wymowa: IPA: /mɛː/

Tłumaczenia na język polski:

  • beczeć   
    (Verb  )
  • bee   
    (Verb  )
  • me   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (7)

den Rasen mähenkosić trawnik
knickzetter maeher kombinationkosiarka zgniatacz
maehenkoszenie
mah-jonggmadżong
Mah-JonggMadżong
mähenbee; wykosić; zżąć; żąć; skosić; zżynać; koszenie; kosić; beczeć
Mäherżniwiarz; kosiarz

Przykładowe zdania z "mäh", pamięć tłumaczeniowa

add example
Es entstand ein nach Höhenlage abgestuftes Agrarsystem von Menschenhand, das von der zusätzlichen Nutzung des Talgrunds, der oft für das Mähen bestimmt ist, bis zur Bewirtschaftung der Almen reicht, wo das Milchvieh weidetMieszkańcy tych obszarów stworzyli piętrowy system rolny polegający na wykorzystaniu gruntów położonych na dnie doliny, często przeznaczonych do koszenia, w uzupełnieniu do wykorzystania pastwisk, na których prowadzi się wypas zwierząt mlecznych
Der Zulassungsinhaber (Marketing Authorisation Holder, MAH) muss sicherstellen, dass bei Markteinführung alle Ärzte, von den angenommen wird, dass sie BeneFIX verordnen/anwenden, ein Paket zur Fortbildung erhalten, das Folgendes enthält: Unterlagen zur Information des Arztes Unterlagen zur Information des PatientenPodmiot odpowiedzialny (MAH) powinien zapewnić, aby w momencie wprowadzenia produktu leczniczego na rynek wszyscy lekarze, którzy mogą przepisywać/stosować lek BeneFIX, otrzymali pakiet edukacyjny, zawierający: • pakiet informacyjny dla lekarza; • pakiet informacyjny dla pacjenta
Wir sind uns der Probleme von einigen zum Christentum Übergetretenen, wie Maher ElGohary und Mohammed Hegazy, vor ägyptischen Gerichtshöfen bewusst.Jesteśmy świadomi trudności napotykanych przez wielu chrześcijańskich konwertytów, takich jak Maher El-Gohary i Mohammed Hegazy, w egipskich sądach.
Die Mitgliedsstaaten müssen mit dem Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen (MAH) die Einzelheiten der Implementierung einer Überwachungsstudie nach Markteinführung in jedem einzelnen Mitgliedsstaat vereinbaren und gewährleisten, dass die Einrichtung dieser Studie vor dem Inverkehrbringen des Arzneimittels abgeschlossen istPaństwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodnią z podmiotem odpowiedzialnym szczegóły programu monitorowania po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu w każdym państwie członkowskim i upewnią się, że program został wdrożony przed wprowadzeniem produktu leczniczego do obrotu
Beschreibung Der MAH verpflichtet sich, den CHMP nach Abschluss der MEDAL-und EDGE ‧ Studien zur kardiovaskulären und gastrointestinalen Sicherheit über die Ergebnisse dieser Studien zu informieren, und wird gegebenenfalls notwendige aktualisierte Informationen vorlegenOpis Podmiot odpowiedzialny zobowiązuje się poinformować CHMP o wyniku badań MEDAL i EDGE ‧ nad bezpieczeństwem sercowo-naczyniowym i żołądkowo-jelitowym po ich zakończeniu a w razie konieczności dostarczyć niezbędnych aktualizacji
Der MAH entwickelte ein verbessertes Herstellungsverfahren zur Erhöhung der ImmunogenitätPO wypracował ulepszony proces wytwarzania produktu, aby zwiększyć jego immunogenność
Da sich das US-amerikanische AMP nicht auf den neuen Applikator (Implanon NXT) erstreckt, wird der MAH außerdem ersucht, die Einführung und Funktion des neuen Applikators im Rahmen des RMP (Risiko-Management-Plan) engmaschig zu überwachenPonieważ trwający w Stanach Zjednoczonych AMP nie dotyczy nowego aplikatora (Implanon NXT), podmiot odpowiedzialny został również poproszony o dokładną kontrolę wprowadzania i przedstawiania nowego aplikatora jako część planu zarządzania ryzykiem (RMP
