Tłumaczenia na język polski:

  • Licencjat   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

bachelor's degree
bachelor's degree; licencjat

Przykładowe zdania z "Bachelor’s degree", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I' il bet.Seems he just graduated with a bachelor' s degree in electrical engineering
pl Właśnie został absolwentem i ma stopień inżyniera elektryka
en First/Second Degree Programmes (Two-tier): (Bakkalaureus/Bachelor- Magister/Master degrees
pl Programy studiów pierwszego/drugiego stopnia (dwupoziomowe): (Bakkalaureus/licencjat- Master/Magister
en indicate to the Appointing Authority the effects of the annulment of the contested decision and, in particular, of the recognition of the applicant's professional experience from ‧ November ‧, the date he obtained his bachelor's degree, and his reclassification in grade ‧, with retroactive effect from ‧ December
pl pouczenie organu powołującego o konsekwencjach stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji i w szczególności o uwzględnieniu doświadczenia zawodowego uzyskanego przez skarżącą od dnia ‧ listopada ‧ r., w którym uzyskała dyplom bachelor, oraz zaszeregowaniu jej do grupy zaszeregowania ‧ z mocą wsteczną od dnia ‧ grudnia ‧ r
en the degrees:-Bachelor of Veterinary Science (BVSc
pl stopnie naukowe-Bachelor of Veterinary Science (BVSc
en It is still not fully receptive to the 3-cycle educational system (bachelor, master's degree, doctoral degree) in the 3-2-3 structure; on the other hand, before the new system was applied, enterprises often hired undergraduate students.
pl Nadal nie jest on gotowy na przyjęcie systemu trzech cykli kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat) o strukturze 3 + 2 + 3; z drugiej jednak strony, przed wprowadzeniem tego systemu przedsiębiorstwa często zatrudniały studentów przed uzyskaniem przez nich dyplomu.
en the degree of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB
pl stopień Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB
en Moreover, when the applicant has completed his/her higher education in the Member State and obtained a Bachelor's and a Master's degree in a higher education institution located within the Community, proof of professional experience in addition to the higher education qualifications will not be required
pl Ponadto, jeżeli wnioskodawca ukończył studia wyższe w państwie członkowskim oraz uzyskał tytuł licencjata lub magistra w placówce szkolnictwa wyższego mającej siedzibę na terytorium Wspólnoty, nie jest wymagany dowód doświadczenia zawodowego w uzupełnieniu do wyższego wykształcenia
en students enrolled on Joint Masters programmes in a country other than the one in which they gained their Bachelor's degree
pl studenci przyjęci na studia kończące się nadaniem wspólnego dyplomu magisterskiego (Joint Masters) w kraju innymi niż kraj, w którym otrzymali dyplom licencjacki
en convergence of education systems, to be based on three main cycles (bachelor's degree, master's degree, doctorate
pl konwergencja systemów nauczania, które opierałyby się na trzech głównych cyklach (stopień licencjata, magistra i doktora
en Seems he just graduated with a bachelor' s degree in electrical engineering
pl Właśnie został absolwentem i ma stopień inżyniera elektryka
en To this end, the Bologna Process envisages three priority areas for action: the introduction of the three-cycle system of bachelor's degrees, master's degrees and doctorates, quality assurance and recognition of qualifications and periods of study.
pl W tym celu proces boloński przewiduje trzy priorytetowe obszary działania: wprowadzenie trzech cykli studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, systemu zapewnienia jakości oraz ram dla uznawania kwalifikacji oraz okresów studiowania.
en Five years of university study cannot suddenly be packed into a three-year bachelor's degree course.
pl Nie można nagle ścieśniać pięciu lat studiów do trzyletnich studiów licencjackich.
en I got my bachelor' s degree
pl Zrobiłem dyplom
en Emphasises that the three-cycle degree system (Bachelor degree, Masters Degree and Doctorate) could become more flexible especially by using a ‧+‧ instead of ‧+‧ system for the first and second cycles; notes that for some studies this could be more appropriate in order to enable greater mobility and employability of graduates
