Tłumaczenia na język polski:

 • ciało     
  (Noun  n)
 • grono   
  (Noun  n)
 • grupa     
  (Noun  )
 • korporacja     
 • oddział   
  (Noun  m)
 • organ   
  (Noun  m)

Pozostałe znaczenia:

 
des öffentlichen Rechts

Did you mean: körperschaft

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (6)

autonome Körperschaft
autonomiczna jednostka terytorialna
koerperschaft
korporacja
körperschaft
korporacja; stowarzyszenie
Körperschaft(s)steuersatz
stawka podatku dochodowego od osób prawnych
multinationale koerperschaft
korporacja wielonarodowa
transnational koerperschaft
korporacja ponadnarodowa

Przykładowe zdania z "Körperschaft", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Antragsteller (ausgenommen öffentlich-rechtliche Körperschaften
pl Odnośnie do wnioskodawców (z wyłączeniem organów publicznych
de Bezüglich der in den Erwägungsgründen ‧-‧ beschriebenen Kapitalzuführungen durch verschiedene Körperschaften des öffentlichen Rechts fordert Polen die Beihilfe in Höhe des Gesamtbetrags der Kapitalzuführungen zurück
pl W odniesieniu do dokapitalizowań od różnych podmiotów publicznych, opisanych w motywach ‧–‧ niniejszej decyzji, Polska odzyskuje pomoc w wysokości równej całej kwocie dokapitalizowania
de Inhaber von Gemeinschaftsmarken können alle natürlichen oder juristischen Personen, einschließlich Körperschaften des öffentlichen Rechts sein
pl Właścicielem wspólnotowego znaku towarowego może być każda osoba fizyczna lub prawna, łącznie z podmiotami prawa publicznego
de Rechtssache C-‧/‧: Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom ‧. Oktober ‧- Kommission der Europäischen Gemeinschaften/Bundesrepublik Deutschland (Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats- Öffentliche Bauaufträge- Richtlinie ‧/‧/EWG- Vertrag zwischen einer Körperschaft öffentlichen Rechts und einem privaten Unternehmen über die Vermietung von Messehallen, die das Unternehmen zu errichten hat, an die Körperschaft- Vergütung des privaten Unternehmens durch monatliche Mietzahlungen über einen Zeitraum von ‧ Jahren
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ października ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Zamówienia publiczne na roboty budowlane- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Umowa zawarta między podmiotem publicznym i przedsiębiorstwem prywatnym, dotycząca najmu przez ten podmiot publiczny hal wystawowych, które ma zbudować przedsiębiorstwo prywatne- Wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa prywatnego w postaci zapłaty czynszu miesięcznego przez okres ‧ lat
de Der Rat ist zu dem Schluss gelangt, dass mit Ausnahme der im Erwägungsgrund ‧ genannten Vereinigungen, die sonstigen Personen, Vereinigungen und Körperschaften, auf die die Artikel ‧, ‧ und ‧ des Gemeinsamen Standpunkts ‧/‧/GASP Anwendung finden, an terroristischen Handlungen im Sinne des Artikels ‧ Absätze ‧ und ‧ des Gemeinsamen Standpunkts ‧/‧/GASP beteiligt gewesen sind, dass eine zuständige Behörde in Bezug auf diese Personen, Vereinigungen und Körperschaften einen Beschluss im Sinne des Artikels ‧ Absatz ‧ des genannten Gemeinsamen Standpunkts gefasst hat und dass die darin vorgesehenen spezifischen restriktiven Maßnahmen daher weiterhin auf sie angewandt werden sollten
pl Rada stwierdziła, że – z wyjątkiem grup, o których mowa w motywie ‧ – pozostałe osoby, grupy i podmioty, do których mają zastosowanie art. ‧, ‧ i ‧ wspólnego stanowiska ‧/‧/WPZiB, brały udział w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ i ‧ wspólnego stanowiska ‧/‧/WPZiB, że właściwy organ podjął w stosunku do nich decyzję w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ tego wspólnego stanowiska oraz że powinny one nadal podlegać szczególnym środkom ograniczającym przewidzianym w tym wspólnym stanowisku
de nach irischem Recht gegründete oder eingetragene Gesellschaften, gemäß dem Industrial and Provident Societies Act eingetragene Körperschaften, gemäß den Building Societies ACTS gegründete building societies und trustee savings banks im Sinne des Trustee Savings Banks Act von
pl spółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Act, building societies, utworzone zgodnie z Building Societies Acts i trustee savings banks w rozumieniu Trustee Savings Banks Act
