Tłumaczenia na język polski:

 • ciało     
  (Noun  n)
 • grono   
  (Noun  n)
 • grupa     
  (Noun  )
 • korporacja     
 • oddział   
  (Noun  m)
 • organ   
  (Noun  m)

Pozostałe znaczenia:

 
des öffentlichen Rechts

Did you mean: körperschaft

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (6)

autonome Körperschaft
autonomiczna jednostka terytorialna
koerperschaft
korporacja
körperschaft
korporacja; stowarzyszenie
Körperschaft(s)steuersatz
stawka podatku dochodowego od osób prawnych
multinationale koerperschaft
korporacja wielonarodowa
transnational koerperschaft
korporacja ponadnarodowa

Przykładowe zdania z "Körperschaft", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Die betroffenen Vereinigungen und Körperschaften werden darauf hingewiesen, dass sie bei den im Anhang zu der Verordnung aufgeführten zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats bzw. der betreffenden Mitgliedstaaten beantragen können, dass ihnen die Verwendung der eingefrorenen Gelder zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse oder für bestimmte Zahlungen gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der genannten Verordnung genehmigt wird
pl Zwraca się uwagę zainteresowanych grup i podmiotów na możliwość wystąpienia do właściwych organów odpowiedniego(-ich) państwa(państw) członkowskiego(-ich) – wymienionych w załączniku do przedmiotowego rozporządzenia – o upoważnienie do użycia zamrożonych funduszy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności zgodnie z art. ‧ ust. ‧ tego rozporządzenia
de Mitteilung an die Personen, Vereinigungen und Körperschaften, die in der Liste nach Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates über spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus aufgeführt sind (siehe Anhang zu der Verordnung (EG) Nr. .../‧ des Rates vom ‧. Juni
pl Zawiadomienie dla osób, grup i podmiotów umieszczonych w wykazie przewidzianym w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (zob. załącznik do rozporządzenia Rady ‧/.../WE z dnia ‧ czerwca ‧ r
de Der Rat hat festgestellt, dass keine Gründe mehr dafür vorliegen, bestimmte Personen weiterhin in der Liste der Personen, Vereinigungen und Körperschaften aufzuführen, auf die der Gemeinsame Standpunkt ‧/‧/GASP Anwendung findet
pl Rada zdecydowała, że nie ma już podstaw, aby niektóre osoby nadal figurowały w wykazie osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie wspólne stanowisko ‧/‧/WPZiB
de diese Körperschaften nehmen durch die satzungsgemäßen Organe, die aus Vertretern dieser Körperschaften bestehen, sowohl auf die strategischen Ziele als auch auf die wichtigen Entscheidungen der Gesellschaft ausschlaggebenden Einfluss
pl podmioty te mają decydujący wpływ, za pośrednictwem organów statutowych złożonych z przedstawicieli tych podmiotów, zarówno na strategiczne cele, jak i na istotne decyzje tej spółki
de Die Liste im Anhang wird auf der Grundlage genauer Informationen bzw. der einschlägigen Akten erstellt, aus denen sich ergibt, dass eine zuständige Behörde-gestützt auf ernsthafte und schlüssige Beweise oder Indizien-gegenüber den betreffenden Personen, Vereinigungen oder Körperschaften einen Beschluss gefasst hat, bei dem es sich um die Aufnahme von Ermittlungen oder um Strafverfolgung wegen einer terroristischen Handlung oder des Versuchs, eine terroristische Handlung zu begehen, daran teilzunehmen oder sie zu erleichtern oder um eine Verurteilung für derartige Handlungen handelt
pl Lista w Załączniku jest sporządzana na podstawie dokładnych informacji lub materiałów zawartych w odpowiednich aktach, które wskazują, że decyzja została podjęta przez właściwą władzę w odniesieniu do osób, grup i podmiotów, których to dotyczy, bez względu na to, czy dotyczy to wszczęcia dochodzenia lub postępowania w sprawie o akt terrorystyczny, usiłowanie popełnienia takiego aktu, uczestniczenia w nim lub ułatwienia dokonania takiego aktu, opartego na poważnych i wiarogodnych dowodach lub poszlakach, lub skazania za takie czyny
de Dies sollte zu einer geringeren Personalausstattung, einem besseren Personalmanagement in öffentlichen Körperschaften, geringeren Kosten, erhöhter Transparenz, größerer Rechtssicherheit und zu einer wirksamen Umsetzung der von der Politik beschlossenen Maßnahmen führen
pl Działania w tym zakresie powinny obejmować: zmniejszenie liczby pracowników, poprawę zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach publicznych, ograniczenie kosztów, zwiększenie przejrzystości i pewności prawnej oraz skuteczne wdrożenie przyjętej polityki
de die Kosten für das von der Körperschaft eingestellte Verwaltungspersonal
pl koszty zatrudnienia przez stowarzyszenie pracowników administracyjnych
