Tłumaczenia na język polski:

 • Algierczyk   
  (  m)
   
  obywatel Algierii
   
  person from Algeria
 • algierski   
   
  odnoszący się do państwa Algieria
   
  of Algeria or its people
 • Algierka   
  (  f)
   
  obywatelka Algierii
   
  person from Algeria

Pozostałe znaczenia:

 
etn. etnografia Algierczyk, Algierka
 
algierski
 
Of, from, or pertaining to Algeria or the Algerian people.
 
from Algeria
 
Person of Algerian nationality or descent.
 
Of or relating to Algeria or the Algerian people.
 
Woman of Algerian nationality or descent.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

Algerian Air Force
Algierskie Siły Powietrzne
algerian fir
jodła biała; jodła srebrna
Algerian War
Wojna algierska

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Algerian", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Nationality: probably Algerian under the heading Natural persons shall be replaced by
pl Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie. w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmienie
en Given that the Community was the only export market for Algeria during the RIP, it is highly likely that Algerian exporters would direct their increased export volumes mainly to this market
pl Mając na uwadze, że Wspólnota była jedynym rynkiem eksportowym Algierii w ODP, wysoce prawdopodobne jest to, że eksporterzy algierscy skierują zwiększone ilości wywozu głównie na ten rynek
en Can you therefore tell us whether you are planning any initiatives, especially in response to the autonomy plan presented by the Kingdom of Morocco to the United Nations, which I believe would help make the region secure and establish the necessary dialogue with the Algerian authorities in particular?
pl Zatem czy może nam Pani powiedzieć, czy planuje jakiekolwiek inicjatywy, zwłaszcza w odpowiedzi na plan autonomii przedstawiony Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Królestwo Maroka, co moim zdaniem pomogłoby w zwiększeniu bezpieczeństwa w regionie oraz w rozpoczęciu koniecznego dialogu, szczególnie z władzami algierskimi?
en To this end the Algerian Government declares that all exports to the Community of the said products will be effected exlusively by exporters whose operations are controlled by the Société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) (Society for the Administration and Development of the Foodstuffs Industries
pl W tym celu rząd algierski oświadcza, że cały wywóz wymienionych produktów do Wspólnoty będzie realizowany wyłącznie przez eksporterów, których działalność jest kontrolowana przez
en Nationality: Algerian
pl Obywatelstwo: algierskie
en In this context, it is inter alia noted that electricity prices paid by the Algerian producers during the RIP were in line with international market prices, when compared to other countries, such as Canada and Norway
pl W tym kontekście zaznacza się m.in., że ceny płacone przez producenta algierskiego za energię elektryczną w ODP nie odbiegały od międzynarodowych cen rynkowych, jeżeli porówna się je do cen stosowanych w takich krajach, jak Kanada czy Norwegia
en It is recalled that these measures consist of specific duties, with the exception of the imports of the product concerned which are manufactured and sold for export to the Community by one Algerian company from which an undertaking has been accepted
pl Przypomina się, że wspomniane środki obejmują cła specyficzne, z wyjątkiem przywozu produktu objętego postępowaniem produkowanego i sprzedawanego na wywóz do Wspólnoty przez jedno przedsiębiorstwo algierskie, od którego zostało przyjęte zobowiązanie
en The treatment accorded by each Member State to workers of Algerian nationality employed in its territory shall be free from any discrimination based on nationality, as regards working conditions or remuneration, in relation to its own nationals
pl Traktowanie jakie każde Państwo Członkowskie zapewnia pracownikom narodowości algierskiej zatrudnionych na jego terytorium, wolne jest od jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, gdy chodzi o warunki pracy lub wynagrodzenia, w stosunku do swoich własnych obywateli
en Nationality: (a) Algerian (b) German
pl Obywatelstwo: a) algierskie, b) niemieckie
en Each meeting will be attended by a representative of the Algerian Ministry of Foreign Affairs in order to ensure the appropriate coordination and linkages with both ongoing and future EU-funded projects and programmes, and that the priorities identified during the meeting receive the necessary support
pl W każdym posiedzeniu weźmie udział przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w celu zapewnienia odpowiedniej koordynacji i powiązań zarówno z trwającymi, jak i przyszłymi projektami oraz programami finansowanymi przez UE, a także w celu zapewnienia niezbędnego wsparcia dla realizacji priorytetowych zadań określonych podczas posiedzenia
en Emergence of the Algerian State in the Context of the Conflict between the Ottoman and the Spanish Empire
pl Tworzenie się państwowości algierskiej w pierwszej połowie XVI w. na tle starcia imperium osmańskiego i hiszpańskiego
en Other information: (a) Affiliated with Afghan Support Committee (ASC) and Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). (b) Civil status: divorced (Algerian ex-wife Manuba Bukifa
