Tłumaczenia na język polski:

 • Algierczyk   
  (  m)
   
  obywatel Algierii
   
  person from Algeria
 • algierski   
   
  odnoszący się do państwa Algieria
   
  of Algeria or its people
 • Algierka   
  (  f)
   
  obywatelka Algierii
   
  person from Algeria

Pozostałe znaczenia:

 
etn. etnografia Algierczyk, Algierka
 
algierski
 
Of, from, or pertaining to Algeria or the Algerian people.
 
from Algeria
 
Person of Algerian nationality or descent.
 
Of or relating to Algeria or the Algerian people.
 
Woman of Algerian nationality or descent.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

Algerian Air Force
Algierskie Siły Powietrzne
algerian fir
jodła biała; jodła srebrna
Algerian War
Wojna algierska

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Algerian", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Given that dumping continued during the RIP and on the basis of the spare capacity that the Algerian cooperating producers have built up, it is likely that the volume of Algerian exports into the Community will increase at dumped prices should measures lapse
pl Mając na uwadze kontynuację dumpingu w ODP i zwiększone przez algierskich producentów współpracujących wolne moce produkcyjne, prawdopodobne jest, że w przypadku wygaśnięcia środków wywóz algierski do Wspólnoty wzrośnie po cenach dumpingowych
en When they sentenced those Algerians to death, I thought it was a good ending
pl Kiedy oni skazali tych algierczyków na śmierć, pomyślałem, że to dobry koniec
en Algerian birth certificate, issued for Djamel Mostefa, born on ‧ September ‧ in Mehdia, Tiaret province, Algeria
pl algierskie świadectwo urodzenia, wystawione na nazwisko Djamel Mostefa, urodzony dnia ‧ września ‧ r. w Mehdia, prowincja Tiaret, Algieria
en Nationality: probably Algerian under the heading Natural persons shall by replaced by
pl Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie. w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmienie
en Is deeply concerned at information contained in an unclassified document made available to the Temporary Committee which shows that the illegal rendition of at least six Algerians from Tuzla via Incirlik to Guantanamo was planned at the US European Command (USEUCOM) military base near Stuttgart; calls on the German Bundestag to investigate without delay whether those alleged renditions involved breaches of the Forces Status Agreement or other agreements or treaties concluded with US military forces on German territory, whether further illegal renditions were planned by USEUCOM and whether German liaison officers were involved in any way
pl jest w najwyższym stopniu zaniepokojony treścią dokumentu niemającego charakteru poufnego, w którego posiadaniu jest komisja tymczasowa i z którego wynika, że znajdująca sie pod Stuttgartem baza wojskowa dowództwa sił amerykańskich w Europie US European Command (USEUCOM) planowała nielegalny transport co najmniej sześciu Algierczyków z Tuzli przez Incirlik do Guantánamo z; wzywa niemiecki Bundestag do jak najszybszego zbadania, w czy w przypadku tego domniemanego transportu złamane zostały przepisy statusu sił i porozumień lub umów z siłami zbrojnymi USA na terytorium Niemiec, czy USEUCOM planował nielegalny transport kolejnych przetrzymywanych i czy niemieccy oficerowie łącznikowi brali w tym jakikolwiek udział
en Emergence of the Algerian State in the Context of the Conflict between the Ottoman and the Spanish Empire
pl Tworzenie się państwowości algierskiej w pierwszej połowie XVI w. na tle starcia imperium osmańskiego i hiszpańskiego
en According to available information, both the Algerian production and domestic consumption are insignificant
pl Według dostępnych informacji zarówno produkcja, jak i konsumpcja krajowa w Algierii są nieznaczne
en The European Fertiliser Import Association (EFIA) argued that since the Romanian exports to the Community market do not constitute a threat of material injury although their increase in volume is higher than that of Algerian exports and their prices lower than those charged by Algerian exporters, equally the Algerian exports should not constitute a threat of material injury
pl Europejskie Stowarzyszenie Importerów Nawozów (EFIA) stwierdziło, że z uwagi na to, iż rumuński wywóz na rynek wspólnotowy nie grozi wyrządzeniem istotnej szkody, chociaż jego wzrost pod względem wielkości jest wyższy niż wzrost algierskiego wywozu, a jego ceny są niższe niż ceny nakładane przez eksporterów algierskich, również algierski wywóz nie stanowi groźby wyrządzania istotnej szkody
en The waters of the Tyrrhenian Sea and adjacent waters bounded by a line commencing on the coast of Africa at the Algerian/Tunisian frontier running due north to ‧? north latitude; thence due west to ‧? east longitude; thence due north to ‧? north latitude; thence northward along a rhumb line to the mainland coast at the frontier between France and Italy; thence following the coast of Italy to ‧? north latitude; thence due west along ‧? north latitude to the coast of Sicily; thence following the northern coast of Sicily to Trapani; thence along a rhumb line to Cape Bon; thence westwards following the coast of Tunisia to the starting point
