Tłumaczenia na język polski:

  • czynić   
  • obchodzić     
  • postępować   
  • posuwać   
  • proceduralny   
  • robić   
  • zbłądzić   

Did you mean: Verfahren

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (27)

biologisches Verfahren
proces biologiczny
biotechnisches Verfahren
proces biotechniczny
chemisches Verfahren
proces chemiczny
Cone-Calorimeter-Verfahren
metoda kalorymetru stożkowego
industrielles Verfahren
technologia przemysłowa
kompression (verfahren)
kompresja (proces)
parlamentarisches Verfahren
procedura parlamentarna
physikalisch-chemisches Verfahren
proces fizykochemiczny
Scoping-Verfahren
procedura ustalania zakresu
silage (verfahren)
zakiszanie pasz
technologisches Verfahren
proces technologiczny
Thermoselect-Verfahren
termiczny rozkład odpadów
Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten
Uzgodnienie w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów
Verfahren
proces; przewód; przebieg; sposób; postępowanie; ; procedura; metoda
Verfahren bei einem übermässigen Defizit
procedura nadmiernego deficytu
Verfahren für die geschützte Einreise
procedura chronionego wjazdu
vorausgegangenes Verfahren
wcześniejsza procedura
Zulässigkeit des Verfahrens
dopuszczalność postępowania

