wymowa: IPA: ˈdʊʁçʃnɪt ˈdʊʁçʃnɪtə

Tłumaczenia na język polski:

 • średnia   
  (Noun  )
   
  mat. matematyka, matematyczny pot. potocznie średnia arytmetyczna, wynik dzielenia sumy danych składników przez ich liczbę;
 • przekrój   
  (Noun  m)
 • średni   
   
  mat. matematyka, matematyczny stanowiący wynik dzielenia sumy składników przez ich liczbę lub będący oszacowaniem tej wielkości

Pozostałe znaczenia:

 
przeciętna
 
mat. matematyka, matematyczny średnia
 
Mittelwert von N Zahlen, berechnet durch Division ihrer Summe durch N

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (2)

gleitender Durchschnitt
średnia ruchoma
Trendlinie mit gleitendem Durchschnitt
linia trendu średnia ruchoma

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Durchschnitt", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Diagnosestrategien, die zur Aktivierung der Fehlfunktionsanzeige im Durchschnitt mehr als zehn OBD-Prüfzyklen oder Emissionsprüfzyklen erfordern, werden nicht zugelassen
pl Nie dopuszcza się strategii wymagających średnio ponad dziesięciu cykli badań OBD lub badań emisji do aktywowania MI
de Dies bedingt eine tägliche Abfallproduktion, die weit über dem europäischen Durchschnitt liegt, wobei gleichzeitig auf Mülltrennung und Recycling kaum Wert gelegt wird.
pl W rezultacie ilość śmieci produkowana na co dzień w tym kraju jest znacznie wyższa niż europejska średnia, a jednocześnie bardzo małe znaczenie przykłada się do segregacji i recyklingu.
de Dank der Lieferung in Brammen würden Duferco Clabecq und Duferco La Louvière Coils und Bleche zu wettbewerbsfähigeren Preisen produzieren, die sich im europäischen Durchschnitt bewegen
pl Dzięki zaopatrzeniu w kęsiska, Duferco Clabecq i Duferco La Louvière produkują kręgi i blachy po bardziej konkurencyjnych cenach kształtujących się na średnim poziomie europejskim
de Gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ erster Satz der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ entspricht der zu verwendende Wechselkurs dem pro rata temporis berechneten Durchschnitt der Wechselkurse, die in dem Monat anwendbar sind, der dem Zeitpunkt des maßgeblichen Tatbestands vorausgeht
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ kurs wymiany, który należy stosować, jest średnią kursów walutowych obowiązujących w ciągu miesiąca poprzedzającego datę terminu operacyjnego, obliczoną proporcjonalnie w czasie
de Eine vom Hof auf der Grundlage der von der Kommission bereitgestellten Angaben vorgenommene Kostenschätzung ergab, dass auf ein Evaluierungssystem, wie es im vorliegenden Bericht vorgeschlagen wird, im Durchschnitt weniger als ‧,‧ % der für das RP‧ veranschlagten Haushaltsmittel entfallen würden
pl Z szacunku kosztów wykonanego przez Trybunał na podstawie danych Komisji wynika, że koszt systemu oceny opartego na propozycjach przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu wynosiłby średnio poniżej ‧,‧ % środków budżetowych ‧PR
de seine öffentlichen Finanzen weiter zu verbessern und gleichzeitig weitere Anstrengungen zu unternehmen, um insbesondere durch Reduzierung des Abgabenkeils für gering qualifizierte Arbeitnehmer die Abgabenbelastung für den Faktor Arbeit zu senken und sich dem Durchschnitt der Nachbarländer anzunähern
pl kontynuując reformy fiskalne, podejmować dalsze starania w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych związanych z zatrudnieniem i dostosowania ich do średniego poziomu sąsiednich krajów, zwłaszcza przez zmniejszanie klina podatkowego dla pracowników o niskich kwalifikacjach
de den Durchschnitt der auf den örtlichen Märkten festgestellten Verkaufspreise für in der Gemeinschaft erzeugte grüne Bananen, die innerhalb ihres Erzeugungsgebiets vermarktet werden
pl średnich cenach sprzedaży na rynkach lokalnych zielonych bananów produkowanych we Wspólnocie, które są wprowadzane do obrotu w ich regionie produkcji
de Die Untersuchung der finanziellen Auswertung jüngster Transaktionen durch Rise Conseil hat angenommene Dauerhaftigkeiten zwischen ‧ % und ‧,‧ % bei einem Durchschnitt von ‧,‧ % ergeben
pl Badanie przez spółkę Rise Conseil analiz finansowych niedawnych transakcji wykazuje, że założenia współczynnika ciągłości zmieniają się od ‧ % do ‧,‧ %, ze średnią wynoszącą ‧,‧ %