Der CHMP stellte fest, dass die abnehmende Immunogenität der vom MAH freigegebenen Hepatitis B-Komponente wahrscheinlich an der Variabilität im Herstellungsverfahren für diese Komponente liegt und dass der MAH im Anschluss an eine eingehende Prüfung des Herstellungsverfahrens den momentanen Adjuvantationsprozess als potentielle Hauptursache für die abnehmende Immunogenität der Hepatitis B-Komponente des Impfstoffs ausgemacht hat• CHMPzaobserwował, że zmniejszona immunogenność składnika HepB szczepionki produkowanej przez PO wydaje się być spowodowana zmiennością procesu wytwarzania tego składnika, a dokładna analiza procesu wytwarzania przez PO ujawniła potencjalną, podstawową przyczynę zmniejszenia immunogenności komponentu HepB szczepionki, będącą częścią procesu dodawania składników
Während der mündlichen Erläuterungen zu den neuen vorgelegten Daten vor dem Ausschuss stimmte der MAH jedoch zu, dass sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten keine Wartezeiten für Rinder festlegen lassenPrzedstawiając Komitetowi wyjaśnienia ustne dotyczące nowych przedstawionych danych, podmiot odpowiedzialny zgodził się jednak z tym, że okresów karencji dla bydła nie można ustalić na podstawie dostępnych danych
Der MAH argumentierte ferner, dass die verwendete Methode vermutlich nicht robust genug war, und zitierte eine kürzliche Veröffentlichung, in der die Notwendigkeit für Deproteinisierungsschritte zur Verbesserung der Wiederfindung der Methode erwähnt wirdPodmiot odpowiedzialny uzasadniał również, że zastosowana metoda nie była prawdopodobnie wystarczająco odporna i przytoczył niedawną publikację, w której mowa o potrzebie odbiałczania w celu poprawy odzysku metody
Zu den schnurlosen Elektrowerkzeugen zählen Geräte, die von Verbrauchern oder gewerblich zum Drehen, Fräsen, Schleifen, Zerkleinern, Sägen, Schneiden, Abscheren, Bohren, Lochen, Stanzen, Hämmern, Nieten, Schrauben, Polieren oder zu einer ähnlichen Bearbeitung von Holz, Metall und sonstigen Werkstoffen sowie zum Mähen, zum Schneiden und zu anderen Gartenarbeiten verwendet werdenPrzykładami elektronarzędzi bezprzewodowych są narzędzia używane przez konsumentów oraz zawodowo do toczenia, frezowania, szlifowania, rozdrabniania, piłowania, cięcia, ścinania, wiercenia, przebijania otworów, wykrawania, uderzania młotkiem, nitowania, śrubowania, polerowania lub podobnej obróbki drewna, metalu i innych materiałów, jak również do koszenia, cięcia i innych prac ogrodowych
Die Mitgliedsstaaten werden die Einzelheiten der Informationsmaterialien gemäß den nationalen Regelungen und Gesundheitssystemen mit dem MAH abstimmen, und sicherstellen, dass sie landesweit so implementiert werden, dass alle Fachkräfte im Gesundheitswesen, die beabsichtigen, PhotoBarr zu verschreiben bzw. auszugeben, folgende Informationen erhalten: Richtlinie für Verordner Diareihe für Verordner Verabreichungs-und Überwachungsrichtlinie für medizinische Faschkräfte Patienten-Informationskarte PatientenbroschürePaństwa członkowskie uzgodnią z podmiotem odpowiedzialnym posiadającym pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczegółowe materiały informacyjne zgodne z przepisami prawa krajowego i wymogami systemów opieki zdrowotnej oraz zagwarantują realizację na szczeblu krajowym w sposób zapewniający dostęp do następujących materiałów dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia przepisujących i (lub) wydających preparat PhotoBarr
Der MAH führte schließlich an, dass die verwendete fluorimetrische Methode in der Lage sei, Rückstände von Amoxicillin-Abbauprodukten nachzuweisen, und somit die berichteten Konzentrationen eventuell überschätzt worden seienPodmiot odpowiedzialny argumentował wreszcie, że zastosowana metoda fluorymetryczna pozwalała na wykrycie pozostałości produktów rozkładu amoksycyliny, tak więc odnotowane stężenia mogły zostać zawyżone
