Tłumaczenia na język polski:

 • Algierczyk   
  (Noun  m)
   
  obywatel Algierii
   
  person from Algeria
   
  person from Algeria
 • algierski   
  (Adjectival  )
   
  odnoszący się do państwa Algieria
   
  of Algeria or its people
   
  of Algeria or its people
 • Algierka   
  (  f)
   
  obywatelka Algierii
   
  person from Algeria
   
  person from Algeria
 • algierka   

Pozostałe znaczenia:

 
etn. etnografia Algierczyk, Algierka
 
algierski
 
Of, from, or pertaining to Algeria or the Algerian people.
 
from Algeria
 
Person of Algerian nationality or descent.
 
Of or relating to Algeria or the Algerian people.
 
Woman of Algerian nationality or descent.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

Algerian Air Force
Algierskie Siły Powietrzne
Algerian dinar
DA; DZD; dinar algierski
algerian fir
jodła biała; jodła srebrna; Abies alba; abies pectinata; jodła pospolita
Algerian War
Wojna algierska

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Algerian", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Nationality: probably Algerian under the heading Natural persons shall be replaced by
pl Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie. w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmienie
en Council Decision ‧/‧ provides such a list and includes the name of the applicant, an Algerian national
pl Decyzja Rady ‧/‧ ustanawia taką listę, na której widnieje nazwisko skarżącego, obywatela Algierii
en She' s met some Algerian corsair down at Gibraltar
pl Spotkała w Gibraltarze jakiegoś algierskiego korsarza
en Nationality: (a) Algerian (b) German
pl Obywatelstwo: a) algierskie, b) niemieckie
en Nationality: Algerian
pl Obywatelstwo: algierskie
en Deplores the silence of the Turkish authorities concerning the use of their territory for the stopover of an aircraft that had taken to Guantanamo the six citizens of or residents in Bosnia and Herzogovina, of Algerian origin, who were illegally arrested in Bosnia and Herzegovina
pl ubolewa nad przemilczeniem przez władze tureckie tematu wykorzystania ich terytorium do międzylądowania samolotu transportującego do Guantánamo ‧ osób pochodzenia algierskiego będących obywatelami Bośni i Hercegowiny lub zamieszkujących w tym kraju, którzy zostali niezgodnie z prawem aresztowani w Bośni i Hercegowinie
en Italy points to the GALSI gas pipeline which will bring Algerian natural gas to Europe via Sardinia and the SAPEI marine cable system which will enhance interconnection with the Italian mainland
pl Włochy wskazują, że gazociąg GALSI, którym gaz ziemny będzie przesyłany z Algierii przez Sardynię do Europy, i podmorskie połączenie kablowe SAPEI, przyczynią się do poprawy połączenia międzysystemowego z Włochami kontynentalnymi
en Nationality: probably Algerian. under the heading Natural persons shall be replaced by the following
pl Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie. w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmienie
en Algerian Residence Certificate bearing the words member of an official organisation) (‧ years
pl Potwierdzenie pobytu dla Algierczyków zawierające informację członek oficjalnej organizacji (‧ lata
en to foster the organization of contacts and meetings between Algerian and Community industrial policy-makers promoters and firms in order to promote the establishment of new relations in the industrial field in conformity with the objectives of the Agreement
pl ustanowienia organizacji nawiązywania kontaktów i odbywania spotkań między przedstawicielami Algierii i Wspólnoty podejmującymi decyzje polityczne w dziedzinie przemysłu, promotorami i firmami w celu promowania ustanawiania nowych stosunków w dziedzinie przemysłu zgodnie z celami Umowy
en It cannot be excluded that Algerian exporting producers would continue to sell to the Community at dumped prices, whether they have to pay duties or not
pl Nie można wykluczyć, iż algierscy producenci eksportujący będą wciąż dokonywać sprzedaży do Wspólnoty po cenach dumpingowych niezależnie od tego, czy będą musieli płacić cła
en To this end the Algerian Government declares that all exports to the Community of the said products will be effected exlusively by exporters whose operations are controlled by the Société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) (Society for the Administration and Development of the Foodstuffs Industries
pl W tym celu rząd algierski oświadcza, że cały wywóz wymienionych produktów do Wspólnoty będzie realizowany wyłącznie przez eksporterów, których działalność jest kontrolowana przez
en Other information: (a) name of father: Djelalli Moustfa; (b) name of mother: Kadeja Mansore; (c) Algerian birth certificate, issued for Djamel Mostefa, date of birth ‧.‧.‧ in Mehdia, Tiaret province, Algeria; (d) Driving licence No ‧ (counterfeit Danish driving licence, made out to Ali Barkani, ‧.‧.‧ in Morocco); (e) in prison in Germany as of August ‧ under the heading Natural persons shall be replaced by
