Tłumaczenia na język polski:

  • czynić   
  • obchodzić     
  • postępować   
  • posuwać   
  • proceduralny   
  • robić   
  • zbłądzić   

Did you mean: Verfahren

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (27)

biologisches Verfahren
proces biologiczny
biotechnisches Verfahren
proces biotechniczny
chemisches Verfahren
proces chemiczny
Cone-Calorimeter-Verfahren
metoda kalorymetru stożkowego
industrielles Verfahren
technologia przemysłowa
kompression (verfahren)
kompresja (proces)
parlamentarisches Verfahren
procedura parlamentarna
physikalisch-chemisches Verfahren
proces fizykochemiczny
Scoping-Verfahren
procedura ustalania zakresu
silage (verfahren)
zakiszanie pasz
technologisches Verfahren
proces technologiczny
Thermoselect-Verfahren
termiczny rozkład odpadów
Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten
Uzgodnienie w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów
Verfahren
proces; przewód; przebieg; sposób; postępowanie; ; procedura; metoda
Verfahren bei einem übermässigen Defizit
procedura nadmiernego deficytu
Verfahren für die geschützte Einreise
procedura chronionego wjazdu
vorausgegangenes Verfahren
wcześniejsza procedura
Zulässigkeit des Verfahrens
dopuszczalność postępowania

