Tłumaczenia na język polski:

 • odległość   
  (Noun  )
   
  długość krzywej (w domyśle: odcinka) pomiędzy dwoma punktami
 • wydalenie   
  (Noun  n)
 • usuwanie   
   
  eliminacja pewnych substancji z jakiegoś miejsca lub środowiska
 • dalekość   
 • droga   
  (Noun  f)
 • drogomierz   
 • dystans   
  (Noun  m)
 • eksmisja   
 • oddalenie   
 • odstęp   
 • rozpiętość   
 • sprzątnięcie   
 • usunięcie   
 • wywożenie   
 • zabranie   
 • zdejmowanie   

Pozostałe znaczenia:

 
eigentlich: “Anzahl der Ri”

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (2)

eine Entfernung von .... Lichtjahren
odległość ... lat świetlnych
Entfernung von einigen Metern
odległość kilku kilometrów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Entfernung", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Ist diese nicht verfügbar, muss die Entfernung zwischen der elektronischen Steuereinheit und der Kfz-NNB ‧ ± ‧ mm betragen
pl Jeżeli nie jest to możliwe, odległość między elektroniczną jednostką sterowania a sztuczną siecią powinna wynosić ‧ ± ‧ mm
de Entfernung infizierter/befallener Erzeugnisse
pl Usunięcie zarażonych/zakażonych produktów
de Kann dieses Verbot neben der Auslieferung aufgrund einer Straftat auch eine sonstige Entfernung aus dem Hoheitsgebiet, wie etwa die Abschiebung, erfassen und unter welchen Voraussetzungen?
pl Czy zakaz ten może poza ekstradycją obejmować również inne sposoby usunięcia z terytorium państwa jak na przykład wydalenie i na jakich warunkach?
de Umschließungsnetze jedweder Art dürfen nicht innerhalb einer ‧-Meter-Zone vor den Küsten oder diesseits der ‧-Meter-Isobathe, wenn diese Tiefe in einer geringeren Entfernung erreicht ist, eingesetzt werden
pl Zabronione jest zastawianie jakichkolwiek sieci obstawowych w odległości mniejszej niż ‧ m od brzegu albo w obrębie izobaty ‧ m, jeżeli ta głębokość występuje w mniejszej odległości od brzegu
de Die an den Waren oder Beförderungsmitteln angebrachten Nämlichkeitsmittel dürfen nur von den Zollbehörden oder von Wirtschaftsbeteiligten, die von den Zollbehörden dazu ermächtigt wurden, entfernt oder zerstört werden, es sei denn, ihre Entfernung oder Zerstörung ist aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse oder höherer Gewalt unerlässlich, um die Sicherheit der Waren oder Beförderungsmittel zu gewährleisten
pl Umieszczone na towarach lub środkach transportu środki identyfikacyjne zostają usunięte lub zniszczone tylko przez organy celne lub przez przedsiębiorców, jeżeli zostali upoważnieni do tego przez organy celne, chyba że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności lub działania siły wyższej usunięcie lub zniszczenie tych środków jest niezbędne do zapewnienia ochrony towarów lub środków transportu
de Bevölkerungsdichte von Siedlungen, die innerhalb eines Radius (Entfernung) von ‧ km vom Steinbruch liegen (Gewichtungen: ‧,‧-‧,‧, siehe Tabelle)- Die Indikatoren Wirkungsquotient des Steinbruchs (I.‧), Luftqualität (I.‧), Wasserqualität (I.‧) und Lärm (I.‧) werden anhand von drei Kategorien der Bevölkerungsdichte gewichtet
pl Gęstość zaludnienia osad położonych w promieniu (odległości) ‧ km od kamieniołomu: (wagi: ‧,‧–‧,‧, zob. tabela) wskaźnik oddziaływania kamieniołomu (I.‧), wskaźnik jakości powietrza (I.‧), jakości wody (I.‧) oraz poziom hałasu (I.‧) są ważone odpowiednio w trzech zakresach gęstości zaludnienia
