Tłumaczenia na język polski:

  • Jożef Sabo   
     
    József Szabó (Fußballspieler)

Przykładowe zdania z "József Szabó", pamięć tłumaczeniowa

add example
Károly Ferenc Szabó, Manfred Weber, Christel Schaldemose, Mladen Petrov Chervenyakov, Urszula Krupa und Petre PopeangăKároly Ferenc Szabó, Manfred Weber, Christel Schaldemose, Mladen Petrov Chervenyakov, Urszula Krupa i Petre Popeangă
Sándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Ladislau Kelemen und Károly Ferenc Szabó zu der Notwendigkeit, die staatliche ungarische Bolyai-Universität wieder einzurichtenSándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Ladislau Kelemen i Károly Ferenc Szabó w sprawie potrzeby przywrócenia finansowanego przez państwo węgierskojęzycznego Uniwersytetu Bolyai
Nein-Stimmen: József SzájerPrzeciw: József Szájer
Berichterstatter: József Szájer (ASprawozdawca: József Szájer (A
(SK) Frau Präsidentin! 1990 erklärte sich József Antall zum Premierminister aller Ungarn, einschließlich der Ungarn, die außerhalb von Ungarn leben.(SK) Pani Przewodnicząca! W 1990 roku József Antall ogłosił się premierem wszystkich Węgrów, w tym Węgrów mieszkających poza granicami Węgier.
2009 wurden József B. und seine Frau von einem ungarischen Gericht wegen der Gefährdung Minderjähriger zu 10 Monaten Haft verurteilt.W 2009 roku József B. i jego żona zostali skazani przez sąd węgierski na 10 miesięcy więzienia za spowodowanie zagrożenia dla małoletnich.
Und die heutige Aussprache hat gezeigt, dass die Donau Frieden schaffen kann zwischen Staaten, die Unstimmigkeiten und Spannungen haben, wie unser großer Dichter Attila József einmal sagte.A dzisiejsza debata wykazała, że między państwami, które borykają się ze sporami i napięciami, można budować pokój dzięki Dunajowi, jak kiedyś powiedział nasz wielki poeta Attila József.
Es sprechen Graham Watson im Namen der ALDE-Fraktion, Cristiana Muscardini im Namen der UEN-Fraktion, Jean Lambert im Namen der Verts/ALE-Fraktion, Giusto Catania im Namen der GUE/NGL-Fraktion, Roger Knapman im Namen der IND/DEM-Fraktion, Alessandro Battilocchio, fraktionslos, Mikel Irujo Amezaga, der auf ein Problem bei der Verdolmetschung ins Spanische hinweist und auf die Frage der im Parlament geltenden Sprachenregelung zurückkommt (siehe Punkt ‧ des Protokolls vom ‧.‧.‧), Alfredo Antoniozzi, Bárbara Dührkop Dührkop, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mario Borghezio, Kathalijne Maria Buitenweg, Nils Lundgren, Marine Le Pen, Irena Belohorská, Patrick Gaubert, Martine Roure, Jean-Marie Cavada, Roberts Zīle, Hélène Flautre, Pedro Guerreiro, Patrick Louis, Jim Allister, József Szájer, Stavros Lambrinidis, Mogens N.J. Camre, Raül Romeva i Rueda und Kyriacos TriantaphyllidesGłos zabrali: Graham Watson, w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini, w imieniu grupy UEN, Jean Lambert, w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania, w imieniu grupy GUE/NGL, Roger Knapman, w imieniu grupy IND/DEM, Alessandro Battilocchio, niezrzeszony, Mikel Irujo Amezaga, który zgłosił problem w zakresie tłumaczenia ustnego na hiszpański i ponownie nawiązał do kwestii systemu językowego obowiązującego w Parlamencie (zob. pkt ‧ protokołu z dnia ‧.‧.‧), Alfredo Antoniozzi, Bárbara Dührkop Dührkop, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mario Borghezio, Kathalijne Maria Buitenweg, Nils Lundgren, Marine Le Pen, Irena Belohorská, Patrick Gaubert, Martine Roure, Jean-Marie Cavada, Roberts Zīle, Hélène Flautre, Pedro Guerreiro, Patrick Louis, Jim Allister, József Szájer, Stavros Lambrinidis, Mogens N.J. Camre, Raül Romeva i Rueda i Kyriacos Triantaphyllides
Es spricht József Szájer im Namen der PPE-Fraktion, der den Antrag begründetGłos zabrał József Szájer w imieniu grupy PPE, który uzasadnił wniosek
Es sprechen Janez Lenarčič (amtierender Präsident des Rates) und József Szájer (BerichterstatterGłos zabrali: Janez Lenarčič (urzędujący Przewodniczący Rady) i József Szájer (sprawozdawca
Ja-Stimmen:Gunnar Hökmark, József Szájer, Neena Gill, Poul Nyrup RasmussenZa:Gunnar Hökmark, József Szájer, Neena Gill, Poul Nyrup Rasmussen
Bericht: József SZÁJER (ASprawozdanie: József SZÁJER (A
Ja-Stimmen: Etelka Barsi-Pataky, Zsolt László Becsey, Antonio De Blasio, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Lívia Járóka, Péter Olajos, Csaba Őry, Pál Schmitt, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Csaba SógorZa: Etelka Barsi-Pataky, Zsolt László Becsey, Antonio De Blasio, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Lívia Járóka, Péter Olajos, Csaba Őry, Pál Schmitt, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Csaba Sógor