Przykładowe zdania z "verfahren", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Die Parteien eines Verfahrens könnten bereit sein, ihre Teilnahme an einem gegen Artikel ‧ EGV verstoßendes Kartell und ihre Haftbarkeit hinsichtlich ihrer Teilnahme einzuräumen, wenn sie die Untersuchungsergebnisse der Kommission hinsichtlich ihrer Teilnahme an der Zuwiderhandlung und der Höhe der möglichen Geldbußen hinreichend sicher voraussehen und ihnen zustimmen könnten
pl Strony postępowań mogą być gotowe do przyznania się do udziału w kartelu z pogwałceniem art. ‧ Traktatu i odpowiedzialności z tym związanej, o ile będą mogły w rozsądnej mierze przewidzieć treść przyszłych ustaleń Komisji dotyczących ich udziału w naruszeniu i poziomu ewentualnych grzywien oraz zaakceptować te ustalenia
de Die Abschnitte a und b dieses Kapitels gelten nur dann, wenn jedes Straßenfahrzeug hinsichtlich seiner Bauart und Ausrüstung den in Anlage ‧ dieses Übereinkommens festgelegten Bedingungen entspricht und nach dem in Anlage ‧ dieses Übereinkommens festgelegten Verfahren zugelassen worden ist
pl W celu korzystania z postanowień sekcji a) i b) niniejszego rozdziału każdy pojazd drogowy musi odpowiadać w zakresie budowy i wyposażenia warunkom określonym w załączniku ‧ do niniejszej konwencji oraz musi zostać uznany zgodnie z procedurą określoną w załączniku ‧ do niniejszej konwencji
de Für das vereinfachte Verfahren in Frage kommender Fall
pl Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
de Der Bericht legt einige allgemeine Grundsätze bezüglich der guten Kommunikation zwischen dem Parlament und der Kommission bei der Annahme internationaler Luftverkehrsabkommen und bezüglich der Ausarbeitung gemeinsamer Verfahren für die Bewertung dieser Abkommen fest.
pl W sprawozdaniu ustalono ogólne zasady dotyczące dobrej komunikacji pomiędzy Parlamentem i Komisją w procesie zawierania międzynarodowych umów o ruchu lotniczym oraz wypracowania wspólnych metod oceny tych umów.
de Fehlerhaftes Verfahren vor dem Gericht erster Instanz, da das Gericht der Rechtsmittelführerin bestimmte Beweismittel verweigert habe- die sie unter den Umständen des vorliegenden Falles für maßgeblich gehalten habe –, ohne dass sie die Möglichkeit oder Gelegenheit gehabt hätte, vor dem Gericht während des Verfahrens um Behebung dieser Fehler zu ersuchen, was ihre Interessen in schwerwiegender Weise verletzt und sie daran gehindert habe, ihre Verteidigungsrechte in vollem Umfang auszuüben- Randnummern ‧ bis ‧ des Urteils
pl Naruszenie procedury poprzez niedopuszczenie przez Sąd Pierwszej Instancji określonych dowodów wnoszącej odwołanie- które w okolicznościach niniejszej sprawy uznała ona za decydujące- bez umożliwienia skarżącej zwrócenia się do Sądu w trakcie postępowania o usunięcie tych naruszeń, co poważnie naruszyło jej interesy i uniemożliwiło jej właściwe wykonywanie prawa do obrony- pkt ‧ i ‧ wyroku
de Der Beschluss der Kommission zur Einleitung des Verfahrens wurde im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht
pl Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
de Der Ausschuss kann den Entwurf der Tagesordnung abändern, um Entschließungsanträge, die gemäß dem Verfahren nach Artikel ‧a eingereicht wurden, zu prüfen
pl Komitet może zmienić projekt porządku obrad w celu rozpatrzenia przedłożonych projektów rezolucji, zgodnie z procedurą określoną w art. ‧a
de Ersuchen Bürger um Auskünfte über Verwaltungsverfahren der Kommission, so stellen die Bediensteten sicher, dass diese Auskünfte innerhalb der im jeweiligen Verfahren festgelegten Fristen erteilt werden
pl W przypadku zwrócenia się o informacje dotyczące procedur administracyjnych Komisji, personel zapewnia, żeby taka informacja została przekazana w nieprzekraczalnym terminie, ustalonym dla tego typu procedury
de Die Verfahren für die Auftragsvergabe im Zusammenhang mit den aus dem EEF finanzierten Operationen zugunsten von ÜLG sind in den Durchführungsmaßnahmen zum Übersee-Assoziationsbeschluss festgelegt
pl W przypadku zamówień odnoszących się do działań finansowanych przez EFR w celu udzielenia pomocy KiTZ obowiązują procedury udzielania zamówień określone w środkach wykonawczych do decyzji o stowarzyszeniu zamorskim
de Verfahren für die Vorlage von Verpflichtungsangeboten
pl Procedura składania zobowiązań
de Bei der Auswahl der Teilnehmer an einem nichtoffenen Verfahren oder einem Verhandlungsverfahren dürfen die Auftraggeber mit ihrer Entscheidung über die Qualifikation sowie bei der Überarbeitung der Kriterien und Regeln nicht
pl Dokonując kwalifikacji uczestników procedury ograniczonej lub negocjacyjnej, przy podejmowaniu decyzji odnośnie do ich zakwalifikowania lub w przypadku aktualizacji kryteriów i zasad, podmioty zamawiające nie powinny
de GRÜNDE FÜR DIE ERÖFFNUNG DES VERFAHRENS
pl POWODY WSZCZĘCIA PROCEDURY
de Auf dem Seminar über die Verbesserung der nuklearen Sicherheit in asiatischen Ländern, das im November ‧ in Tokio stattfand, wurde der Lage in Asien besondere Aufmerksamkeit gewidmet; die Teilnehmer des Seminars riefen die IAEO auf, ihre Zusammenarbeit mit den Staaten in der Region auszubauen, um dafür zu sorgen, dass im Rahmen der nationalen Gerichtsbarkeit und gemäß wirksamen nationalen Systemen und Verfahren annehmbare Sicherheitsstandards für das gesamte Kernmaterial und alle anderen radioaktiven Stoffe gelten
