Tłumaczenia na język polski:

  • Lotnisko Krajna   

Przykładowe zdania z "Arłamów Airport", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Given the emergence of air carriers operating air services at low cost, airports served by these carriers should be enabled to apply charges corresponding to the infrastructure and/or the level of service provided, as air carriers have a legitimate interest in requiring services from an airport that correspond to the price/quality ratio
pl Z uwagi na pojawienie się przewoźników lotniczych realizujących usługi transportu lotniczego po niskich kosztach, porty lotnicze obsługujące tych przewoźników powinny mieć możliwość stosowania opłat dostosowanych do infrastruktury i/lub poziomu świadczonych usług, jako że przewoźnicy lotniczy mają uzasadniony interes w tym, by wymagać od portu lotniczego usług odpowiadających stosunkowi ceny do jakości
en identifying the two airports connected by the route concerned
pl określając obydwa porty lotnicze objęte przedmiotowym połączeniem
en Please do away with the nonsense we created at that time with the regulation on liquids and security checks at airports as quickly as possible.
pl Proszę, aby możliwie najszybciej zlikwidował pan ten absurd, który swego czasu stworzyliśmy poprzez rozporządzenie o płynach i kontrolach bezpieczeństwa na lotniskach.
en Security experts from airport security tell us the same, and I will give you a quote from a report that was commissioned by the Department of Homeland Security - I will be very happy to give it to you.
pl To samo mówią eksperci ds. bezpieczeństwa zajmujący się ochroną portów lotniczych. Zacytuję, i to z przyjemnością, fragment raportu zamówionego przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA.
en In Member States where pre-financing occurs, Member States or airport managing bodies should refer to ICAO policies and/or establish their own safeguards
pl W państwach członkowskich, w których istnieje możliwość wstępnego finansowania, państwa członkowskie lub zarządzający portem lotniczym powinni odnieść się do polityk ICAO lub ustanowić własne zabezpieczenia
en The total capacity to be made available over two consecutive scheduling seasons by all carriers operating services between Paris (Orly) airport and each of the four French Overseas Departments must be at least the following number of seats
pl Zdolność przewozowa, którą muszą łącznie zapewnić wszyscy przewoźnicy pomiędzy portem lotniczym Paryż (Orly) i każdym z czterech departamentów zamorskich, musi obejmować, w dwóch kolejnych sezonach lotniczych, co najmniej następującą liczbę miejsc
en Their crime is not having had the money to catch a plane and present themselves at the airports.
pl Ich wina polega na tym, że nie mieli pieniędzy, by złapać samolot i przedstawić się na lotniskach.
en After having informed the Commission and in accordance with Community law, Member States may allow an airport managing body to apply a common and transparent charging system at airports serving the same city or conurbation, provided that each airport fully complies with the requirements on transparency set out in Article
pl Po poinformowaniu Komisji oraz zgodnie z prawem wspólnotowym państwa członkowskie mogą zezwolić zarządzającemu portem lotniczym na zastosowanie wspólnego i przejrzystego systemu opłat w portach lotniczych obsługujących to samo miasto lub konurbację, pod warunkiem, że w każdym z tych portów lotniczych przestrzegane są wymagania dotyczące przejrzystości, o których mowa w art
en The runways at Liège Airport are reserved for unlimited duration for ‧ % of the activity volume of TNT at a specific point of time between ‧ pm and ‧ am (according to cipher ‧.‧ of the SAB-TNT contract
pl Pasy startowe portu lotniczego w Lüttich zostały na czas nieokreślony zarezerwowane na obsługę ‧ % działalności TNT w godzinach ‧.‧–‧.‧ (pkt ‧.‧ umowy między SAB a TNT
en Each Party shall ensure that airports, airways, air traffic control and air navigation services, civil aviation security, ground handling, and other related facilities and services that are provided in its territory shall be available for use by the airlines of the other Party on a non-discriminatory basis at the time arrangements for use are made
pl W momencie dokonywania ustaleń każda ze Stron zapewnia udostępnianie przedsiębiorstwom lotniczym drugiej Strony, w sposób wolny od dyskryminacji, portów lotniczych, dróg powietrznych, służb kontroli ruchu lotniczego oraz służb żeglugi powietrznej, ochrony lotnictwa cywilnego, obsługi naziemnej i innych powiązanych obiektów i urządzeń oraz usług udostępnianych na terytorium tej Strony
en When optimising capacity, it is important to pay attention to airport facilities, vehicles that transport passengers and ensuring that disabled people can approach aircraft, since this is the only way to ensure equality in air transport.
pl Optymalizując przepustowość, należy zwracać uwagę na wyposażenie portów lotniczych, pojazdy przewożące pasażerów, jak również zapewnić, aby osoby niepełnosprawne mogły dostać się na pokład samolotu, gdyż jest to jedyny sposób zapewnienia równości w transporcie lotniczym.
en Member States may allow the airport managing body of an airport network to introduce a common and transparent airport charging system to cover the airport network
pl Państwa członkowskie mogą zezwolić zarządzającemu siecią portów lotniczych na wprowadzenie wspólnego przejrzystego systemu opłat lotniskowych obejmującego sieć portów lotniczych
en Here, we as Parliament should also expect the support of the Commission for the idea that security charges will apply to all airports.
