wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • zawodzenie   

Did you mean: versagen

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (2)

versagen
; zawodzić; odmawiać; odesłać; zawieść; brak
Versager
niedołęga; ; niewypał; nieudacznik

Przykładowe zdania z "Versagen", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Die Kommission hat in ihrem Gutachten ein deutliches Versagen der lokalen Behörden festgestellt: keine Klassifizierung der gefährlichen Brühe und große Fehler bei den Baumaßnahmen am Becken.
pl W swoim sprawozdaniu Komisja wskazała oczywiste zaniedbania ze strony władz lokalnych, które nie sklasyfikowały niebezpiecznych ścieków oraz popełniły poważne błędy w związku z budową zbiornika.
de Die Analyse der Ergebnisse bei übergewichtigen Patienten, die nach Versagen rein diätetischer Maßnahmen mit Metformin behandelt wurden, zeigte
pl Analiza wyników dotyczących pacjentów z nadwagą leczonych metforminą po nieskutecznym leczeniu samą dietą wykazała
de Ist die Beihilfe so konzipiert, dass das angestrebte im Interesse der Allgemeinheit liegende Ziel verwirklicht werden kann, oder anders ausgedrückt- wird das Versagen des Marktes oder ein anderes Problem damit konkret angegangen?
pl Czy pomoc została dobrze opracowana, aby osiągnąć cel będący przedmiotem wspólnego zainteresowania, to znaczy, czy proponowana pomoc ma zaradzić nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, czy innemu celowi?
de Die Bedienung und das tatsächliche Öffnen aller Muster oder Baureihen von Türen und Notausstiegen bei normalen Verfahren und Notverfahren, auch bei Versagen der automatischen Unterstützungssysteme (soweit vorhanden
pl obsługę oraz faktyczne otwieranie wszystkich typów lub wariantów wyjść normalnych i awaryjnych w trybach normalnych i awaryjnych, w tym w razie potrzeby podczas awarii automatycznych systemów wspomagających
de Vertragsparteien, die diese Regelung anwenden, dürfen Erweiterungen von Genehmigungen, die gemäß früheren Änderungsserien zu dieser Regelung erteilt wurden, nicht versagen
pl Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nie mogą odmówić udzielenia rozszerzenia homologacji udzielonych zgodnie z poprzednimi seriami poprawek do niniejszego regulaminu
de Krankheiten, die bei Fahrzeugführern oder Bewerbern um die Erteilung oder die Erneuerung einer Fahrerlaubnis ein plötzliches Versagen des Herz- und Gefäßsystems verursachen und so zu einer plötzlichen Störung der Gehirnfunktionen führen können, sind eine Gefahr für die Sicherheit im Straßenverkehr
pl Wszelkie choroby, które mogą narażać osobę ubiegającą się o prawo jazdy po raz pierwszy lub kierowcę wnioskującego o przedłużenie okresu ważności prawa jazdy na nagłą niewydolność układu sercowo-naczyniowego, przy której nagłe osłabienie funkcji mózgowych stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego
de Die zuständige Behörde des Vollstreckungsstaats kann die Anerkennung des Urteils oder gegebenenfalls der Bewährungsentscheidung und die Übernahme der Zuständigkeit für die Überwachung der Bewährungsmaßnahmen oder alternativen Sanktionen versagen, wenn
pl Właściwy organ państwa wykonania może odmówić uznania wyroku lub, w stosownych przypadkach, decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia oraz przejęcia odpowiedzialności za nadzór nad przestrzeganiem warunków zawieszenia lub obowiązków wynikających z kar alternatywnych, jeżeli
de Aus einer Studie der Kommission zur Rechte Behinderter geht hervor, dass Menschen mit Behinderungen viermal häufiger an therapierbaren Erkrankungen sterben, zu denen auch das Versagen von Organen zählt.
pl Badanie przeprowadzone przez Komisję Praw Osób Niepełnosprawnych ujawniło, że prawdopodobieństwo śmierci ludzi niepełnosprawnych na chorobę uleczalną jest czterokrotnie wyższe, a wada narządów jest jedną z przyczyn takiej sytuacji.
