Tłumaczenia na język polski:

  • lokalizować   
  • sytuować   
  • umiejscawiać   
  • umiejscowić   
  • zlokalizować   

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "lokalisieren", pamięć tłumaczeniowa

add example
Was wir wissen ist: weniger Prioritäten setzen, Engpässe lokalisieren, die Wirtschaftspolitik enger koordinieren.Wiemy jedynie, że potrzebujemy mniejszej liczby priorytetów, lokalizowania wąskich gardeł i większej koordynacji polityki gospodarczej.
Um Unregelmäßigkeiten an Fahrzeugen zu erkennen und zu lokalisieren, diese zu melden und festzulegen, welche Reparaturarbeiten erforderlich sind, sowie in bestimmten Fällen selbst Maßnahmen zu ergreifen, muss der Triebfahrzeugführer Folgendes kennenAby wykryć i zlokalizować nieprawidłowości występujące w taborze, zgłosić je i ustalić, co jest potrzebne do ich naprawy, a także, w określonych przypadkach, podjąć działania, maszynista musi być obeznany z
Darüber hinaus stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die landwirtschaftlichen Parzellen zuverlässig identifiziert werden. Zu diesem Zweck verlangen sie unter anderem, dass die Sammelanträge Angaben enthalten oder ihnen Unterlagen beigefügt sind, die von der zuständigen Behörde näher festgelegt werden und mit deren Hilfe sich die einzelnen landwirtschaftlichen Parzellen lokalisieren und vermessen lassenPonadto Państwa Członkowskie zapewnią wiarygodny sposób identyfikacji działek rolnych, a w szczególności będą wymagały złożenia pojedynczego szczegółowego wniosku lub dostarczenia dokumentów określonych przez właściwe władze, które umożliwią zlokalizowanie oraz zmierzenie każdej działki rolnej
Mit der Richtlinie ‧/‧/EG des Rates wurde im Einzelnen festgelegt, welche Maßnahmen die Mitgliedstaaten treffen müssen, um den Schadorganismus zu lokalisieren und das Ausmaß seiner Verbreitung zu ermitteln, sein Auftreten und seine Verschleppung zu verhindern und ihn, soweit er tatsächlich festgestellt wird, im Interesse der Tilgung zu bekämpfen und seine Ausbreitung zu verhütenDyrektywa ‧/‧/WE ustanowiła szczegółowe środki do podjęcia przez państwa członkowskie przeciwko organizmowi dla jego zlokalizowania i określenia zasięgu jego występowania; niedopuszczenia do jej wystąpienia i rozprzestrzeniania się oraz – w przypadku stwierdzenia obecności tego organizmu – zabezpieczenia przed jego rozprzestrzenianiem się i jego zniszczenia przez usunięcie roślin z korzeniami
Wir sollten die Störung lokalisierenNaprawdę myślę, że powinniśmy spróbować natychmiast to zlokalizować
alle sachdienlichen nicht personenbezogenen Informationen über Produkte und Materialien, mit denen das Organ in Berührung kommt, zu lokalisieren und zu identifizierenumiejscowienia i identyfikacji wszystkich istotnych informacji, innych niż dane osobowe, odnoszących się do produktów i materiałów mających kontakt z tym narządem
SCINTIMUN sollte bei Erwachsenen eingesetzt werden, um Infektionen oder entzündliche Läsionen zu lokalisieren und festzustellen, ob sich im Knochenmark Metastasen angesiedelt habenPreparat SCINTIMUN miał być stosowany u osób dorosłych do lokalizowania zmian zakaźnych lub zapalnych, jak również w celu wykrywania ewentualnych przerzutów w szpiku kostnym
Rückverfolgbarkeit die Möglichkeit, das Organ in jeder Phase von der Spende bis zur Transplantation oder Entsorgung zu lokalisieren und zu identifizieren, einschließlich der Möglichkeitidentyfikacja oznacza zdolność do umiejscowienia i zidentyfikowania narządu na każdym etapie procesu, od dawstwa do przeszczepienia lub utylizacji narządu, w tym zdolność do
Eine Gammauntersuchung würde die Tumore lokalisierenPromieniowanie gamma wskaże nam guzy
