Tłumaczenia na język polski:

  • lokalizować   
  • sytuować   
  • umiejscawiać   
  • umiejscowić   
  • zlokalizować   

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "lokalisieren", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Mit der Richtlinie ‧/‧/EWG wurde im Einzelnen festgelegt, welche Maßnahmen die Mitgliedstaaten treffen müssen, um den Schadorganismus zu lokalisieren und das Ausmaß seiner Verbreitung zu ermitteln, sein Auftreten und seine Verschleppung zu verhindern und ihn, soweit er tatsächlich festgestellt wird, im Interesse der Tilgung wirksam zu bekämpfen und seine Ausbreitung zu verhüten
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/EWG ustaliła szczegółowe środki, które mają zostać podjęte w państwach członkowskich dla zlokalizowania organizmu i ustalenia jego zasięgu występowania; zapobieżenia jego wystąpieniu i rozprzestrzenianiu się; oraz, w przypadku jego wykrycia, w celu zapobieżenia jego rozprzestrzenianiu się i zwalczania mającego na celu jego zniszczenie
de Wir müssen alle möglichen Werkzeuge kombinieren und neue Werkzeuge finden, um Ressourcen für Investitionen in die Eisenbahn zu lokalisieren, einschließlich moderner Verkehrsleitsysteme und Buchungssysteme für den Fahrscheinverkauf wie für den Lufttransport, und auch um Osteuropa besser mit Westeuropa zu verbinden, was ein weiteres großes Problem darstellt.
pl Musimy połączyć wszystkie możliwe narzędzia i wypracować nowe, pozwalające nam na pozyskanie zasobów na inwestycje w kolej, w tym w nowoczesne systemy zarządzania ruchem, systemy rezerwacji biletów umożliwiające ich zakup na tych samych zasadach, jakie obowiązują w transporcie lotniczym oraz lepsze połączenie Europy Wschodniej z Europą Zachodnią, co stanowi kolejny ważny problem.
de Alle benötigten Systemdateien sind Teil der & kde;-Standard-Systemdateien (kdelibs). Das & kde;-Basispaket (kdebase) muss ebenfalls installiert sein, um das Programm zu lokalisieren (z.B. Datum und Uhrzeitformat. & korganizer; selbst ist im kdepim-Paket. Alle diese Pakete befinden sich auf der kde;-Internetseite
pl Wszystkie wymagane biblioteki są częścią standardowych bibliotek & kde; (kdelibs). Podstawowy pakiet & kde; (kdebase) musi być także zainstalowany, aby móc zmieniać ustawienia lokalizacyjne, takie jak format daty i czasu. Sam & korganizer; znajduje się w pakiecie kdepim. Wszystkie pakiety można znaleźć na stronie domowej & kde
de Wir sollten die Störung lokalisieren
pl Naprawdę myślę, że powinniśmy spróbować natychmiast to zlokalizować
de Die Seiten sind absichtlich kompliziert gestaltet, damit die Unternehmen mithilfe spezieller Werkzeuge und Programme auswerten können, welche Interessen die Nutzer haben, um ihnen dann Produkte zu verkaufen, oder damit die Sicherheitsbehörden die Nutzer später aus anderen Gründen lokalisieren können.
pl Strony internetowe są tak zaprojektowane, aby były skomplikowane, by spółki stosując specjalne narzędzia i oprogramowanie mogły następnie odkryć zainteresowania użytkowników i sprzedać im produkty lub aby organy bezpieczeństwa mogły następnie zlokalizować użytkowników dla innych celów.