Przykładowe zdania z "verfahren", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Angenommen, die technisch unvermeidbare Mindestwasseraufnahme bei der Bearbeitung beträgt ‧ %, so entspricht der nach diesem Verfahren bestimmte zulässige Höchstwert für den Gesamtwassergehalt (WG) in Gramm folgender Formel (einschließlich Konfidenzbereich
pl Przyjmując, że minimalna zawartość wody wchłonięta podczas obróbki, nieunikniona z technologicznego punktu widzenia, wynosi ‧ %, najwyższa dopuszczalna wartość całkowitej zawartości wody (WG) wyrażona w gramach, oznaczona za pomocą niniejszej metody, wynika z zastosowania poniższego wzoru (uwzględniając przedział ufności
de Die Empfängerländer werden in dem in den Absätzen ‧, ‧ und ‧ beschriebenen Verfahren konsultiert
pl W ramach procedury opisanej w ust. ‧, ‧ i ‧ przeprowadza się konsultacje z krajami otrzymującymi pomoc
de Das Netz unterhält Beziehungen zu anderen europäischen Netzen, die dieselben Ziele verfolgen, wie etwa dem Europäischen Justiziellen Netz für Strafsachen, und tauscht mit diesen Netzen Erfahrungen und bewährte Verfahren aus
pl Sieć utrzymuje kontakty i dzieli się doświadczeniem i najlepszymi praktykami z innymi sieciami europejskimi realizującymi podobne cele, np. z europejską siecią sądową w sprawach karnych
de Die Gemeinschaftskriterien werden nach dem Verfahren gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ festgelegt
pl Wspólnotowe kryteria są określane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ust
de Die Vertragsparteien kommen überein, ihre jeweiligen handels- und zollrechtlichen Vorschriften, Bestimmungen und Verfahren auf internationale Übereinkünfte und Normen auf dem Gebiet von Handel und Zoll, einschließlich der materiellrechtlichen Bestimmungen des Internationalen Übereinkommens zur Vereinfachung und Harmonisierung der Zollverfahren, geschehen am ‧. Mai ‧ in Kyoto, geändert am ‧. Juni ‧ in Brüssel (nachstehend Revidiertes Übereinkommen von Kyoto genannt), des Normenrahmens der WZO zur Sicherung und Erleichterung des Welthandels, des WZO-Datenmodells und des Internationalen Übereinkommens über das Harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung der Waren (HS), zu stützen
pl Strony uzgadniają, że ich odpowiednie przepisy oraz procedury handlowe i celne opierają się na międzynarodowych instrumentach i normach w dziedzinie ceł i handlu, włącznie z istotnymi elementami Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego sporządzonej w Kioto dnia ‧ maja ‧ r. i zmienionej w Brukseli dnia ‧ czerwca ‧ r. (zmieniona Konwencja z Kioto), z ramami standardów dla zabezpieczenia i uproszczenia handlu globalnego WCO, zbiorem danych WCO oraz międzynarodową konwencją w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów (ZH
de Verurteilung der Portugiesische Republik zur Tragung der Kosten des Verfahrens
pl obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania
de Gemäß den Simulationen wären ‧ % der Spiele nach den in der Entscheidung zur Einleitung des Verfahrens genannten Kriterien förderfähig
pl Symulacja przeprowadzona na podstawie kryteriów opisanych w decyzji w sprawie wszczęcia postępowania wskazuje, że ‧ % gier kwalifikowałoby się do ulgi
de Valtropin wird labortechnisch durch ein spezielles Verfahren, die so genannte rekombinante DNA-Technologie, in Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae) hergestellt
pl Lek Valtropin jest wytwarzany w laboratorium w specjalnym procesie znanym jako „ technologia rekombinacji DNA ” w komórkach drożdży (Saccharomyces cerevisiae
de Die Erweichungstemperatur von Polymerwerkstoffen fertiger Kunststoffinnenbehälter ist gemäß dem Verfahren A‧ der Norm ISO ‧ zu ermitteln
pl Temperaturę mięknienia materiałów polimerowych, z których wytwarzane są gotowe wykładziny, oznacza się metodą A‧ normy ISO
de Diese Maßnahmen werden so rasch wie möglich dem Ständigen Veterinärausschuß unterbreitet, der sie nach dem in Artikel ‧ genannten Verfahren bestätigt, ändert oder aufhebt
pl Środki te zostaną przedstawione do zatwierdzania, zmiany lub uchylenia Stałemu Komitetowi Weterynaryjnemu możliwie jak najszybciej zgodnie z procedurą ustanowioną w art
de Weitere geeignete Verfahren können festgelegt werden
pl Można przyjąć inne właściwe metody
de Jeder Fall muss für sich bewertet werden, auch wenn neueste vom Europäischen Parlament unterstützte Initiativen der Kommission, z. B. die Maßnahmen gegen die illegale Jagd in Italien, von der ich gerade sprach, oder der Fall des Rospuda-Tals, von dem Interesse zeugen, dieses Verfahren zum Zweck des Umweltschutzes zu nutzen.
pl Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, nawet jeżeli ostatnie inicjatywy Komisji, wspierane przez Parlament Europejski, jak na przykład inicjatywy dotyczące nielegalnych polowań we Włoszech, o których przed chwilą mówiłem, lub sprawa doliny Rospudy, świadczą o chęci wykorzystania tej procedury w celu ochrony środowiska naturalnego.
de Es sollten einheitliche Verfahren festgelegt werden, mit denen sichergestellt wird, dass Schlüsselelemente der Abfragecodezuweisung ordnungsgemäß umgesetzt werden
pl Należy określić wspólne procedury gwarantujące, że kluczowe elementy przydziału kodów interrogatorom będą prawidłowo realizowane