de Aus Sicht der sozialen Rechte halten uns nun jedoch alte Systeme der sozialen Sicherheit, die auf Körperschaften und organisierte Arbeit ausgerichtet sind und die den Arbeitslosen und den Menschen, die sich weiterhin außerhalb sozialer Garantien und sozialen Schutzes befinden, nichts nützen, davon ab, den Ärmsten in unseren Ländern zu helfen.
pl Jednak z punktu widzenia praw społecznych to, co nie pozwala nam pomóc najbiedniejszym obywatelom naszych krajów, to przestarzałe systemy opieki społecznej, nastawione na korporacje i pracę zorganizowaną, które w żaden sposób nie pomagają bezrobotnym i osobom pozostającym poza systemem gwarancji i ochrony socjalnej.
de Steuerforderungen öffentlicher Körperschaften
pl roszczeń podatkowych instytucji publicznych
de Das Verzeichnis der Personen, Vereinigungen und Körperschaften, für die der Gemeinsame Standpunkt ‧/‧/GASP gilt, ist im Anhang wiedergegeben
pl Lista osób, grup i podmiotów, do których stosuje się wspólne stanowisko ‧/‧/WPZiB jest zawarta w załączniku
de Maßnahmen, die nicht aus aufsichtsrechtlichen Gründen getroffen werden und einen bevorrechtigten Zugang der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, der Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen der Mitgliedstaaten zu den Finanzinstituten schaffen, sind verboten
pl Zakazany jest każdy środek nieoparty na względach o charakterze ostrożnościowym, ustanawiający uprzywilejowany dostęp instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, rządów centralnych, władz regionalnych, lokalnych lub innych władz publicznych, innych instytucji lub przedsiębiorstw publicznych Państw Członkowskich do instytucji finansowych
de Gewerbsmäßige Beförderung durch öffentlich-rechtliche Körperschaften
pl Przewóz handlowy przez instytucje rządowe
de Einberufung und/oder Ausrichtung von Sitzungen des Verwaltungsrats und des Rat der öffentlichen Körperschaften und, soweit angebracht, Teilnahme an diesen Sitzungen als Beobachter
pl zwoływanie lub organizowanie posiedzeń Rady Zarządzającej i Rady Władz Publicznych oraz, w stosownych przypadkach, uczestniczenie w tych posiedzeniach w roli obserwatora
de diese Körperschaft nur ein Viertel der Aufsichtsratsmitglieder des Unternehmens einschließlich des Aufsichtsratsvorsitzenden stellt und
pl jednostka ta mianuje jedynie jedną czwartą członków rady nadzorczej przedsiębiorstwa w tym przewodniczącego rady nadzorczej oraz
de Juni ‧ hat der Rat die Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ zur Durchführung von Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ angenommen, mit dem eine aktualisierte Liste der Personen, Vereinigungen und Körperschaften, auf die die genannte Verordnung Anwendung findet, festgelegt wurde
pl Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ wykonujące art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ustanawiając uaktualniony wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie to rozporządzenie
de Nach der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ sind alle Gelder und anderen finanziellen Vermögenswerte und wirtschaftlichen Ressourcen dieser Personen, Vereinigungen und Körperschaften einzufrieren und dürfen ihnen weder direkt noch indirekt Gelder, andere finanzielle Vermögenswerte und wirtschaftliche Ressourcen bereitgestellt werden
pl W rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ przewidziano, że fundusze, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze należące do zainteresowanych osób, grup lub podmiotów zostaną zamrożone i że nie można im udostępniać, ani bezpośrednio, ani pośrednio, żadnych funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych
de In Anwendung dieses Urteils hat der Rat am 26. Januar 2009 eine neue Liste von Personen und Körperschaften angenommen, die Gegenstand der Restriktionsmaßnamen sind, die auf terroristische Organisationen angewendet werden, und die Volksmudschaheddin von Iran (PMOI) waren auf dieser Liste nicht enthalten.
pl Stosując się do powyższego orzeczenia 26 stycznia 2009 roku Rada przyjęła nową listę osób i podmiotów podlegających restrykcyjnym środkom mającym zastosowanie wobec organizacji terrorystycznych, przy czym nie umieszczono na niej Organizacji Mudżahedinów Ludowych z Iranu.
