Tłumaczenia na język polski:

  • w zeszłym roku   
    (Adverb  )
  • ubiegłego roku   
  • w ubiegłym roku   
  • zeszłego roku   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

in den letzten Jahren
w ostatnich latach

Przykładowe zdania z "letztes Jahr", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Das Handelsaufkommen der Kohäsionsländer mit dem Rest der EU hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt
pl Wymiana handlowa państw spójności z resztą Unii Europejskiej wzrosła więcej niż dwukrotnie podczas ostatniego dziesięciolecia
de in der Erwägung, dass in den letzten drei Jahren eine erhebliche Zunahme der Zahl erfolgreicher Piratenangriffe und anschließender Geiselnahmen und Beschlagnahmen von Schiffen zu verzeichnen war (‧ im Jahr ‧, ‧ im Jahr ‧, ‧ im Jahr ‧ und bisher ‧ im Jahr
pl mając na uwadze, że w ciągu ostatnich trzech lat nastąpił znaczny wzrost liczby udanych ataków piratów (‧ wr., ‧ wr., ‧ wr. i do tej pory ‧ wr.) oraz następującego potem brania zakładników i zajmowania statków
de Im letzten Jahr gab es eine französische Initiative, und wir müssen diesen Prozess in Gang halten und sein volles Potenzial entwickeln.
pl W ubiegłym roku miała miejsce inicjatywa francuska i musimy utrzymać ten proces w ruchu oraz rozwijać jego pełny potencjał.
de Das reale BIP-Wachstum Italiens liegt seit den ‧er Jahren unter dem Durchschnitt des Euroraums, und das Potenzialwachstum ging im Laufe der letztenJahre von über ‧ % in den frühen ‧er Jahren auf schätzungsweise ‧,‧ % zurück
pl Od lat dziewięćdziesiątych wzrost realnego PKB we Włoszech utrzymuje się poniżej średniej dla strefy euro, a potencjalny wzrost, szacowany jeszcze na początku ubiegłej dekady na powyżej ‧ %, na przestrzeni ostatnich ‧ lat spadł do poziomu ok. ‧,‧ %
de Infolge der technologischen Entwicklung auf diesem Gebiet und der immer stärkeren Internalisierung der externen Effekte der Umweltbelastung (beispielsweise infolge der Richtlinie ‧/‧/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom ‧. Januar ‧ über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, der Vorschriften zur Verbesserung der Luftqualität und des Emissionshandelssystems) hat sich in den letzten Jahren jedoch gezeigt, dass sich die Kostenschere langsam schließt, so dass der Bedarf an Beihilfen abnimmt
pl Jednak, dzięki rozwojowi technologii w obszarze energii ze źródeł odnawialnych i stopniowo rosnącej internalizacji skutków zewnętrznych związanych z ochroną środowiska (wynikających na przykład z dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ stycznia ‧ dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, prawodawstwa dotyczącego jakości powietrza oraz programu handlu uprawnieniami do emisji) różnica pod względem kosztów produkcji w ostatnich latach maleje, w związku z czym coraz mniejsza jest również konieczność pomocy
de in der Erwägung, dass in den letzten Jahren Tausende von Birmesen vor der Repression und dem allenthalben herrschenden Hunger aus ihrem Heimatland geflohen sind und ihr Leben riskiert haben, um nach Thailand und in andere südostasiatische Länder zu gelangen; in der Erwägung, dass Thailand zunehmend zum Transitland für birmanische Flüchtlinge wird
pl mając na uwadze, że w ostatnich latach tysiące Birmańczyków uciekło ze swojej ojczyzny z powodu represji, powszechnego głodu i z narażeniem życia wyjechało do Tajlandii oraz innych państw w Azji Południowo-Wschodniej; mając na uwadze, że coraz częściej Tajlandia stanowi dla uchodźców z Birmy państwo tranzytowe
de Jetzt weiß ich, dass die Kobolde in der Partei UKIP, die das Parlament letztes Jahr nach dem ersten Referendum heimsuchten, verschwunden sind.
pl Teraz widzę, że krasnale z UKIP, którzy w zeszłym roku przybyli na posiedzenie Izby mające miejsce po poprzednim referendum, dziś zniknęli.
de Wir haben doch alle in den letzten zwei Jahren gelernt, dass wir viel mehr haben als nur ein Klimaproblem.
pl Czy przez ostatnie dwa lata nie przekonaliśmy się wszyscy, że mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko problemem zmian klimatycznych?
de In den letzten Jahren kam es zu einigen sehr beunruhigenden Korruptionsfällen und im Besonderen zu Gewalt und Schikanen, die sich auf die Opposition während der Wahlen konzentrierte.
pl Przez ostatnie kilka lat pojawiały się bardzo niepokojące przypadki korupcji, zwłaszcza przemocy i szykan skierowanych w opozycję w trakcie wyborów.