de Ausrichtung auf Fälle, in denen ein Versagen der Risikokapitalmärkte festzustellen ist
pl Skupienie się na niepowodzeniu rynku kapitału ryzyka
de Unter schweren Funktionsstörungen versteht man bei mit einem mit einem DeNOx-System ausgerüsteten Motor beispielsweise die vollständige Entfernung eines Systems oder den Ersatz eines Systems durch eine Attrappe (beides vorsätzlich herbeigeführt), das Fehlen des Reagens für das DeNOx-System, das Versagen eines elektrischen Bauteils des SCR-Katalysators und elektrische Störungen eines Bauteils (Sensoren und Aktuatoren, Dosiereinheit usw.) eines DeNOx-Systems einschließlich Reagens-Erwärmungssystem und das Versagen des Reagens-Dosiersystems (z. B. unzureichende Luftzufuhr, verstopfte Düse, Versagen der Dosierpumpe usw
pl W przypadku silnika wyposażonego w układ deNOx, przykłady monitorowania poważnych awarii funkcjonalnych to np. całkowite usunięcie układu lub jego wymiana na układ podrobiony (dwa przypadki celowego spowodowania poważnych awarii funkcjonalnymi), brak wymaganego odczynnika w układzie deNOx, awaria dowolnego komponentu elektrycznego SCR, awaria elektryczna dowolnego komponentu (np. czujników i siłowników, jednostki sterowania dozowaniem) układu deNOx, w tym, jeżeli dotyczy, układu podgrzewania odczynnika; awaria układu dozowania odczynnika (np. brak powietrza, zatkane dysze, awaria pompy dozującej
de Ab dem ‧. Juli ‧ können die Vertragsparteien, die diese Regelung anwenden, die Anerkennung von Genehmigungen für Fahrzeuge der Klasse N versagen, die nicht nach dieser Regelung in der Fassung der Ergänzung ‧ zur Änderungsserie ‧ erteilt wurden
pl Od dnia ‧ lipca ‧ r. w odniesieniu do pojazdów kategorii N Strony Porozumienia z ‧ r., stosujące niniejszy regulamin, mogą odmawiać uznania homologacji, które nie zostały udzielone zgodnie z dodatkiem ‧ do ‧ serii zmian do niniejszego regulaminu
de REYATAZ/RTV mit Tenofovir/Emtricitabin (fixe Dosiskombination ‧ mg/‧ mg Tabletten einmal täglich). b Lopinavir/RTV mit Tenofovir/Emtricitabin (fixe Dosiskombination ‧ mg/‧ mg Tabletten zweimal täglich). c " Intent-to-treat"-Analyse, wobei fehlende Werte als " Versagen " betrachtet wurden. d Anzahl der auswertbaren Patienten
pl REYATAZ/RTV z tenofowirem i emtrycytabiną (w ustalonej dawce ‧ mg/‧ mg tabletki, raz na dobę). b Lopinawir/RTV z tenofowirem i emtrycytabiną (w ustalonej dawce ‧ mg/‧ mg tabletki, raz na dobę). c Analiza „ Intent-to-treat ”, w której brakujące dane uznawano jako niepowodzenia. d Liczba ocenianych pacjentów
de Für den Fall jedoch, dass die Schutzmaßnahmen versagen, müssen flankierende Maßnahmen festgelegt werden, die die Aufdeckung von Diebstahl oder Versuchen, Kernmaterial über internationale Grenzen zu schmuggeln, und Gegenmaßnahmen gegen etwaige böswillige Handlungen mit Bezug zu Kernmaterial und anderen radioaktiven Stoffen ermöglichen
pl Jeśli jednak ochrona zawiedzie, istnieje konieczność ustanowienia środków wspierających wykrycie kradzieży lub prób przemytu tych materiałów przez granice międzynarodowe oraz konieczność reagowania na czyny zabronione z użyciem materiałów jądrowych lub innych materiałów promieniotwórczych, o ile takie czyny wystąpią
de Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Auswirkungen eines unvorhergesehenen Versagens auf die Sicherheit begrenzt sind
pl Następstwa wszelkich przypadkowych awarii, dotyczące bezpieczeństwa, muszą być ograniczone przez właściwe środki
de Nach dem offiziellen Datum des Inkrafttretens der Ergänzung ‧ zur Änderungsserie ‧ darf keine Vertragspartei, die diese Regelung anwendet, die Erteilung einer ECE-Genehmigung nach dieser Regelung in ihrer durch die Ergänzung ‧ zur Änderungsserie ‧ geänderten Fassung versagen