Chinesische Regeln benutzen: Jede Blume passt zu jeder anderen, jede Jahreszeit passt zu jeder anderen. Benutzt die traditionellen Regeln für passende Spielsteine. Frühere Versionen des Spiels verlangten genaue Treffer, dies passt jedoch nicht zu den Mah-Jongg Regeln. Es wird empfohlen, diese Einstellung eingeschaltet zu lassenUżyj stylu chińskiego: wszystkie kwiaty i wszystkie pory roku pasują do siebie Włącza użycie tradycyjnych reguł dopasowywania kamieni. Poprzednia wersja gry pozwalała usuwać tylko kamienie jednakowe, co nie jest zgodne z regułami Mah-jongg. Zalecane jest włączenie tej opcji
nimmt die ‧ Zwischenlandungen von im Auftrag der CIA operierenden Flugzeugen auf griechischen Flughäfen zur Kenntnis und bekundet seine ernsthafte Besorgnis über den Zweck dieser Flüge, die aus Ländern kamen oder für Länder bestimmt waren, die mit außerordentlichen Überstellungen und der Verbringung von Inhaftierten in Verbindung stehen; bedauert die in Griechenland durchgeführten Zwischenlandungen von Flugzeugen, bei denen sich herausgestellt hat, dass sie bei anderen Gelegenheiten von der CIA für die außerordentliche Überstellung von Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed und Maher Arar und für die Abschiebung von Ahmed Agiza und Mohammed El-Zari eingesetzt worden warenodnotowuje kwestię ‧ międzylądowań dokonanych na lotniskach greckich przez samoloty obsługiwane przez CIA, oraz wyraża poważne zaniepokojenie celem tych lotów, które pochodziły z krajów powiązanych z łańcuchem wydania w trybie nadzwyczajnym i transportem zatrzymanych lub też zmierzały do tych krajów; ubolewa nad faktem międzylądowań w Grecji samolotów, które jak wykazano, przy innych okazjach były wykorzystywane przez CIA do wydania w trybie nadzwyczajnym Bishera Al-Rawiego, Jamila El-Banny, Abou Elkassima Britela, Khaleda El-Masriego, Binyama Mohammeda i Mahera Arara oraz do wydalenia Ahmeda Agizy i Mohammeda El-Zariego
Der MAH muss während der ersten zwei Jahre alle ‧ Monate einen PSUR vorlegenPodmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do złożenia PSUR w ‧ miesięcznych odstępach przez pierwsze dwa lata
Betrifft: Abschlachten von durch die Habitat- und die Vogelschutz-Richtlinie geschützten Jungvögeln durch ein zu frühes Mähen im niederländischen Gebiet Zeeuws-VlaanderenDotyczy: zabijania młodych ptaków, chronionych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej, wskutek zbyt wczesnego koszenia traw w niderlandzkim regionie Zeeuws-Vlaanderen (Zelandii-Flandrii
Der MAH muss den finalen Studienbericht dem CHMP vorlegen und die Notwendigkeit des Einreichens von Änderungen der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels für signifikante Ergebnisse aus dieser Studie überdenkenPo finalizacji badania klinicznego podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany przedłożyć do CHMP raport końcowy z badania oraz rozważyć konieczność przedłożenia zmian do SmPC wynikających z różnych istotnych przyczyn wyłaniających się w trakcie badania
Durch die Almbetriebe wurden und werden immer noch Flurstücke im Tal zum Mähen und somit auch zum Lagern des Winterfutters freigehaltenNa obszarach obejmujących pastwiska można było, i można do dziś, wydzielić fragmenty terenu przeznaczone do koszenia i przechowywać paszę potrzebną w okresie zimowym
Der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen (MAH) wurde ersucht, die Ergebnisse des aktiven Monitoring-Programms (AMP) für IRRE in den USA vorzulegenPodmiot odpowiedzialny został poproszony o przedstawienie wyników programu czynnego monitorowania IRRE (ang. active monitoring program-AMP) trwającego w Stanach Zjednoczonych