de Ich bin sehr erfreut, dass unsere heutigen Beziehungen nicht mehr nur wirtschaftlicher Art sind und sich beispielsweise der Kulturaustausch zwischen uns in den letzten Jahren erheblich intensiviert hat.
pl Cieszę się bardzo, że łączy nas coś więcej niż tylko więzy gospodarcze i że przykładowo wymiana kulturalna pomiędzy nami w ostatnich latach ogromnie się zwiększyła.
de Frau Präsidentin! Ich denke wir alle begrüßen Indiens Wachstum im Verlauf der letzten zehn Jahre und vor allem nach dem Überbordwerfen einiger der verfehlten marxistischen und sozialistischen Politiken, die der Vergangenheit angehören.
pl Pani Przewodnicząca! Myślę, że wszyscy z zadowoleniem spoglądamy na wzrost, jaki miał miejsce w Indiach mniej więcej w ostatnim dziesięcioleciu, a w szczególności od czasu odrzucenia przez ten kraj niektórych skompromitowanych marksistowskich i socjalistycznych polityk minionych lat.
de Zu erhebende Variablen für Einzelpersonen, die bereits mindestens einmal einen Computer genutzt haben, aber in den letzten drei Jahren keinen Kurs (von mindestens drei Stunden) über irgendeinen Aspekt der Computernutzung absolviert haben, und die als Begründung dafür, keinen Kurs absolviert zu haben weder ausreichende Computerkenntnisse, seltene Computernutzung noch Kenntniserwerb über Selbststudium oder Unterstützung von anderen Personen angegeben haben
pl Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób indywidualnych, które kiedykolwiek korzystały z komputera, ale w ciągu ostatnich trzech lat nie uczestniczyły w żadnym kursie (co najmniej trzygodzinnym) na dowolny temat w zakresie obsługi komputera, i które nie wymieniły jako powodu wystarczających umiejętności obsługi komputera, rzadkiego korzystania z komputera lub nauki we własnym zakresie i korzystania z pomocy innych osób
de In den letzten Jahren musste festgestellt werden, dass Anzahl und Intensität von Naturkatastrophen weltweit erheblich zugenommen haben, was insbesondere auf die Auswirkungen des Klimawandels zurückzuführen ist.
pl Liczba klęsk żywiołowych mających miejsce przede wszystkim wskutek zmian klimatu na naszej planecie znacznie wzrosła, nasilił się też ich charakter.
de Es gibt eine Vielzahl positiver Beispiele dafür, wie sie in den letzten Jahren von der Europäischen Union unter Leitung von Herrn Solana betrieben worden ist.
pl Można mnożyć pozytywne przykłady tego, jak Unia Europejska, pod przywództwem pana Solany, radziła sobie z tym przez ostatnie lata.
de Der Ausschuss weist auf die zahlreichen Bewertungen, Dokumente und politischen Vorschläge hin, die in den letzten Jahren in Bezug auf den pharmazeutischen Sektor erarbeitet wurden, und äußert seine Besorgnis darüber, wie im Gefolge der Empfehlungen der G‧-Arzneimittelgruppe, der Mitteilung und den vom Rat eingegangenen Verpflichtungen raschere Fortschritte erwirkt werden können
pl EKES pragnie zwrócić uwagę na recenzje, dokumenty i propozycje polityki dotyczące sektora farmaceutycznego na przestrzeni ostatnich kilku lat, i jest zainteresowany tym, jak osiągnąć większy postęp w wyniku zaleceń grupy G‧, komunikatu oraz zobowiązań Rady Ministrów
de Jedoch muss ein Mitgliedstaat, der die Durchführung von behördlichen Ermittlungen auf der Grundlage von Artikel ‧ verweigert, hinsichtlich der in Unterabsatz ‧ genannten Ersuchen, die von der ersuchenden Behörde vorgelegt und von der ersuchten Behörde gemäß einer nach dem in Artikel ‧ Absatz ‧ genannten Verfahren anzunehmenden Erklärung zu bewährten Verfahren bezüglich des Ineinandergreifens dieses Unterabsatzes mit Artikel ‧ Absatz ‧ geprüft wurden, der ersuchenden Behörde die Daten und Beträge aller in den letzten zwei Jahren vom Steuerpflichtigen im Mitgliedstaat der ersuchenden Behörde getätigten Lieferungen angeben
pl Niemniej jednak, w odniesieniu do wniosków, o których mowa w akapicie drugim, złożonych przez organ wnioskujący i ocenionych przez organ współpracujący zgodnie z oświadczeniem na temat najlepszych praktyk dotyczącym związku niniejszego ustępu z art. ‧ ust. ‧, przyjmowanym zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, państwo członkowskie, które odmówi przeprowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie art. ‧, przekazuje organowi wnioskującemu daty i wartości wszelkich stosownych dostaw i świadczenia usług zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat przez podatnika w państwie członkowskim organu wnioskującego
de Herr Präsident! Die Kommission beruft sich darauf, dass infolge der mit den Mitgliedstaaten abgestimmten Beschäftigungspolitiken in den letzten zwei Jahren 6,5 Millionen Arbeitsplätze entstanden sind.
