Tłumaczenia na język polski:

  • Lotnisko Krajna   

Przykładowe zdania z "Arłamów Airport", pamięć tłumaczeniowa

add example
en for TNG: retail services and catering in airports, on board sales in airplanes and ships, specialized shops
pl w przypadku przedsiębiorstwa TNG: sprzedaż detaliczna na lotniskach, prowadzenie restauracji na lotniskach, sprzedaż na pokładzie samolotów i statków, sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach
en Do it at the post office, airport
pl Zrobić to na poczcie, na lotnisku
en for British Airways: air transport of passengers and cargo, airport handling services, aircraft maintenance and engineering
pl w przypadku przedsiębiorstwa British Airways: pasażerski oraz towarowy transport lotniczy, usługi przeładunkowe, obsługa techniczna statków powietrznych oraz działalność inżynieryjna
en We know he had it at the airport, he must' ve made a switchover somewhere
pl Wiemy, że miał ją na lotnisku, więc musiał ją gdzieś ukryć
en Entities providing airport facilities pursuant to
pl Podmioty dostarczające urządzeń wyposażania lotnisk na mocy
en Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia – SA (National Company International Airport Timișoara – Traian Vuia – SA
pl Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia – SA (spółka państwowa Międzynarodowy port lotniczy Timișoara – Traian Vuia – S.A
en It states that the construction of (airport) infrastructure projects represents a general measure of economic policy which cannot be controlled by the Commission under the Treaty rules on State aid
pl Stanowi ona, że realizacja projektów infrastruktury (portów lotniczych) stanowi działanie w ramach ogólnej polityki gospodarczej, do kontroli którego Komisja nie jest uprawniona na mocy postanowień traktatu dotyczących pomocy państwa
en As far as the Commission criticises the airport's limited freedom of action resulting from the rental agreement to finance the investment costs through credits or equity, this criticism is based upon an unfounded interpretation of the rental agreement
pl W opinii DHL krytyczne uwagi Komisji, zgodnie z którymi ustalenia dotyczące najmu ograniczają możliwości portu lotniczego w zakresie finansowania inwestycji w oparciu o kredyty lub kapitał własny, opierają się na błędnej interpretacji umowy najmu
en You had a fare from the airport around ‧ hours, January
pl Kurs z lotniska około ‧: ‧, ‧ stycznia
en Moreover, end-users of security measures, namely airlines, airports and security providers who are actually applying the measures, have no direct access to these rules
pl Co więcej, odbiorcy końcowi środków bezpieczeństwa, czyli linie lotnicze, porty lotnicze i dostawcy usług ochrony, którzy stosują te środki w praktyce, nie mają bezpośredniego dostępu do wspomnianych przepisów
en There are five airports in my constituency of Ireland North West and they find it very difficult to survive economically due to the pressure exerted on them.
pl W moim okręgu wyborczym w Irlandii jest pięć lotnisk, którym bardzo trudno jest przetrwać gospodarczo w związku z wywieraną na nie presją.
en Aid to the airport in connection with the infrastructure developments
pl Pomoc dla portu lotniczego w związku z rozbudową infrastruktury
en in writing. - (DE) I have not voted in favour of the directive on airport charges at the second reading, just as at the first reading, because what is being proposed here will lead to unacceptable discrimination against Luxembourg airport.
pl na piśmie. - (DE) Nie głosowałam za przyjęciem dyrektywy w sprawie opłat lotniskowych w drugim czytaniu, podobnie jak w pierwszym, ponieważ przedstawiane tu propozycje doprowadziłyby do niedopuszczalnej dyskryminacji lotniska luksemburskiego.
en A Member State shall not designate an airport as coordinated save in accordance with the provisions of paragraph
pl Państwo Członkowskie nie jest zobowiązane do wyznaczenia jakiegokolwiek portu lotniczego jako koordynowanego portu lotniczego z wyjątkiem przestrzegania przepisów ust
en the entry for the airport at Dublin is replaced by the following
pl wpis dotyczący portu lotniczego w Dublinie otrzymuje brzmienie
en It should be noted that the services, though initially to operate from the airport of Brive (Laroche), are to be operated from the airport of Brive (Souillac) once the latter has opened (anticipated opening date: first quarter of
pl Należy odnotować, że połączenia te początkowo obsługiwane z portu lotniczego w Brive (Laroche), będą obsługiwane z portu lotniczego w Brive (Souillac), kiedy port ten zostanie otwarty (przewidywana data: pierwszy kwartał ‧ r
en Current employment's issues of Novotel Warsaw Airport Hotel
pl Aktualne problemy zatrudnienia na przykładzie Hotelu Novotel Warszawa Airport
en Ladies and Gentleman, due to an accident at the airport, our arrival will be delayed.
pl Proszę państwa, z powodu wypadku na lotnisku nasz przyjazd się opóźni.
en If the route is combined with another airport the same obligation regarding seat occupancy applies to the whole combined route
pl Jeżeli trasa jest połączona z inną trasą, taki sam obowiązek odnośnie do współczynnika wykorzystania miejsc pasażerskich ma zastosowanie do całej połączonej trasy
en This Regulation establishes an appropriate and comprehensive framework for the safety of third-country aircraft using Community airports
pl Niniejsze rozporządzenie ustanawia stosowne i całościowe ramy dotyczące bezpieczeństwa statków powietrznych państwa trzeciego korzystających z portów lotniczych Wspólnoty
en The appropriate authority shall ensure that each Community airport and air carrier shall have suitably qualified security management
pl Właściwy organ zapewnia posiadanie odpowiednio wykwalifikowanych osób zarządzających ochroną w każdym wspólnotowym porcie lotniczym i u każdego przewoźnika
en The development of a multimodal regional transport network on the Albanian territory which serves the needs of Albania and the south-eastern European region covering the main road and rail routes, inland waterways, inland ports, ports, airports and other relevant modes of the network is of particular interest to the Community and Albania
pl Stworzenie regionalnej sieci transportu multimodalnego na terytorium Albanii, zaspokajającej potrzeby Albanii i Europy Południowo-Wschodniej, a obejmującej główne szlaki drogowe i kolejowe, śródlądowe szlaki wodne, porty śródlądowe i morskie, porty lotnicze i inne stosowne rodzaje sieci, ma szczególne znaczenie dla Wspólnoty i Albanii
en I think that it should provide our airports and airlines with the means of establishing permanent dialogue that will benefit all of the parties concerned.
pl Uważam, że wniosek ten powinien zapewnić naszym lotniskom i liniom lotniczym środki do ustanowienia stałego dialogu, który przyniesie korzyści każdej ze stron.
en You have a car to take us to the Springfield airport?
pl Zawieziecie nas na lotnisko w Springfield?
en A State Party shall not allow the transit of its territory by land or internal waterways or through its airports or seaports of nuclear material between States that are not parties to this Convention unless the State Party has received assurances as far as practicable that this nuclear material will be protected during international nuclear transport at the levels described in Annex I
pl Państwo Strona nie zezwala na tranzyt materiałów jądrowych przez swoje terytorium drogą lądową lub wewnętrzną drogą wodną lub przez swoje lotniska lub porty morskie pomiędzy państwami niebędącymi stronami niniejszej Konwencji, chyba że Państwo Strona uzyska w miarę możności gwarancje ochrony materiałów jądrowych podczas międzynarodowego transportu materiałów jądrowych na poziomie określonym w załączniku I
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6092 zdań frazy Arłamów Airport.Znalezione w 2,313 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.