Tłumaczenia na język polski:

  • Wskaźnik Rozwoju Społecznego   

Przykładowe zdania z "Human Development Index", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Der Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index) des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme/UNDP) beruht auf einem umfassenderen Entwicklungskonzept, das über das BIP hinausgeht und u. a. die Lebenserwartung und das Bildungsniveau einbezieht
pl Wskaźnik Rozwoju Społecznego UNDP proponuje szerszą definicję rozwoju, obejmującą nie tylko PKB, lecz także m.in. średnią długość życia i poziom wykształcenia
de in der Erwägung, dass nach Angaben des UNDP Human Development Report ‧/‧ der Vereinten Nationen Indien beim Index der menschlichen Entwicklung den
pl mając na uwadze, że według raportu o rozwoju społecznym sporządzonego w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds
de Der Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index, HDI) ist ein Instrument, um die Fortschritte der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Gruppen zu messen
pl Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI – Human Development Index) to kryterium pozwalające mierzyć postęp społeczeństwa i jego grup
de Die Kritik an BIP und Wachstum als Indikatoren für das soziale Wohlergehen geht insbesondere auf das UNDP zurück, in dessen Rahmen das Konzept des Human Development Index (Index für menschliche Entwicklung, HDI) konzipiert wurde, insbesondere infolge der Arbeiten von Amartya Sen zu Armut, Hunger, Demokratie und der Kritik an rein quantitativen Indikatoren, für die ihm der Nobelpreis für Wirtschaft verliehen wurde
pl Zwłaszcza w UNDP rozwinięto krytykę wobec przyjmowania PKB i wzrostu za wskaźniki społecznego dobrobytu i opracowano wskaźnik rozwoju społecznego HDI (Human Development Index), zrodzony z inspiracji pracami Amartyi Sena dotyczącymi ubóstwa, głodu, demokracji i krytyki czysto ekonomicznych wskaźników liczbowych, za które Sen otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii
de von Kalin Minev (Human Resources Development Agency) (Nr
pl Kalin Minev (Human Resources Development Agency) (nr
de erkennt an, dass Indien gemessen an den Indikatoren menschlicher Entwicklung (Human Development Indicators- HDI) in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte gemacht und sich vom Entwicklungshilfeempfänger teilweise zum Entwicklungshilfegeber gewandelt hat; bringt aber seine Besorgnis über die anhaltend große Zahl von Indern zum Ausdruck, die nach wie vor in absoluter Armut und Entrechtung leben müssen
pl przyznaje, że- biorąc pod uwagę wskaźniki rozwoju społecznego- Indie w ostatnich dziesięcioleciach dokonały znacznego postępu i częściowo przekształciły się z odbiorcy pomocy gospodarczej w kraj jej udzielający; wyraża jednak zaniepokojenie faktem, iż nie maleje wciąż znaczna liczba Hindusów, którzy nadal muszą żyć w skrajnej nędzy i poza prawem
de Seit ‧ wird auch ein Armutsindex (Human Poverty Index, HPI) veröffentlicht, in dem Zugang zur Bildung, zu sicheren Lebensmitteln und Wasser sowie zu Gesundheitseinrichtungen eine Rolle spielen
pl Obok dochodu uwzględniane są spodziewana długość życia, stopień alfabetyzacji i poziom oświaty
de Urban Development Corporation (Gesellschaften für die städtische Entwicklung
pl korporacje rozwoju obszarów miejskich
de das Organisational Development Project in den Jahren ‧-‧ (siehe Kasten
pl projekt rozwoju organizacyjnego ‧–‧ (zob. ramka ‧) oraz
de Forest Plantation Development Fund Act, ‧ (Act ‧)- Mit dem Gesetz über den Entwicklungsfonds für Waldplantagen wurde der Waldverbesserungsfond (Forest Improvement Fund) konsolidiert und ein Fonds geschaffen, aus dem Finanzhilfe bereitgestellt wird; ferner wurde die Verwendung dieser Mittel für die Entwicklung privater Waldplantagen in Ghana geregelt
pl Ustawa dotycząca funduszu rozwoju plantacji leśnych z ‧ r. (ustawa ‧) – ustawa ta przekształciła fundusz w leśny fundusz modernizacyjny i przewidywała utworzenie funduszu zapewniającego pomoc finansową i zarządzanie tymi środkami służącymi rozwojowi w kraju prywatnych handlowych plantacji leśnych
de Auf der Grundlage der gemeinsamen Kriterien wird festgestellt, dass Islands Development Company alle erforderlichen Maßnahmen unternommen hat, um die einschlägigen Sicherheitsnormen zu erfüllen, und daher nicht in Anhang A geführt werden sollte
pl W oparciu o wspólne kryteria ocenia się, że przewoźnik Islands Development Company podjął wszelkie niezbędne działania mające na celu dostosowanie się do odpowiednich norm bezpieczeństwa i nie powinien być uwzględniony w załączniku A
de Diese Krise hat ebenfalls gezeigt, dass wir die Mechanismen für die Bereitstellung öffentlicher Entwicklungshilfe (ODA - Official Development Assistance) stärken müssen.
