Tłumaczenia na język polski:

  • lepiej późno niż wcale   
    (Adverb  )
     
    sytuacja, w której robi się coś po właściwym czasie, z opóźnieniem, jest lepsza niż niezrobienie tej czynności wcale

Did you mean: Besser spät als nie

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

Besser spät als nie
Lepiej późno niż wcale

Przykładowe zdania z "besser spät als nie", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Wir meinen, er ist spät gekommen, aber besser spät als nie.
pl Uważamy, że trwało to zbyt długo, ale lepiej późno niż wcale.
de im Namen der UEN-Fraktion. - (PL) Frau Präsidentin! Das Sprichwort "Besser spät als nie" ist in vielen Ländern bekannt.
pl w imieniu grupy UEN. - Pani Przewodnicząca! Istnieje powiedzenie, znane pewnie w wielu krajach: "Lepiej późno niż wcale”.
de Das Dokument ist ausgewogen, und auch folgende Aussage würde zutreffen: Besser spät als nie.
pl Dokument jest wyważony, a niejeden mógłby o nim powiedzieć: lepiej późno, niż wcale.
de Besser spät als nie.
pl Lepiej późno niż wcale.
de Da es immer "besser spät als nie" ist, und da es äußerst wichtig ist, eine Tür zur Hoffnung offen zu halten, muss die Europäische Union die verspätete Resolution des Sicherheitsrates unterstützen.
pl Ponieważ zawsze "lepiej późno niż wcale” i ponieważ przywrócenie nadziei ma zasadnicze znaczenie, Unia Europejska musi poprzeć spóźnioną rezolucję Rady Bezpieczeństwa.
de Besser spät als nie
pl Lepiej późno niż wcale
de Es ist spät, aber, wie es im amerikanischen Film so schön heißt: "besser spät als nie".
pl To późno, chociaż jak mówi amerykański film, "lepiej późno niż później”.
de Der Rettungsplan war die erste Entscheidung und sie kam wahrscheinlich zu spät, aber besser spät als nie.
pl Plan ratunkowy był pierwszą podjętą decyzją, która najprawdopodobniej nastąpiła zbyt późno, ale lepiej późno niż wcale.
de Glücklicherweise habe sie nun damit begonnen, ihre Angelegenheiten in Ordnung zu bringen - besser spät als nie!
pl Na szczęście również one rozpoczęły teraz porządkowanie swoich spraw - lepiej późno niż wcale.
de Europa reagiert, wenn auch langsam. Aber besser spät als nie.
pl Europa, chociaż powoli, zaczęła reagować, ale lepiej późno niż wcale.
de Spät ist besser als nie, aber der nächste Angriff könnte ein Blutbad ungeheuren Ausmaßes werden, wenn Sie diese humanitäre Krise nicht zu einer Ihrer wichtigsten Prioritäten auf Ihrer Tagesordnung machen.
pl Chociaż lepiej późno, niż wcale, to kolejny atak może stać się krwawą łaźnią o niespotykanej skali, jeżeli nie uczyni Pani już teraz tego kryzysu humanitarnego jednym z najważniejszych priorytetów Pani programu.
de Wenn Sie zu spät sind... zeigen Sie lhr Gesicht hier besser nie wieder
pl Jeśli się spóźnisz, nigdy więcej się tu nie pokazuj
de Diesbezüglich wird unter anderem vorgetragen, dass im konkreten Fall eine Dumpingsituation nie gegeben gewesen sei, da der Herstellungspreis unter dem entrichteten Ausfuhrpreis gelegen und dasselbe Produkt später von einer deutschen Firma für einen niedrigeren als den ursprünglichen chinesischen Ausfuhrpreis angeboten worden sei
pl W tym zakresie należy w szczególności podkreślić, że w niniejszej sprawie nie występował dumping, zważywszy, że ceny produkcji była niższa niż zapłacona cena eksportowa i że ten sam produkt był następnie oferowany przez spółkę niemiecką po cenie niższej niż początkowa chińska cena eksportowa
de Ich hatte später nie solche Freunde wie damals, als ich zwölf war
pl Nigdy później nie miałem takich przyjaciół, jak w wieku ‧ lat
de BEGRÜSST die Mitteilung der Kommission Erwachsenenbildung: Man lernt nie aus vom Oktober ‧ sowie den Aktionsplan der Kommission Erwachsenenbildung: Zum Lernen ist es nie zu spät vom September ‧; in beiden wird die Bedeutung der Erwachsenenbildung als wichtige Komponente des lebenslangen Lernens hervorgehoben und die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, Zugangsschranken zu beseitigen, die allgemeine Qualität und Effizienz der Erwachsenenbildung zu steigern, die Anerkennung und Validierung zu beschleunigen und ausreichende Investitionen in diesem Bereich sowie dessen Überwachung sicherzustellen
