Tłumaczenia na język polski:

  • Lotnisko Krajna   

Przykładowe zdania z "Arłamów Airport", pamięć tłumaczeniowa

add example
en ensuring the involvement of the stakeholders of the air traffic management sector in Europe, in particular: air navigation service providers, airspace users, professional staff associations, airports, and manufacturing industry; as well as the relevant scientific institutions or the relevant scientific community
pl zapewnienie udziału zainteresowanych stron z sektora zarządzania ruchem lotniczym w Europie, a zwłaszcza: instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, użytkowników przestrzeni powietrznej, stowarzyszeń pracowniczych, portów lotniczych, przemysłu wytwórczego, jak również odpowiednich instytucji naukowych lub środowiska naukowego zajmującego się odnośną dziedziną
en embark and disembark in the stop-over airport or the airport of arrival situated in the territory of a Member State
pl wchodzić na pokład i schodzić na ląd w porcie lotniczym międzylądowania lub w porcie lotniczym przylotu znajdującym się na terytorium Państwa Członkowskiego
en To give a simple example, take a person who has to sign a car rental contract at an airport: the consumer is not able to read the content of the contract, he is unaware of the law to which the contract is subject and, unless he has legal protection he is completely in the hands of the person offering the contract.
pl W prostym przykładzie, proszę wziąć pod uwagę osobę, która ma podpisać umowę wynajmu samochodu na lotnisku: konsument nie ma możliwości przeczytania treści umowy, nie jest świadom praw, którym podlega umowa, a jeżeli nie ma ochrony prawnej - jest zdany całkowicie na osobę proponującą umowę.
en We insist that the supervisory authorities strike a fair balance between airlines and airports for the benefit of users.
pl Nalegamy, by organy nadzorujące znalazły rozsądną równowagę pomiędzy liniami lotniczymi a portami lotniczymi z korzyścią dla ich użytkowników.
en The extent to which airports can freely determine who will provide their air navigation services, including the option to self-supply
pl Zakres, w jakim lotniska mogą swobodnie decydować, kto będzie zapewniać im służby żeglugi powietrznej, w tym możliwość zapewniania tych służb we własnym zakresie
en The new public service obligations for scheduled air services between the airports of Rennes (Saint-Jacques) and Basel-Mulhouse are as follows
pl Zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych w zakresie regularnych usług lotniczych między portami Rennes (Saint-Jacques) i w Bâle-Mulhouse są obecnie następujące
en Issuing of an airport transit visa
pl Wydanie wizy lotniskowej
en obtained airside beyond the point where boarding passes are controlled from outlets that are subject to approved security procedures as part of the airport security programme, on condition that the liquid is packed in a bag that is both tamper evident and displays satisfactory proof of purchase at that airport on that day; or
pl zakupiony został w strefie operacyjnej lotniska za punktem kontroli kart pokładowych, w sklepach podlegających zatwierdzonym procedurom bezpieczeństwa w ramach programu ochrony portu lotniczego, pod warunkiem że płyn zapakowany jest w torbie zabezpieczonej przy użyciu plomb umożliwiających łatwe stwierdzenie jej naruszenia, a pasażer przedstawi odpowiedni dowód jego zakupu w danym porcie lotniczym z tego samego dnia; lub
en Calls on the Belgian Government to disclose the results of all investigations that have taken place concerning the use of Belgian airports and Belgian airspace by aircraft involved in the extraordinary rendition programme or the transport of detainees
pl wzywa rząd Belgii do ujawnienia wyników wszystkich przeprowadzonych dochodzeń w sprawie wykorzystania belgijskich lotnisk i belgijskiej przestrzeni powietrznej przez samoloty, które brały udział w programie wydawania w trybie nadzwyczajnym lub transporcie zatrzymanych
en Subject: Financing of reinforced security measures at Community airports
pl Dotyczy: finansowania zwiększonych środków bezpieczeństwa na lotniskach we Wspólnocie
en Optional type-approval for mobile machineries, vehicles used by armed services, civil defence, fire services, police and on construction sites, quarries, port, airports
pl Fakultatywna homologacja typu w przypadku maszyn samobieżnych, pojazdów użytkowanych przez siły zbrojne, obronę cywilną, straż pożarną i policję oraz do użytku na placach budowy, w kamieniołomach, portach lub portach lotniczych
