Tłumaczenia na język polski:

  • źródła pomocy   

Przykładowe zdania z "Ursprung der Hilfe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Die gelieferten Waren müssen ihren Ursprung im Rahmen der Vertragsbestimmungen in den Mitgliedstaaten, in den Bewerberstaaten oder in den Ländern haben, die Hilfe nach der Verordnung (EG) Nr. ‧ und nach der Verordnung (EG) Nr. ‧ erhaltenPrzysłane towary muszą pochodzić, w ramach postanowień traktatowych, z Państw Członkowskich, państw kandydujących do przystąpienia do Unii Europejskiej lub z państw korzystających z pomocy na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧ oraz na mocy rozporządzenia (WE) nr
Mit dessen Hilfe lässt sich auf der Grundlage einer binomischen Wahrscheinlichkeitsverteilung berechnen, dass die Untersuchung von ‧ Proben mit mehr als ‧ %iger Wahrscheinlichkeit zum Nachweis einer Probe führt, die Pestizidrückstände über der Nachweisgrenze (LOD) aufweist, wenn weniger als ‧ % der Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs Rückstände über der LOD enthältW oparciu o dwumianowy rozkład prawdopodobieństwa można szacować, że przebadanie ‧ próbek daje pewność większą niż ‧ % wykrycia jednej próbki zawierającej pozostałości pestycydu powyżej limitu oznaczenia (LOD), pod warunkiem, że mniej niż ‧ % produktów pochodzenia roślinnego zawiera pozostałości powyżej limitu oznaczenia
Der Verkäufer des Gebrauchtmaterials hat eine Erklärung abzugeben, aus der der Ursprung des Materials hervorgeht und in der bestätigt wird, daß es zu keinem Zeitpunkt in den vorangegangenen ‧ Jahren mit Hilfe von nationalen oder gemeinschaftlichen Zuschüssen angekauft wurdesprzedający sprzęt dostarczy deklarację określającą jego pochodzenie oraz potwierdzi, że w okresie ostatnich siedmiu lat sprzęt nie został zakupiony z pomocy przyznanej na szczeblu krajowym lub wspólnotowym
Benötigt ein Vertragsstaat bei einem nuklearen Unfall oder radiologischen Notfall Hilfe, unabhängig davon, ob dieser Unfall oder Notfall seinen Ursprung im Hoheitsgebiet, unter der Hoheitsgewalt oder unter der Kontrolle dieses Vertragsstaats hat, so kann er jeden anderen Vertragsstaat unmittelbar oder über die Organisation sowie die Organisation oder gegebenenfalls andere internationale zwischenstaatliche Organisationen (im Folgenden internationale Organisationen genannt) um die Leistung dieser Hilfe ersuchenJeżeli Państwo-Strona potrzebuje pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego, niezależnie od tego, czy taka awaria lub zagrożenie powstało na jego terytorium, w obszarze jego jurysdykcji lub kontroli, czy też nie, może ono zwrócić się o pomoc do dowolnego innego Państwa-Strony – bezpośrednio lub za pośrednictwem Agencji – oraz do Agencji lub, w stosownych przypadkach, do innych międzynarodowych organizacji międzyrządowych (zwanych dalej organizacjami międzynarodowymi
Art und Umfang etwaiger finanzieller oder sonstiger Hilfen, die die beteiligten Unternehmen aus irgendwelchen Quellen gleich welchen Ursprungs (einschließlich der Öffentlichen Hand) erhalten haben undwszelkie wsparcie finansowe lub inne otrzymywane z dowolnego źródła (w tym od władz publicznych) przez którąkolwiek ze stron, rodzaj i wysokość takiego wsparcia, oraz
Der Verkäufer des Materials hat eine Erklärung abzugeben, aus der der Ursprung des Materials hervorgeht und in der bestätigt wird, dass es zu keinem Zeitpunkt in den vorangegangenen sieben Jahren mit Hilfe von nationalen oder gemeinschaftlichen Zuschüssen angekauft wurdesprzedawca sprzętu przedstawia deklarację określającą pochodzenie sprzętu i potwierdza, że nigdy w ciągu ubiegłych siedmiu lat przy zakupie tego sprzętu nie korzystano z pomocy dotacji krajowych lub wspólnotowych
Ich habe trotz der großen Bedeutung solcher Hilfe bei der Bewältigung aktueller Probleme immer darauf hingewiesen, dass dies keine endgültige Lösung für die Probleme sein kann, unter denen die europäischen Industrien leiden. Diese Probleme haben ihren Ursprung nicht nur in der gegenwärtigen Krise, sondern auch der notwendigen Anpassung Europas an eine sich ändernde Welt, in der es entscheidend ist, wettbewerbsfähig zu sein.Zawsze podkreślałem, że chociaż tego rodzaju pomoc ma ogromne znaczenie w doraźnym zwalczaniu symptomów, nie jest ostatecznym rozwiązaniem problemów dotykających branże europejskie, które wynikają nie tylko z obecnego kryzysu gospodarczego, lecz również z konieczności dostosowania się Europy do zmieniającego się świata, w którym istotna jest konkurencyjność.
