Tłumaczenia na język polski:

  • American Pie V: Naga mila   

Przykładowe zdania z "American Pie Presents: The Naked Mile", pamięć tłumaczeniowa

add example
en And it just so happens that they' re throwing a monster party this weekend for the Naked Mile
pl I tak sie składa, że w tym tygodniu urzadzają ogromną imprezę z okazji Nagiej Mili
en I guess the king of the Naked Mile didn' t make it this year
pl Przypuszczam, że król Nagiej Mili nie zrobi tego w tym roku
en This is going to be the best Naked Mile ever!
pl To będzie najlepsza Naga Mila kiedykolwiek!
en This is Hal Michaels, reporting from the Naked Mile
pl To reportaż Hala Michaela, z Nagiej Mili
en You gave your boyfriend a guilt- free pass to the Naked Mile?
pl Dałaś swojemu chłopakowi przepustkę na Nagą Milę?
en He' s at the Naked Mile this weekend
pl Jest na Nagiej Mili w ten weekend
en I' m standing at the finish line of a very proud, but strange tradition called the Naked Mile
pl Stoję na mecie dumnej, lecz nieznanej tradycji zwanej Nagą Milą
en You were hit by an object travelling ‧ miles an hour, with a surface temperature exceeding ‧° Fahrenheit, do the Math.I don' t know what was more disturbing, being dead or the fact that the first person to touch my naked body was a coroner
pl Uderzył cię przedmiot lecący z prędkością ponad ‧ kilometrów na godzinę, o temperaturze ‧ stopni Celsjusza, policz sobie./ Nie wiem co jest gorsze,/ to że jestem martwa, czy to,/ że jako pierwszy dotyka mojego nagiego/ ciała lekarz ostatniego kontaktu
en I guess the king of the Naked Mile didn' t make it this year
pl Przypuszczam, że król Nagiej Mili nie da rady w tym roku
en What' s the Naked Mile?
pl Co to jest Naga Mila?
en A whole social existence had been opened up for him by his rich American wife. The steak-and-kidney pie was all that Daintry was permitted to share with them outside office hours — for the first and perhaps the last time.
pl Społeczeństwo stało przed nim otworem dzięki jego bogatej amerykańskiej żonie. Pasztet z cielęciną i nereczkami – tylko tym mogli się podzielić z Daintrym poza biurem, po raz pierwszy i przypuszczalnie ostatni.
en < My pie, you mean. Did you really have a good morning, Colonel? > Her voice had a faint American accent — the more agreeable for being faint, like the tang of an expensive perfume.
pl – Chyba ma pan na myśli pasztet. Czy rzeczywiście dobrze się pan bawił rano, pułkowniku? – w jej głosie brzmiał lekki amerykański akcent, podkreślający jego przyjemne brzmienie, jak zapach drogich perfum.
en Yussef killed the American and he spies on Zohra naked... and Zohra lets him watch her
pl On zabił Amerykankę i podgląda Zohrę, jak jest goła!A ona mu pozwala!
en We need, at the heart of the proposals which you recently presented, Commissioner, to adopt rules to regulate transactions which are highly obscure and, as such, subject to increased systemic risk, such as the market in over-the-counter derivatives and naked options.
pl Istotą ostatnio przedstawionych przez pana komisarza propozycji powinno być przyjęcie przepisów regulujących wysoce niejasne transakcje i z tego względu związane ze zwiększonym ryzykiem systemowym, takie jak instrumenty pochodne rynku pozagiełdowego lub opcje niepokryte.
en Moreover, the price comparison was made for naked lighters (including, however, the lighters the exporter presented as
pl Ponadto porównanie przeprowadzono dla zapalniczek bez nadruku (włączając jednak zapalniczki, które eksporter przedstawił jako
en In the center, along an ‧- mile front...... a few battle- weary American divisions rested in a quiet sector
pl W centrum, wzdłuż linii frontu o długości ‧ km, kilka amerykańskich dywizji zmęczonych walką odpoczywało w cichym sektorze
en And I just think that in the end... it' s got to be something extraordinary which makes us go that extra mile... and I think Lara being American or something to do with confidence... and being so... well, young, you know
pl Myślę, że tak naprawdę... będzie to musiało być coś niezwykłego, żebyśmy na to poszli.I Lara, jako Amerykanka, chodzi chyba o pewność siebie... i będąc taka... cóż, no wiesz, młoda
en American boys ‧, ‧ miles around the world
pl " amerykańskich chłopców o ‧ kilometrów od domu
en Three weeks ago, the American spacecraft Discovery One...... left on its half- billion- mile voyage to Jupiter
pl tygodnie temu, amerykański statek Discovery ‧... wyruszył w podróż na Jowisza
en "... American boys ‧, ‧ miles around the world
pl " amerykańskich chłopców o ‧ ‧ kilometrów od domu
en But the Americans went on in August ‧ to bomb the IG Farben factory being built at Monowitz just four miles from Birkenau
pl Jednak Amerykanie włączyli się w sierpniu ‧ roku, bombardując budowaną przez I. G.Farben fabrykę w Monowicach- zaledwie ‧ mile od Birkenau
en The American ‧nd here, south of Nijmegen, and our own ‧ st Airborne boys and a Polish brigade here at Arnhem, ‧ miles behind enemy lines
pl Amerykańska ‧- ga tutaj, na południe od Nijmegen, a nasza ‧- sza i brygada polska tutaj, w Arnhem, ‧ km za linią nieprzyjaciela
en The crazy American kid, Miles
pl Szalony szczeniak z Ameryki, Miles
en But, look, Tracy, even if your boyfriend is at this Naked Mile, it doesn' t mean he' s gonna do anything
pl Ale, spójrz, Tracy, nawet jeżeli Twój chłopak jest na Nagiej Mili, nie oznacza to, że będzie to robić
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3268016 zdań frazy American Pie Presents: The Naked Mile.Znalezione w 410,483 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.