Tłumaczenia na język polski:

  • Licencjat   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

bachelor's degree
bachelor's degree; licencjat

Przykładowe zdania z "Bachelor’s degree", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Moreover, when the applicant has completed his/her higher education in the Member State and obtained a Bachelor's and a Master's degree in a higher education institution located within the Community, proof of professional experience in addition to the higher education qualifications will not be required
pl Ponadto, jeżeli wnioskodawca ukończył studia wyższe w państwie członkowskim oraz uzyskał tytuł licencjata lub magistra w placówce szkolnictwa wyższego mającej siedzibę na terytorium Wspólnoty, nie jest wymagany dowód doświadczenia zawodowego w uzupełnieniu do wyższego wykształcenia
en the degree of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB
pl stopień Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB
en Five years of university study cannot suddenly be packed into a three-year bachelor's degree course.
pl Nie można nagle ścieśniać pięciu lat studiów do trzyletnich studiów licencjackich.
en the degree of Bachelor of Architecture awarded by the National University of Ireland (B Arch
pl stopień licencjata architektury
en It is still not fully receptive to the 3-cycle educational system (bachelor, master's degree, doctoral degree) in the 3-2-3 structure; on the other hand, before the new system was applied, enterprises often hired undergraduate students.
pl Nadal nie jest on gotowy na przyjęcie systemu trzech cykli kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat) o strukturze 3 + 2 + 3; z drugiej jednak strony, przed wprowadzeniem tego systemu przedsiębiorstwa często zatrudniały studentów przed uzyskaniem przez nich dyplomu.
en Emphasises that the three-cycle degree system (Bachelor degree, Masters Degree and Doctorate) could become more flexible especially by using a ‧+‧ instead of ‧+‧ system for the first and second cycles; notes that for some studies this could be more appropriate in order to enable greater mobility and employability of graduates
pl podkreśla, że system trzech cykli kształcenia (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) mógłby stać się bardziej elastyczny zwłaszcza dzięki zastosowaniu systemu ‧ + ‧ zamiast ‧ + ‧ dla pierwszego i drugiego cyklu; zauważa, że na niektórych kierunkach byłoby to bardziej odpowiednie, aby zwiększyć mobilność i szanse zatrudnienia absolwentów
en My theoretical Bachelor's Degree is about Feminism. I based my work on book ‘Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction’ which was written by Tong, Rosemarie Putnam. The feminism doctrine consists many different trends, as well as ideologi
pl Praca artystyczna: Drag Queens and Kings; praca teoretyczna; Feminizm na podstawie książki "Myśl feministyczna" Rosemarie Putnam Tong
en Not only are there serious problems with recognition, some courses converted to bachelor's and master's degrees are supposedly so specialised that a change in the place of study - either at home or abroad - is no longer possible, which runs counter to the objective of a European Higher Education Area and of increasing mobility.
pl Nie tylko istnieją poważne problemy z uznawaniem. Niektóre kursy przekształcone w studia licencjackie czy magisterskie są podobno tak specjalistyczne, że zmiana miejsca nauki - w kraju lub za granicą - nie jest już możliwa, co jest sprzeczne z celami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i zwiększania mobilności.
en I' il bet.Seems he just graduated with a bachelor' s degree in electrical engineering
pl Właśnie został absolwentem i ma stopień inżyniera elektryka
en Seems he just graduated with a bachelor' s degree in electrical engineering
pl Właśnie został absolwentem i ma stopień inżyniera elektryka
en First/Second Degree Programmes (Two-tier): (Bakkalaureus/Bachelor- Magister/Master degrees
pl Programy studiów pierwszego/drugiego stopnia (dwupoziomowe): (Bakkalaureus/licencjat- Master/Magister
en the degrees:-Bachelor of Veterinary Science (BVSc
pl stopnie naukowe-Bachelor of Veterinary Science (BVSc
en To this end, the Bologna Process envisages three priority areas for action: the introduction of the three-cycle system of bachelor's degrees, master's degrees and doctorates, quality assurance and recognition of qualifications and periods of study.
pl W tym celu proces boloński przewiduje trzy priorytetowe obszary działania: wprowadzenie trzech cykli studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, systemu zapewnienia jakości oraz ram dla uznawania kwalifikacji oraz okresów studiowania.
en Thinking in terms of bachelors and masters degrees and recognising educational achievements by means of the European Credit Transfer System (ECTS) creates an awareness of the need for common action.
pl Uwzględnienie stopni licencjata i magistra oraz uznawanie poziomu wykształcenia w ramach europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym (ECTS) uświadamia konieczność podjęcia wspólnych działań.
en indicate to the Appointing Authority the effects of the annulment of the contested decision and, in particular, of the recognition of the applicant's professional experience from ‧ November ‧, the date he obtained his bachelor's degree, and his reclassification in grade ‧, with retroactive effect from ‧ December
pl pouczenie organu powołującego o konsekwencjach stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji i w szczególności o uwzględnieniu doświadczenia zawodowego uzyskanego przez skarżącą od dnia ‧ listopada ‧ r., w którym uzyskała dyplom bachelor, oraz zaszeregowaniu jej do grupy zaszeregowania ‧ z mocą wsteczną od dnia ‧ grudnia ‧ r
en I got my bachelor' s degree
pl Zrobiłem dyplom
en convergence of education systems, to be based on three main cycles (bachelor's degree, master's degree, doctorate
pl konwergencja systemów nauczania, które opierałyby się na trzech głównych cyklach (stopień licencjata, magistra i doktora
en students enrolled on Joint Masters programmes in a country other than the one in which they gained their Bachelor's degree
pl studenci przyjęci na studia kończące się nadaniem wspólnego dyplomu magisterskiego (Joint Masters) w kraju innymi niż kraj, w którym otrzymali dyplom licencjacki
en Look, we both know your father' s not some bachelor- of- the- month type, so what does hot young thing like that see in a guy who walks around with a cereal bowl full of chilli?
pl Co taka babka widzi w facecie, któremu koszula wyłazi ze spodni?
en " Bachelor in sports marketing. "
pl " Absolwent w sportowym marketingu. "
en To the Hartlocks then the Basildons.... or should we go straight to the Bachelor' s Ball?
pl Do Hartloków, potem do Basiltonów?Czy też prosto na Bal Kawalerów?
en Don' t worry, the party will be full of friendly bachelors, good for a few extra dances and a ride back to the hotel
pl Na przyjęciu będzie pełno przyjaznych kawalerów, którzy z przyjemnością z tobą potańczą i odwiozą do hotelu
en In normal circumstances, your brothers/ bachelor party sholud be a joyous occassion./ But for me, it was the opposite
pl W normalnych okolicznościach wieczór/ kawalerski brata to świetna okazja./ Ale dla mnie było inaczej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7442 zdań frazy Bachelor’s degree.Znalezione w 2,543 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.