Tłumaczenia na język polski:

  • choroba Chagasa   
     
    trypanosomatoza amerykańska, choroba zakaźna wywoływana przez świdrowca Trypanosoma cruzi, występująca w Afryce Południowej

Przykładowe zdania z "Morbus Chagas", pamięć tłumaczeniowa

add example
Berichterstatter war Herr ChagasSprawozdawcą był Eduardo Manuel Chagas
Berichterstatterin war Frau BREDIMA SAVOPOULOU, Mitberichterstatter waren Herr CHAGAS und Herr NILSSONSprawozdawcą była Anna BREDIMA-SAVOPOULOU, współsprawozdawcami: Eduardo Manuel CHAGAS, Staffan NILSSON
in der Erwägung, dass zu diesen vernachlässigten Krankheiten afrikanische Trypanosomiase (Schlafkrankheit), Buruli Ulcus, Chagas-Krankheit, Dengue-Fieber, gastrointestinale Würmer, Säuglingsdiarrhö, Leishmaniase (Kala Azar), Lepra, Elephantiasis (Lymphatische Filariose), Onchocerciasis (Flussblindheit), Schistosomiasis (Schneckenfieber), Trachom sowie Diabetes, psychische Erkrankungen und Epilepsie gehörenmając na uwadze, że do chorób zaniedbanych zalicza się trypanosomozę afrykańską (śpiączkę afrykańską), wrzód Buruli, chorobę Chagasa, gorączkę denga, helmintozę gastrojelitową, biegunkę niemowląt, leiszmaniozę (kala-azar), trąd, filariozę limfatyczną (słoniowaciznę), onchocerkozę (ślepotę rzeczną), schistosomatozę (bilharcjozę), trachomę, a także cukrzycę, choroby psychiczne i epilepsję
Berichterstatter war Herr CHAGASSprawozdawcą był Eduardo Manuel CHAGAS
in der Erwägung, dass infolge des Ausscheidens von Herrn Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS der Sitz eines Mitglieds des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses frei geworden ista także mając na uwadze, że stanowisko członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniło się w związku z rezygnacją pana Eduarda Manuela NOGUEIRY CHAGASA
Berichterstatter war zunächst Herr ETTY, anschließend Herr CHAGASSprawozdawcą był Thomas ETTY, a następnie Eduardo Manuel CHAGAS
in der Erwägung, dass für die Akutphase der Chagas-Krankheit nur zwei Medikamente zur Verfügung stehen, nämlich Nifurtimox und Benznidazol, während es für die chronische Phase gar keine Behandlungsmöglichkeit gibtmając na uwadze, że ostrą postać choroby Chagasa można leczyć tylko dwoma lekami, nifurtimoksem i benzonidazolem, brak natomiast metod leczenia przewlekłej fazy tej choroby
Berichterstatterin war Frau BREDIMA, Mitberichterstatter Herr CHAGASSprawozdawcą była Anna BREDIMA-SAVOPULU, a współsprawozdawcą był Eduardo MANUEL CHAGAS
Berichterstatter war Herr CHAGAS, der durch Herrn CURTIS ersetzt wurdeSprawozdawcą był Eduardo Manuel CHAGAS, którego zastąpił Brian CURTIS
fordert verstärkte Anstrengungen bei der Vorbeugung gegen die Chagas-Krankheit durch Einbeziehung der betroffenen Bevölkerung in die Maßnahmen zur Eindämmung der Übertragung, durch getrennte Unterbringung von Mensch und Tier und die Bekämpfung von Vektoren mit Insektizidenwzywa do zwiększonych wysiłków na rzecz zapobiegania chorobie Chagasa poprzez włączenie zagrożonej ludności w kontrolę transmisji choroby, wydzielanie osobnych pomieszczeń dla zwierząt i ludzi oraz zwalczanie przenosicieli przy pomocy środków owadobójczych
Berichterstatter war Herr CHAGASSprawozdawcą był Eduardo Manuel Chagas
Actelion wird unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Beratung, die im November ‧ gegeben wurde, eine Beobachtungsstudie zum natürlichen Verlauf bei ‧ Patienten mit Morbus Gaucher Typ ‧ durchführenSpółka Actelion przeprowadzi obserwacyjne studium historii naturalnej obejmujące ‧ pacjentów dotkniętych chorobą Gauchera typu I biorąc pod uwagę zalecenia naukowe z listopada ‧ r
Bei Morbus Paget wurde Aclasta in zwei Studien an insgesamt ‧ Patienten getestet und sechs Monate lang mit Risedronat (einem anderen Bisphosphonat) verglichenW przypadku choroby Pageta badaniami nad preparatem Aclasta objęto w sumie ‧ pacjentów w dwóch badaniach, w których preparat porównywano z ryzedronianem (innym bisfosfonianem) przez okres sześciu miesięcy
