Tłumaczenia na język polski:

 • odległość   
  (Noun  )
   
  długość krzywej (w domyśle: odcinka) pomiędzy dwoma punktami
 • wydalenie   
  (Noun  n)
 • usuwanie   
   
  eliminacja pewnych substancji z jakiegoś miejsca lub środowiska
 • dalekość   
 • droga   
  (Noun  f)
 • drogomierz   
 • dystans   
  (Noun  m)
 • eksmisja   
 • oddalenie   
 • odstęp   
 • rozpiętość   
 • sprzątnięcie   
 • usunięcie   
 • wywożenie   
 • zabranie   
 • zdejmowanie   

Pozostałe znaczenia:

 
eigentlich: “Anzahl der Ri”

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (2)

eine Entfernung von .... Lichtjahrenodległość ... lat świetlnych
Entfernung von einigen Meternodległość kilku kilometrów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Entfernung", pamięć tłumaczeniowa

add example
Hals entsprechend den Veterinärvorschriften zugerichtet, d. h. ohne Entfernung des Halsmuskelsszyja przecięta zgodnie z wymogami weterynaryjnymi bez usuwania mięśnia szyjnego
EUR pro km für eine Entfernung vonEUR/kilometr za odcinek od
Das unmittelbare Vorgehen bei einer Opioid-Überdosierung beinhaltet die Entfernung der Effentora Buccaltablette, wenn diese sich noch im Mund befindet, die Sicherstellung von freien Atemwegen, körperliche und verbale Stimulierung des Patienten, die Beurteilung der Bewusstseinslage, des Atem-und Kreislaufstatus sowie erforderlichenfalls eine assistierte Beatmung (AtemunterstützungDoraźne leczenie przedawkowania opioidów obejmuje usunięcie tabletki Effentora, jeśli wciąż znajduje się ona w jamie ustnej, zapewniając swobodny przepływ powietrza, stymulację fizyczną i werbalną pacjenta, ocenę stanu świadomości, stanu wentylacji i krążenia, oraz wspomaganą wentylację, jeśli zajdzie taka konieczność
Die Entfernung der Anlage zur nächstgelegenen Landesgrenze eines anderen Mitgliedstaats, in diesem Fall Frankreich, beträgt ca. ‧ kmOdległość pomiędzy przedmiotowym obiektem a najbliższym miejscem położonym na terytorium innego państwa członkowskiego, w tym przypadku Francji, wynosi około ‧ km
intensivierte amtliche Überwachung der Wildvogelpopulationen, insbesondere der Wasservögel, und weitere Beobachtung auf tote oder kranke Vögel, erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit Jägern und Vogelbeobachtern, und Meldung tot aufgefundener Vögel an die zuständige Behörde und Entfernung, soweit möglich, der Tierkörper durch Personal, das speziell darin geschult wurde, sich vor der Infektion mit dem Virus zu schützen und die Verbreitung des Virus auf empfängliche Tiere zu vermeidenwzmocnionego urzędowego nadzoru populacji dzikiego ptactwa, zwłaszcza ptactwa wodnego, wraz z monitorowaniem padłego lub chorego ptactwa, w razie konieczności przy współpracy z myśliwymi i obserwatorami ptaków, zgłaszania przypadków znalezienia padłego ptactwa właściwemu organowi oraz w miarę możliwości usuwania padłego ptactwa przez personel odpowiednio przeszkolony w zakresie środków ochrony osobistej przed zakażeniem wirusem oraz przed rozprzestrzenieniem wirusa na podatne zwierzęta
Die Entfernung der Anlage zur nächstgelegenen Landesgrenze eines anderen Mitgliedstaats, in diesem Fall der Niederlande, beträgt ca. ‧ kmOdległość pomiędzy przedmiotowym obiektem a najbliższym miejscem położonym na terytorium innego państwa członkowskiego, w tym przypadku Niderlandów, wynosi około ‧ km
Es ist wichtig, dass die andauernden Probleme des Nordens - die großen Entfernungen, das kalte Klima und die sehr geringe Bevölkerungsdichte - künftig als Faktoren berücksichtigt werden, die Unterstützung erfordern, und zwar in gleichem Maße wie die Probleme der Bergregionen und der Inseln.Ważne jest, aby odwieczne problemy północy - wielkie odległości, zimny klimat i mała gęstość zaludnienia - zostały w przyszłości uwzględnione jako czynniki, które wymagają wsparcia w takim samym stopniu, jak problemy regionów górskich i wyspiarskich.