pl Ten kryzys pokazał również, że musimy wzmocnić mechanizmy udzielania oficjalnej pomocy rozwojowej.
de AM Development: Büro- und Einzelhandelsprojektentwicklung
pl AM Development: usługi deweloperskie powierzchni biurowych i handlowych
de Klöckner: Klöckner Bitumen BV: ‧ Mio. EUR, davon ‧ Mio. EUR gesamtschuldnerisch mit Sideron Industrial Development BV
pl Klöckner: Klöckner Bitumen BV: ‧ mln EUR, z czego Sideron Industrial Development BV odpowiada solidarnie na kwotę ‧ mln EUR
de Die Klägerinnen stützen ihre Klage auf eine Verletzung von Artikel ‧.‧ der Geschäftsordnung der EZB, der Leitlinien der EZB über den development track, der Rundverfügung über die Einstellung sowie des Grundsatzes patere legem ipse quam fecisti
pl Na poparcie swej skargi skarżące podnoszą naruszenie art. ‧.‧ wewnętrznego regulaminu EBC, wytycznych EBC w sprawie development track, okólnika administracyjnego dotyczącego zatrudniania, a także zasady patere legem ipse quam fecisti
de das Programm OECD-LEED (Local Economic and Employment Development Programme), das- ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Kommission- innovative Ideen für die lokale Entwicklung aufzeigt, analysiert und verbreitet und zur Verbesserung des Management von KMU beiträgt
pl program LEED-OECD (Local Economic and Employment Development Programme- Program na rzecz Lokalnego Rozwoju Gospodarczego i Tworzenia Miejsc Pracy), który określa, analizuje i rozpowszechnia innowacyjne pomysły na rzecz rozwoju lokalnego oraz przyczynia się do usprawnienia zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym we współpracy z Komisją Europejską
de Die vom Antragsteller vorgeschlagene Angabe hatte folgenden Wortlaut: Iron is necessary for the cognitive development of children (Eisen ist für die kognitive Entwicklung von Kindern notwendig
pl Oświadczenie zaproponowane przez wnioskodawcę było sformułowane w następujący sposób: Żelazo jest niezbędne dla rozwoju funkcji poznawczych u dzieci
de Hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mubadala Development Company PJSC, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
pl Jest w pełni zależną spółką przedsiębiorstwa Mubadala Development Company PJSC z siedzibą w Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie
de fordert die Kommission auf, einen Rechtsrahmen für die Schaffung und den Betrieb größerer gemeinschaftlicher Forschungsorganisationen und-infrastrukturen vorzuschlagen und die Beteiligung bestehender europäischer Organisationen und Übereinkommen, wie der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN), der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und des European Fusion Development Agreement (EFDA), zu prüfen, wenn auch Regierungsabkommen, wie sie normalerweise zur Durchführung der Arbeiten solcher Organisationen notwendig sind, vermieden werden sollten
pl wzywa Komisję do zaproponowania ram prawnych ułatwiających tworzenie i funkcjonowanie największych wspólnotowych organizacji badawczych i infrastruktur, oraz do rozważenia udziału istniejących instytucji i porozumień europejskich, takich jak Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN), Europejska Agencja Przestrzeni Kosmicznej (ESA) i Europejskie porozumienie na rzecz rozwoju syntezy jądrowej (EFDA), chociaż przy wdrażaniu tego rodzaju organizacji powinno się unikać traktatów na szczeblu międzyrządowym
