Tłumaczenia na język polski:

  • choroba Chagasa   
     
    trypanosomatoza amerykańska, choroba zakaźna wywoływana przez świdrowca Trypanosoma cruzi, występująca w Afryce Południowej

Przykładowe zdania z "Morbus Chagas", pamięć tłumaczeniowa

add example
Berichterstatter war Herr CHAGASSprawozdawcą był Eduardo Manuel Chagas
in der Erwägung, dass zu diesen vernachlässigten Krankheiten afrikanische Trypanosomiase (Schlafkrankheit), Buruli Ulcus, Chagas-Krankheit, Dengue-Fieber, gastrointestinale Würmer, Säuglingsdiarrhö, Leishmaniase (Kala Azar), Lepra, Elephantiasis (Lymphatische Filariose), Onchocerciasis (Flussblindheit), Schistosomiasis (Schneckenfieber), Trachom sowie Diabetes, psychische Erkrankungen und Epilepsie gehörenmając na uwadze, że do chorób zaniedbanych zalicza się trypanosomozę afrykańską (śpiączkę afrykańską), wrzód Buruli, chorobę Chagasa, gorączkę denga, helmintozę gastrojelitową, biegunkę niemowląt, leiszmaniozę (kala-azar), trąd, filariozę limfatyczną (słoniowaciznę), onchocerkozę (ślepotę rzeczną), schistosomatozę (bilharcjozę), trachomę, a także cukrzycę, choroby psychiczne i epilepsję
in der Erwägung, dass infolge des Ausscheidens von Herrn Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS der Sitz eines Mitglieds des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses frei geworden ista także mając na uwadze, że stanowisko członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniło się w związku z rezygnacją pana Eduarda Manuela NOGUEIRY CHAGASA
Berichterstatterin war Frau BREDIMA, Mitberichterstatter Herr CHAGASSprawozdawcą była Anna BREDIMA-SAVOPULU, a współsprawozdawcą był Eduardo MANUEL CHAGAS
Berichterstatterin war Frau BREDIMA SAVOPOULOU, Mitberichterstatter waren Herr CHAGAS und Herr NILSSONSprawozdawcą była Anna BREDIMA-SAVOPOULOU, współsprawozdawcami: Eduardo Manuel CHAGAS, Staffan NILSSON
Berichterstatter war zunächst Herr ETTY, anschließend Herr CHAGASSprawozdawcą był Thomas ETTY, a następnie Eduardo Manuel CHAGAS
Berichterstatter war Herr CHAGASSprawozdawcą był Eduardo Manuel CHAGAS
fordert verstärkte Anstrengungen bei der Vorbeugung gegen die Chagas-Krankheit durch Einbeziehung der betroffenen Bevölkerung in die Maßnahmen zur Eindämmung der Übertragung, durch getrennte Unterbringung von Mensch und Tier und die Bekämpfung von Vektoren mit Insektizidenwzywa do zwiększonych wysiłków na rzecz zapobiegania chorobie Chagasa poprzez włączenie zagrożonej ludności w kontrolę transmisji choroby, wydzielanie osobnych pomieszczeń dla zwierząt i ludzi oraz zwalczanie przenosicieli przy pomocy środków owadobójczych
Berichterstatter war Herr ChagasSprawozdawcą był Eduardo Manuel Chagas
in der Erwägung, dass für die Akutphase der Chagas-Krankheit nur zwei Medikamente zur Verfügung stehen, nämlich Nifurtimox und Benznidazol, während es für die chronische Phase gar keine Behandlungsmöglichkeit gibtmając na uwadze, że ostrą postać choroby Chagasa można leczyć tylko dwoma lekami, nifurtimoksem i benzonidazolem, brak natomiast metod leczenia przewlekłej fazy tej choroby
Berichterstatter war Herr CHAGAS, der durch Herrn CURTIS ersetzt wurdeSprawozdawcą był Eduardo Manuel CHAGAS, którego zastąpił Brian CURTIS
Diese Punkte sollten zu Beginn einer Pramipexol-Behandlung bei Patienten mit Morbus Parkinson in Betracht gezogen werdenTe fakty należy wziąć pod uwagę podczas rozpoczynania leczenia pramipeksolem u pacjentów z chorobą Parkinsona
Bei Patienten mit Morbus Crohn, die mit Adalimumab behandelt wurden, wurden bei ‧ Patienten (‧ %) Anti-Adalimumab-Antikörper identifiziertU pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna przeciwciała przeciw adalimumabowi stwierdzono u ‧ z ‧ pacjentów (‧, ‧ %) leczonych adalimumabem
Die Behandlung mit Fabrazyme muss von einem Arzt überwacht werden, der über Erfahrung mit der Versorgung von Patienten mit Morbus Fabry oder anderen erblichen Stoffwechselerkrankungen verfügtLeczenie produktem leczniczym Fabrazyme powinno być prowadzone pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu pacjentów z chorobą Fabry’ ego lub innymi dziedzicznymi chorobami metabolicznymi
