Tłumaczenia na język polski:

  • Wskaźnik Rozwoju Społecznego   

Przykładowe zdania z "Human Development Index", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Der Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index, HDI) ist ein Instrument, um die Fortschritte der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Gruppen zu messen
pl Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI – Human Development Index) to kryterium pozwalające mierzyć postęp społeczeństwa i jego grup
de in der Erwägung, dass nach Angaben des UNDP Human Development Report ‧/‧ der Vereinten Nationen Indien beim Index der menschlichen Entwicklung den
pl mając na uwadze, że według raportu o rozwoju społecznym sporządzonego w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds
de Die Kritik an BIP und Wachstum als Indikatoren für das soziale Wohlergehen geht insbesondere auf das UNDP zurück, in dessen Rahmen das Konzept des Human Development Index (Index für menschliche Entwicklung, HDI) konzipiert wurde, insbesondere infolge der Arbeiten von Amartya Sen zu Armut, Hunger, Demokratie und der Kritik an rein quantitativen Indikatoren, für die ihm der Nobelpreis für Wirtschaft verliehen wurde
pl Zwłaszcza w UNDP rozwinięto krytykę wobec przyjmowania PKB i wzrostu za wskaźniki społecznego dobrobytu i opracowano wskaźnik rozwoju społecznego HDI (Human Development Index), zrodzony z inspiracji pracami Amartyi Sena dotyczącymi ubóstwa, głodu, demokracji i krytyki czysto ekonomicznych wskaźników liczbowych, za które Sen otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii
de Der Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index) des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme/UNDP) beruht auf einem umfassenderen Entwicklungskonzept, das über das BIP hinausgeht und u. a. die Lebenserwartung und das Bildungsniveau einbezieht
pl Wskaźnik Rozwoju Społecznego UNDP proponuje szerszą definicję rozwoju, obejmującą nie tylko PKB, lecz także m.in. średnią długość życia i poziom wykształcenia
de erkennt an, dass Indien gemessen an den Indikatoren menschlicher Entwicklung (Human Development Indicators- HDI) in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte gemacht und sich vom Entwicklungshilfeempfänger teilweise zum Entwicklungshilfegeber gewandelt hat; bringt aber seine Besorgnis über die anhaltend große Zahl von Indern zum Ausdruck, die nach wie vor in absoluter Armut und Entrechtung leben müssen
pl przyznaje, że- biorąc pod uwagę wskaźniki rozwoju społecznego- Indie w ostatnich dziesięcioleciach dokonały znacznego postępu i częściowo przekształciły się z odbiorcy pomocy gospodarczej w kraj jej udzielający; wyraża jednak zaniepokojenie faktem, iż nie maleje wciąż znaczna liczba Hindusów, którzy nadal muszą żyć w skrajnej nędzy i poza prawem
de von Kalin Minev (Human Resources Development Agency) (Nr
pl Kalin Minev (Human Resources Development Agency) (nr
de Seit ‧ wird auch ein Armutsindex (Human Poverty Index, HPI) veröffentlicht, in dem Zugang zur Bildung, zu sicheren Lebensmitteln und Wasser sowie zu Gesundheitseinrichtungen eine Rolle spielen
pl Obok dochodu uwzględniane są spodziewana długość życia, stopień alfabetyzacji i poziom oświaty
de Die in diesem Zusammenhang für die EU-Mitgliedstaaten wichtigsten Organisationen sind (in willkürlicher Reihenfolge) die OECD, das UN-Programm für Entwicklung (United Nations Development Programme- UNDP), die Europäische Kommission- insbesondere Eurostat-, die UNESCO, die Weltbank und die ILO
pl Najważniejsze instrumenty, na jakie można się w tej kwestii powołać, i które odnoszą się do krajów unijnych, pochodzą (kolejność przypadkowa) z OECD, UNDP, Komisji Europejskiej, zwłaszcza z Eurostatu, UNESCO, Banku Światowego i MOP
de vertritt weiter die Ansicht, dass der Abbau der weltweiten Emissionen nicht zu anderen Bedrohungen wie der Verbreitung von Kernmaterial oder dem Terrorismus führen darf; ist daher der Auffassung, dass der Nuklearbereich von CDM/JI (Clean Development Mechanism and Joint Implementation) oder anderen Mechanismen ausgenommen werden sollte, die auf eine Belohnung des Emissionsabbaus in den Entwicklungsländern abzielen
pl utrzymuje, że obniżenie globalnych emisji nie musi prowadzić do innych zagrożeń, takich jak rozprzestrzenianie broni jądrowej lub terroryzm; dlatego jest przekonany, że energia jądrowa powinna pozostać wykluczona ze wspólnego wdrożenia mechanizmu czystego rozwoju czy innych mechanizmów mających na celu wynagradzanie za obniżenie emisji w krajach rozwijających się
de Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird festgestellt, dass Islands Development Company alle erforderlichen Maßnahmen unternommen hat, um die einschlägigen Sicherheitsnormen zu erfüllen, und daher nicht in Anhang A geführt werden sollte
pl W oparciu o wspólne kryteria ocenia się, że przewoźnik Islands Development Company podjął wszelkie niezbędne działania mające na celu dostosowanie się do odpowiednich norm bezpieczeństwa i nie powinien być uwzględniony w załączniku A
de Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd ‧ Aldwych London WC‧B ‧AE Vereinigtes Königreich
pl Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd ‧ Aldwych London WC‧B ‧AE Wielka Brytania
de Sache COMP/M.‧- Lloyds TSB Development Capital/PCH
pl Sprawa COMP/M.‧ – Lloyds TSB Development Capital/PCH
de Hier legen wir großen Wert auf einen erfolgreichen Abschluss der Doha-Entwicklungsagenda (engl.: Doha Development Agenda, DDA).