Entfernung des Salzes von der KeulenoberflächeUsunięcie soli z powierzchni udźców
Entfernung des Betrachters vom Monitor (modległość widzenia monitora [m]
Bei diesem Instrumententyp ist die effektive optische Weglänge von der Beschaffenheit des Auspuffrohrs und der Entfernung zwischen dem Ende des Auspuffrohrs und dem Trübungsmesser abhängigW przypadku tego typu dymomierza efektywna długość ścieżki optycznej przyrządu zależy od jego rodzaju i jest funkcją odległości między końcem rury wydechowej a dymomierzem
Kosten für die Entfernung von Falltieren (Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe d und Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe a der Verordnung (EG) NrWydatki związane z usuwaniem padłego bydła (art. ‧ ust. ‧ lit. d) i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
Die Entfernung der Anlage zur nächstgelegenen Landesgrenze eines anderen Mitgliedstaats, in diesem Fall Frankreichs, beträgt ca. ‧ kmOdległość pomiędzy elektrownią a najbliższym miejscem położonym w innym państwie członkowskim, w tym przypadku we Francji, wynosi około ‧ km
Nach der möglichst umfassenden Entfernung des Hirntumors hätte der Operateur Cerepro in bis zu ‧ kleinen Injektionen in den Bereich eingebracht, aus dem der Tumor entfernt wurdePo usunięciu możliwie największej masy guza mózgu, chirurg prowadzący zabieg wykonywałby do ‧ niewielkich wstrzyknięć preparatu Cerepro w okolicę, z której usunięto guz
Entfernung von Wasser durch Pumpen oder sonstige Vorrichtungenusuwanie wody za pomocą pomp lub innych środków
Ermunterung der Diensteanbieter zur Ausarbeitung von Verhaltenkodizes zu Fragen wie dem transparenten und gewissenhaften Umgang mit Verfahren zur Meldung und Entfernung von Inhalten (Notice and Take down-Verfahren) sowie die Unterrichtung der Nutzer über die sicherere Nutzung des Internet und das Bestehen von Stellen zur Meldung illegaler InhalteZachęcanie dostawców internetowych do tworzenia przejrzystych i sumiennych kodeksów postępowania, dotyczących przede wszystkim procedur notyfikacji i cofania, do informowania użytkowników o bezpiecznym użytkowaniu internetu oraz o istnieniu linii interwencyjnych dla zgłaszania treści sprzecznych z prawem
DCM-haltige Farbabbeizer werden von Mitgliedern der Öffentlichkeit bei Heimwerkertätigkeiten sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden zur Entfernung von Farben, Beschichtungen und Lacken verwendetProdukty do usuwania farb zawierające DCM stosowane są przez ogół społeczeństwa do użytku domowego, przy usuwaniu farb, werniksów i lakierów – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku
Bei der Wahl, wann Dolmetschleistungen von beamteten und wann von freiberuflichen Dolmetschern erbracht werden, spielt eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle: die Verteilung der Sitzungen auf das Jahr und die Woche, die Verfügbarkeit von örtlichen Freiberuflern, die Entfernung zwischen dem Arbeitsort des Dolmetschers und dem Sitzungsort uswOgólna polityka zapewniania tłumaczenia realizowanego przez stałych tłumaczy lub PTK nie jest jednoznaczna, ale zależy od wielu czynników: sposobu, w jaki spotkania są rozłożone w ciągu roku i tygodnia, dostępności miejscowych tłumaczy zewnętrznych, wymaganych kombinacji językowych, odległości pomiędzy miejscem zamieszkania tłumacza a miejscem spotkania itp
Da die innergemeinschaftlichen Transportkosten von der Gemeinschaft auf der Grundlage der tatsächlichen, im Wege einer Ausschreibung ermittelten Kosten getragen werden, ist es nicht mehr erforderlich, für ihre Erstattung Nachweise über die abgelegten Entfernungen zu erbringenPonieważ koszty transportu wewnątrzwspólnotowego ponosi Wspólnota, w oparciu o koszty rzeczywiste określone w drodze zaproszeń do składania ofert, zwrot kosztów nie wymaga już przedstawiania zaświadczeń potwierdzających przebytą odległość