de Der Rat hat festgestellt, dass keine Gründe mehr dafür vorliegen, bestimmte Vereinigungen weiterhin auf der Liste der Personen, Vereinigungen und Körperschaften zu führen, auf die die Artikel ‧, ‧ und ‧ des Gemeinsamen Standpunkts ‧/‧/GASP Anwendung finden
pl Rada ustaliła, że nie ma już podstaw, aby niektóre grupy nadal figurowały w wykazie osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. ‧, ‧ i ‧ wspólnego stanowiska ‧/‧/WPZiB
de Steuerliche Maßnahmen einer regionalen oder lokalen Körperschaft
pl Przepisy podatkowe uchwalone przez jednostki samorządu regionalnego lub lokalnego
de Bezüglich der von verschiedenen Körperschaften des öffentlichen Rechts erhaltenen, in den Erwägungsgründen ‧-‧ beschriebenen Darlehen fordert Polen die Beihilfe in Höhe der Differenz zwischen dem von der Gdingener Werft für die Zeit von der Gewährung des Darlehens bis zu seiner vollständigen Rückzahlung tatsächlich gezahlten Zinssatz und dem Zinssatz zurück, den der Begünstigte hätte zahlen müssen, wenn er das Darlehen auf dem Markt aufgenommen hätte
pl W odniesieniu do pożyczek uzyskanych od różnych podmiotów publicznych, jak opisano w motywach ‧–‧ niniejszej decyzji, Polska odzyskuje pomoc w wysokości różnicy pomiędzy stopą oprocentowania faktycznie zapłaconą przez Stocznię Gdynia a stopą oprocentowania, jaką beneficjent musiałby zapłacić, gdyby uzyskał pożyczkę na rynku, za okres pomiędzy udzieleniem pożyczki a jej spłatą
de Die indirekten FTE-Aktionen, die im Bereich der kontrollierten Kernfusion und im Rahmen von Verträgen, Übereinkünften oder Körperschaften, denen die Gemeinschaft beigetreten ist, durchgeführt werden, müssen den dafür festgelegten Regeln gemäß der Verordnung über die Beteiligungsregeln entsprechen
pl Bezpośrednie działania w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego wdrożone w dziedzinie syntezy termonuklearnej oraz w ramach umów, porozumień lub osób prawnych, których Wspólnota jest stroną lub członkiem, odpowiadają zasadom, które zostały dla nich ustalone, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym zasad uczestnictwa
de Die betroffenen Personen, Vereinigungen und Körperschaften können unter Verwendung der vorstehenden Anschrift jederzeit beim Rat unter Vorlage von entsprechenden Nachweisen beantragen, dass der Beschluss, sie in die vorgenannte Liste aufzunehmen und dort weiter aufzuführen, überprüft wird
pl Zainteresowane osoby, grupy i podmioty w każdym momencie mogą przesłać do Rady na wyżej wskazany adres wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozważenie decyzji o umieszczeniu i utrzymaniu ich w wykazie
de Allerdings sollte in diesem Fall die Einhaltung der Berufsordnung, über die diese Berufsverbände oder-körperschaften zu wachen haben, sichergestellt werden
pl jednakże w tym przypadku należy zagwarantować nadzór nad dyscypliną zawodową, leżący w zakresie odpowiedzialności takich organizacji lub instytucji zawodowych
de diese Körperschaft nur ein Viertel der Aufsichtsratsmitglieder des Unternehmens einschließlich des Aufsichtsratsvorsitzenden stellt und
pl jednostka ta mianuje jedynie jedną czwartą członków rady nadzorczej przedsiębiorstwa w tym przewodniczącego rady nadzorczej oraz
de Der Rat hat festgestellt, dass bestimmte weitere Personen, Vereinigungen und Körperschaften an terroristischen Handlungen im Sinne des Gemeinsamen Standpunkts ‧/‧/GASP beteiligt sind und daher gemäß den Kriterien des Artikels ‧ Absatz ‧ des Gemeinsamen Standpunkts ‧/‧/GASP in die genannte Liste aufgenommen werden sollten
pl Rada ustaliła, że pewne dodatkowe osoby, grupy i podmioty uczestniczą w aktach terrorystycznych w rozumieniu wspólnego stanowiska ‧/‧/WPZiB, i w związku z tym powinny zostać dodane do tego wykazu, zgodnie z kryteriami określonymi w art. ‧ ust. ‧ wspólnego stanowiska ‧/‧/WPZiB
de Er stellt gegebenenfalls die erforderlichen Mittel im Haushalt der Körperschaft oder des Unternehmens bereit, indem er die noch freien, für andere Ausgaben vorgesehenen Mittel senkt oder die Ressourcen erhöht (Änderungen in kursiver Schrift
pl Uwalnia on w razie potrzeby konieczne środki, w ramach budżetu organu samorządu terytorialnego lub zakładu, poprzez zmniejszenie środków przeznaczonych na inne wydatki i jeszcze niewykorzystanych, albo poprzez zwiększenie zasobów (zmiany wyróżniono kursywą
de die Führung der Geschäfte der juristischen Person, Vereinigung oder Körperschaft auf einer einheitlichen Grundlage mit Erstellung eines konsolidierten Abschlusses
pl zarządzanie działalnością prowadzoną przez osobę prawną, grupę lub podmiot na jednolitych zasadach, publikując skonsolidowane sprawozdania finansowe
de Tätigkeiten auswärtiger Organisationen und Körperschaften
pl Organizacje i zespoły eksterytorialne