pl Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE komunikat Komisji pt.: Nigdy nie jest za późno na naukę z października ‧ roku oraz plan działań Komisji pt.: Na naukę zawsze jest odpowiednia pora z września ‧ roku, w których to dokumentach podkreśla się, jak duże znaczenie ma uczenie się dorosłych stanowiące główny element uczenia się przez całe życie, oraz wzywa się państwa członkowskie do usuwania barier uniemożliwiających uczestnictwo w tym procesie, do ogólnej poprawy jakości i zwiększania efektywności uczenia się dorosłych, do przyspieszania procesów walidacji i uznawania, a także do zapewnienia wystarczających inwestycji w tę dziedzinę i do jej monitorowania
de Wenn Sie die Einnahme von Cholestagel vergessen haben Sie können Ihre Dosis mit einer späteren Mahlzeit einnehmen, aber nehmen Sie nie mehr als die Gesamtzahl der Tabletten ein, die Ihnen Ihr Arzt pro Tag verordnet hat
pl Pominięcie zastosowania leku Cholestagel Pominiętą dawkę można przyjąć z kolejnym posiłkiem, ale nigdy nie należy przekraczać całkowitej liczby tabletek przepisanej przez lekarza na dobę
de Auch wenn ich sagen würde, es ist nie zu spät, das Richtige zu tun, so wurde doch bei der Festlegung des territorialen Zusammenhalts als wichtiges politisches Ziel der Europäischen Union viel Zeit verloren.
pl Powiem, że nigdy nie jest za późno, by czynić to, co właściwe. Nie mniej zbyt dużo czasu stracono już, by uczynić ze spójności terytorialnej główny cel polityczny Unii Europejskiej.
de Die Initiatoren des Programms- Regeneration Partnership- glauben, dass eine Reihe weiterer positiver Entwicklungen auf diese baulichen Verbesserungen zurückzuführen sind: So habe sich der Gesundheitszustand der Bewohner gebessert, u.a. sei die Anzahl an Asthmaerkrankungen um ‧ % zurückgegangen; die örtliche Schule wiederum berichtet, dass die von Jungen bei den Realschulabschlussprüfungen erzielten Ergebnisse um ‧ % besser als zuvor seien; die Kriminalitätsrate einschließlich häuslicher Gewalt sowie die Zahl behördlich registrierter Kinder in prekärer Situation sei drastisch gesunken, es gebe so wenig Vandalismus wie nie zuvor, die Beschäftigungsquote sei gestiegen und die Siedlung als Wohngebiet habe an Attraktivität gewonnen und der Gemeinschaftssinn habe einen erstaunlichen Aufschwung erlebt
pl Zdaniem przedstawicieli partnerstwa poprawa warunków mieszkaniowych zaowocowała również szeregiem innych zmian: nastąpiła poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym pięćdziesięcioprocentowy spadek liczby osób cierpiących na astmę, lokalne szkoły donoszą o stuprocentowej poprawie wyników standardowych egzaminów wśród chłopców, nastąpił drastyczny spadek przestępczości, w tym odnotowuje się mniejszą liczbę przypadków przemocy w rodzinie oraz skrócenie listy dzieci zarejestrowanych przez władze lokalne jako zagrożone, wandalizm spadł do nienotowanego dotąd poziomu, zwiększyło się zatrudnienie, jest coraz więcej chętnych do zamieszkania w okolicy, a także obserwuje się niezwykły wzrost poczucia wspólnoty
de Dies bedeutet nicht, dass wir dieses Mandat nie haben sollten, doch wir haben es jetzt nicht und, offen gesagt, denke ich, es ist viel wichtiger, dass die nationalen Behörden besser ausgestattet sind, um ihre Aufgaben wahrzunehmen, als immer mehr Inspektionsstufen einzuführen.
pl Nie oznacza to, że nigdy nie powinniśmy mieć tego mandatu, ale dziś go nie mamy i, szczerze mówiąc, uważam, że dużo ważniejsze jest dobre wyposażenie władz krajowych, aby wykonywały swoje obowiązki, niż tworzenie coraz większej liczby szczebli kontroli.
de Wer sagte, es sei besser zu geben als zu nehmen, bekam nie das Weihnachtsgeschenk, das ich ‧ von Mikhail Gorbatschow erhielt
pl Ktokolwiek powiedział, że lepiej dawać niż brać, nigdy nie dostał prezentu, takiego jak ja dostałem w roku ‧ od Michaiła Gorbaczowa.- Co się dzieje, do diabła?
de Du wirst nie besser als ich sein
pl Nie znajdziesz nikogo lepszego
de Ich sah sofort, dass ich nie einen besseren freund... als dich finden würde
pl W dniu kiedy cię spotkałem, wiedziałem, że jesteś najlepszym facetem, którego w życiu poznałem.Nie chciałem tego zepsuć
de Dies ist nötig, um sicherzustellen, dass man in Zukunft nie wieder sagen kann, dass selbst Kühe in der Europäischen Union einen besseren Schutz genießen als Frauen.
pl To konieczne, aby nikt nie mógł już nigdy powiedzieć, że "w Unii Europejskiej nawet krowy są chronione lepiej niż kobiety”.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 209279 zdań frazy besser spät als nie.Znalezione w 43,826 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.