pl Inne informacje: a) nazwisko ojca: Djelalli Moustfa; b) nazwisko matki: Kadeja Mansore; c) algierskie świadectwo urodzenia, wystawione na nazwisko Djamel Mostefa, data urodzenia ‧.‧.‧ r., Mehdia, prowincja Tiaret, Algieria. d) prawo jazdy nr ‧ (fałszywe duńskie prawo jazdy, wystawione na nazwisko Ali Barkani, ur. ‧.‧.‧ r. w Maroku); e) Od sierpnia ‧ r. przebywa w więzieniu w Niemczech. w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmienie
en Each meeting will be attended by a representative of the Algerian Ministry of Foreign Affairs in order to ensure the appropriate coordination and linkages with both ongoing and future EU-funded projects and programmes, and that the priorities identified during the meeting receive the necessary support
pl W każdym posiedzeniu weźmie udział przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w celu zapewnienia odpowiedniej koordynacji i powiązań zarówno z trwającymi, jak i przyszłymi projektami oraz programami finansowanymi przez UE, a także w celu zapewnienia niezbędnego wsparcia dla realizacji priorytetowych zadań określonych podczas posiedzenia
en As concerns gas supplies, in fact, it was established on the basis of data published by internationally recognised sources specialised in energy markets, that the price paid by the Algerian producer was less than one fifth of the export price of natural gas from Algeria
pl W odniesieniu do dostaw gazu ustalono na podstawie danych opublikowanych przez uznane na poziomie międzynarodowym źródła specjalizujące się w rynkach energii, że cena płacona przez producenta algierskiego wynosiła mniej niż jedną piątą ceny eksportowej gazu ziemnego z Algierii
en recalling the undertakings given by the Algerian Government under the Barcelona Declaration adopted at the Euro-Mediterranean Conference on ‧ to ‧ November
pl przypominając zobowiązania podjęte przez rząd algierski w ramach Deklaracji Barcelońskiej przyjętej podczas Konferencji Eurośródziemnomorskiej w dniach ‧ i ‧ listopada ‧ r
en Can you therefore tell us whether you are planning any initiatives, especially in response to the autonomy plan presented by the Kingdom of Morocco to the United Nations, which I believe would help make the region secure and establish the necessary dialogue with the Algerian authorities in particular?
pl Zatem czy może nam Pani powiedzieć, czy planuje jakiekolwiek inicjatywy, zwłaszcza w odpowiedzi na plan autonomii przedstawiony Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Królestwo Maroka, co moim zdaniem pomogłoby w zwiększeniu bezpieczeństwa w regionie oraz w rozpoczęciu koniecznego dialogu, szczególnie z władzami algierskimi?
en Nationality: probably Algerian
pl Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie
en Other information: (a) Affiliated with Afghan Support Committee (ASC) and Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). (b) Civil status: divorced (Algerian ex-wife Manuba Bukifa
pl Dalsze informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC) oraz Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), b) stan cywilny: rozwiedziony (była żona: Manuba Bukifa, obywatelka Algierii
en ensuring compliance with the principle of non-discrimination on the basis of nationality between workers of Algerian nationality and workers who are nationals of each Member State as regards working conditions, remuneration and dismissal
pl poszanowanie zasady braku dyskryminacji ze względu na narodowość wobec pracowników narodowości algierskiej i pracowników pochodzących z każdego z państw członkowskich w odniesieniu do warunków pracy, wynagrodzenia i warunków zwolnienia
en the arrangements applied by the Community in respect of Algeria shall not give rise to any discrimination between Algerian nationals, companies or firms
pl porozumienia stosowane przez Wspólnotę w odniesieniu do Algierii nie powodują żadnej dyskryminacji algierskich obywateli, spółek lub przedsiębiorstw
en The social consequences of the Algerian War for France in the years 1956-1969.
pl Społeczne konsekwencje wojny algierskiej dla Francji w latach 1958 - 1969.
en It’ s an Algerian love knot
pl Algierski węzeł miłości
en Specifically, the Community industry lost ‧ percentage points of market share during the period considered, while the Algerian producers increased their market share from ‧,‧ % to ‧,‧ % during the same period
pl Ściślej mówiąc, w badanym okresie przemysł wspólnotowy stracił ‧ punktów procentowych udziału w rynku, podczas gdy producenci algierscy zwiększyli swój udział z ‧,‧ % do ‧,‧ % w tym samym okresie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 170 zdań frazy Algerian.Znalezione w 0,604 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.