de Ich möchte insbesondere auf drei Punkte, die ich für wesentlich halte, näher eingehen: Erstens die Dezentralisierung, nämlich sicherzustellen, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und besonders diejenigen, die über Rechtsetzungsbefugnisse verfügen, mehr teilhaben und zu einer besseren Umsetzung der Kohäsionspolitik beitragen. Zweitens die Aufforderung der Mitgliedstaaten, regionale und lokale Gebietskörperschaften dazu einzuladen, gleichberechtigt mit ihren nationalen Körperschaften und Vertretern an den Verhandlungen über die Zukunft der Strukturfonds teilzunehmen.
pl W szczególny sposób chciałbym podkreślić trzy kwestie, które uważam za kluczowe: po pierwsze, decentralizację, dopilnowanie, aby władze lokalne i regionalne, zwłaszcza te posiadające uprawnienia legislacyjne, były bardziej zaangażowane i przyczyniały się do lepszej realizacji polityki spójności; po drugie, skłonienie państw członkowskich do zaproszenia władz lokalnych i regionalnych do uczestnictwa w negocjacjach dotyczących przyszłości funduszy strukturalnych na równych prawach z władzami krajowymi i przedstawicielami; i w końcu, wzmocnienie roli władz regionalnych w procesie przygotowywania, zarządzania i wdrażania programów.
de Der Rat hat festgestellt, dass mit Ausnahme der im Erwägungsgrund ‧ genannten Vereinigungen alle im Anhang dieser Verordnung aufgeführten Personen, Vereinigungen und Körperschaften an terroristischen Handlungen im Sinne des Artikels ‧ Absätze ‧ und ‧ des Gemeinsamen Standpunkts ‧/‧/GASP des Rates vom ‧. Dezember ‧ über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus beteiligt gewesen sind, dass eine zuständige Behörde im Sinne des Artikels ‧ Absatz ‧ jenes Gemeinsamen Standpunkts in Bezug auf sie einen Beschluss gefasst hat und dass die spezifischen restriktiven Maßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ daher weiterhin auf sie angewandt werden sollten
pl Rada stwierdziła, że – oprócz grup, o których mowa w motywie ‧ – pozostałe osoby, grupy i podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia uczestniczyły w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ i ‧ wspólnego stanowiska Rady ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, że właściwy organ podjął w stosunku do nich decyzję w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ tego wspólnego stanowiska oraz że w związku z tym powinny one nadal podlegać szczególnym środkom ograniczającym przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr
de Die Liste der Personen, Vereinigungen und Körperschaften, für die der Gemeinsame Standpunkt ‧/‧/GASP gilt, ist im Anhang wiedergegeben
pl Lista osób, grup i podmiotów, do których stosuje się wspólne stanowisko ‧/‧/WPZiB, jest zawarta w załączniku do niego
de Es ist zu bezweifeln, dass diese Art von Verbriefung sehr gebräuchlich ist, da in der Praxis nur große Kapitalgesellschaften und öffentlich-rechtliche Körperschaften Wertpapiere ausgeben
pl Istnieją pewne wątpliwości czy operacja tego rodzaju jest szeroko stosowana, ponieważ w praktyce tylko duże przedsiębiorstwa i organy państwowe emitują papiery wartościowe
de Ich habe für diesen Bericht gestimmt, der vorschlägt, die Multilevel-Governance zu stärken und somit beabsichtigt, die subnationalen Körperschaften bei der Entwicklung der Politik stärker einzubeziehen.
pl Zagłosowałem za przedmiotowym sprawozdaniem, w którym zaproponowano wzmocnienie wielopoziomowego sprawowania rządów z myślą o zwiększeniu zaangażowania władz poniżej szczebla krajowego już na etapie rozwoju polityki.
de Ich glaube fest daran, dass die Schaffung einer wahren Partnerschaft mit regionalen und lokalen Gebietskörperschaften einer eindeutigeren Definition des sogenannten Grundsatzes der Partnerschaft als auch einer aktiven Einbindung lokaler und regionaler Körperschaften in die Verhandlungen über die Regionalpolitik der Europäischen Union bedarf.
pl Głęboko wierzę, że stworzenie prawdziwego partnerstwa z władzami lokalnymi i regionalnymi wymaga bardziej precyzyjnej definicji tak zwanej zasady współpracy oraz aktywnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w konsultacje na temat polityki regionalnej Unii Europejskiej.
de alle zentralen öffentlichen Körperschaften, deren Zuständigkeit sich über das gesamte Wirtschaftsgebiet erstreckt, mit Ausnahme der Zentralverwaltung der Sozialversicherung (ESVG
pl państwowe służby administracyjne i inne agencje centralne, których kompetencje obejmują całe terytorium ekonomiczne kraju, z wyjątkiem zarządzania funduszami ubezpieczeń społecznych (ESA ‧, par
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 846 zdań frazy Körperschaft.Znalezione w 0,427 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.