en However, this should not occur within a policy aimed at liberalising and privatising a strategic public service such as air transport, particularly by creating a 'truly competitive airport market', applying the 'user pays' principle and requiring profitability in a public service.
pl Nie powinno się to jednak odbywać się w ramach polityki liberalizacji i prywatyzacji tak strategicznej usługi publicznej, jaką jest transport powietrzny, szczególnie poprzez stworzenie "prawdziwie konkurencyjnego rynku lotniskowego”, wprowadzenie w życie zasady "użytkownik płaci” czy wymaganie rentowności świadczenia usługi publicznej.
en As Commissioner Reding graphically stated ... If Europeans are to use the latest internet devices such as smart tags in shops, factories and airports, intelligent heating and lighting systems that save energy, and in-car networks and navigation systems, then we already face a thousand-fold increase in demand for IP addresses...
pl Jak obrazowo stwierdziła komisarz Reding, (...) Jeżeli w Europie ma być możliwe używanie takich najnowszych narzędzi internetowych jak inteligentne etykiety w sklepach, w fabrykach i na lotniskach, inteligentne i energooszczędne systemy ogrzewania i oświetlenia czy też wewnętrzne sieci i systemy nawigacyjne w samochodach, to zapotrzebowanie na adresy IP wzrośnie tysiąckrotnie (...
en I' il take a less popular way to the airport
pl Na lotnisko, ale inną trasą
en In particular, an area of Leipzig, which is located close to the airport grounds at the head of the original southern runway, was affected by the noise because of the location of take-off and approach paths
pl Ta część Lipska, która jest położona w okolicy lotniska i centralnego punktu starego pasa południowego była szczególnie narażona na hałas, ponieważ krzyżowały się tutaj ścieżki podejścia
en AIRPORT SECURITY
pl OCHRONA PORTU LOTNICZEGO
en Outstanding income tax, VAT, stamp duty and withholding taxes Passenger duty for airport development (Spatosimo
pl nieuregulowane podatek dochodowy, VAT, opłaty skarbowe i podatki u źródła, opłaty pasażerskie na rozwój lotniska (Spatosimo
en A Member State may require that its central authorities be informed of visas issued by consulates of other Member States to nationals of specific third countries or to specific categories of such nationals, except in the case of airport transit visas
pl Państwo członkowskie może wymagać, by jego organy centralne były informowane o wizach, z wyjątkiem wiz lotniskowych wydanych przez konsulaty innych państw członkowskich obywatelom określonych państw trzecich lub obywatelom tych państw należącym do szczególnych kategorii
en Report from the Commission- Safety of third-country aircraft using Community airports (Report on the application of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council
pl Sprawozdanie Komisji- Bezpieczeństwo statków powietrznych państw trzecich korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
en ,,Changes in the village of Morawica under the influence of the Cracow - Katowice highway and the Cracow - Balice airport."
pl ,,Przemiany wsi Morawica pod wplywem autostrady Kraków - Katowice o portu lotniczego Kraków - Balice.'
en They came from the chemical and steel industries and airports.
pl Pracowali oni w przemyśle chemicznym i metalurgicznym oraz na lotniskach.
en Check their Los Angeles Airport office
pl Sprawdź ich biuro na lotnisku Los Angeles
en Fourth, the applicant complains that the ‧ guidelines are contrary to primary Community law, being factually inapplicable and inherently contradictory where regional airport operators do not have the status of an undertaking
pl W zarzucie czwartym skarżący podnosi, że wytyczne z ‧ r. naruszają pierwotne prawo wspólnotowe, ponieważ są niewłaściwe przedmiotowo i wewnętrznie sprzeczne, zważywszy na brak posiadania charakteru przedsiębiorstwa przez operatorów regionalnych portów lotniczych
en The final element is that clear agreements are to be made on pre-financing of significant investments in the airports and how these can be costed.
pl Czwartym elementem jest to, że w przypadku znacznych inwestycji lotniskowych zawierane będą jasno sformułowane umowy dotyczące wstępnego finansowania danego projektu i określające sposób obliczania jego kosztów.
en I' il meet you at the airport in a half an hour
pl Spotykamy się za pół godziny na lotnisku Domodiedowo
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6092 zdań frazy Arłamów Airport.Znalezione w 3,068 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.