pl Wody Morza Tyrreńskiego oraz przyległe wody ograniczone linią zaczynającą się na wybrzeżu Afryki na wysokości granicy Algierii z Tunezją biegnącą na północ do ‧ szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód do ‧ długości geograficznej wschodniej i dalej na północ do ‧ szerokości geograficznej północnej, i dalej na północ wzdłuż loksodromy do wybrzeża na granicy między Francją i Włochami, następnie wzdłuż wybrzeża Włoch do ‧szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód wzdłuż ‧ szerokości geograficznej północnej do wybrzeża Sycylii, następnie wzdłuż północnego wybrzeża Sycylii do Trapani, następnie wzdłuż loksodromy do Przylądka Bon, a następnie na zachód wzdłuż wybrzeża Tunezji do punktu początkowego
en Other information: (a) Affiliated with Afghan Support Committee (ASC) and Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). (b) Civil status: divorced (Algerian ex-wife Manuba Bukifa) under the heading Natural persons shall be replaced by
pl Dalsze informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC) oraz Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) stan cywilny: rozwiedziony (była żona: Manuba Bukifa, obywatelka Algierii) w tytule Osoby fizyczne otrzymuje następujące brzmienie
en The Algerian exporting producer submitted that imports originating in Algeria should be assessed separately, on the grounds of a low dumping margin, a small average market share and a small undercutting margin
pl Algierski producent dokonujący wywozu stwierdził, że przywóz pochodzący z Algierii powinien być oceniany odrębnie, ze względu na niski margines dumpingu, niewielki średni udział w rynku i niewielki margines podcięć cenowych
en Each meeting will be attended by a representative of the Algerian Ministry of Foreign Affairs in order to ensure the appropriate coordination and linkages with both ongoing and future EU-funded projects and programmes, and that the priorities identified during the meeting receive the necessary support
pl W każdym posiedzeniu weźmie udział przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w celu zapewnienia odpowiedniej koordynacji i powiązań zarówno z trwającymi, jak i przyszłymi projektami oraz programami finansowanymi przez UE, a także w celu zapewnienia niezbędnego wsparcia dla realizacji priorytetowych zadań określonych podczas posiedzenia
en LIST OF ALGERIAN SPECIAL NON-CONTRIBUTORY CASH BENEFITS
pl WYKAZ ALGIERSKICH SPECJALNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH O CHARAKTERZE NIESKŁADKOWYM
en Nationality: Algerian
pl Obywatelstwo: algierskie
en Algerian Residence Certificate containing a particular reference depending on grounds for the authorised stay) (‧ year, ‧ years
pl Potwierdzenie pobytu dla Algierczyków z odpowiednimi oznaczeniami zależnie od przyczyn pobytu, na który zostało wydane (‧ rok, ‧ lat
en Nationality: probably Algerian under the heading Natural persons shall be replaced by
pl Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie. w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmienie
en She' s met some Algerian corsair down at Gibraltar
pl Spotkała w Gibraltarze jakiegoś algierskiego korsarza
en The Community industry lost a significant part of its market share, to the benefit of the Algerian, Romanian and other Community producers who gained market share during the same period
pl Przemysł wspólnotowy stracił znaczną część udziału w rynku na korzyść producentów algierskich, rumuńskich i innych producentów wspólnotowych, którzy w tym samym okresie powiększyli swoje udziały
en Workers who are nationals of a Member State and are legally employed in Algeria and any members of their families legally residing with them shall enjoy, with regard to the benefits within the meaning of Article ‧(h), treatment free from any discrimination based on nationality relative to Algerian nationals
pl Pracownicy będący obywatelami państwa członkowskiego i legalnie zatrudnieni w Algierii oraz członkowie ich rodzin legalnie zamieszkujący z nimi są – w odniesieniu do świadczeń w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. h) – traktowani w sposób wolny od wszelkiej dyskryminacji opartej na obywatelstwie w stosunku do obywateli Algierii
en The Algerian War and its role in the political life of France (1954-1962)
pl Wojna algierska we francuskim życiu politycznym (1954-1962)
en To benefit from the Community tariff quotas mentioned in Annexes I to ‧ under order numbers ‧.‧, ‧.‧ and ‧.‧, the wines shall be accompanied either by a certificate of designation of origin issued by the relevant Algerian, Moroccan or Tunisian authority, in accordance with the model set out in Annex XII, or by a ‧ ‧ document or a ‧ ‧ extract annotated in compliance with Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Uprawnienie do korzystania ze wspólnotowych kontyngentów taryfowych wymienionych w załącznikach od I do ‧ o numerach porządkowych ‧.‧, ‧.‧ i ‧.‧, jest uzależnione bądź od przedstawienia świadectwa pochodzenia wina wydanego przez właściwe władze algierskie, marokańskie lub tunezyjskie, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku XII, albo od przedstawienia dokumentu ‧ ‧ lub wyciągu ‧ ‧ opatrzonego komentarzem zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en Nationality: probably Algerian
pl Obywatelstwo: prawdopodobnie algierskie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 170 zdań frazy Algerian.Znalezione w 0,755 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.