Der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen (MAH) erklärte sich auf Ersuchen des CHMP bereit, nachstehend aufgelistete Folgemaßnahmen durchzuführen und die entsprechenden Ergebnisse vorzulegenDzialania uzupelniajace podmiotu odpowiedzialnego posiadajacego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Zgodnie z zyczeniem CHMP, podmiot odpowiedzialny wyrazil zgode na przeprowadzenie dzialan uzupelniajacych wymienionych w tabeli ponizej
nimmt die ‧ Zwischenlandungen von im Auftrag der CIA operierenden Flugzeugen auf irischen Flughäfen zur Kenntnis und bekundet seine ernsthafte Besorgnis über den Zweck dieser Flüge, die aus Ländern kamen oder für Länder bestimmt waren, die mit außerordentlichen Überstellungen und der Verbringung von Inhaftierten in Verbindung stehen; bedauert die in Irland erfolgten Zwischenlandungen von Flugzeugen, bei denen sich herausgestellt hat, dass sie bei anderen Gelegenheiten von der CIA für die außerordentliche Überstellung von Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed, Abu Omar und Maher Arar und für die Abschiebung von Ahmed Agiza und Mohammed El-Zari eingesetzt worden warenodnotowuje kwestię ‧ międzylądowań dokonanych na irlandzkich lotniskach przez samoloty obsługiwane przez CIA, oraz wyraża poważne zaniepokojenie celem tych lotów, które pochodziły z krajów powiązanych z łańcuchem wydania w trybie nadzwyczajnym i transportem zatrzymanych, lub też zmierzały do tych krajów; ubolewa nad faktem międzylądowań w Irlandii samolotów, które jak wykazano, przy innych okazjach były wykorzystywane przez CIA do wydania w trybie nadzwyczajnym Bishera Al-Rawiego, Jamila El-Banny, Abou Elkassima Britela, Khaleda El-Masriego, Binyama Mohammeda, Abu Omara i Mahera Arara oraz do wydalenia Ahmeda Agizy i Mohammeda El-Zariego
Festlegung der Wartezeit nach Berücksichtigung aller verfügbaren Rückstandsstudien für Schweine und Rinder Nach Vorlage der neuen Rückstandsstudie für Rinder schlug der MAH auf der Grundlage der statistischen Methode eine Wartezeit von ‧ Tagen vorOkreślenie okresów karencji po rozpatrzeniu wszystkich dostępnych badań pozostałości z udziałem trzody chlewnej i bydła Wraz z przedstawieniem nowego badania pozostałości z udziałem bydła podmiot odpowiedzialny zaproponował okres karencji wynoszący ‧ dni na podstawie metody statystycznej
Unter Berücksichtigung aller aufgeworfenen Punkte, einschließlich der erforderlichen Zeitpläne zur vollständigen Ergründung aller Fragestellungen im Zusammenhang mit niedriger Hepatitis B-Immunogenität nach einer Impfung mit HBVAXPRO, und im Anschluss an die Bewertung der vom MAH vorgelegten Daten kam der CHMP zu dem Schluss, dass die Genehmigung für das Inverkehrbringen von HBVAXPRO gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) NrBiorąc pod uwagę wszystkie wymienione punkty, włącznie z zakresem czasowym potrzebnym na dogłębne zapoznanie się z problemami dotyczącymi niskiego poziomu immunogenności po szczepieniu z użyciem HBVAXPRO oraz, aby ocenić dane dostarczone przez PO, CHMP uznał, że pozwolenie na dopuszczenie produktu HBVAXPRO do obrotu powinno zostać zmienione zgodnie z art.‧. ust
In den bislang vom MAH durchgeführten Studien mit HBVAXPRO und Procomvax wurden bei der überwiegenden Mehrheit der Impflinge seroprotektive Spiegel erreichtW badaniach klinicznych przeprowadzonych do tej pory przez PO z użyciem szczepionek HBVAXPRO i Procomvax, uzyskano chroniący poziom przeciwciał w większości przypadków zaszczepionych pacjentów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84 zdań frazy mäh.Znalezione w 0,518 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.