de Überdies haben Fahrgäste bei Reisen mit einer Entfernung von 250 km oder mehr Anspruch auf Entschädigung bei Verspätungen, Hilfeleistung bei Unfällen oder Todesfällen, Entschädigung bei Verlust oder Beschädigung von Gepäck, sowie auf die Bereitstellung besserer Informationen.
pl Ponadto w przypadku podróży na odległość przekraczającą 250 km będą oni mieli prawo do odszkodowania w razie opóźnienia, pomocy w razie wypadku lub śmierci, odszkodowania za uszkodzony lub utracony bagaż, a także prawo do lepszej informacji.
de Die Messentfernung ist so zu wählen, dass das Gesetz der Abhängigkeit vom Quadrat der Entfernung gilt
pl odległość pomiarowa powinna być dobrana tak, aby miało zastosowanie prawo odwrotności kwadratu odległości
de Sie sollten gegebenenfalls selbstreinigend sein und dadurch die Entfernung von Abfallprodukten und überschüssigem Futter erleichtern
pl W stosownych przypadkach pomieszczenia powinny mieć funkcję samooczyszczania w celu wsparcia eliminacji produktów odpadowych i nadmiaru karmy
de Betrifft: Wegfall jedes Zusammenhangs zwischen Preis und Entfernung für Flugreisende, Verweigerung des Zustiegs bei Zwischenlandungen und erzwungene Umwege
pl Dotyczy: braku jakiegokolwiek związku pomiędzy ceną i odległością dla pasażerów lotniczych, odmowy dosiadania się podczas międzylądowań i wymuszonego przedłużania trasy
de Und im Verkehrssektor muss erneut nach Möglichkeiten gesucht werden, wie die Städte und Gemeinden sowie die verschiedenen Aktivitäten so gestaltet werden können, dass die Transport- und Verkehrswege tendenziell kürzer werden, anstatt dass Menschen und Güter zu ihren Zielen immer größere Entfernungen zurücklegen müssen
pl Natomiast w sektorze transportu trzeba na nowo dążyć do znalezienia sposobów takiego kształtowania naszych miast, społeczności i modeli różnych działań, by iść w kierunku raczej skracania połączeń i podróży, niż stałego zwiększania odległości, jakie muszą pokonywać ludzie i towary, by dotrzeć do celu
de Bei einer Verunreinigung der Stammkultur (z. B. durch Algen oder Pilze) sind entsprechende Schritte zur Entfernung der verunreinigenden Organismen erforderlich
pl W razie zanieczyszczenia kultury podstawowej, np. glonami lub grzybami, należy podjąć kroki mające na celu wyeliminowanie zanieczyszczających organizmów
de Die belgischen Behörden haben argumentiert, dass in ihrem Fall eine Ausnahme von der Obergrenze von ‧ % gilt, da die Mitgliedstaaten gemäß Nummer ‧ des TSE-Gemeinschaftsrahmens und Artikel ‧ der Freistellungsverordnung (EG) Nr. ‧/‧ Beihilfen in Höhe von ‧ % der Kosten für die Entfernung und Beseitigung von Falltieren gewähren dürfen, sofern eine TSE-Testpflicht für die betreffenden Falltiere besteht
pl Zdaniem władz belgijskich, w tym przypadku zastosowanie miałby wyjątek od reguły pułapu ‧ % – ponieważ zgodnie z pkt ‧ wytycznych dotyczących TSE oraz art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ o wyłączeniach grupowych państwa członkowskie mogą udzielić pomocy na pokrycie do ‧ % kosztów wywozu i usunięcia padłych zwierząt, w przypadku gdy istnieje obowiązek poddania ich testom na obecność TSE
de Dies kann geschehen durch eines der in den nachstehenden Abschnitten ‧.‧, ‧.‧ und ‧.‧ beschriebenen Verfahren oder durch Entfernung der Faserwerkstoffe aus dem Schalldämpfer
pl Można to osiągnąć wykorzystując jedno z trzech rodzajów badań opisanych poniżej w sekcji ‧.‧, ‧.‧ i ‧.‧ lub przez usunięcie materiałów włóknistych z tłumika
de Dennoch sollten Einzelhändler ein einfaches Mittel zur sofortigen oder späteren Deaktivierung oder Entfernung dieser RFID-Tags kostenlos zur Verfügung stellen
