Tłumaczenia na język polski:

  • Charlie i Lola   

Przykładowe zdania z "Charlie and Lola", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Lola, this is a Charlie from Northampton
pl Lola, tu Charlie z Northampton
en You know, as Lola would say, there' s a slight chill in the air, Charlie
pl Jak to Lola mówi, czuję drobny chłód w powietrzu, Charlie
en Lola, when you pick this up, this is a Charlie from Northampton
pl Lola, kiedy to odbierzesz, tu Charlie z Northampton
en " We are going to run away because Lola is so horrid to us and we want to go home.- " Also, there wasn' t a play. "
pl " Uciekamy, bo Lola jest dla nas bardzo okropna i chcemy iść do domu
en Who is Costas and Lola?
pl Kim są Costas i Lola?
en With the old gentleman' s passing, Lola has become sole owner of the painting, and she' il be dealing exclusively with me from now on
pl Wraz z odejściem starca, Lola stała się wyłączny właścicielem obrazu, i wszystko będzie uzgadniała wyłącznie ze mną
en During these six months, together with Prime Minister Reinfeldt, we spoke with Obama; we spoke with Hu and Wen; we spoke with Singh; we spoke with Medvedev; we spoke with Lola.
pl Przez te sześć miesięcy rozmawialiśmy z premierem Reinfeldtem, z prezydentem Obamą, z prezydentem Hu Jintao i premierem Wen Jiabao, z premierem Singhiem, z prezydentem Miedwiediewem, z prezydentem Lulą.
en Well all this is Lola' s estimate for the Blue Angel boys and expenses
pl To wszystko wycena Loli, za chłopaków z Blue Angel plus wydatki
en Ladies, gentlemen and those of you who are yet to make up your mind, our very own Lola
pl Panie, panowie... i ci, co jeszcze się nie zdecydowali, nasz oddana Lola
en Lola, people have got to forget the past and live for the present
pl Trzeba zapomnieć o przeszłości i żyć teraźniejszością
en After the old man and Lola, he was next in succession... and he left everything to you-- the land, the castle
pl Po starym i Loli, był następnym spadkobiercą... i zostawił wszystko tobie; ziemię, zamek
en Lola and I have already spoken
pl Właściwie, to czekam na ciebie
en Lola, I prefer to keep my work life and my private life separate
pl Lola, wolałbym, aby moje życie prywatne i zawodowe pozostały oddzielone
en And you told him I had Charlie Boy?
pl I ty powiedziałeś mu, że mam Charlie Boy' a?
en Middle MAR Area (Charlie-Gibbs Fracture zone and Subpolar Frontal Region
pl Obszar środkowego Grzbietu Śródatlantyckiego (Krawędź Gibbsa i obszar okołopolarny
en Give me and Charlie a J & B, will ya, please?
pl A dla mnie i Charlie' go J & B proszę
en And, Charlie
pl A ciebie, Charlie
en It' s going to spoil everything if you and Charlie break up
pl Jeśli zerwiesz z Charliem, wszystko się zawali
en Charlie McCreevy (Member of the Commission) answered the question and supplementaries by Emmanouil Angelakas, Paul Rübig and Avril Doyle
pl Charlie McCreevy (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Emmanouil Angelakas, Paul Rübig i Avril Doyle
en Uncle Charlie and aunt Marcy
pl Wujek Charlie i ciocia Marcy
en Charlie McCreevy answered the question and supplementaries by Gay Mitchell (deputising for the author
pl Charlie McCreevy udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Gaya Mitchella (zastępcę autora
en Member of the Commission. - Mr President, on behalf of my colleague Commissioner Charlie McCreevy, let me first of all congratulate the Internal Market and Consumer Protection Committee and the Legal Affairs Committee, and in particular Mr Mladenov and Mr Gargani, for their work in producing a thorough and consistent report on a number of specific motor insurance issues.
pl komisarz. - Panie przewodniczący! W imieniu mojego współpracownika, pana komisarza Charliego McCreevy'ego, pozwolę sobie najpierw pogratulować Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów i Komisji Prawnej, a w szczególności panu posłowi Mladenovi i panu posłowi Garganiemu, za ich pracę przy tworzeniu dokładnego i spójnego sprawozdania w zakresie kilku konkretnych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych.
en Charlie McCreevy answered the question and a supplementary by Jim Higgins
pl Charlie McCreevy udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Jim Higgins
en And now you' re Tail- End Charlie
pl A teraz idziesz na końcu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1857623 zdań frazy Charlie and Lola.Znalezione w 275,082 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.