pl (DE) Panie przewodniczący! Komisja odnosi się do faktu, że w wyniku polityki zatrudnienia uzgodnionej z państwami członkowskimi, w ostatnich dwóch latach powstało 6,5 mln miejsc pracy.
de Die Kommission hält daher die Einführung des in Artikel ‧ Paragraph ‧ des Programmgesetzes vom ‧. August ‧ vorgesehenen Satzes von ‧,‧ EUR je Tranche von ‧ Tonnen über ‧ Tonnen hinaus für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar, sofern die betreffenden Schiffe neu sind oder während mindestens der letzten fünf Jahre unter einer Drittlandsflagge registriert waren
pl Komisja uważa więc, że wprowadzenie stawki ‧,‧ EUR za każde ‧ ton w przedziale powyżej ‧ ton, jak przewiduje to art. ‧ ust. ‧ ustawy programowej z dnia ‧ sierpnia ‧ r., jest zgodne ze wspólnym rynkiem, pod warunkiem, że statki, o których mowa są nowe lub były zarejestrowane co najmniej przez pięć ostatnich lat pod banderą spoza Wspólnoty
de Das politische und institutionelle Umfeld der GFS hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt
pl Kontekst polityczny i instytucjonalny, w jakim JRC działa w ostatnich latach znacząco się rozwinął
de Mitglied der Kommission. - Herr Präsident! Die Kommission hat in den letzten Jahren bereits größere Aufmerksamkeit seitens der Europäischen Union für die Lage am Horn von Afrika gefordert.
pl komisarz. - Panie przewodniczący! W ciągu ostatnich lat Komisja już wzywała do poświęcenia przez Unię Europejską większej uwagi sytuacji w Rogu Afryki.
de Dabei wurde jedoch der in den letzten Monaten des Jahres ‧ und in den ersten Monaten des Jahres ‧ beobachtete außergewöhnliche Anstieg der Ausfuhrmengen in die EU-‧ von den traditionellen, bei der Berechnung der Höchstmengen zugrunde gelegten Mengen abgezogen
pl Należy jednakże odnotować, że nienormalna zwyżka w wielkości wywozu do UE‧ zaobserwowana w ciągu ostatnich kilku miesięcy roku ‧ i pierwszych miesięcy roku ‧ została odjęta od zwyczajowych wielkości przy ustalaniu pułapów
de (EN) Mit Freude habe ich die kürzlich veröffentlichten Zahlen der britischen Regierung zur Kenntnis genommen, aus denen hervorgeht, dass in meinem Wahlkreis, den East Midlands, neue von den örtlichen Behörden gemeldete Obdachlosenfälle im letzten Jahr um 25 % zurückgegangen sind.
pl Z radością powitałam statystyki opublikowane przez rząd Wielkiej Brytanii, z których wynikało, że w moim okręgu wyborczym, East Midlands, lokalne władze odnotowały w zeszłym roku 25-procentowy spadek nowych przypadków bezdomności.
de In den letzten fünf Jahren haben wir einen großen demokratischen Wandel in der Türkei erlebt.
pl W ostatnich pięciu latach byliśmy świadkami ogromnej demokratycznej transformacji w Turcji.
de äußert seine schwerwiegende Besorgnis über die zunehmende Zahl politischer Morde, die in den letzten Jahren auf den Philippinen verübt wurden; fordert die staatlichen Stellen der Philippinen nachdrücklich auf, die erforderlichen Ermittlungen rechtzeitig, gründlich und auf transparente Weise durchzuführen und die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen
pl wyraża głębokie zaniepokojenie wzrostem liczby zabójstw na tle politycznym, jakie miały miejsce w ostatnich latach na Filipinach oraz wzywa władze Filipin do przeprowadzenia niezbędnych śledztw w sposób sprawny, dokładny i przejrzysty oraz do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności
de (SV) Herr Präsident, in der turbulenten Zeit, die wir im Hinblick auf unsere öffentlichen Finanzen in den letzten Jahren erlebt haben, haben wir die Ursache des Problems aus den Augen verloren.
pl (SV) Panie Przewodniczący! W przeżywanym przez nas od kilku lat burzliwym okresie dla naszych finansów publicznych straciliśmy z oczu źródło problemu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84852 zdań frazy letztes Jahr.Znalezione w 10,061 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.