wymowa: IPA: /ˈʔaləs ˈɡuːtə tsʊm ɡəˈbuːɐ̯tstaːk/

Tłumaczenia na język polski:

 • wszystkiego najlepszego z okazji urodzin   
  (Interjection  )
   
  Ausruf, mit dem gute Wünsche an jemanden gerichtet werden, der gerade Geburtstag feiert.
 • wszystkiego najlepszego   
  (Interjection  )
   
  Ausruf, mit dem gute Wünsche an jemanden gerichtet werden, der gerade Geburtstag feiert.
 • sto lat   
  (Interjection  )
   
  Ausruf, mit dem gute Wünsche an jemanden gerichtet werden, der gerade Geburtstag feiert.

Picture dictionary

wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, wszystkiego najlepszego, sto lat
wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, wszystkiego najlepszego, sto lat

Przykładowe zdania z "alles Gute zum Geburtstag", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Alles Gute zum Geburtstag, Lucinda
pl Wszystkiego najlepszego, Lucinda
de Alles Gute zum Geburtstag, Muiriel!
pl Sto lat, Muiriel!
de Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz
pl Wszystkiego najlepszego, kochanie
de Das ist eine Feier!Alles Gute zum Geburtstag!
pl Oto jest przyjęcie!
de Alles Gute zum Geburtstag, Harrison
pl Wszystkiego najlepszego, Harrison!
de Alles Gute zum Geburtstag
pl Wszystkiego najlepszego...Z zeszlego roku
de Alles Gute zum Geburtstag!
pl Wszystkieg najlepszego z okazji urodzin!
de Ich möchte dir alles Gute zum Geburtstag wünschen
pl Przyszlam ci zlozyc zyczenia
de Alles Gutes zum Geburtstag, Euro!
pl Wszystkiego najlepszego, euro!
de " Alles Gute zum Geburtstag! "
pl ' Wszystkiego najlepszego "
de Herr Harbour - Ihnen alles Gute zum Geburtstag. Wir scheinen wieder in die 1990er Jahre zurückgekehrt zu sein.
pl (FR) Pani przewodnicząca! Chociaż życzę panu Harbourowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, muszę podkreślić, że mam wrażenie, iż cofnęliśmy się w czasie do lat 90.
de Alles Gute zum Geburtstag. "
pl Drogi nadkomisarzu, najlepsze życzenia urodzinowe
de Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Herr Harbour, und auf weiterhin gute Zusammenarbeit!
pl Obyśmy nadal owocnie współpracowali!
de Wollen wir eine Einigung zum Asylpaket bis 2012 erreichen und so den 60. Geburtstag der Genfer Konvention feiern - und ich glaube, wir alle wollen es -, dann müssen wir bereit sein, einige Kompromisse zu schließen.
pl Jeżeli chcemy doprowadzić do porozumienia w sprawie pakietu azylowego do 2012 roku i tym samym upamiętnić 60. rocznicę Konwencji genewskiej - a sądzę, że wszystkim nam na tym zależy - musimy być gotowi do pewnych kompromisów.
de (IT) Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe voller Überzeugung für diesen wichtigen Bericht gestimmt und möchte insbesondere Absatz 35 der gut strukturierten Stellungnahme des Ausschusses für Umwelt, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit hervorheben, der die Rolle der EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) bei der Bewertung und aller mit der Lebensmittelkette in Verbindung stehenden Risiken als Teil eines Maßnahmenpakets zum Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens der Bürger für wesentlich hält und wünscht, dass alle Mitgliedstaaten entsprechende nationale Einrichtungen gründen, die mit der EFSA zusammenarbeiten.
pl Opowiedziałem się zdecydowanie za przyjęciem tego ważnego sprawozdania i pragnę w szczególności podkreślić punkt 35 doskonale sformułowanej opinii Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, w którym stwierdza się, że w ocenie i przekazywaniu informacji dotyczących wszelkich zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym w ramach działań mających na celu ochronę obywateli oraz ochronę zdrowia ważna jest rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i wyraża się nadzieję, że wszystkie państwa członkowskie zapewnią utworzenie krajowych odpowiedników w celu współpracy z EFSA.
de Mit Blick auf die Binnenverkehrsträger können Schiene und Binnenschifffahrt vor allem bei längeren Entfernungen und je nach Art der zu transportierenden Güter eine Alternative zum Straßengüterverkehr sein, wenn die Qualität der Dienstleistung mindestens gleichwertig ist und die Kosten für den unvermeidlichen Umschlag der Güter akzeptabel sind
pl Jeśli chodzi o różne rodzaje transportu lądowego i śródlądowego, transport kolejowy i wodny transport śródlądowy mogą, zwłaszcza na dłuższych odcinkach i zależnie od rodzaju transportowanych towarów, stanowić alternatywę dla drogowego transportu towarów, jeśli jakość usług jest przynajmniej podobna, a koszty (nieuniknionego) przeładunku są do przyjęcia
de Wenn ein finanzieller Vermögenswert verkauft und gleichzeitig eine Vereinbarung über dessen Rückkauf zu einem festen Preis oder zum Verkaufspreis zuzüglich einer Verzinsung geschlossen wird oder ein finanzieller Vermögenswert mit der vertraglichen Verpflichtung zur Rückgabe an den Übertragenden verliehen wird, erfolgt keine Ausbuchung, weil der Übertragende so gut wie alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Chancen zurückbehält