pl podkreśla, że system trzech cykli kształcenia (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) mógłby stać się bardziej elastyczny zwłaszcza dzięki zastosowaniu systemu ‧ + ‧ zamiast ‧ + ‧ dla pierwszego i drugiego cyklu; zauważa, że na niektórych kierunkach byłoby to bardziej odpowiednie, aby zwiększyć mobilność i szanse zatrudnienia absolwentów
en My theoretical Bachelor's Degree is about Feminism. I based my work on book ‘Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction’ which was written by Tong, Rosemarie Putnam. The feminism doctrine consists many different trends, as well as ideologi
pl Praca artystyczna: Drag Queens and Kings; praca teoretyczna; Feminizm na podstawie książki "Myśl feministyczna" Rosemarie Putnam Tong
en Thinking in terms of bachelors and masters degrees and recognising educational achievements by means of the European Credit Transfer System (ECTS) creates an awareness of the need for common action.
pl Uwzględnienie stopni licencjata i magistra oraz uznawanie poziomu wykształcenia w ramach europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym (ECTS) uświadamia konieczność podjęcia wspólnych działań.
en the degree of Bachelor of Architecture awarded by the National University of Ireland (B Arch
pl stopień licencjata architektury
en Not only are there serious problems with recognition, some courses converted to bachelor's and master's degrees are supposedly so specialised that a change in the place of study - either at home or abroad - is no longer possible, which runs counter to the objective of a European Higher Education Area and of increasing mobility.
pl Nie tylko istnieją poważne problemy z uznawaniem. Niektóre kursy przekształcone w studia licencjackie czy magisterskie są podobno tak specjalistyczne, że zmiana miejsca nauki - w kraju lub za granicą - nie jest już możliwa, co jest sprzeczne z celami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i zwiększania mobilności.
en But you can afford the rent on a bachelor flat?
pl A stać cię na wynajmowanie kawalerki?
en The bomb ripped/ through the Bachelor Officers ' Quarters.../... at ‧: ‧ this morning,/ quickly engulfing it in flames./No one yet has claimed responsibility/ for the attack./ But terror experts are already speculating/ this is the work of a new.../... much more sophisticated and much/ better financed offshoot of al Qaeda.../... than that which is responsible/ for the bombings.../... in Amsterdam, London/ and other European cities./ In contrast to these recent bombings.../... this is the first attack/ to occur on American property./- The Pentagon...- Honey./... will not release the names of the dead/ until notification of next of kin./ We' re also being told that there/ may never be a public announcement
pl Budynek szybko opanował pożar./ Jak na razie sprawca jest nieznany,/ ale eksperci twierdzą, że to sprawka nowego,/ bardziej wyrafinowanego i bogatszego odgałęzienia Al- Kaidy/ niż to odpowiedzialne za ataki/ na Amsterdam, Londyn i inne europejskie miasta./ W przeciwieństwie do poprzednich ataków, ten dotknął mienia amerykańskiego./ Pentagon nie ujawni nazwisk ofiar, dopóki nie zawiadomi ich rodzin./ Podobno może również w ogóle ich nie ogłosić./ Incirlik może zostać zaliczony do tajnych misji./ Incirlik, czyli " Sad Figowy ",/ od ‧. września był ośrodkiem w wojnach/ między Afganistanem a Irakiem
en Welcome to the bachelor pad
pl Witajcie w domu słomianego wdowca
en Urges a change to the present system of automatically matching reference levels six, seven and eight to the three academic levels of the Bologna qualifications framework (bachelor, master and doctor), so that the individual's actual knowledge, abilities and personal and occupational skills gained are classified irrespective of the place they were acquired
pl wzywa zdecydowanie do zmiany dotychczasowego automatycznego przyporządkowywania poziomów odniesienia ‧, ‧ i ‧ do trzech stopni akademickich bolońskich ram kwalifikacji (licencjat, magisterium, doktorat) na rzeczywiste klasyfikowanie zdobytej indywidualnie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji osobistych i zawodowych niezależnie od miejsca kształcenia
en In normal circumstances, your brothers/ bachelor party sholud be a joyous occassion./ But for me, it was the opposite
pl W normalnych okolicznościach wieczór/ kawalerski brata to świetna okazja./ Ale dla mnie było inaczej
en He was wallowing in bachelor memories again
pl Pogrążył się w kawalerskich wspomnieniach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7442 zdań frazy Bachelor’s degree.Znalezione w 6,978 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.