Tłumaczenia na język polski:

  • w zeszłym roku   
    (Adverb  )

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

in den letzten Jahren
w ostatnich latach

Przykładowe zdania z "letztes Jahr", pamięć tłumaczeniowa

add example
de In den letzten Jahren sind die Treibhausgasemissionen um 160 % gestiegen.
pl W ostatnich latach zaobserwowaliśmy 160% wzrost emisji gazów cieplarnianych.
de die Referenz- und Abzinsungssätze werden im Verlauf des Jahres angepasst, wenn sie um mehr als ‧ % vom Durchschnittswert der in den letzten drei Monaten festgestellten Richtsätze abweichen
pl stopy referencyjne i dyskontowe ponownie podlegają dostosowaniu w trakcie roku, jeśli różnią się o więcej niż ‧ % od średniej stóp indykatywnych odnotowanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy, za które dostępne są dane
de durch eine Erklärung über die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl und die Zahl der Führungskräfte des Dienstleistungserbringers oder des Bauunternehmers in den letzten drei Jahren
pl oświadczenia o średniej rocznej liczbie zatrudnionych oraz liczbie osób zajmujących stanowiska kierownicze u usługodawcy lub przedsiębiorcy budowlanego w ciągu ostatnich trzech lat
de Der Anteil einheimischer Interpreten ist in den letzten Jahren in den meisten Vertragsparteien des EWR-Abkommens erheblich gestiegen
pl Udział lokalnych artystów w sprzedaży nagrań znacząco wzrósł w ostatnich latach w większości krajów będących stronami porozumienia EOG
de Zweitens hat der G20-Gipfel ein äußerst starkes Signal gesendet - eindeutig das stärkste in den letzten 60 Jahren - dass die Welt bei Wirtschaftsentscheidungen in Angelegenheiten mit globalen Folgen zum Multilateralismus zurückkehrt.
pl Po drugie, szczyt G20 wysłał bardzo czytelny sygnał - chyba najsilniejszy od sześćdziesięciu lat - że świat powraca do wielostronności w podejmowaniu decyzji gospodarczych w sprawach o znaczeniu globalnym.
de Leider ist der Reformeifer der Kommission, von dem man im letzten Jahr wieder einen kleinen Funken erahnen konnte, bereits wieder erloschen.
pl Niestety ponownie zgasł zapał Komisji do przeprowadzenia reform, którego maleńki przebłysk mogliśmy po raz kolejny wykryć w minionym roku.
de In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sind die Sandinisten an der Aufrechterhaltung einer bewaffneten Diktatur gescheitert und mussten auf internationalen Druck demokratische Spielregeln akzeptieren.
pl W latach 80. sandynistom nie udało się jednak utrzymanie zbrojnej dyktatury i, zmuszeni przez opinię międzynarodową, musieli zaakceptować demokratyczne reguły gry.
de In der Herbstprognose ‧ der Kommissionsdienststellen wird das gesamtstaatliche Defizit für das Jahr ‧ auf ‧,‧ % des BIP geschätzt, womit es unter dem in der letzten Aktualisierung des Konvergenzprogramms gesetzten Ziel von ‧,‧ % des BIP läge
pl W odniesieniu do ‧ r. w prognozie służb Komisji z jesieni ‧ r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) oszacowano na ‧,‧ % PKB, podczas gdy w poprzedniej zaktualizowanej wersji programu konwergencji zakładano, że osiągnie on ‧,‧ % PKB
de Andererseits würde ein Verzicht auf Maßnahmen bedeuten, dass der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft nicht mehr adäquat vor den gedumpten Einfuhren geschützt würde, so dass er seine in den letzten Jahren wieder erzielte geringe Rentabilität höchstwahrscheinlich einbüßen würde, womit wiederum eine schwerwiegende Verschlechterung seiner Lage eintreten würde
pl Z drugiej strony, przemysł wspólnotowy pozostawiony bez odpowiedniej ochrony przed przywozem po cenach dumpingowych prawdopodobnie utraci swoją niedawno odzyskaną słabą rentowność, a jego sytuacja ulegnie poważnemu pogorszeniu
de Der letzte Vertrag lief im Jahr ‧ aus
pl Ostatnie zamówienie wygasło wr
de In den letzten Jahren hat die Europäische Kommission insbesondere große Schritte hin zur Verbesserung der Kontrolle gemacht, besonders was die Budgethilfe und die Ausgaben in fragilen Staaten betrifft.
pl Komisja Europejska podjęła, zwłaszcza w ostatnich latach, ważne kroki na rzecz usprawnienia kontroli, szczególnie jeżeli chodzi o wsparcie budżetowe i wydatki w państwach niestabilnych.
de Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Auswirkungen für die Strafverfolgungsbehörden und für den europäischen Bürger bedacht werden müssen, bevor ein neuer Rechtsakt verabschiedet wird
pl Doświadczenie ostatnich lat uczy, że przed przyjmowaniem nowych aktów prawnych należy brać pod rozwagę wynikające z nich konsekwencje dla organów ścigania i obywateli Unii Europejskiej
de Die Entwicklung der Vergabe von Logistikdienstleistungen an Fremdfirmen auf dem deutschen Markt in den letzten acht Jahren deutet darauf hin, dass sowohl das Angebot als auch die Nachfrage in den kommenden Jahren um ‧ bis ‧ % steigen könnten