de In den Fällen, in denen auf das Volumen der Verkäufe eines Warentyps, der zu einem Nettoverkaufspreis in Höhe der ermittelten Produktionskosten oder darüber verkauft wurde, ‧ % oder mehr des gesamten Verkaufsvolumens entfielen und in denen der gewogene Durchschnittspreis des betreffenden Warentyps mindestens den Produktionskosten entsprach, stützte sich der Normalwert auf den tatsächlichen Inlandspreis, der als gewogener Durchschnitt der Preise aller im UZ getätigten Inlandsverkäufe dieses Warentyps ermittelt wurde, unabhängig davon, ob diese Verkäufe gewinnbringend waren oder nicht
pl W przypadkach gdy wielkość sprzedaży danego typu produktu, sprzedawanego po cenie sprzedaży netto równej lub wyższej od obliczonych jednostkowych kosztów produkcji, przekraczała ‧ % wielkości sprzedaży ogółem dla tego typu, a średnia cena ważona tego typu była równa lub wyższa od jednostkowych kosztów produkcji, wartość normalna ustalana była w oparciu o rzeczywistą cenę krajową, określoną jako średnia ważona cen sprzedaży krajowej ogółem tego typu zrealizowanej podczas okresu postępowania wyjaśniającego, bez względu na to, czy była to sprzedaż z zyskiem, czy nie
de Patienten mit schwereren Verlaufsformen der rheumatoiden Arthritis und langjährig bestehender Erkrankung können ein im Vergleich zum Durchschnitt erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Lymphoms aufweisen, das eine Krebsform ist, die das Lymphsystem betrifft
pl Ryzyko wystąpienia chłoniaka, który jest rodzajem nowotworu złośliwego układu limfatycznego może być większe od przeciętnego u osób z cięższą postacią reumatoidalnego zapalenia stawów, chorujących od dłuższego czasu
de Wir sind uns dessen bewusst, dass die starke Abhängigkeit vom Straßengüterverkehr ein echtes Problem ist; in Portugal ist die Abhängigkeit von dieser Beförderungsart sogar noch größer als im EU-Durchschnitt.
pl Jesteśmy świadomi, że bardzo duża zależność od transportu drogowego jest prawdziwym problemem; w Portugalii zależność od tego rodzaju transportu jest większa od średniej UE.
de Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms darf im Durchschnitt nicht mehr als ‧ mg Quecksilber pro Lampe enthalten
pl Podświetlenie monitora LCD zawiera nie więcej niż średnio ‧ mg rtęci na lampę
de Dieser Durchschnitt liegt über dem Wert von ABX, denn dort sind für eine Gesamtbelegschaft von ‧ ‧ Mitarbeiter in der Zentrale tätig
pl Ta średnia jest wyższa niż w ABX, która liczy ‧ zatrudnionych w jednostce centralnej na ‧ zatrudnionych ogółem
de In diesen Fällen wurde der Normalwert gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Grundverordnung anhand des gewogenen Durchschnitts der Preise bestimmt, die andere Hersteller in dem betroffenen Land für die repräsentativen Inlandsverkäufe des entsprechenden Warenmodells im normalen Handelsverkehr in Rechnung stellten
pl W takich przypadkach wartość normalną uzyskano na podstawie średniej ważonej cen stosowanych przez innych producentów w zainteresowanym kraju w reprezentatywnej sprzedaży na rynku wewnętrznym odpowiedniego typu produktu, realizowanej w ramach zwykłego obrotu, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ podstawowego rozporządzenia
de Ferner sind Maßnahmen geplant, um in Ländern, in denen die finanzielle Mittlertätigkeit deutlich unter dem EU-Durchschnitt liegt, die KMU-Finanzierung zu erleichtern
pl Zostaną podjęte również działania ułatwiające finansowanie MŚP w krajach, w których pośrednictwo bankowe jest na znacznie niższym poziomie w porównaniu ze średnią w Unii Europejskiej
de In Estland, Lettland, Litauen, Slowenien, Tschechien und auf Zypern ist die Beschäftigungsquote der Frauen höher als im EU-‧-Durchschnitt, in Polen und besonders auf Malta liegt sie hingegen wesentlich darunter
pl Stopa zatrudnienia kobiet jest wyższa od średniej dla EU-‧ w Czechach, Estonii, na Cyprze, w Łotwie, na Litwie i w Słowenii, ale jest ona znacząco niższa w Polsce oraz, przede wszystkim, na Malcie
de Der regionale Durchschnitt gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ kommt nicht zur Anwendung
pl Średnia regionalna przewidziana w art. ‧ ust. ‧ nie ma zastosowania
de Meine Noten liegen über dem Durchschnitt.
pl Moje stopnie są powyżej średniej.
de Die Partie wird akzeptiert, wenn der Durchschnitt unter Berücksichtigung der Messungenauigkeit und der Berichtigung um die Wiederfindungsrate den entsprechenden Höchstgehalt (gemäß Verordnung (EG) Nr. ‧) nicht überschreitet