pl Przywiązujemy tu wielką wagę do pomyślnej realizacji dauhańskiej agendy rozwoju.
de in der Erwägung, dass die Verfahren für die Beantragung und Verteilung von Mitteln im Rahmen der verschiedenen Finanzierungsmechanismen wie z. B. des Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung (Clean Development Mechanism, CDM) recht kompliziert sind und die Empfängerländer nicht genügend einbezogen werden
pl mając na uwadze, że procedury dotyczące stosowania i dystrybucji zasobów zgodnie z różnymi mechanizmami finansowymi związanymi ze zmianami klimatu, takimi jak czysty mechanizm rozwoju (CDM), są raczej złożone i brakuje w odniesieniu do tych procedur zaangażowania ze strony krajów otrzymujących pomoc
de Die Kontrollen der Holzflüsse werden unter der Verantwortung der Abteilungen Entwicklung der Holzindustrie (Timber Industry Development Division- TIDD) und Forstdienst (Forest Service Division- FSD) durchgeführt, wobei auch eine begrenzte Qualitätskontrolle in den Bereichen Ertragsbestätigung und Nachernteprüfung durch die Zentralstelle für Ressourcenbewirtschaftung (Resource Management Support Centre- RMSC) der Forstkommission erfolgt
pl Wydział rozwoju przemysłu drzewnego (TIDD) i wydział służby leśnej (FSD) prowadzą interwencje kontrolne przepływu drewna, natomiast pewną kontrolę jakości w zakresie zatwierdzenia rozmiaru pozyskania i kontroli po pozyskaniu prowadzi centrum wsparcia zarządzania zasobami (Resource Management Support Centre – RMSC) Komisji Leśnictwa
de weist auf den Bedarf an einer fundierten Raumplanung für die Küstengebiete hin, die den Vorschlägen der sechs regionalen Organisationen und Netze im Ostseeraum (BSSSC, B‧ Baltic Islands Network, Euroregion Ostsee, Baltic Development Forum, Ostseekommission der KPKR, Union der Ostseestädte (UBC)) folgen sollte
pl Wskazuje na potrzebę przemyślanego gospodarowania terenami przybrzeżnymi, zgodnie z propozycjami sześciu organizacji i sieci regionu Morza Bałtyckiego: Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC), sieci ‧ Wysp Bałtyku, Euroregionu Bałtyk, Bałtyckiego Forum Rozwoju, komitetu bałtyckiego przy Konferencji Peryferyjnych Regionów Morskich Europy (CPRM) oraz Związku Miast Bałtyckich (UBC
de Die Beihilfe würde von der North-West Development Agency in Form eines Direktzuschusses in Höhe von ‧ GBP, zahlbar in sechs Jahrestranchen, gewährt werden
pl Pomoc byłaby przyznana przez North-West Development Agency w formie dotacji bezpośredniej w wysokości ‧ GBP wypłaconych w sześciu ratach rocznych
de Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom ‧. November ‧ (Vorabentscheidungsersuchen des Supreme Court- Irland)- The Competition Authority/Beef Industry Development Society Ltd, Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd
pl Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ listopada ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court- Irlandia)- The Competition Authority przeciwko Beef Industry Development Society Ltd, Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd
de Aufbau von Kapazitäten für eine schrittweise Angleichung der Rechtsvorschriften an den EU-Besitzstand und Stärkung der Rolle Bosnien und Herzegowinas bei der CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation)-Programmierung und-durchführung mit dem langfristigen Ziel der Dezentralisierung der Hilfe
pl Należy zwiększyć możliwości dalszej harmonizacji przepisów prawa z dorobkiem UE oraz rozszerzyć rolę BiH w programowaniu i realizacji CARDS (Pomoc Wspólnotowa na rzecz Odbudowy, Rozwoju i Stabilizacji), której długoterminowym celem jest decentralizacja pomocy
de unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Entwicklungsagenda von Doha (Doha Development Agenda, DDA
pl uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie dauhańskiej agendy rozwoju
de Mit Schreiben, das am ‧. Januar ‧ einging und am ‧. März ‧ berichtigt wurde, hat das Unternehmen East Paris Petroleum Development Ltd. mit Sitz in Wembley Point, ‧ Harrow Road, Wembley, Middlesex, HA‧ ‧DE (UK), für eine Dauer von fünf Jahren eine als Permis de la Moselle bezeichnete Exklusivgenehmigung zum Aufsuchen von flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen für eine Fläche von annähernd ‧ km‧, die auf Teilen der Départements Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle und Voges liegt, beantragt
pl W dniu ‧ stycznia ‧ r., ze zmianami z ‧ marca ‧ r., przedsiębiorstwo East Paris Petroleum Development Ltd., z siedzibą w Wembley Point, ‧ Harrow Road, Wembley, Middlesex, HA‧ ‧DE (Zjednoczone Królestwo), wystąpiło o wyłączne, pięcioletnie zezwolenie, określone nazwą zezwolenie Moselle, na poszukiwanie ropy naftowej i gazu na obszarze ok ‧ km‧ obejmującym część departamentów Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle i des Vosges
de Diese Methode wird seit ‧ vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme/UNDP) angewandt, um einen jährlichen Bericht über die Lage in den einzelnen Ländern zu erstellen
pl Metoda ta wykorzystywana jest od ‧ r. przez Program Narodów Zjednoczonych ds
de Support for development of ecological aquaculture (Förderung der ökologischen Aquakultur
pl Wsparcie rozwoju akwakultury ekologicznej
de Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss (Sache COMP/M.‧- Morgan Stanley/AM Development
pl Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Morgan Stanley/AM Development
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3075 zdań frazy Human Development Index.Znalezione w 2,884 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.