Mit der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ ist die Lieferbindung der Hilfe im Rahmen der Außenhilfe der Gemeinschaft aufgehoben und infolgedessen die Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ im Hinblick auf die Regelungen über den Ursprung der zu erwerbenden Waren sowie die Staatsangehörigkeitsregelungen für die Beteiligung an Ausschreibungsverfahren geändert wordenRozporządzenie (WE) nr ‧/‧ przewiduje odejście od wiązania pomocy udzielanej w ramach pomocy zagranicznej Wspólnoty i zmienia odpowiednio rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do reguł pochodzenia towarów, które mają być zakupione, oraz zasad udziału w procedurach przetargowych w zależności od przynależności państwowej
Hilfe bei der Verbesserung der Sicherheit von Organen, Substanzen menschlichen Ursprungs, Blut und Blutderivaten; Förderung ihrer Verfügbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Zugänglichkeit für medizinische Zwecke; dabei ist die Verantwortung der Mitgliedstaaten gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zu wahrenPomoc na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i jakości narządów i substancji pochodzenia ludzkiego, krwi i substancji krwiopochodnych; działania na rzecz ich obecności, identyfikowalności oraz dostępności do zastosowań medycznych przy jednoczesnym respektowaniu odpowiedzialności państw członkowskich, jak określono w art. ‧ ust. ‧ Traktatu
Die gelieferten Waren müssen ihren Ursprung im Rahmen der Vertragsbestimmungen in den Mitgliedstaaten, in den Bewerberstaaten oder in den Ländern haben, die Hilfe nach der Verordnung (EG) Nr. ‧ erhaltenPrzysłane towary muszą pochodzić, w ramach postanowień traktatowych, z Państw Członkowskich, państw kandydujących do przystąpienia do Unii Europejskiej lub z państw korzystających z pomocy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
der Verkäufer der Anlage gibt eine Erklärung ab, aus der der genaue Ursprung der Anlage hervorgeht und in der bestätigt wird, dass sie nicht bereits mit einzelstaatlichen oder gemeinschaftlichen Hilfen angekauft wurdew oświadczeniu sprzedającego sprzęt potwierdzone jest jego dokładne pochodzenie oraz to, że sprzęt nie był już przedmiotem pomocy krajowej lub wspólnotowej
Der Verkäufer der Ausrüstungsgegenstände gibt eine Erklärung ab, aus der der Ursprung der Gegenstände hervorgeht und in der er bestätigt, dass sie zu keinem Zeitpunkt in den vorangegangenen sieben Jahren mit Hilfe von nationalen oder gemeinschaftlichen Finanzhilfen angekauft wurdesprzedawca sprzętu przedstawia deklarację określającą pochodzenie sprzętu i potwierdza, że nigdy w ciągu ubiegłych siedmiu lat przy zakupie tego sprzętu nie korzystano z pomocy dotacji krajowych ani wspólnotowych
Mit Hilfe der einschlägigen Statistiken des US-amerikanischen Handelsministeriums analysierten die Kommissionsdienststellen auch die Ausfuhren von totgebranntem Magnesit mit Ursprung in der VR China in die USA, die einer der wichtigsten chinesischen Ausfuhrmärkte sindSłużby Komisji przeanalizowały także, na podstawie danych statystycznych Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczących obrotu handlowego, wywóz magnezji całkowicie wypalonej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej do Stanów Zjednoczonych Ameryki, jednego z najważniejszych rynków eksportowych Chińskiej Republiki Ludowej
Die Beschaffung der in Absatz ‧ genannten Gegenstände aus Eritrea durch Staatsangehörige der Mitgliedstaaten oder unter Benutzung von ihre Flagge führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen sowie die Bereitstellung von technischer Hilfe, Ausbildung, finanzieller und anderer Hilfe im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten oder mit der Lieferung, der Herstellung, der Wartung oder dem Einsatz der in Absatz ‧ genannten Gegenstände durch Eritrea für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten ist ebenfalls untersagt, unabhängig davon, ob sie ihren Ursprung im Hoheitsgebiet Eritreas haben oder nichtZakazane jest również nabywanie przez obywateli państw członkowskich lub z wykorzystaniem jednostek pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych towarów pochodzących z Erytrei, o których mowa w ust. ‧, oraz uzyskiwanie przez obywateli państw członkowskich pochodzącej z terytorium Erytrei pomocy technicznej, szkoleniowej, finansowej i innej związanej z działaniami wojskowymi lub z dostarczaniem, produkcją, konserwacją lub użytkowaniem towarów, o których mowa w ust
Sammlung von Daten über die Produktivität und den Ursprung von Tieren, Entwicklung von elektronischen Tierzucht- und Selektionsprogrammen mit Hilfe eines gemeinsamen elektronischen Netzwerksgromadzenie danych dotyczących produkcyjnoúci zwierząt oraz ras, rozwój komputerowych programów w zakresie hodowli bydła i selekcji zwierząt, wykorzystujących jedną sieć komputerową