pl Począwszy od oficjalnej daty wejścia w życie suplementu ‧ do serii poprawek ‧, żadna z Umawiających się Stron stosujących niniejszy regulamin nie może odmówić udzielenia homologacji EKG zgodnie z niniejszym regulaminem zmienionym suplementem ‧ do serii poprawek
de Das Gremium zur Überwachung der Sicherheitsdaten beendete zu diesem Zeitpunkt den ZDV/‧TC/ABC-Arm auf Basis des höheren Anteils an Patienten mit virologischem Versagen
pl Komisja ds. monitorowania danych dotyczących bezpieczeństwa wstrzymała na tym etapie badania grupy ZDV/‧TC/ABC z powodu wysokiego odsetka pacjentów z niepowodzeniem wirusologicznym
de Ausserdem muß, sofern es zur Wahrung der Sicherheit bei Versagen der Hauptvorrichtung oder beim Ausfall der zur Betaetigung dieser Vorrichtung benoetigten Energie erforderlich ist, das Abbremsen und Anhalten über eine Notvorrichtung mit voellig unabhaengigen und leicht zugaenglichen Stellteilen moeglich sein
pl Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo, na wypadek awarii hamulca głównego lub braku dopływu energii uruchamiającej go, należy zainstalować urządzenie pozwalające na zmniejszenie prędkości i zatrzymanie maszyny posiadające całkowicie niezależne i łatwo dostępne urządzenia sterownicze
de Die Kraft zum Öffnen des Verschlusses ist zu messen und jegliches Versagen des Verschlusses zu vermerken
pl Należy zmierzyć siłę konieczną do otwarcia klamry oraz zaprotokołować jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu klamry
de Die Maschine und das Lastaufnahmemittel sind so zu konstruieren und zu bauen, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung ein Versagen infolge Ermüdung und Verschleiß verhindert ist
pl Maszyny i osprzęt do podnoszenia muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób zapobiegający uszkodzeniom spowodowanym zmęczeniem materiału i zużyciem części, z należytym uwzględnieniem ich użytkowania zgodnego z przeznaczeniem
de Ab dem in Artikel ‧ Absatz ‧ angegebenen Zeitpunkt versagen die Mitgliedstaaten aus Gründen des Fußgängerschutzes die EG-Typgenehmigung oder die Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung für folgende neue Fahrzeugtypen
pl Ze skutkiem od daty określonej w art. ‧ ust. ‧ organy krajowe odmawiają, z powodów związanych z ochroną pieszych, przyznania homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu następującym typom pojazdów
de Viele Städte und Regionen der Europäischen Union durchlaufen einen Erneuerungsprozess- oder müssen ihn durchlaufen- in Gebieten mit folgenden Merkmalen: minderwertiger Wohnraum, Versagen des Wohnungsmarktes, das durch den Niedergang der Wirtschaftsbasis verschärft wird, Verschlechterung der materiellen Struktur und der sozialen Infrastruktur (Bildungs- und Gesundheitswesen sowie Gemeinschaftsbeziehungen) in ihren Stadtteilen
pl Wiele regionów i miast Unii Europejskiej przechodzi bądź powinno przejść proces odnowy na obszarach, gdzie budownictwo mieszkaniowe stoi na niskim poziomie, gdzie występuje zawodność rynku mieszkaniowego pogłębiona przez podupadanie bazy gospodarczej, a substancja materialna i dostęp do infrastruktury socjalnej (edukacja, zdrowie i kontakty wewnątrz społeczności) ulegają pogorszeniu
de Sie sollten immer ein alternatives Insulin bei sich haben, das Sie im Falle eines Versagens des Pumpensystems unter die Haut injizieren können
pl Na wypadek awarii pompy zawsze należy mieć przy sobie zapasową insulinę, gotową do podania podskórnego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 882 zdań frazy Versagen.Znalezione w 0,837 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.