko tobie; ziemię, zamek
en " We are going to run away because Lola is so horrid to us and we want to go home.- " Also, there wasn' t a play. "
pl " Uciekamy, bo Lola jest dla nas bardzo okropna i chcemy iść do domu
en Charlie McCreevy (Member of the Commission) answered the question and supplementaries by Michl Ebner, Piia-Noora Kauppi and Carl Schlyter
pl Charlie McCreevy (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Michla Ebnera, Piię-Noorę Kauppi i Carla Schlytra
en And I want to propose a toast to Charlie because we just stole $‧ million worth of gold without even holding a gun because he planned this down to a " T. "
pl Chciałbym też wznieść toast za Charliego... ponieważ właśnie ukradliśmy złoto warte ‧ milionów dolarów... bez użycia broni... ponieważ on to perfekcyjnie zaplanował
en Yeah, I got Charlie and Kathryn
pl Jestem z Charlie i Katherine
en Little Bonaparte and Toothpick Charlie will be singin ' in the same choir again
pl Mały Bonaparte i Charlie Wykałaczka znowu zaśpiewają w tym samym chórze
en Charlie McCreevy answered the question and a supplementary by Dimitrios Papadimoulis
pl Charlie McCreevy udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Dimitrios Papadimoulis
en You don' t want to hear what comes into my mind about myself and Charlie Kane
pl Większości na pewno nie zechciałby pan słuchać
en Martin Schulz, on behalf of the PSE Group, requested that José Manuel Barroso (President of the Commission) and Charlie McCreevy (Member of the Commission) make a statement on the European social model following remarks made on the matter by Mr McCreevy
pl Martin Schulz w imieniu grupy PSE złożył wniosek, by José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) i Charlie McCreevy (członek Komisji) złożyli oświadczenie w sprawie europejskiego modelu społecznego, w reakcji na wystąpienie na ten temat Komisarza McCreevyego
en The following spoke: Robert Atkins, on behalf of the PPE-DE Group, Manuel Medina Ortega, on behalf of the PSE Group, Diana Wallis, on behalf of the ALDE Group, Paul van Buitenen, on behalf of the Verts/ALE Group, Luca Romagnoli, Non-attached Member, Proinsias De Rossa and Charlie McCreevy
pl Głos zabrali: Robert Atkins w imieniu grupy PPE-DE, Manuel Medina Ortega w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Paul van Buitenen w imieniu grupy Verts/ALE, Luca Romagnoli niezrzeszony, Proinsias De Rossa i Charlie McCreevy
en Charlie McCreevy answered the question and supplementaries by Brian Crowley and Danutė Budreikaitė
pl Charlie McCreevy udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Brian Crowley i Danutė Budreikaitė
en I was in town about a year ago and I turn on the television...... and I see Crazy Charlie
pl Rok temu przyjechałem do miasta, włączyłem telewizor... i zobaczyłem Szalonego Charliego
en And apparently the woman that our poor charlie is in love with
pl I najwyraźniej kobieta w której zakochał się nasz biedny Charlie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1857626 zdań frazy Charlie and Lola.Znalezione w 302,139 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.