pl Mimo to detaliści powinni umożliwić bezpłatne i proste środki dezaktywacji lub usunięcia identyfikatorów natychmiast lub późniejszym terminie
de EUR pro km für eine Entfernung von mehr als
pl EUR/kilometr za odcinek dłuższy od
de eine oder zwei rechteckige Flagge(n) von mindestens ‧ cm Kantenlänge; sind für eine Boje zwei Flaggen vorgeschrieben, so beträgt der Abstand zwischen ihnen mindestens ‧ cm und die Entfernung von der Wasseroberfläche zur ersten Flagge mindestens ‧ cm; die Flaggen, welche die Ausmaße eines Netzes markieren, haben dieselbe Farbe, die nicht weiß sein darf, und dieselbe Größe
pl jedną lub dwie prostokątne flagi o wymiarach boków co najmniej ‧ centymetrów; jeżeli na tej samej boi wymagane są dwie flagi, to odległość pomiędzy nimi musi wynosić co najmniej ‧ centymetrów; odległość pomiędzy lustrem wody i pierwszą flagą musi wynosić co najmniej ‧ centymetrów; flagi wskazujące krańce tego samego zestawu sieci muszą być tego samego koloru, przy czym nie może to być kolor biały, i mieć takie same rozmiary
de Entfernung des Salzes von der Keulenoberfläche
pl Usunięcie soli z powierzchni udźców
de bei der Entfernung von toten Schweinen, wenn der Züchter mehr als ‧ Schweine hält
pl w przypadku usuwania martwych świń, jeżeli hodowca posiada więcej niż ‧ świń
de in ausreichender (radialer) Entfernung von anderen Sonden und von der Tunnelwand angebracht werden, um eine Beeinflussung durch Wellen oder Wirbel zu vermeiden
pl być umieszczona w odpowiedniej odległości (promieniowo) od innych sond i ścianki tunelu, tak aby nie podlegała wpływom strug lub wirów
de Ich habe gegen Änderungsantrag Nr. 12 gestimmt, der besagt, dass der Transport lebender Tiere über große Entfernungen die Risiken erhöhen könnte und dass die Transportzeit für Schlachttiere auf neun Stunden begrenzt werden sollte.
pl Głosowałam przeciwko poprawce 12, dotyczącej tego, że przemieszczanie żywych zwierząt na długich trasach może zwiększać ryzyko i że czas przewozu zwierząt przeznaczonych na rzeź nie powinien przekraczać dziewięciu godzin.
de die Entfernung zu sichtbaren Hindernissen einzuschätzen
pl znać poszczególne odległości dzielące ich od wyraźnych przeszkód
de die gesamte Güllemenge ist mindestens ‧ Tage vor dem geschätzten Zeitpunkt der frühesten Ansteckung in einem Betrieb innerhalb der Schutzzone erzeugt worden und die Gülle bzw. der Mist wird nahe am Boden und in ausreichender Entfernung von Betrieben, in denen Tiere empfänglicher Arten gehalten werden, ausgebracht und sofort in den Boden eingearbeitet, oder
pl cały gnój został wyprodukowany co najmniej ‧ dni przed ustaloną datą najwcześniejszego zarażenia w gospodarstwie w okręgu zapowietrzonym i gnój lub obornik są rozrzucane tuż nad ziemią i w odpowiedniej odległości od gospodarstw hodujących zwierzęta gatunków wrażliwych i natychmiast zaorany ziemią, lub
de Dieses Verfahren gilt nach Entfernung der nichtfaserigen Bestandteile für binäre Mischungen von
pl Niniejszą metodę stosuje się, po wyeliminowaniu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych
de Europa kann nicht auf mittlere oder lange Sicht eine Insel des Wohlstands sein, wenn in fünfzehn Kilometern Entfernung ein Kontinent liegt, dessen Hauptmerkmal das Elend ist
pl W perspektywie długo- i średnioterminowej Europa nie może być wyspą dobrobytu leżącą piętnaście kilometrów od kontynentu, który cechuje bieda
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1625 zdań frazy Entfernung.Znalezione w 1,578 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.