Tłumaczenia na język polski:

 • Algierczyk   
  (  m)
   
  obywatel Algierii
   
  person from Algeria
 • algierski   
   
  odnoszący się do państwa Algieria
   
  of Algeria or its people
 • Algierka   
  (  f)
   
  obywatelka Algierii
   
  person from Algeria

Pozostałe znaczenia:

 
etn. etnografia Algierczyk, Algierka
 
algierski
 
Of, from, or pertaining to Algeria or the Algerian people.
 
from Algeria
 
Person of Algerian nationality or descent.
 
Of or relating to Algeria or the Algerian people.
 
Woman of Algerian nationality or descent.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

Algerian Air Force
Algierskie Siły Powietrzne
algerian fir
jodła biała; jodła srebrna
Algerian War
Wojna algierska

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Algerian", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The degree of concentration on the market for natural gas production is also low, considering the presence of the super majors (ExxonMobil and BP with market shares between of between, respectively, [‧-‧] % and [‧-‧] %), and of the majors (Statoil and Total with market shares of the order, respectively, of [‧-‧] % and [‧-‧] % each), and the pressure of two other important state owned companies namely, the Russian Gazprom and the Algerian Sonatrach (with market shares between [‧-‧] % and of [‧-‧] %, respectively
pl Poziom koncentracji rynku produkcji gazu ziemnego jest także niski, biorąc pod uwagę obecność największych koncernów międzynarodowych (ang. super majors) (ExxonMobil i BP, z udziałami w rynku odpowiednio pomiędzy [‧-‧] % i [‧-‧] %) oraz dużych koncernów międzynarodowych (ang. majors) (Statoil i Total, z udziałami w rynku odpowiednio [‧-‧] % i [‧-‧] %), jak również presję dwóch innych istotnych państwowych spółek – rosyjskiego Gazpromu i algierskiego Sonatrachu (z udziałami w rynku odpowiednio pomiędzy [‧-‧] % i [‧-‧] %
en Other information: (a) Affiliated with Afghan Support Committee (ASC) and Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). (b) Civil status: divorced (Algerian ex-wife Manuba Bukifa
pl Dodatkowe informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC) oraz Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) stan cywilny: rozwiedziony (była żona: Manuba Bukifa, obywatelka Algierii
en Nationality: Algerian
pl Obywatelstwo: algierskie
en Since the Algerian domestic market is insignificant and this is not likely to change in the future, any increase in production will be export-oriented
pl Ponieważ znaczenie algierskiego rynku krajowego jest niewielkie i raczej nie ulegnie to zmianie w przyszłości, każde zwiększenie produkcji będzie skierowane na wywóz
en Workers who are Algerian nationals and are legally employed in a Member State and any members of their families legally residing with them shall enjoy, with regard to the benefits within the meaning of Article ‧(h), treatment free from any discrimination based on nationality relative to nationals of the Member States in which those workers are employed
pl Pracownicy będący obywatelami Algierii i legalnie zatrudnieni w państwie członkowskim oraz członkowie ich rodzin legalnie zamieszkujący z nimi są – w odniesieniu do świadczeń w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. h) – traktowani w sposób wolny od wszelkiej dyskryminacji opartej na obywatelstwie w stosunku do obywateli państwa członkowskiego, w którym pracownicy ci są zatrudnieni
en Algerian Residence Certificate bearing the words member of an official organisation) (‧ years
pl Potwierdzenie pobytu dla Algierczyków zawierające informację członek oficjalnej organizacji (‧ lata
en After the imposition of definitive anti-dumping duties on imports of UAN originating in Algeria, the Commission received a request to initiate a new exporter review of Regulation (EC) No ‧/‧, pursuant to Article ‧ of the basic Regulation, from the Algerian company Fertial SPA (the applicant
pl Po nałożeniu ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz UAN pochodzących z Algierii Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie przeglądu pod kątem nowego eksportera na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego od algierskiego przedsiębiorstwa Fertial SPA (wnioskodawca
en It cannot be excluded that Algerian exporting producers would continue to sell to the Community at dumped prices, whether they have to pay duties or not
pl Nie można wykluczyć, iż algierscy producenci eksportujący będą wciąż dokonywać sprzedaży do Wspólnoty po cenach dumpingowych niezależnie od tego, czy będą musieli płacić cła
en It’ s an Algerian love knot
pl Algierski węzeł miłości
en The waters of the Tyrrhenian Sea and adjacent waters bounded by a line commencing on the coast of Africa at the Algerian/Tunisian frontier running due north to ‧? north latitude; thence due west to ‧? east longitude; thence due north to ‧? north latitude; thence northward along a rhumb line to the mainland coast at the frontier between France and Italy; thence following the coast of Italy to ‧? north latitude; thence due west along ‧? north latitude to the coast of Sicily; thence following the northern coast of Sicily to Trapani; thence along a rhumb line to Cape Bon; thence westwards following the coast of Tunisia to the starting point
