wymowa: IPA: /ˈvafən/ /ˈvafɱ̩/  

Tłumaczenia na język polski:

  • Uzbrojenie   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (17)

29. Waffen-Grenadier-Division der SS „RONA“29 Dywizja Grenadierów SS
36. Waffen-Grenadier-Division der SS36 Dywizja Grenadierów SS Dirlewanger
Anti-Personen-Waffebroń przeciwpiechotna
biologische Waffebroń biologiczna
chemische Waffebroń chemiczna
Eisen zu Waffen verarbeitenprzetwarzać żelazo w broń
Finnisches Freiwilligen-Bataillon der Waffen-SSOchotniczy Fiński Batalion Waffen-SS
konventionelle Waffebroń konwencjonalna
nicht tödliche Waffenbroń nieśmiercionośna
Nichtverbreitung von Waffennierozprzestrzenianie broni
Organisation für das Verbot chemischer WaffenOrganizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej
verbotene Waffebroń zakazana
Versorgung mit Waffenzaopatrzenie w broń
waffebroń
Waffe; oręż; broń
Waffen aus Eisen schmiedenkuć broń z żelaza
Waffen erbeutenzdobywać broń

Przykładowe zdania z "Waffen", pamięć tłumaczeniowa

add example
Waffen fallen lassen!Rzućcie broń!
Sie können nicht abstreiten, dass es Centauri- Waffen sindNie zaprzeczysz, że broń jest produkcji Centauri
Die Realität ist auch weiterhin, dass Afrika der Schauplatz blutiger Konflikte ist und dass Afrikaner mehr für Waffen ausgeben, als sie an Entwicklungshilfe erhalten.Prawda jest taka, że Afryka nieprzerwanie pozostaje terenem krwawych konfliktów, a naród afrykański wydaje więcej na zbrojenia niż otrzymuje w ramach pomocy rozwojowej.
Außerdem sind Bürger berechtigt, Waffen zu besitzen, bei denen es sich um Erbstücke handelt oder die zum Jagen bzw. für sportliche Aktivitäten verwendet werden.Obywatele mają ponadto także prawo do posiadania broni będącej pamiątkami rodzinnymi lub przeznaczonej do celów sportowych lub myślistwa.
Das Genehmigungsamt kann verlangen, dass Anträgen auf Durchfuhr von Waffen, Munition und Ausrüstung speziell für militärische Zwecke und damit verbundener Technologie ein Dokument beigefügt wird, in dem die zuständigen Behörden des Landes, aus dem die Güter stammen, bescheinigen, dass die Ausfuhr in das angegebene Bestimmungsland genehmigt istUrząd wydający pozwolenia może wymagać, by wnioskom o przewóz tranzytowy broni, amunicji i sprzętu przeznaczonego specjalnie do celów wojskowych oraz związanej z nimi technologii towarzyszył dokument, w którym właściwy organ kraju, z którego pochodzą towary, poświadcza, że wywóz do deklarowanego kraju przeznaczenia jest dozwolony
des Programms der Europäischen Union zur Verhütung und Bekämpfung des illegalen Handels mit konventionellen Waffenprogramu UE na rzecz zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią konwencjonalną i jego zwalczania
Harpuniere, holt eure WaffenHarpunnicy, unieście groty
Es koordiniert gegenwärtig außerdem in enger Übereinstimmung mit den G‧-Partnern und Schweden und der Türkei die Ausarbeitung einer Anlage zum OSZE-Handbuch bewährter Vorgehensweisen für Kleinwaffen und leichte Waffen, in deren Mittelpunkt die Verwaltung von Beständen und die Sicherheit von MANPADS stehen wirdObecnie, w ścisłym porozumieniu z partnerami G‧ oraz Szwecją i Turcją, Zjednoczone Królestwo koordynuje prace nad opracowaniem załącznika do podręcznika najlepszych praktyk OBWE w dziedzinie broni strzeleckiej i lekkiej dotyczącego zarządzania zapasami i bezpieczeństwa MANPADS
Abgesehen von Waffen könnten wir viel von den Tollanern lernenJest wiele rzeczy, jakich moglibyśmy się nauczyć od Tollan, które nie mają nic wspólnego z bronią
Unterstützung zu leisten bei der Bekämpfung des Menschenhandels sowie des illegalen Handels mit Waffen und anderen Gütern aus der und durch die Republik Moldaupomoc w zwalczaniu handlu ludźmi oraz nielegalnego handlu bronią i innymi towarami pochodzącymi z Mołdowy i przewożonymi przez jej terytorium
Schweden hat im Jahr ‧ keine neuen Rechtsvorschriften zu Kleinwaffen und leichten Waffen erlassenW ‧ r. nie przyjęto żadnych nowych przepisów dotyczących broni strzeleckiej i lekkiej
Kürzlich hat das Bureau of Investigative Journalism des Vereinigten Königreichs herausgefunden, dass die EU-Regionalfonds dazu verwendet werden, mit Waffen handelnde Unternehmen in Osteuropa zu unterstützen, wobei einige Projekte Mittel in Millionenhöhe erhalten, obwohl sie zu den reichsten Firmen gehören.Niedawno organizacja Bureau of Investigative Journalism w Wielkiej Brytanii ujawniła, że fundusze regionalne UE wykorzystywane są do wspierania firm zajmujących się handlem bronią w Europie Wschodniej, a na niektóre projekty przeznacza się kwoty w wysokości milionów euro, choć są to jedne z najbogatszych firm.
Ich habe keine WaffeNie mam spluwy