de Darüber hinaus stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die landwirtschaftlichen Parzellen zuverlässig identifiziert werden und verlangen unter anderem, dass die Sammelanträge Angaben enthalten oder ihnen Unterlagen beigefügt sind, die von der zuständigen Behörde näher festgelegt werden und mit deren Hilfe sich die einzelnen landwirtschaftlichen Parzellen lokalisieren und vermessen lassen
pl Państwa członkowskie zapewniają ponadto wiarygodny sposób identyfikacji działek rolnych, a w szczególności wymagają złożenia pojedynczego wniosku zawierającego szczegółowe dane lub wraz z określonymi przez właściwe organy dokumentami, umożliwiającymi lokalizację oraz pomiar każdej działki rolnej
de Rückverfolgbarkeit die Möglichkeit, das Organ in jeder Phase von der Spende bis zur Transplantation oder Entsorgung zu lokalisieren und zu identifizieren, einschließlich der Möglichkeit
pl identyfikacja oznacza zdolność do umiejscowienia i zidentyfikowania narządu na każdym etapie procesu, od dawstwa do przeszczepienia lub utylizacji narządu, w tym zdolność do
de Wenn diesen das Reisen in andere Staaten erleichtert wird, wird es viel schwieriger werden, die Echtheit ihres Status zu überprüfen und noch schwieriger sie zu lokalisieren, wenn man herausfindet, dass ihr Status nicht echt ist.
pl Jeśli takim osobom ułatwimy swobodne przemieszczanie się do innych państw, trudno będzie sprawdzić ich prawdziwy status, a jeszcze trudniej je zlokalizować, jeżeli ich status okaże się nieprawdziwy.
de Frühzeitiges Erkennen und Lokalisieren von technischen und betrieblichen Störungen sowie außergewöhnlichen Ereignissen und gegebenenfalls Überprüfen von Wagen auf Schäden und Mängel, Schützen des Zuges und Herbeirufen von Hilfe
pl Rozpoznawanie i identyfikowanie usterek technicznych i eksploatacyjnych i wydarzeń nadzwyczajnych w odpowiednim czasie oraz, w razie potrzeby, sprawdzanie wagonów osobowych i towarowych w celu wykrycia uszkodzeń i defektów, zabezpieczenie pociągu i wzywanie pomocy
de Um Unregelmäßigkeiten an Fahrzeugen zu erkennen und zu lokalisieren, diese zu melden und festzulegen, welche Reparaturarbeiten erforderlich sind, sowie in bestimmten Fällen selbst Maßnahmen zu ergreifen, muss der Triebfahrzeugführer Folgendes kennen
pl Aby wykryć i zlokalizować nieprawidłowości występujące w taborze, zgłosić je i ustalić, co jest potrzebne do ich naprawy, a także, w określonych przypadkach, podjąć działania, maszynista musi być obeznany z
de Die Implantate lassen sich mittels Ultraschall lokalisieren
pl Położenie implantu można określić w badaniu USG
de Darüber hinaus stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die landwirtschaftlichen Parzellen zuverlässig identifiziert werden. Zu diesem Zweck verlangen sie unter anderem, dass die Sammelanträge Angaben enthalten oder ihnen Unterlagen beigefügt sind, die von der zuständigen Behörde näher festgelegt werden und mit deren Hilfe sich die einzelnen landwirtschaftlichen Parzellen lokalisieren und vermessen lassen
pl Ponadto Państwa Członkowskie zapewnią wiarygodny sposób identyfikacji działek rolnych, a w szczególności będą wymagały złożenia pojedynczego szczegółowego wniosku lub dostarczenia dokumentów określonych przez właściwe władze, które umożliwią zlokalizowanie oraz zmierzenie każdej działki rolnej
de Was wir wissen ist: weniger Prioritäten setzen, Engpässe lokalisieren, die Wirtschaftspolitik enger koordinieren.
pl Wiemy jedynie, że potrzebujemy mniejszej liczby priorytetów, lokalizowania wąskich gardeł i większej koordynacji polityki gospodarczej.
de Um das System zu verbessern und Seuchenausbrüche genauer lokalisieren zu können, ist die Angabe von Längen-und Breitengraden vorzusehen
pl W celu poprawy systemu konieczne jest umożliwienie dokładniejszej lokalizacji ognisk poprzez odniesienie się do długości i szerokości geograficznych
de Lokalisierung des Geschäftes oder, wenn sich das Geschäft nicht lokalisieren lässt, Angabe des Firmensitzes des Vertragspartners im Bestimmungsland
pl miejsce transakcji lub w przypadku braku tej informacji- nazwa siedziby zarządu Umawiającej się Strony w kraju przeznaczenia
de Ich würde daher gerne Ihren Standpunkt zu der Idee hören, ob dies etwas ist, auf das Sie hin arbeiten möchten - was mich betrifft, wir könnten eine solche Behörde leicht in Malta oder Frankreich lokalisieren, falls das dem Prozess helfen würde.