Wir müssen alle möglichen Werkzeuge kombinieren und neue Werkzeuge finden, um Ressourcen für Investitionen in die Eisenbahn zu lokalisieren, einschließlich moderner Verkehrsleitsysteme und Buchungssysteme für den Fahrscheinverkauf wie für den Lufttransport, und auch um Osteuropa besser mit Westeuropa zu verbinden, was ein weiteres großes Problem darstellt.Musimy połączyć wszystkie możliwe narzędzia i wypracować nowe, pozwalające nam na pozyskanie zasobów na inwestycje w kolej, w tym w nowoczesne systemy zarządzania ruchem, systemy rezerwacji biletów umożliwiające ich zakup na tych samych zasadach, jakie obowiązują w transporcie lotniczym oraz lepsze połączenie Europy Wschodniej z Europą Zachodnią, co stanowi kolejny ważny problem.
Um eine Unregelmäßigkeit des Rollmaterials erkennen und lokalisieren, diese melden und die Bedingungen für die Wiederaufnahme des Betriebs festlegen sowie- in bestimmten Fällen- Maßnahmen ergreifen zu können, muss er Folgendes kennenAby wykryć i zlokalizować nieprawidłowości występujące w taborze, zgłosić je i ustalić, co jest potrzebne do ich naprawy, a także, w pewnych przypadkach, podjąć działania, maszynista musi być obeznany
Bei allen Patienten mit einem Tumor in der Nähe einer wichtigen neurologischen Funktion sollten entweder prä-oder intraoperativ Maßnahmen ergriffen werden, um diese Funktion im Hinblick auf den Tumor zu lokalisieren und sichere Resektionsabstände zu wahrenU wszystkich pacjentów z guzem w pobliżu ośrodków ważnych czynności neurologicznych należy stosować metody przedoperacyjne lub okołooperacyjne w celu zlokalizowania takiego miejsca względem guza, w celu zachowania bezpiecznej odległości
Um das System zu verbessern und Seuchenausbrüche genauer lokalisieren zu können, ist die Angabe von Längen-und Breitengraden vorzusehenW celu poprawy systemu konieczne jest umożliwienie dokładniejszej lokalizacji ognisk poprzez odniesienie się do długości i szerokości geograficznych
Wir fordern auch die Implementierung technologischer Sicherheitsmaßnahmen: Gewichtskontrollen in Häfen, verbesserte Befestigungsvorrichtungen und Stapelstrategien und angemessene Markierungen, um die Container bei Verlust zu lokalisieren, wobei die Ortung eine der vom Galileo-Projekt potenziell ermöglichten Dienstleistungen ist.Domagamy się również wprowadzenia w życie technicznych środków bezpieczeństwa: kontroli masy w portach, udoskonalonego sprzętu do mocowania i lepszych metod ustawiania kontenerów oraz odpowiednich oznaczeń, które pozwolą na zlokalizowanie kontenerów w razie ich utraty, przy czym identyfikowalność jest jedną z usług, które może potencjalnie zapewnić projekt Galileo.
Ich würde daher gerne Ihren Standpunkt zu der Idee hören, ob dies etwas ist, auf das Sie hin arbeiten möchten - was mich betrifft, wir könnten eine solche Behörde leicht in Malta oder Frankreich lokalisieren, falls das dem Prozess helfen würde.Dlatego też chciałabym usłyszeć panów zdanie na temat tej koncepcji, dowiedzieć się, nad czym chcielibyście pracować, Ze swej strony mogę powiedzieć, że możemy bez trudu znaleźć miejsce dla takiej agencji na Malcie albo we Francji, jeśli pomogłoby to w realizacji przedsięwzięcia.
Lokalisieren Sie die Injektionsstelle, reinigen Sie diese mit einem Alkoholtupfer und desinfizieren nach Anweisung Ihres ArztesOkreślić miejsce wstrzyknięcia, oczyścić skórę za pomocą gazika nasączonego alkoholem i przygotować miejsce wkłucia zgodnie z zasadami antyseptyki, zgodnie z zaleceniem lekarza
Die Implantate lassen sich mittels Ultraschall lokalisierenPołożenie implantu można określić w badaniu USG
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy lokalisieren.Znalezione w 0,313 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.