de Anhang I enthält eine Liste gefährlicher Stoffe, für die gemäß den Verfahren nach Artikel ‧ Absatz ‧ dieser Richtlinie eine harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung auf Gemeinschaftsebene beschlossen wurde
pl Załącznik I jest indeksem substancji niebezpiecznych, w odniesieniu do których uzgodniono zharmonizowanie klasyfikacji i etykietowania na poziomie wspólnotowym, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. ‧ ust. ‧ niniejszej dyrektywy
de stellt fest, dass die Verfahren für die Gewährung finanzieller Hilfen in vielen Fällen durch eine Vielzahl einzuholender Auskünfte behindert werden, was eine weitere Schwierigkeit zu einem Zeitpunkt darstellt, da den Unionsbürgern, die sich in einem Drittstaat in einer Notlage befinden, unkompliziert Hilfe geleistet werden sollte; ersucht die Kommission, die Möglichkeit zu prüfen, die Verfahren für die Gewährung von Hilfe zu vereinfachen und zu vereinheitlichen
pl stwierdza, że procedury udzielania pomocy finansowej w wielu przypadkach utrudniane są przez konieczność uzyskania licznych informacji, co stanowi kolejne utrudnienie w momencie, gdy konieczne jest sprawne udzielenie pomocy obywatelom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w kraju trzecim; zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości uproszczenia i ujednolicenia procedur udzielania pomocy
de Er beteiligt sich am Prozess der Entwicklung, Beurteilung und Überprüfung der Fähigkeitsziele, wobei er dem Umstand Rechnung trägt, dass die betroffenen Mitgliedstaaten die Kohärenz mit dem NATO-Verteidigungsplanungsprozess (DPP) und dem Planungs- und Überprüfungsprozess (PARP) der Partnerschaft für den Frieden (PfP) gemäß den vereinbarten Verfahren sicherstellen müssen
pl Wnosi wkład w proces szczegółowego opracowania, oceny i przeglądu celów dotyczących zdolności, uwzględniając potrzebę zapewnienia przez zainteresowane państwa członkowskie spójności z DPP NATO i z PARP w ramach PdP zgodnie z ustalonymi procedurami
de (Die Rednerin adressiert die Frage im Rahmen des Verfahrens der "blauen Karte" gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung an Herrn Reul.)
pl (Mówczyni zadała pytanie posłowi Reulowi przez podniesienie niebieskiej kartki na mocy art. 149 ust.
de Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses (Sache COMP/M.‧- AXA/Klépierre/Annecy Courier)- Für das vereinfachte Verfahren in Frage kommender Fall
pl Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.‧- AXA/Klépierre/Annecy Courier)- Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
de Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen ist insbesondere die Einführung von Verfahren für die Erhebung statistischer Informationen mit Hilfe von Techniken für den Austausch von Computer-Daten zu nennen, die der Ausarbeitung und Übermittlung statistischer Meldungen über den Warenaustausch zwischen Mitgliedstaaten dienen
pl Projekty obejmują przyjęcie metod zbierania danych, które przy kompilacji oraz przekazywaniu danych ze sprawozdań statystycznych dotyczących handlu towarami między Państwami Członkowskimi wykorzystują skomputeryzowane centrale wymiany danych
de Δt = T‧ – T‧T‧, der bei den drei Mustern nach dem in der Anlage ‧ zu diesem Anhang beschriebenen Verfahren gemessen wird, nicht größer als ‧,‧ sein (Δ tm ≤
pl Δt = T‧ – T‧T‧, zmierzona na trzech próbkach zgodnie z procedurą opisaną w dodatku ‧ do niniejszego załącznika, nie może przekraczać ‧,‧ (Δ tm ≤
de Verfahren oder Einrichtung zur Regenerierung, Beschreibung und/oder Zeichnung: ...
pl Metoda lub układ regeneracji, opis i/lub rysunek: ...
de Verfahren der Mitentscheidung: zweite Lesung
pl Procedura współdecyzji: drugie czytanie
de ist besorgt wegen der zahlreichen, gut dokumentierten Fälle verschwundener Personen, bei denen es sich um des Terrorismus verdächtigte Personen, Journalisten, Studenten, Mitglieder der nationalistischen Bewegungen Belutschistans und andere politische Aktivisten handelt; unterstreicht nachdrücklich, dass Entführungen, außergerichtliche Hinrichtungen und Inhaftierungen ohne Gerichtsverfahren gegen die Grundprinzipien des Völkerrechts einschließlich des Rechts auf Leben und des Rechts auf ein ordnungsgemäßes Verfahren verstoßen
pl wyraża zaniepokojenie licznymi, dobrze udokumentowanymi przypadkami zaginięć osób podejrzanych o terroryzm, dziennikarzy, studentów, członków ruchów nacjonalistycznych Baloch i innych działaczy politycznych oraz podkreśla stanowczo, że uprowadzenia, pozasądowe egzekucje i więzienie bez procesu są sprzeczne z fundamentalnymi zasadami prawa międzynarodowego, w tym z prawem do życia i do uczciwego procesu
de Nationales ungarisches Verfahren für die Zuteilung beschränkter Verkehrsrechte im Luftverkehr
pl Węgierska krajowa procedura przyznawania ograniczonych praw przewozowych
de Die Kommission legt nach dem in Artikel ‧ Absatz ‧ genannten Verfahren spezifische Kriterien für die Aufmachung, Zusammensetzung, Größe und Gestaltung des Gemeinschaftslogos fest
pl Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, Komisja ustanawia szczegółowe kryteria w odniesieniu do prezentacji, składników, wielkości i projektu wspólnotowego logo
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 57731 zdań frazy verfahren.Znalezione w 13,762 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.