pl Dlatego też chciałabym usłyszeć panów zdanie na temat tej koncepcji, dowiedzieć się, nad czym chcielibyście pracować, Ze swej strony mogę powiedzieć, że możemy bez trudu znaleźć miejsce dla takiej agencji na Malcie albo we Francji, jeśli pomogłoby to w realizacji przedsięwzięcia.
de Gleichzeitig ist es wichtig, die tatsächlichen Ausgaben mit denen im Haushaltsplan für das Jahr 2011 veranschlagten detailliert zu vergleichen und die Gründe für wesentliche Abweichungen genau zu lokalisieren.
pl Równocześnie należy szczegółowo porównać rzeczywiste wydatki z wydatkami przewidzianymi w budżecie na rok 2011 i dokładnie ustalić przyczyny znacznych odchyleń.
de Dies geht auch aus der Definition in Artikel ‧ des Vorschlags hervor, wonach Rückverfolgbarkeit die Möglichkeit einer zuständigen Behörde [ist], das Organ in jeder Phase von der Spende bis zur Transplantation oder Entsorgung zu lokalisieren und zu identifizieren; diese ist unter in dieser Richtlinie spezifizierten Bedingungen ermächtigt, den Spender und die Beschaffungsorganisation zu identifizieren, die Empfänger in den Transplantationszentren zu identifizieren, alle sachdienlichen nicht personenbezogenen Informationen über Produkte und Materialien, mit denen das Organ in Berührung kommt, zu lokalisieren und zu identifizieren
pl Informację na ten temat zawiera podana we wniosku, w art. ‧, definicja identyfikowalności (traceability): zdolność właściwych organów do umiejscowienia i zidentyfikowania narządu na każdym etapie procesu, od aktu dawstwa do przeszczepienia lub utylizacji narządu; organy te w okolicznościach określonych niniejszą dyrektywą mają prawo do identyfikacji dawcy i instytucji pobierającej narządy, identyfikacji biorcy (biorców) w ośrodku transplantacyjnym (ośrodkach transplantacyjnych), umiejscowienia i identyfikacji wszystkich istotnych informacji, innych niż dane osobowe, odnoszących się do produktów i materiałów mających kontakt z narządem
de Mit der Richtlinie ‧/‧/EG des Rates wurde im Einzelnen festgelegt, welche Maßnahmen die Mitgliedstaaten treffen müssen, um den Schadorganismus zu lokalisieren und das Ausmaß seiner Verbreitung zu ermitteln, sein Auftreten und seine Verschleppung zu verhindern und ihn, soweit er tatsächlich festgestellt wird, im Interesse der Tilgung zu bekämpfen und seine Ausbreitung zu verhüten
pl Dyrektywa ‧/‧/WE ustanowiła szczegółowe środki do podjęcia przez państwa członkowskie przeciwko organizmowi dla jego zlokalizowania i określenia zasięgu jego występowania; niedopuszczenia do jej wystąpienia i rozprzestrzeniania się oraz – w przypadku stwierdzenia obecności tego organizmu – zabezpieczenia przed jego rozprzestrzenianiem się i jego zniszczenia przez usunięcie roślin z korzeniami
de Ich persönlich billige den Text der Kommission, der die Schaffung eines integrierten Informationsmanagementsystems vorsieht, um sämtliche Schiffe auf See und deren Ladungen zu identifizieren, zu überwachen, zu lokalisieren und zu melden.
pl Przewiduje się w nim stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania informacjami, służącego rozpoznawaniu, monitorowaniu, lokalizowaniu i zgłaszaniu wszystkich statków na morzu i ich ładunków.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy lokalisieren.Znalezione w 0,837 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.