pl Rozwój podzlecania usług logistycznych na rynku niemieckim w ostatnich ośmiu latach wskazuje, że w najbliższych latach zarówno podaż, jak i popyt mogłyby wzrosnąć od ‧ do ‧ % rocznie
de Ein absolut schrumpfender Markt ist ein Markt, auf dem die mittlere Jahreszuwachsrate des sichtbaren Verbrauchs in den letzten fünf Jahren negativ ist
pl Rynkiem zdecydowanie schyłkowym jest rynek, na którym średnia stopa rocznego wzrostu widocznej konsumpcji w ostatnich pięciu latach jest ujemna
de Letztes Jahr musste Estland den Haushaltsplan dreimal kürzen und die Ausgaben im öffentlichen Sektor senken; weitere Kürzungen werden die bereits ernsthafte soziale Lage verschlimmern.
pl Estonia musiała w ubiegłym roku trzy razy zmniejszać budżet i ograniczać wydatki sektora publicznego, a dalsze cięcia jeszcze bardziej pogorszą i tak już poważną sytuację społeczną.
de Nach dem jetzigen Stand und trotz der drastischen Maßnahmen, die in den letzten Jahren ergriffen wurden, könnte Roter Thun innerhalb von drei Jahren schlicht und einfach aussterben.
pl Przy obecnym tempie i pomimo drastycznych wysiłków podejmowanych w ostatnich latach, tuńczyk błękitnopłetwy może po prostu zniknąć w ciągu trzech lat.
de bereits ein Zollkontingent für dieselben Erzeugnisse mit demselben Ursprung jeweils in den letzten zwei Jahren für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten eröffnet und nicht vor dem letzten Arbeitstag des siebten Monats des Zollkontingentszeitraums ausgeschöpft wurde und
pl kontyngent taryfowy otwarty dla takich samych produktów i tego samego pochodzenia w każdym z dwóch ostatnich lat na okres co najmniej ‧ miesięcy, nie został wykorzystany w ciągu tych dwóch lat przed ostatnim dniem roboczym siódmego miesiąca okresu, na który został przyznany, i
de (RO) In den letzten zwei Jahren waren wir mit der schwersten weltweiten Wirtschaftskrise konfrontiert.
pl (RO) Od dwóch lat stoimy w obliczu najpoważniejszego kryzysu gospodarczego.
de Nun, in den letzten Jahren hat es bedeutet, dass der Anteil der Kleinstunternehmen, die das erste Jahr ihrer Tätigkeit überlebten, um 60 % schwankte.
pl Otóż powoduje, że przez ostatnich kilka lat wskaźnik przeżycia pierwszego roku działania mikroprzedsiębiorstw oscylował wokół 60 %.
de Gemäß Punkt ‧.‧ der multisektoralen Rahmenregelung gilt eine strukturelle Überkapazität dann als gegeben, wenn der Kapazitätsnutzungsgrad des jeweiligen (Teil-)Sektors im Durchschnitt der letzten fünf Jahre mehr als ‧ Prozentpunkte unter dem der gesamten verarbeitenden Industrie liegt
pl Zgodnie z punktem ‧.‧ ram wielosektorowych sytuacja naddatku możliwości strukturalnych nastąpi wtedy, kiedy w ciągu przeciętnie ostatnich pięciu lat wykorzystanie możliwości danego sektora lub podsektora jest o więcej niż dwa punkty procentowe niższe od wskaźnika wytwarzania jako całości
de Wir haben die Maßnahmen unterstützt, die die französische Präsidentschaft in diesem Zusammenhang ergriffen hat, einschließlich der Demarche vom 3. Dezember letzten Jahres.
pl Popieraliśmy działania przedsięwzięte w tej kwestii przez prezydencję francuską, łącznie z démarche przedstawionym 3 grudnia zeszłego roku.
de In der Tat waren die letzten fünf Jahre die Jahre der Konsolidierung des erweiterten Europas.
pl W istocie, ostatnie pięć lat było okresem konsolidacji rozszerzonej Europy.
de Montenegro hat in der Vergangenheit und in den letzten Jahren viel erreicht, aber es gibt noch einige Bereiche, die Anlass zur Sorge geben.
pl Czarnogóra dużo osiągnęła w przeszłości, ale nadal istnieje całkiem sporo obszarów budzących zaniepokojenie.
de (PL) Herr Präsident, Herr Rodríguez Zapatero, Ihr Land hat den Ratsvorsitz in einer besonders schwierigen Zeit übernommen, in der - wie ich hoffe - letzten Phase der schlimmsten Wirtschaftskrise, die unseren Kontinent seit 80 Jahren heimgesucht hat.
pl (PL) Panie przewodniczący, panie premierze! Pański kraj obejmuje prezydencję w niezwykle trudnym okresie - w końcowej, mam nadzieję, fazie najgłębszego kryzysu gospodarczego, jaki dotknął nasz kontynent od osiemdziesięciu lat.
de Wir bedauern außerordentlich, was geschehen ist, denn das, was wir in Mauretanien als Zeugen erlebt haben, war wirklich Ausdruck des Willens eines ganzen Volkes, eines Willens, der das ganze letzte Jahr über deutlich wurde - und das, was jetzt geschehen ist, ist eine echte Tragödie.
pl Ubolewamy nad tymi wydarzeniami, gdyż to, czego świadkiem byliśmy w Mauretanii, można nazwać żywym pragnieniem demokracji, pragnieniem nieustannie wyrażanym przez cały ubiegły rok, a to, co teraz się stało, jest tragedią.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84852 zdań frazy letztes Jahr.Znalezione w 14,804 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.