pl Dalsze informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC) oraz Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), b) stan cywilny: rozwiedziony (była żona: Manuba Bukifa, obywatelka Algierii
en The shaping of the Algerian national identity (1830-2009).
pl Kształtowanie się algierskiej tożsamości narodowej (1830-2009).
en The waters of the western Mediterranean bounded by a line commencing on the coast of Africa at the Algerian/Tunisian frontier running due north to ‧? north latitude; thence due west to ‧? east longitude; thence due north to ‧? north latitude; thence westward along a rhumb line to the mainland coast at the eastern end of the frontier between France and Spain; thence following the Spanish coast to Punta Marroqui; thence due south along ‧? west longitude to the coast of Africa; thence following in an eastwards direction the coast of Africa to the starting point
pl Wody zachodniej części Morza Śródziemnego ograniczone są linią zaczynającą się od wybrzeża Afryki na wysokości granicy Algierii z Tunezją, biegnącą na północ do ‧ szerokości geograficznej północnej i dalej na zachód do ‧ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do ‧ szerokości geograficznej północnej, i dalej na zachód wzdłuż loksodromy do wybrzeża kontynentalnego na wschodnim krańcu granicy między Francją i Hiszpanią, następnie wzdłuż wybrzeża Hiszpanii do Punta Marroquí, następnie na południe wzdłuż ‧ długości geograficznej zachodniej do wybrzeża Afryki i dalej w kierunku wschodnim wzdłuż wybrzeża Afryki do punktu początkowego
en The measures applying to these imports consisted of specific duties, except for imports from one Algerian exporting producer from which an undertaking was accepted
pl Środki mające zastosowanie do tego przywozu obejmują cła specyficzne, z wyjątkiem przywozu jednego algierskiego producenta, od którego przyjęto zobowiązanie
en Thus, a dumping calculation to examine whether there was likelihood of continuation of dumping was carried out for the two cooperating Algerian exporting producers
pl W związku z powyższym obliczenie dumpingu mające na celu zbadanie, czy istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu zostało przeprowadzone w odniesieniu do dwóch współpracujących algierskich producentów eksportujących
en Algerian residence permit containing detail retired
pl Dokument pobytowy dla obywateli Algierii zawierający informację na emeryturze
en I was very moved when that Algerian boy said he killed in the name of freedom
pl To było wzruszające gdy algierski chłopiec powiedział, że zabił w imieniu pokoju
en Is deeply concerned at information contained in an unclassified document made available to the Temporary Committee which shows that the illegal rendition of at least six Algerians from Tuzla via Incirlik to Guantanamo was planned at the US European Command (USEUCOM) military base near Stuttgart; calls on the German Bundestag to investigate without delay whether those alleged renditions involved breaches of the Forces Status Agreement or other agreements or treaties concluded with US military forces on German territory, whether further illegal renditions were planned by USEUCOM and whether German liaison officers were involved in any way
pl jest w najwyższym stopniu zaniepokojony treścią dokumentu niemającego charakteru poufnego, w którego posiadaniu jest komisja tymczasowa i z którego wynika, że znajdująca sie pod Stuttgartem baza wojskowa dowództwa sił amerykańskich w Europie US European Command (USEUCOM) planowała nielegalny transport co najmniej sześciu Algierczyków z Tuzli przez Incirlik do Guantánamo z; wzywa niemiecki Bundestag do jak najszybszego zbadania, w czy w przypadku tego domniemanego transportu złamane zostały przepisy statusu sił i porozumień lub umów z siłami zbrojnymi USA na terytorium Niemiec, czy USEUCOM planował nielegalny transport kolejnych przetrzymywanych i czy niemieccy oficerowie łącznikowi brali w tym jakikolwiek udział
en ensuring compliance with the principle of non-discrimination on the basis of nationality between workers of Algerian nationality and workers who are nationals of each Member State as regards working conditions, remuneration and dismissal
pl poszanowanie zasady braku dyskryminacji ze względu na narodowość wobec pracowników narodowości algierskiej i pracowników pochodzących z każdego z państw członkowskich w odniesieniu do warunków pracy, wynagrodzenia i warunków zwolnienia
en to workers who are Algerian nationals and who are or have been legally employed in the territory of a Member State and who are or have been subject to the legislation of one or more Member States, and their survivors
pl pracowników, którzy są obywatelami Algierii i są lub byli legalnie zatrudnieni na terytorium państwa członkowskiego oraz podlegają lub podlegali ustawodawstwu jednego lub kilku państw członkowskich, a także do osób pozostałych przy życiu
en Gas pipeline from Algerian resources to Italy, via Sardinia with a branch to Corsica
pl Gazociąg ze złóż w Algierii do Włoch przez Sardynię, z odgałęzieniem na Korsykę
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 170 zdań frazy Algerian.Znalezione w 0,543 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.