pl Szczególną uwagę zwrócono na sytuację w Azji podczas seminarium dotyczącego wzmocnienia bezpieczeństwa jądrowego w krajach azjatyckich, które odbyło się w Tokio w listopadzie ‧ r. i w ramach którego zaapelowano do MAEA o zacieśnienie współpracy z państwami tego regionu, by zapewnić stosowanie zadowalających poziomów bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich materiałów jądrowych lub innych materiałów promieniotwórczych zgodnie z przepisami krajowymi i odpowiednio do faktycznych krajowych systemów i funkcji
de Die Mindestanforderungen für Verfahren zur Kontrolle der Übereinstimmung der Produktion nach Anhang ‧ dieser Regelung müssen eingehalten sein
pl Wymagana jest zgodność z minimalnymi wymogami dotyczącymi procedur kontroli zgodności produkcji określonymi w załączniku ‧ do niniejszego regulaminu
de die Person hat innerhalb der geltenden Frist keine Wiederaufnahme des Verfahrens bzw. kein Berufungsverfahren beantragt
pl osoba ta w ustawowym terminie nie wystąpiła o ponowne rozpoznanie sprawy ani nie złożyła odwołania
de VERFAHREN BEI BESTEHENDEN BEIHILFEREGELUNGEN
pl PROCEDURA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH
de Netze gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe e, die die Weitergabe und den Austausch von Wissen, Erfahrungen und vorbildlichen Verfahren zum Ziel haben
pl sieci, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. e), mających na celu udostępnienie i wymianę wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk
de Hinsichtlich der durch Schiedsspruch gewährten Entschädigungen kann die Kommission beim derzeitigen Stand des Verfahrens und anhand der ihr zur Verfügung stehenden Informationen nicht feststellen, ob die entsprechenden Beträge lediglich einen Ersatz für Schäden darstellen, die Olympic Airways Services tatsächlich entstanden sind, oder ob eine zu hohe Entschädigung und damit eine staatliche Beihilfe vorliegt
pl W odniesieniu do wyroków arbitrażowych Komisja nie jest w stanie, na obecnym etapie postępowania wyjaśniającego oraz w oparciu o informacje, którymi dysponuje, rozstrzygnąć, czy kwoty przyznane przez zespół arbitrażowy stanowią faktyczną rekompensatę za szkody poniesione przez Olympic Airways Services oraz czy nie zostały one zawyżone, stanowiąc tym samym pomoc państwa
de Bei offenen Verfahren sind in der Bekanntmachung Datum, Zeit und Ort der Sitzung des Ausschusses für die Öffnung der Angebote angegeben; die Bieter können bei der Sitzung zugegen sein
pl W procedurze otwartej ogłoszenie o zamówieniu określa termin, czas i miejsce posiedzenia komitetu otwierającego, który jest otwarty dla oferentów
de Zum Ansetzen der ‧%igen Standardprobe wird das gleiche Verfahren mit ‧ ml reiner Büffelmagermilch durchgeführt
pl W celu przygotowania ‧% wzorca, przeprowadzić taką samą procedurę przy użyciu prawdziwego odtłuszczonego mleka bawolego
de Dieses Verfahren ist innerhalb von ‧ Arbeitstagen nach der Aufbringung abzuschließen
pl Procedura ta kończy się najpóźniej w terminie ‧ dni roboczych od daty wejścia na statek
de Ich glaube daher, dass die Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans strenger sein müssen, denn ein großer Teil der finanziellen Ressourcen stammt aus Subventionen der Union.
pl Uważam zatem, że procedury opracowywania budżetu powinny być bardziej rygorystyczne, gdyż znacząca część zasobów finansowych pochodzi z dotacji wspólnotowych.
de fordert die Kommission nachdrücklich auf, mit Hilfe eines transparenten und formalisierten Verfahrens die Arbeit am GRR innerhalb der verschiedenen beteiligten Generaldirektionen zu koordinieren, um die Einheitlichkeit der verschiedenen Bereiche, die mit dem Vertragsrecht in Zusammenhang stehen, zu gewährleisten
pl zwraca się do Komisji, żeby koordynowała prace nad WSO prowadzone w kilku dyrekcjach generalnych w przejrzystej i sformalizowanej procedurze, tak aby zapewnić spójność między różnymi dziedzinami związanymi z prawem umów
de Gewährleistung, dass die Bestimmungen für den öffentlichen Dienst und die entsprechenden Verfahren, einschließlich für die Laufbahnentwicklung, gemäß den Erfordernissen einer modernen öffentlichen Verwaltung verbessert und streng eingehalten werden, um den Aufbau einer gut vorbereiteten, professionellen, transparenten und stabilen Verwaltung zu fördern
pl Należy zapewnić, by przepisy dotyczące służby cywilnej i procedury z nią związane, w tym warunki rozwoju kariery, zostały zmienione zgodnie z wymogami nowoczesnej administracji publicznej oraz by były wprowadzone w życie celem wspierania tworzenia dobrze przygotowanej, profesjonalnej, przejrzystej i stabilnej administracji
de Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses (Sache COMP/M.‧- Veolia Transport/SNCM)- Für das vereinfachte Verfahren in Frage kommender Fall
pl Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.‧- Veolia Transport/SNCM)- Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 57731 zdań frazy verfahren.Znalezione w 7,094 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.