pl Jeśli składnik aktywów finansowych zostaje sprzedany na podstawie umowy odkupu po ustalonej cenie lub za kwotę równą cenie sprzedaży powiększonej o koszty finansowania lub jeśli składnik jest pożyczony na podstawie umowy zobowiązującej do jego zwrotu jednostce przenoszącej, to nie jest on wyłączany z bilansu, ponieważ jednostka przenosząca zachowuje niemalże całość ryzyka i korzyści wynikających z posiadania
de Alles Gute zum Muttertag!
pl Szczęśliwego dnia Matki!
de Zum Schluss hoffe ich, Sie, Herr Topolánek, immer in dieser Kammer zu sehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und gratuliere Ihnen dazu, dass Sie nach Ihrer ersten Stellungnahme immer noch hier bei uns sind.
pl Na zakończenie dodam, że mam nadzieję, iż zawsze będziemy mogli pana oglądać tu, w tej Izbie. Życzę panu wszystkiego najlepszego i gratuluję, że został pan z nami po udzieleniu odpowiedzi na pierwsze pytanie.
de begrüßt das Bestreben der Kommission nach Entwicklung und Verbesserung von Rechtsvorschriften zum Tierschutz, die stärkere Integration des Tierschutzes in alle gemeinschaftlichen Politikfelder und den Einsatz der gesamten Bandbreite möglicher Maßnahmen (Gesetzgebung, freiwillige Leitlinien für gute Praxis, Ausbildung, Förderung, Forschung u.a.), mit dem Ziel, auf allen Ebenen des Umgangs mit Tieren ein hohes Tierschutzniveau sicherzustellen; hält es in diesem Zusammenhang für vorrangig, den gesetzgeberischen Ansatz, soweit er gerechtfertigt ist, auf eine gemeinsame Basis zu beschränken, auf dessen Grundlage freiwillige zusätzliche Initiativen mit der entsprechenden Ad-hoc-Kennzeichnung entwickelt werden können
pl z zadowoleniem przyjmuje dążenie Komisji do rozwoju i ulepszenia przepisów prawnych dotyczących ochrony zwierząt, wzmożoną integrację ochrony zwierząt we wszystkie wspólnotowe dziedziny polityki oraz stosowanie całej palety możliwych środków (prawodawstwo, dobrowolne kodeksy dobrych praktyk, edukacja, promocja, badania i in.), mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zwierząt na wszystkich etapach postępowania ze zwierzętami; w związku z tym uważa za rzecz priorytetową, aby podejście ustawodawcze, o ile jest to uzasadnione, ograniczyć do wspólnej płaszczyzny, na podstawie której mogłyby być opracowywane dobrowolne dodatkowe inicjatywy wraz z odpowiednim oznaczaniem ad hoc
de Er zeigt die Fortschritte auf, die Kroatien gemacht hat, wie zum Beispiel die vorbildliche Minderheitengesetzgebung, die gute Zusammenarbeit mit dem Haager Tribunal, das größere Engagement bei der Korruptionsbekämpfung und vor allen Dingen die Einigung von Parlament und Regierung bezüglich der Fischereizone, was ja besonders schwer zu bewerkstelligen war.
pl Obrazuje ono postęp, jakiego dokonała Chorwacja, którego przykładem są wzorowe przepisy dotyczące mniejszości, konstruktywna współpraca z Trybunałem w Hadze, zwiększające się zaangażowanie w zwalczaniu korupcji, oraz przede wszystkim porozumienie między parlamentem i rządem w sprawie strefy ochronnej dotyczącej rybołówstwa, które było szczególnie trudne do wypracowania.
de Wir konnten uns in diesem Parlament selbst von der hervorragenden Zusammenarbeit des Präsidenten der Europäischen Kommission und der Kommission selbst mit dem Parlament überzeugen; alle Europaabgeordneten haben gut zusammengearbeitet - das können die portugiesischen Abgeordneten bezeugen -, und die PSD-Mitglieder sind stolz darauf, dass sie zum Erfolg dieser Präsidentschaft beitragen konnten.
pl W tym Parlamencie byliśmy świadkami doskonałej współpracy między przewodniczącym Komisji Europejskiej i samą Komisją a Parlamentem; wszyscy posłowie do PE dobrze współpracowali, co mogą potwierdzić portugalscy posłowie, a członkowie grupy PSD są dumni ze swojego wkładu w sukces niniejszej prezydencji.
de Abgesehen von manchem IBM-freundlichen Wortlaut über "intelligentere Stadtentwicklung" (Ziffer 8) waren wir vor allem darüber enttäuscht, dass es dem Schattenberichterstatter der S&D gelungen ist, die guten Formulierungen zum Partnerschaftsprinzip abzuschwächen.
pl Oprócz brzmienia propagującego zintegrowane zarządzanie granicami na rzecz "bardziej inteligentnego rozwoju” (pkt 8) jesteśmy głównie rozczarowani tym, że kontrsprawozdawca grupy S&D zdołał osłabić dobre zapisy dotyczące zasady partnerskiej.
de im Namen der PPE-DE-Fraktion. - Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Herren Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Auch von meiner Seite zunächst ein Dankeschön an unsere Berichterstatter, Frau Trautmann, Herrn Harbour, Kollegin del Castillo und Frau Toia, sowie an alle Schattenberichterstatter, zum einen für die gute Arbeit, die alle geleistet haben, zum anderen auch für die gute Zusammenarbeit mit denen, die in das Dossier nicht so eingebunden waren.
pl w imieniu grupy PPE-DE. - (DE) Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie urzędujący przewodniczący Rady! Również chciałabym podziękować naszym sprawozdawcom: pani Trautmann, panu Harbourowi, pani del Castillo i pani Toia oraz wszystkim sprawozdawcom pomocniczym zarówno za ich świetnie wykonaną pracę oraz owocną współpracę z tymi, którzy byli mniej zaangażowani w pracę nad tymi dokumentami.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 269273 zdań frazy alles Gute zum Geburtstag.Znalezione w 44,21 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.