Im Fall einer Entfernung gemäß Unterabsatz ‧ zweiter Gedankenstrich oder einer Zurückweisung gemäß Unterabsatz ‧ vierter Gedankenstrich schreiben die Mitgliedstaaten vor, daß die beim Verbringen von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder anderen Gegenständen in ihr Gebiet vorgelegten Pflanzengesundheitszeugnisse oder pflanzensanitären Weiterversendungszeugnisse von den betreffenden zuständigen amtlichen Stellen für ungültig erklärt werdenW przypadku usunięcia określonego w akapicie pierwszym tiret drugie lub odmowy określonej w akapicie pierwszym tiret czwarte, Państwa Członkowskie wprowadzają obowiązek unieważniania przez odpowiednie odpowiedzialne organy urzędowe świadectw fitosanitarnych lub świadectw fitosanitarnych dalszej wysyłki wystawianych przy zgłaszaniu roślin, produktów roślinnych lub innych produktów przy wprowadzenia na ich terytorium
Kontrollgeräte, die Anhang ‧ entsprechen, könnten nach Entfernung etwaiger Manipulationsgeräte auf ordnungsgemäßes Funktionieren und korrekten Betrieb geprüft und daraufhin vollständig neu kalibriert und mit einem neuen Einbauschild versehen werdenUrządzenia rejestrujące w rozumieniu załącznika I mogłyby, po usunięciu wszelkich urządzeń służących do manipulacji, zostać skontrolowane pod kątem ich prawidłowego funkcjonowania i właściwego stosowania, a także zostać ponownie kompletnie skalibrowane i opatrzone nowymi tabliczkami pomiarowymi
Unter außergewöhnlichen Umständen wird nach Entfernung etwaiger Geschäftsgeheimnisse und anderer vertraulicher Angaben Einsicht in Schriftstücke gewährt, die von einem Mitgliedstaat, der EFTA-Überwachungsbehörde oder einem EFTA-Staat stammenW niektórych wyjątkowych sytuacjach udzielane jest pozwolenie na dostęp do dokumentów pochodzących z Państw Członkowskich, Urzędu Nadzoru EFTA lub Państw EFTA, po usunięciu z nich informacji dotyczących tajemnic handlowych lub poufnych
Bei einer Verunreinigung der Stammkultur (z. B. durch Algen oder Pilze) sind entsprechende Schritte zur Entfernung der verunreinigenden Organismen erforderlichW razie zanieczyszczenia kultury podstawowej, np. glonami lub grzybami, należy podjąć kroki mające na celu wyeliminowanie zanieczyszczających organizmów
fordert den Präsidenten der Republik Aserbaidschan auf, die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden und der Strukturen der Staatssicherheit in seinem Land – insbesondere in Bezug auf die Medien und andere Menschenrechtsfragen – zu überwachen, da ihre Arbeit und ihre Vorgehensweise auf eine bewusste Entfernung Aserbaidschans von der Europäischen Union hinauslaufenwzywa prezydenta Republiki Azerbejdżanu do monitorowania pracy struktur egzekwowania prawa i bezpieczeństwa państwa w swoim kraju, zwłaszcza pod kątem mediów i innych kwestii związanych z prawami człowieka, ponieważ sposób działania tych struktur wyraźnie oddala Azerbejdżan od UE
Aktivkohle kann zur Entfernung des nicht absorbierten Efavirenz angewendet werdenMożna podać węgiel aktywowany w celu usunięcia niewchłoniętego leku
Derzeit ist in weniger als 100 km Entfernung von der Außengrenze der Europäischen Union, in der Nähe von St. Petersburg, immer noch ein Kernkraftwerk mit einem ähnlichen Reaktor wie in Tschernobyl in Betrieb.Dziś niespełna 100 km od granicy zewnętrznej UE, koło Sankt Petersburga, wciąż funkcjonuje elektrownia jądrowa, której reaktor jest taki jak w Czarnobylu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1625 zdań frazy Entfernung.Znalezione w 1,292 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.