pl Partia jest przyjęta, jeżeli średnia nie przekracza odpowiedniego najwyższego dopuszczalnego poziomu (jak ustanowiono w rozporządzeniu (WE) nr ‧) przy uwzględnieniu niepewności pomiaru i skorygowaniu na powrót do normalnego stanu
de Die Verkaufspreise sanken zwischen ‧ und dem Untersuchungszeitraum im Durchschnitt um ‧ %, und dieser Trend wird vermutlich anhalten, da der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft seinen derzeitigen Marktanteil halten will
pl Ceny sprzedaży spadły o średnio ‧ % w okresie od ‧ r. do okresu dochodzenia i oczekuje się, że ten trend utrzyma się, jeżeli przemysł wspólnotowy będzie się starał utrzymać swój udział w rynku
de Die Wechselkurse für die betreffenden Beihilfen sind daher gemäß dem pro rata temporis berechneten Durchschnitt der Wechselkurse festzusetzen, die im Monat Juni ‧ anwendbar sind
pl Należy zatem ustalić kursy wymiany mające zastosowanie do systemów pomocy, o których mowa, na podstawie średniej pro rata temporis kursów wymiany stosowanych w miesiącu czerwcu ‧ r
de Zum Ende des UZ lagen sie unter dem Durchschnitt, vor allem wegen erhöhter Verkaufsmengen, namentlich aufgrund gestiegener Ausfuhren, und aus logistischen Gründen
pl Na końcu OD wartość ta wynosiła poniżej średniej, ze względu na zwiększoną sprzedaż, spowodowaną w szczególności wzrostem wywozu, i kwestie logistyczne
de (LT) Ich habe für diesen Bericht gestimmt und halte es für wichtig hervorzuheben, dass Frauen in der Europäischen Union für jede Arbeitsstunde, die sie leisten, im Durchschnitt weiterhin weniger Vergütung erhalten, nämlich 17,4 % weniger als Männer.
pl (LT) Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania i uważam, że należy podkreślić, iż, ogólnie rzecz biorąc, w Unii Europejskiej kobiety ciągle jeszcze otrzymują za każdą przepracowaną przez siebie godzinę wynagrodzenie o 17,4 % niższe niż mężczyźni.
de Zur Ermittlung des Normalwertes nach Artikel ‧ Absatz ‧ der Grundverordnung wurden die entstandenen Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG-Kosten) und der gewogene Durchschnitt des im Untersuchungszeitraum von jedem der kooperierenden Hersteller mit Inlandsverkäufen der gleichartigen Ware im normalen Geschäftsverkehr erzielten Gewinns zu seinen durchschnittlichen Produktionskosten im Untersuchungszeitraum addiert
pl W celu skonstruowania wartości normalnej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, poniesione koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne (SG&A) oraz średni ważony zysk osiągnięty przez każdego ze współpracujących producentów eksportujących z krajowej sprzedaży produktu podobnego dokonanej w zwykłym obrocie handlowym w okresie objętym dochodzeniem dodano do średnich kosztów produkcji tych producentów w okresie objętym dochodzeniem
de stellt mit großer Besorgnis fest, dass die Krise, der erst unlängst die Krise im Bereich der Nahrungsmittel- und Brennstoffpreise vorausgegangen ist, bereits zu großem menschlichen Leid geführt und verheerende Auswirkungen auf die anfälligsten Bevölkerungsgruppen in den ärmsten Ländern hat, wobei damit zu rechnen ist, dass es im Jahr ‧ alleine ‧ Millionen mehr Arbeitslose und bis zu ‧ Millionen mehr extrem arme Menschen geben wird, dass lebensrettende Arzneimittel für ‧,‧ Millionen HIV-Infizierte auf dem Spiel stehen und dass in dem Zeitraum ‧ bis ‧ jährlich im Durchschnitt ‧ bis ‧ Kinder mehr sterben werden, obwohl das Jahr ‧ das Zieljahr für die Erreichung der Millenniums-Ziele in den Entwicklungsländern darstellt
pl z ogromnym zaniepokojeniem zauważa, że obecny kryzys, który nastąpił tuż po kryzysie cen żywności oraz paliwa, stał się już przyczyną cierpienia wielu osób i ma zgubny wpływ na osoby szczególnie narażone w krajach najbiedniejszych, przy oczekiwanym w krajach rozwijających się wzroście bezrobocia o ‧ mln, wzroście liczby osób żyjących w skrajnym ubóstwie nawet do ‧ mln tylko w ‧ r., zagrożeniu w zakresie leków ratujących życie około ‧,‧ mln zarażonych wirusem HIV oraz wzroście śmiertelności niemowląt o przeciętnie ‧, a nawet o ‧ rocznie od roku ‧ do roku ‧, w którym według założeń zostaną osiągnięte MDG
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1853 zdań frazy Durchschnitt.Znalezione w 0,65 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.