Humira wird zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis, der Psoriasis-Arthritis, der polyartikulären juvenilen idiopathischen Arthritis, der ankylosierenden Spondylitis, des Morbus Crohn und der Psoriasis eingesetztHumira przeznaczona jest do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, wielostawowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, choroby Leśniowskiego-Crohna i łuszczycy
Es wurde außerdem eine Studie bei ‧ weiblichen (Morbus Fabry-)Patienten durchgeführtDalsze badanie zostało przeprowadzone na ‧ pacjentach płci żeńskiej (nosicielach
Actelion wird sicherstellen, dass für alle Patienten, die zur Zeit in einer der laufenden klinischen Studien zu Morbus Gaucher Typ ‧ Zavesca erhalten, eine Auffangstudie fortgeführt wirdSpółka Actelion zapewni dalsze prowadzenie protokołu zbiorczego, obejmującego dane dotyczące wszystkich pacjentów objętych trwającymi badaniami klinicznymi choroby Gauchera typu I, którym w chwili obecnej podawany jest produkt leczniczy Zavesca
MIRAPEXIN ist angezeigt zur symptomatischen Behandlung des idiopathischen Morbus Parkinson, allein (ohne Levodopa) oder in Kombination mit Levodopa, d.h. während des gesamten Krankheitsverlaufs bis hin zum fortgeschrittenen Stadium, in dem die Wirkung von Levodopa nachlässt oder unregelmäßig wird und Schwankungen der therapeutischen Wirkung auftreten (sog. end-of-dose-oder on-off-PhänomeneMIRAPEXIN jest wskazany w leczeniu objawów idiopatycznej choroby Parkinsona, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „ on-off ”
Morbus Parkinson wird mit Symptomen wie Halluzinationen und Verwirrtheitszuständen in Verbindung gebrachtW chorobie Parkinsona występują takie objawy jak omamy i splątanie
Wird SIFROL einem Patienten mit Morbus Parkinson mit beeinträchtigter Nierenfunktion verschrieben, sollte die Dosierung entsprechend der Angaben in Punkt ‧ reduziert werdenU pacjentów z chorobą Parkinsona z zaburzoną czynnością nerek zaleca się zmniejszenie dawki preparatu SIFROL zgodnie ze wskazówkami w punkcie
Ein Großteil der Gelenkpathologie bei rheumatoider Arthritis und Morbus Bechterew sowie der Hautpathologie bei Plaque-Psoriasis wird durch pro-inflammatorische Moleküle hervorgerufen, die Bestandteil eines durch TNF kontrollierten Netzwerkes sindWiększość patologicznych zmian stawowych występujących w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i patologii skóry w łuszczycy zwykłej (plackowatej) jest wynikiem działania cząsteczek o właściwościach prozapalnych, których działanie jest kontrolowane przez TNF
Bei Patienten mit Morbus Pompe wurden bei der infantilen,juvenilen und adulten Verlaufsform während der Myozyme-Infusionen lebensbedrohliche anaphylaktische Reaktionen beobachtet, einschließlich anaphylaktischer Schocks (siehe AbschnittPodczas infuzji produktu leczniczego Myozyme u pacjentów z niemowlęcą postacią i późną postacią choroby wystąpiły reakcje anafilaktyczne zagrażające życiu, w tym wstrząs anafilaktyczny (patrz punkt
Bei fortgeschrittenem Morbus Parkinson kann eine Dosis von mehr als ‧ mg der Base (‧ mg der Salzform) pro Tag bei Patienten nützlich sein, bei denen eine Reduzierung der Levodopa-Dosierung angestrebt wirdW zaawansowanej chorobie Parkinsona dawki większe niż ‧, ‧ mg (‧, ‧ mg soli) na dobę mogą być odpowiednie dla pacjentów, u których zamierza się zmniejszyć dawki lewodopy
Diese Studien umfassten Patienten mit kurz und langjährig bestehender rheumatoider Arthritis, mit polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis sowie Patienten mit Psoriasis-Arthritis, ankylosierender Spondylitis, Morbus Crohn oder PsoriasisW badaniach tych uczestniczyli pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów o krótkim i długim przebiegu choroby, wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów oraz pacjenci z łuszczycowym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, chorobą Leśniowskiego-Crohna i łuszczycą
Kinder Aufgrund unzureichender Datenlage bezüglich Sicherheit und Wirksamkeit wird Remicade für die Anwendung bei Kindern unter ‧ Jahren, außer bei Morbus Crohn, nicht empfohlenDzieci Ze względu na niewystarczające dane w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności, preparat Remicade nie jest zalecany do stosowania u dzieci ≤‧ lat, z wyjątkiem choroby Crohna
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 322 zdań frazy Morbus Chagas.Znalezione w 0,984 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.