de Support for development of ecological aquaculture (Förderung der ökologischen Aquakultur
pl Wsparcie rozwoju akwakultury ekologicznej
de begrüßt die auf der dritten Konferenz der Unterzeichnerstaaten in Bali erzielten Erfolge bei der Inbetriebnahme des Anpassungsfonds, wobei konkrete Anpassungsvorhaben mit Mitteln aus der Steuer auf Projekte des Clean Development Mechanism (CDM)- in den dem Kyoto-Protokoll beigetretenen Entwicklungsländern finanziert werden; betont, dass diese Entscheidung über die Finanzierung der Anpassung in Entwicklungsländern unabhängig von den Gebern vor der Annahme des Aktionsplans von Bali getroffen wurde
pl wyraża uznanie dla znaczących wyników spotkania stron MOP ‧ na Bali w zakresie uczynienia operacyjnym funduszu adaptacyjnego poprzez połączenie konkretnych projektów adaptacyjnych ze środkami finansowania za pomocą opłat od projektów związanych z mechanizmem czystego rozwoju (CDM) realizowanych w krajach rozwijających się, które są stronami Protokołu z Kioto; podkreśla, że ta przełomowa decyzja na temat niezależnego od darczyńców finansowania adaptacyjnego w krajach rozwijających się została podjęta przez przyjęciem planu działania z Bali
de Durch Unterstützung und Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion kleinbäuerlicher und anderer kleiner landwirtschaftlicher Betriebe soll die Regelung (Shetland Rural Development Scheme) vor allem die wirtschaftliche Grundlage und die Lebensweise stärken und auf diese Weise die Bewohner in dem entlegenen, besonders empfindlichen Gebiet halten
pl Zasadniczym celem programu, poprzez pomoc i rozwój produkcji rolnej w systemie crofting oraz przedsiębiorstw rolnych o podobnej skali, jest zachowanie podstaw ekonomicznych i sposobu życia, przyczyniając się w ten sposób do zachowania populacji w szczególnie delikatnym, odosobnionym i podatnym obszarze
de Bord na Mona plc., errichtet und betrieben gemäß dem Turf Development Act ‧ to
pl Bord na Mona plc. utworzona i prowadząca działalność na mocy Turf Development Act ‧ to
de Der Development Trust sollte die wichtigste Einrichtung zur Finanzierung von Projekten zur wirtschaftlichen Entwicklung der Shetlandinseln durch die Vergabe von Darlehen werden
pl Fundusz Development Trust ustanowiono po to, aby służył jako główny sposób finansowania projektów rozwoju gospodarczego na Szetlandach; umożliwia on finansowanie poprzez udzielanie kredytów
de Positiv ist der Fokus auf der Entwicklungspolitik, und es wäre gut, dass wir aus europäischer Sicht dort mit einem Schwerpunkt auf die Millennium Development Goals und mit einem Schwerpunkt auf Klimapolitik nicht nur irgendeine Zusammenarbeit suchen, sondern auch eine qualifizierte Zusammenarbeit.
pl Skoncentrowanie się na polityce rozwoju jest słuszne, a z perspektywy europejskiej również słusznie byłoby postarać się o nawiązanie współpracy - nie jakiejkolwiek, ale kwalifikowanej, z naciskiem na milenijne cele rozwoju i politykę dotyczącą klimatu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3075 zdań frazy Human Development Index.Znalezione w 1,344 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.