Die rechtlichen Anforderungen an die klinische Entwicklung sind ebenfalls gestiegen, während sich Forschung und Entwicklung in Richtung komplexerer Krankheiten und Behandlungsgebiete wie Krebs, Morbus Alzheimer u.a. verschoben habenWymagania regulacyjne dotyczące prób klinicznych również wzrosły, natomiast prace związane z badaniami i rozwojem przesunięto w stronę bardziej skomplikowanych chorób i dziedzin terapeutycznych, takich jak rak, choroba Alzheimera i inne
Morbus ParkinsonChoroba Parkinsona
Erhaltungstherapie bei schwergradiger, aktiver Form eines Morbus Crohn Die Wirksamkeit von wiederholten Infusionen mit Infliximab wurde in einer ‧-jährigen klinischen Studie geprüft (ACCENT ILeczenie podtrzymujące w ciężkiej, czynnej postaci choroby Crohna Skuteczność wielokrotnych infuzji infliksymabu badano w rocznym badaniu (ACCENT I
Bisher wurde nur eine geringe Anzahl Patienten mit Morbus Pompe der späten Verlaufsform (siehe Abschnitt ‧) mit Myozyme behandeltLeczenie produktem leczniczym Myozyme prowadzono u ograniczonej liczby pacjentów z późną postacią choroby Pompego (patrz punkt
Induktionstherapie bei aktiver Form eines Morbus Crohn mit Fistelbildung Die Wirksamkeit wurde in einer randomisierten, Placebo-kontrollierten Doppelblindstudie an ‧ Patienten mit Fistelbildung bei Morbus Crohn überprüft, deren Fisteln mindestens seit ‧ Monaten bestandenLeczenie indukujące w czynnej postaci choroby Crohna z przetokami Skuteczność oceniano również w randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu, u ‧ pacjentów z chorobą Crohna z przetokami, obecnymi przez co najmniej ‧ miesiące
Impulskontrollstörungen und zwanghafte Verhaltensweisen Pathologisches Spielen, gesteigerte Libido und Hypersexualität wurde bei Patienten berichtet, die mit Dopaminagonisten, einschließlich SIFROL, aufgrund ihres Morbus Parkinson behandelt wurdenZaburzenia kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne U pacjentów otrzymujących agonistów dopaminy, w tym lek SIFROL, w leczeniu choroby Parkinsona obserwowano patologiczne uzależnienie od hazardu, zwiększone libido oraz wzrost popędu płciowego
Auch in den Studien über Psoriasis-Arthritis, ankylosierende Spondylitis, Morbus Crohn in der Induktions-und Erhaltungsphase der Behandlung und Psoriasis erzielte Humira gegenüber Placebo eine deutliche Verbesserung der SymptomePreparat Humira doprowadził również do większej poprawy niż placebo pod względem objawów w badaniach nad łuszczycowym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, indukcji i utrzymaniu faz leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna i łuszczycy
Rotigotin ist ein nicht-ergoliner D‧/D‧/D‧-Dopaminagonist zur Behandlung des Morbus ParkinsonRotygotyna jest nie będącym pochodną alkaloidów sporyszu agonistą receptorów dopaminergicznych D‧/D‧/D‧ przeznaczonym do leczenia choroby Parkinsona
Die häufigsten Nebenwirkungen bei Patienten mit Morbus Parkinson Die am häufigsten (‧ %) berichteten Nebenwirkungen bei Patienten mit Morbus Parkinson unter SIFROL verglichen mit Plazebo waren Übelkeit, Dyskinesien, Hypotonie, Schwindel, Somnolenz, Schlaflosigkeit, Obstipation, Halluzinationen, Kopfschmerzen und MüdigkeitChoroba Parkinsona, najczęściej występujące działania niepożądane Najczęściej zgłaszanymi (≥ ‧ %) działaniami niepożądanymi leku u pacjentów z chorobą Parkinsona, występującymi częściej w grupie otrzymującej SIFROL niż w grupie otrzymującej placebo, były: nudności, dyskinezy, niedociśnienie, zawroty głowy, senność, bezsenność, zaparcia, halucynacje, ból głowy i zmęczenie
Glycogen versorgt den Körper mit Energie, doch bei Morbus Pompe können die Konzentrationen zu hoch werdenGlikogen jest źródłem energii, jednak u pacjentów z chorobą Pompego występuje w nadmiernej ilości
Tabelle ‧ und ‧ zeigen die Häufigkeit von Nebenwirkungen in Plazebo-kontrollierten klinischen Studien bei Morbus Parkinson und beim Restless Legs SyndromTabele ‧ oraz ‧ przedstawiają częstość występowania działań niepożądanych leku w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo w przypadku choroby Parkinsona oraz zespołu niespokojnych nóg
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 322 zdań frazy Morbus Chagas.Znalezione w 1,014 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.