Technische Hilfe für Marktforschungstätigkeiten, Entwürfe und Entwicklungen für landwirtschaftliche Qualitätserzeugnisse tierischen Ursprungswsparcie techniczne w celu przeprowadzenia badania rynków oraz opracowania i stworzenia produktów rolno-spożywczych pochodzenia zwierzęcego o wyróżniającej się jakości
buchstabe a: technische Hilfe für Marktforschungstätigkeiten, Entwurf und Entwicklung landwirtschaftlicher Qualitätsprodukten tierischen Ursprungsartykuł ‧ ust. ‧ lit. a): wsparcie techniczne w celu przeprowadzenia badania rynków oraz opracowania i stworzenia produktów rolno-spożywczych pochodzenia zwierzęcego o wyróżniającej się jakości
Mit der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ führte der Rat einen endgültigen Antidumpingzoll auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Russland einRozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji
Den endgültigen Feststellungen der Kommission zufolge machte für alle diese Antragsteller der Wert der bei Montagevorgängen verwendeten Fahrradteile mit Ursprung in der Volksrepublik China weniger als ‧ % des Gesamtwerts der bei diesen Montagevorgängen verwendeten Teile aus, so dass sie nicht unter Artikel ‧ Absatz ‧ der Grundverordnung fallenStan faktyczny ostatecznie ustalony przez Komisję wskazuje, iż w odniesieniu do całokształtu wykonywanej przez wnioskodawców działalności montażu rowerów wartość części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej wykorzystanych w działalności montażowej była niższa niż ‧ % ogólnej wartości części wykorzystanych w tej działalności, stąd też nie wchodzą one w zakres art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego
Zweck dieser Interimsüberprüfung war die Änderung oder Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧, falls festgestellt würde, dass Maßnahmen gegenüber den Einfuhren bestimmter Kamerasysteme mit Ursprung in Japan eingeführt werden müssten, die zwangsläufig auch die Fernsehkamerasysteme umfassen würden, die Gegenstand der Maßnahmen nach der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ sindCelem przeglądu okresowego było wprowadzenie zmian w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ lub jego uchylenie w przypadku stwierdzenia, że na niektóre systemy kamer pochodzące z Japonii należy nałożyć środki, które w konsekwencji objęłyby również systemy kamer telewizyjnych objęte środkami na mocy rozporządzenia (WE) nr
PFLANZEN UND PFLANZENERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN EINEM MITGLIEDSTAAT DER GEMEINSCHAFT, DIE VON EINEM PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS BEGLEITET WERDEN MÜSSEN, WENN SIE IN DIE SCHWEIZ EINGEFÜHRT WERDENROŚLINY I PRODUKTY ROŚLINNE PRZYWOŻONE Z PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO WSPÓLNOTY, KTÓRYM MUSI TOWARZYSZYĆ ŚWIADECTWO ZDROWIA ROŚLIN PRZY ICH PRZYWOZIE DO SZWAJCARII
Wie in Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ vorgesehen, enthält diese Verordnung die Durchführungsbestimmungen für das System zur Verwaltung der Höchstmenge von Kaliumchlorid mit Ursprung in BelarusNiniejsze rozporządzenia ustanawia przepisy szczegółowe dotyczące systemu zarządzania pułapami ilościowymi dotyczącymi chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, jak określono w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
Die Sicherheitsleistungen für den mit der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ eingeführten vorläufigen Antidumpingzoll auf die Einfuhren von Dihydromyrcenol mit Ursprung in Indien mit einer Reinheit von ‧ GHT oder mehr, das unter den KN-Code ex‧ (TARIC-Code ‧) eingereiht wird, werden nach den vorstehenden Regeln endgültig vereinnahmtKwoty zabezpieczone w formie tymczasowego cła antydumpingowego na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ w sprawie przywozu dihydromyrcenolu o czystości ‧ % masy lub większej, objętego kodem CN ex‧ (kod TARIC ‧), pochodzącego z Indii, zostają ostatecznie pobrane zgodnie z przepisami ustanowionymi poniżej
Für einen erheblichen Teil der Schuhe mit Ursprung in der VR China ist erst vor kurzem eine Mengenbeschränkung aufgehoben worden, und die Untersuchung hat gezeigt, dass sich der Markt für Schuhe mit Oberteil aus Leder noch immer in einer Phase der Umorientierung befindet, wie unter Randnummer ff. erläutert, deshalb hält der Rat es für geboten, in dieser außergewöhnlichen Marktsituation die Dauer der Maßnahmen zu begrenzenMając na uwadze niedawne wygaśnięcie kontyngentów przywozowych na duże ilości obuwia pochodzącego z ChRL, w dochodzeniu wykazano, że rynek obuwia ze skórzanymi cholewkami wciąż znajduje się na etapie reorientacji, zgodnie ze szczegółowymi wyjaśnieniami w powyższych motywach i następnych, dlatego też Rada uważa za rozsądne, aby w warunkach takiej wyjątkowej sytuacji rynkowej okres obowiązywania środków został ograniczony
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1500337 zdań frazy Ursprung der Hilfe.Znalezione w 126,687 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.