de Der Rat hat- soweit dies praktisch möglich war- allen einzelnen betroffenen Personen, Vereinigungen und Körperschaften eine Begründung zukommen lassen, in der er jeweils darlegt, warum sie in dem Beschluss ‧/‧/EG aufgeführt sind
pl Rada przekazała wszystkim osobom, grupom i podmiotom, co do których było to praktycznie możliwe, uzasadnienie przyczyn, z których zostały umieszczone w wykazie zawartym w decyzji ‧/‧/WE
de Die Rolle der lokalen und regionalen Körperschaften bei der Förderung der Kultur muss anerkannt werden, und wir müssen dafür Sorge tragen, sie stärker in die Umsetzung der EU-Kulturagenda einzubinden.
pl Ważne jest, aby docenić rolę odgrywaną przez władze lokalne i regionalne w promowaniu kultury i zapewnić większe ich zaangażowanie we wdrażanie agendy kulturowej UE.
de Die Initiative Innovative Arzneimittel wird als gemeinsames Unternehmen von der Europäischen Gemeinschaft, vertreten durch die Kommission, und dem EFPIA (Europäischer Dachverband der Arzneimittelunternehmen und-verbände) gegründet und als Körperschaft der Gemeinschaft durch eine Ratsverordnung in Anwendung von Artikel ‧ EG-Vertrag geregelt
pl WP ‧ zostanie utworzone w formie wspólnego przedsięwzięcia, którego założycielami będą Wspólnota Europejska, reprezentowana przez Komisję, i EFPIA (Europejska Federacja Przemysłu Farmaceutycznego) i które regulowane będzie jako organ wspólnotowy rozporządzeniem Rady na mocy art. ‧ Traktatu
de Laut den Körperschaften, die KMU repräsentieren, wird in einigen Regionen nur zwischen 1 - 2 % für den KMU-Sektor eingesetzt.
pl Według danych instytucji reprezentujących MSP, w niektórych regionach sektor MSP wykorzystuje tylko 1-2 %.
de Der Rat der öffentlichen Körperschaften tritt- gewöhnlich am Sitz des Gemeinsamen Unternehmens Artemis- mindestens zweimal jährlich zusammen
pl Rada Władz Publicznych zbiera się co najmniej dwa razy w roku; w zwykłych okolicznościach posiedzenia odbywają się w siedzibie wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS
de Dezember ‧ hat der Rat den Gemeinsamen Standpunkt ‧/‧/GASP zur Durchführung des Gemeinsamen Standpunkts ‧/‧/GASP über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus angenommen, wobei bestimmte andere Personen, Vereinigungen und Körperschaften in die Liste aufgenommen wurden, für die der Gemeinsame Standpunkt ‧/‧/GASP gilt
pl Rada przyjęła wspólne stanowisko ‧/‧/WPZiB wykonujące wspólne stanowisko ‧/‧/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, dodając szereg innych osób, grup i podmiotów, do których wspólne stanowisko ‧/‧/WPZiB ma zastosowanie
de Sofern der Rat der öffentlichen Körperschaften auf Vorschlag des Vertreters der Gemeinschaft nicht anders entscheidet, beläuft sich der Finanzbeitrag des Gemeinsamen Unternehmens Artemis zu den Gesamtmitteln einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen auf ‧ % des von den Artemis-Mitgliedstaaten insgesamt bereitgestellten Betrags
pl Wkład finansowy wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS do budżetu każdego zaproszenia odpowiada równowartości ‧ % łącznej kwoty zadeklarowanej przez państwa członkowskie ARTEMIS, chyba że Rada Władz Publicznych zdecyduje inaczej na wniosek przedstawiciela Wspólnoty
de Die betroffenen Personen, Vereinigungen und Körperschaften werden darauf hingewiesen, dass sie bei den im Anhang zu der Verordnung aufgeführten zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats bzw. der betreffenden Mitgliedstaaten beantragen können, dass ihnen die Verwendung der eingefrorenen Gelder zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse oder für bestimmte Zahlungen gemäß Artikel ‧ der Verordnung genehmigt wird
pl Zwraca się uwagę zainteresowanych osób, grup i podmiotów na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia, po to aby otrzymać upoważnienia do użycia zamrożonych funduszy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności zgodnie z art. ‧ ust. ‧ tego rozporządzenia
de Der Rat der öffentlichen Körperschaften wählt seinen Vorsitzenden
pl Rada Władz Publicznych wybiera swego przewodniczącego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 846 zdań frazy Körperschaft.Znalezione w 1,184 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.