pl My, jako Parlament, powinniśmy również oczekiwać wsparcia ze strony Komisji dla pomysłu dotyczącego stosowania opłat za ochronę we wszystkich portach lotniczych.
en Good evening.I just arrived from the airport
pl Dobry wieczór
en Progress towards real reforms stalled in 2009, and issues such as the non-opening of ports and airports on Cyprus are likely to affect the negotiation process.
pl Postęp w kierunku faktycznych reform w 2009 roku przeciągał się, natomiast takie kwestie jak nieotwarcie portów i lotnisk na Cyprze mogą negatywnie wpłynąć na proces negocjacyjny.
en It must also be indicated how major roads, major railways and major airports contribute to the above
pl Wymagane jest także wskazanie wpływu głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk na powyższy stan
en Tests have, indeed, been carried out on these machines at some airports - including in my own country at London Heathrow - but as yet, I understand, the results of this process have not been scrutinised by experts or the relevant parliamentary committees.
pl Istotnie, wykonano testy tych maszyn w niektórych portach lotniczych - także w moim kraju, na lotnisku Heathrow w Londynie - ale rozumiem, że wyniki tych testów nie zostały jak dotąd przeanalizowane przez ekspertów ani odpowiednie komisje parlamentarne.
en EUR ‧,‧ for services between Paris (Orly) and airports in Corsica
pl EUR dla połączeń między Paryżem (Orly) a portami lotniczymi na Korsyce
en Subject: Milan-Malpensa Airport
pl Dotyczy: lotniska Malpensa
en LH submitted commitments to offer slots, free of charge, within ‧ minutes of the requested time, at the airports in Vienna, Stuttgart, Cologne, Munich, Frankfurt and Brussels on each of the five routes on which the Commission identified serious doubts (Identified City Pairs): up to three frequencies per day on the Vienna-Stuttgart route, up to three frequencies per day on the Vienna-Cologne route (but not more than ‧ frequencies per week), up to four frequencies per day on the Vienna-Munich route, up to five frequencies per day on the Vienna-Frankfurt route, and up to four frequencies per day on the Vienna-Brussels route (but not more than ‧ frequencies per week
pl LH zobowiązało się przekazać bezpłatnie przydziały czasu na start lub lądowanie, w ramach ‧ min wymaganego czasu, w portach lotniczych w Wiedniu, Stuttgarcie, Kolonii, Monachium, Frankfurcie oraz Brukseli na każdej z pięciu tras, w odniesieniu do których Komisja zgłosiła poważne zastrzeżenia (dalej wskazane pary miast), w wymiarze nieprzekraczającym: trzech połączeń dziennie na trasie Wiedeń–Stuttgart, trzech połączeń dziennie na trasie Wiedeń–Kolonia (lecz nie więcej niż ‧ połączeń tygodniowo), czterech połączeń dziennie na trasie Wiedeń–Monachium, pięciu połączeń dziennie na trasie Wiedeń–Frankfurt oraz czterech połączeń dziennie na trasie Wiedeń–Bruksela (lecz nie więcej niż ‧ połączenia tygodniowo
en Senator Ron Davis is among those who are confined within the airport
pl Senator Ron Davis znajduje się wśród osób uwięzionych na lotnisku
en The original European Commission proposal that this directive would apply to all airports with passenger numbers greater than one million per annum was extremely worrying, particularly from an Irish viewpoint, because, if this approach had been adopted, then the directive would have applied to both Shannon and Cork airports, and possibly, in due course, to Ireland West Airport as it seeks to continue its expansion operations.
pl Pierwotna propozycja Komisji Europejskiej, zgodnie z którą przepisy tej dyrektywy miałyby zastosowanie do każdego portu lotniczego obsługującego ponad milion pasażerów rocznie, budziła duży niepokój, szczególnie wśród obywateli Irlandii, ponieważ przyjęcie takiego podejścia skutkowałoby objęciem tą dyrektywą zarówno portu lotniczego w Shannon, jak i portu lotniczego w Cork, a nawet po pewnym czasie portu lotniczego Ireland West, jako że stara się on rozwijać swoją działalność.
en To conclude, I also welcome the objective of optimising airport management.
pl Podsumowując, pragnę oświadczyć, że z zadowoleniem przyjmuję również cel optymalizacji zarządzania portami lotniczymi.
en After consulting the Member State concerned the Commission may also require the Member State to amend the extent of the exemption or restrict it to those parts of an airport or airport system where the alleged constraints have been proved to exist
pl Po konsultacji z zainteresowanym Państwem Członkowskim Komisja może także zażądać od zainteresowanego Państwa Członkowskiego zmiany zakresu odstępstwa lub ograniczyć te odstępstwa do tych części portu lotniczego lub systemu portowego, w których stwierdzono istnienie ograniczeń
en Past and projected expenditure and income figures on such items as fuel, fares and rates, salaries, maintenance, depreciation, exchange rate fluctuations, airport charges, air navigation charges, ground handling costs, insurance, etc
pl Wykonane i przewidywane koszty oraz przychody w formie danych liczbowych dotyczące takich pozycji jak paliwo, taryfy i stawki, wynagrodzenia, konserwacja, amortyzacja, wahania kursu walutowego, opłaty lotniskowe, opłaty nawigacyjne, koszty obsługi naziemnej, ubezpieczenie itd
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6092 zdań frazy Arłamów Airport.Znalezione w 1,88 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.