Georgios Papastamkos, Teresa Riera Madurell, Metin Kazak, Hanna Foltyn-Kubicka, Kyriacos Triantaphyllides, Dimitar Stoyanov, Gerard Batten, Pál Schmitt, Inés Ayala Sender, Viktória Mohácsi, Ewa Tomaszewska, James Nicholson, Gérard Onesta, Richard Corbett, Milan Horáček, László Tőkés, József Szájer, Martin Schulz, Brigitte Fouré, István Szent-Iványi, Eoin Ryan, Manolis Mavrommatis und Hélène FlautreGeorgios Papastamkos, Teresa Riera Madurell, Metin Kazak, Hanna Foltyn-Kubicka, Kyriacos Triantaphyllides, Dimitar Stoyanov, Gerard Batten, Pál Schmitt, Inés Ayala Sender, Viktória Mohácsi, Ewa Tomaszewska, James Nicholson, Gérard Onesta, Richard Corbett, Milan Horáček, László Tőkés, József Szájer, Martin Schulz, Brigitte Fouré, István Szent-Iványi, Eoin Ryan, Manolis Mavrommatis i Hélène Flautre
Das berühmte Zitat von Attila József ("meine Wut ist für Dich und nicht gegen Dich") gilt genau für diesen Fall, denn wenn fundierte Kritik geäußert wird, ist die EU nicht auf die ungarische Regierung böse, sie ist wegen ihr böse.Ma tu zastosowanie słynny cytat z Attili Józsefa - "Mój gniew jest dla ciebie, nie przeciw tobie” - gdyż wygłaszając uzasadnioną krytykę, UE nie kieruje swego gniewu przeciwko rządowi węgierskiemu, lecz gniewa się w jego interesie.
Bericht: József SZÁJER (ASpraw.: József SZÁJER (A
Ja-Stimmen: Giuseppe Castiglione, József SzájerZa: Giuseppe Castiglione, József Szájer
Bericht: József Szájer (ASprawozdanie: József SZAJER (A
Ja-Stimmen: Yannick Vaugrenard, József Szájer, Hans-Peter MartinZa: Yannick Vaugrenard, József Szájer, Hans-Peter Martin
Der Präsident weist ihn darauf hin, dass diese Sprache noch keine Amtssprache ist und folglich im Plenum nicht gedolmetscht wird und dass der Wortlaut dieser Rede im Ausführlichen Sitzungsbericht nicht wiedergegeben wird), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bastiaan Belder, Irena Belohorská, Íñigo Méndez de Vigo, Jo Leinen, Jules Maaten, Roger Knapman, Jan Tadeusz Masiel, József Szájer, Pierre Moscovici, Nils Lundgren, Daniel Hannan, Genowefa Grabowska, Maria da Assunção Esteves, Pasqualina Napoletano, Panayiotis Demetriou, Stavros Lambrinidis, Reinhard Rack, Hans Winkler, Margot WallströmPrzewodniczący zwrócił mu uwagę, że nie jest to jeszcze język urzędowy, w związku z czym nie jest tłumaczony w czasie sesji oraz że treść niniejszego wystąpienia nie będzie umieszczona w pełnym sprawozdaniu), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bastiaan Belder, Irena Belohorská, Íñigo Méndez de Vigo, Jo Leinen, Jules Maaten, Roger Knapman, Jan Tadeusz Masiel, József Szájer, Pierre Moscovici, Nils Lundgren, Daniel Hannan, Genowefa Grabowska, Maria da Assunção Esteves, Pasqualina Napoletano, Panayiotis Demetriou, Stavros Lambrinidis, Reinhard Rack, Hans Winkler, Margot Wallström
Hartmut Nassauer und József Szájer haben ebenfalls den im Namen der PPE-DE-Fraktion eingereichten Entschließungsantrag unterzeichnetHartmut Nassauer i József Szájer są również sygnatariuszami projektu rezolucji złożonego w imieniu grupy PPE-DE
Es sprechen Satu Hassi, Roberto Musacchio, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Karin Riis-Jørgensen, Ian Hudghton, Tobias Pflüger, Bastiaan Belder, Ryszard Czarnecki, Françoise Grossetête, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Diamanto Manolakou, Ville Itälä, Poul Nyrup Rasmussen, Alexander Lambsdorff, Othmar Karas, Enrique Barón Crespo, Sarah Ludford, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, József Szájer, Jan Andersson, Antonio Tajani, Dariusz Rosati, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Elmar Brok, Guido Sacconi, Gunnar Hökmark und Lasse LehtinenGłos zabrali: Satu Hassi, Roberto Musacchio, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Karin Riis-Jørgensen, Ian Hudghton, Tobias Pflüger, Bastiaan Belder, Ryszard Czarnecki, Françoise Grossetête, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Diamanto Manolakou, Ville Itälä, Poul Nyrup Rasmussen, Alexander Lambsdorff, Othmar Karas, Enrique Barón Crespo, Sarah Ludford, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, József Szájer, Jan Andersson, Antonio Tajani, Dariusz Rosati, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Elmar Brok, Guido Sacconi, Gunnar Hökmark i Lasse Lehtinen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 87 zdań frazy József Szabó.Znalezione w 0,781 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.