die Einfuhr, den Erwerb, den Kauf, die Beförderung, das Halten, den Verkauf, die Verbringung oder die Ausfuhr von Waffen und Munition, die Antiquitäten, Kunstwerke oder Dekorationsartikel darstellen oder als Teil einer Sammlung oder einer Ausstellung dienen sollen, oder den Handel damit; die Genehmigung kann an die Bedingung geknüpft werden, dass die Waffe dauerhaft unbrauchbar gemacht wurdeimport, nabywanie, zakup, transport, posiadanie, sprzedaż, transfer, eksport lub handel bronią i amunicją, które są zabytkami, dziełami sztuki lub przedmiotami dekoracyjnymi lub też mają stanowić część kolekcji lub panoplium; warunkiem takiego pozwolenia może być stałe pozbawienie broni cech użytkowych
Die Bürgerinnen und Bürger haben sich gegen ein unterdrückerisches Regime erhoben, das Waffen eingesetzt und seine Jugend getötet hat.Obywatele otwarcie wystąpili przeciwko represyjnemu reżimowi, który użył kul, aby zabijać swoją młodzież.
in der Erwägung, dass die Konflikte in der Regel ihre Ursachen in Menschenrechtsverletzungen, fehlender Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, mangelhafter Regierungsführung und Korruption, ethnischen Spannungen, ineffizienter Verwaltung, organisiertem Verbrechen und Drogen- und Waffenhandel sowie unkontrollierter und illegaler Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen sowie in Armut, Arbeitslosigkeit und sozialen, wirtschaftlichen und politischen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, raschem Bevölkerungswachstum und schlechter oder mangelhafter Bewirtschaftung und/oder Nutzung von natürlichen Ressourcen habenmając na uwadze, że podstawowymi przyczynami konfliktów są najczęściej: łamanie praw człowieka, brak demokracji i rządów prawa, złe rządy i korupcja, napięcia etniczne, nieefektywna administracja, przestępczość zorganizowana oraz handel narkotykami i bronią, niekontrolowane i nielegalne rozprzestrzenianie BSiL, ubóstwo, bezrobocie, społeczna, gospodarcza i polityczna niesprawiedliwość i brak równości, szybki wzrost demograficzny oraz słabe lub złe zarządzanie zasobami naturalnymi i/lub ich wykorzystywanie
Sie schmuggeln WaffenWszystko jedno
Unter der Leitung unserer Berichterstatterin, Frau Kallenbach, haben wir jedoch einen ausgewogenen Kompromiss zwischen den wichtigsten Gruppen gefunden, der sowohl die Sicherheit des Einzelnen und der Gesellschaft als auch die Bedürfnisse derjenigen berücksichtigt, die Waffen für Freizeitaktivitäten nutzen, oder z. B. auch von Jägern.Jednakże pod przewodnictwem naszej sprawozdawczyni, pani poseł Kallenbach, znaleźliśmy wyważony kompromis między głównymi grupami, który uwzględnia bezpieczeństwo osób fizycznych i społeczeństwa, jak również potrzeby tych, którzy lubią używać broni w ramach rozrywki oraz myśliwych.
fordert die Regierung des Sudan und die Regierungen des Tschad, Libyens und der Zentralafrikanischen Republik auf, den Kleinwaffenhandel in der Region einer strengeren Kontrolle zu unterziehen; fordert den UN-Sicherheitsrat auf, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Weitergabe von Waffen an die Region Darfur zu stoppen, und über begrenzte Sanktionen als ein geeignetes Instrument zur Unterbindung eines weiteren Waffenhandels und einer weiteren Weitergabe von Waffen an diese Region nachzudenkenwzywa rząd Sudanu oraz rządy Czadu, Libii i Republiki Środkowej Afryki do wprowadzenia w regionie ściślejszych kontroli w handlu bronią ręczną; wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ do podjęcia wszelkich koniecznych środków w celu powstrzymania dostaw broni w regionie Darfuru i uznania ograniczonych sankcji za właściwe narzędzie służące powstrzymaniu handlu bronią i dostaw broni w regionie
Deutschland fördert in El Salvador und Senegal Programme zur Sensibilisierung für die Gefahren im Zusammenhang mit Kleinwaffen und leichten Waffen und hat im Südsudan ein Schulungsprogramm zu Kleinwaffen und leichten Waffen finanziell unterstütztNiemcy wspierają programy na rzecz podwyższania świadomości w odniesieniu do zagrożeń związanych z bronią strzelecką i lekką w Salwadorze i Senegalu, sfinansowały również program szkoleń z zakresu broni strzeleckiej i lekkiej w południowym Sudanie
SIEHE AUCH LISTE FÜR WAFFEN, MUNITION UND RÜSTUNGSMATERIALPATRZ TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA
Nach einer neuen Verordnung, die am ‧. Juli ‧ in Kraft getreten ist, ist der schwedische Zoll verpflichtet, die schwedische Polizei über alle Waffen zu informieren, die über die schwedische Grenze nach Schweden verbracht werdenZgodnie z nowym rozporządzeniem, które weszło w życie w dniu ‧ lipca ‧ r., Szwedzki Urząd Celny zobowiązany jest do informowania policji szwedzkiej o wszystkich sztukach broni, które zostaną przywiezione do Szwecji
Außerdem stimmte Italien für die Resolution ‧/‧ Der unerlaubte Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen AspektenWłochy głosowały również za rezolucją ‧/‧ Wszystkie aspekty nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką
Apophis hat Waffen, die er vom Weltraum aus einsetzen könnteDobrze wiesz, że Apophis ma broń, której może użyć z kosmosu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3337 zdań frazy Waffen.Znalezione w 1,641 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.