pl Wody Morza Tyrreńskiego oraz przyległe wody ograniczone linią zaczynającą się na wybrzeżu Afryki na wysokości granicy Algierii z Tunezją biegnącą na północ do ‧ szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód do ‧ długości geograficznej wschodniej i dalej na północ do ‧ szerokości geograficznej północnej, i dalej na północ wzdłuż loksodromy do wybrzeża na granicy między Francją i Włochami, następnie wzdłuż wybrzeża Włoch do ‧szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód wzdłuż ‧ szerokości geograficznej północnej do wybrzeża Sycylii, następnie wzdłuż północnego wybrzeża Sycylii do Trapani, następnie wzdłuż loksodromy do Przylądka Bon, a następnie na zachód wzdłuż wybrzeża Tunezji do punktu początkowego
en The two Algerian cooperating exporting producers represent the totality of imports of the product concerned from this country into the Community
pl Dwóch algierskich producentów eksportujących reprezentuje ogół przywozu produktu objętego postępowaniem dokonywanego z Algierii do Wspólnoty
en The European Fertiliser Import Association (EFIA) argued that since the Romanian exports to the Community market do not constitute a threat of material injury although their increase in volume is higher than that of Algerian exports and their prices lower than those charged by Algerian exporters, equally the Algerian exports should not constitute a threat of material injury
pl Europejskie Stowarzyszenie Importerów Nawozów (EFIA) stwierdziło, że z uwagi na to, iż rumuński wywóz na rynek wspólnotowy nie grozi wyrządzeniem istotnej szkody, chociaż jego wzrost pod względem wielkości jest wyższy niż wzrost algierskiego wywozu, a jego ceny są niższe niż ceny nakładane przez eksporterów algierskich, również algierski wywóz nie stanowi groźby wyrządzania istotnej szkody
en the arrangements applied by the Community in respect of Algeria shall not give rise to any discrimination between Algerian nationals, companies or firms
pl porozumienia stosowane przez Wspólnotę w odniesieniu do Algierii nie powodują żadnej dyskryminacji algierskich obywateli, spółek lub przedsiębiorstw
en Each meeting will be attended by a representative of the Algerian Ministry of Foreign Affairs in order to ensure the appropriate coordination and linkages with both ongoing and future EU-funded projects and programmes, and that the priorities identified during the meeting receive the necessary support
pl W każdym posiedzeniu weźmie udział przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w celu zapewnienia odpowiedniej koordynacji i powiązań zarówno z trwającymi, jak i przyszłymi projektami oraz programami finansowanymi przez UE, a także w celu zapewnienia niezbędnego wsparcia dla realizacji priorytetowych zadań określonych podczas posiedzenia
en Nationality: Algerian under the heading Natural persons shall be replaced by
pl Narodowość: algierska. w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmienie
en It was alleged that the Algerian production process is more similar to the one in Ukraine
pl Producent twierdził, że proces produkcji w Algierii bardziej przypomina proces produkcji na Ukrainie
en It is recalled that these measures consist of specific duties, with the exception of the imports of the product concerned which are manufactured and sold for export to the Community by one Algerian company from which an undertaking has been accepted
pl Przypomina się, że wspomniane środki obejmują cła specyficzne, z wyjątkiem przywozu produktu objętego postępowaniem produkowanego i sprzedawanego na wywóz do Wspólnoty przez jedno przedsiębiorstwo algierskie, od którego zostało przyjęte zobowiązanie
en Workers who are nationals of a Member State and are legally employed in Algeria and any members of their families legally residing with them shall enjoy, with regard to the benefits within the meaning of Article ‧(h), treatment free from any discrimination based on nationality relative to Algerian nationals
pl Pracownicy będący obywatelami państwa członkowskiego i legalnie zatrudnieni w Algierii oraz członkowie ich rodzin legalnie zamieszkujący z nimi są – w odniesieniu do świadczeń w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. h) – traktowani w sposób wolny od wszelkiej dyskryminacji opartej na obywatelstwie w stosunku do obywateli Algierii
en Algerian Dinar
pl Dinar algierski
en The outcome of the assessment of compliance and the evaluation of the information provided by the Algerian Authorities demonstrate that Algeria complies with the relevant requirements of the STCW Convention, while this country has taken appropriate measures to prevent fraud involving certificates and should thus be recognised by the Union
pl Wyniki oceny zgodności i oceny informacji przedstawionych przez władze algierskie pokazują, że Algieria przestrzega odpowiednich wymagań konwencji STCW, a kraj ten podjął odpowiednie środki w celu zapobieżenia oszustwom związanym z wydawaniem świadectw i dlatego powinien być uznawany przez Unię
en Nationality: probably Algerian
pl Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie
en Some interested parties alleged, although without substantiating their claim, that Russian and Algerian production processes are more similar to the ones in Belarus and Ukraine
pl Niektóre zainteresowane strony stwierdziły, nie uzasadniając swoich wniosków, że rosyjski i algierski proces produkcji jest zbliżony do procesu wykorzystywanego na Białorusi i Ukrainie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 170 zdań frazy Algerian.Znalezione w 1,251 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.