wymowa: IPA: ˈdʊʁçʃnɪt ˈdʊʁçʃnɪtə

Tłumaczenia na język polski:

 • średnia   
  (Noun  )
   
  mat. matematyka, matematyczny pot. potocznie średnia arytmetyczna, wynik dzielenia sumy danych składników przez ich liczbę;
 • przekrój   
  (Noun  m)
 • średni   
  (Adjectival  )
   
  mat. matematyka, matematyczny stanowiący wynik dzielenia sumy składników przez ich liczbę lub będący oszacowaniem tej wielkości
 • iloczyn zbiorów   
 • przecięcie   

Pozostałe znaczenia:

 
przeciętna
 
mat. matematyka, matematyczny średnia
 
Mittelwert von N Zahlen, berechnet durch Division ihrer Summe durch N
 
arithmetisches Mittel (fachsprachlich)

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (2)

gleitender Durchschnitt
średnia ruchoma
Trendlinie mit gleitendem Durchschnitt
linia trendu średnia ruchoma

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Durchschnitt", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Das reale BIP-Wachstum Italiens liegt seit den ‧er Jahren unter dem Durchschnitt des Euroraums, und das Potenzialwachstum ging im Laufe der letzten ‧ Jahre von über ‧ % in den frühen ‧er Jahren auf schätzungsweise ‧,‧ % zurück
pl Od lat dziewięćdziesiątych wzrost realnego PKB we Włoszech utrzymuje się poniżej średniej dla strefy euro, a potencjalny wzrost, szacowany jeszcze na początku ubiegłej dekady na powyżej ‧ %, na przestrzeni ostatnich ‧ lat spadł do poziomu ok. ‧,‧ %
de Gleichzeitig wird ein umfangreiches Investitionsprogramm durchgeführt, das die Investitionen der öffentlichen Hand von ‧,‧ % des BIP im Jahr ‧ auf durchschnittlich ‧,‧ % im Programmzeitraum anhebt; der EU-Durchschnitt betrug im Vergleich dazu ‧ ‧,‧ %
pl Jednocześnie realizowany jest poważny program inwestycji publicznych, który powoduje wzrost tych inwestycji z ‧,‧ % PKB w roku ‧ do średnio ‧,‧ % w ciągu okresu objętego programem- w porównaniu do średniej UE wynoszącej w ‧ roku ‧,‧ % PKB
de Die Mitgliedstaaten teilen auf Aufforderung der Kommission mit, wie zur Berechnung des Durchschnitts der Notierungen gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ verfahren wurde
pl Na wniosek Komisji Państwa Członkowskie przekazują metodę, której używają do obliczenia średniej ceny, o której mowa w akapicie pierwszym art
de Die langfristigen budgetären Auswirkungen der Bevölkerungsalterung sind wesentlich stärker als im EU-Durchschnitt, vor allem durch den wohl relativ starken Anstieg der Rentenausgaben bezogen auf das BIP in den kommenden Jahrzehnten, der zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass das Rentensystem noch nicht ausgereift ist
pl Długoterminowy wpływ starzenia się społeczeństwa na budżet jest znacznie powyżej średniej UE, co wynika głównie ze stosunkowo dużego wzrostu wydatków na emerytury w relacji do PKB w nadchodzących dekadach, częściowo z uwagi na fakt, że system emerytalny nie jest jeszcze w pełni operacyjny
de Die Bevölkerungsalterung wirkt sich langfristig nicht so stark auf die öffentlichen Haushalte aus wie im EU-Durchschnitt, da die Rentenausgaben als Prozentsatz des BIP dank der ‧ verabschiedeten, stark kostendämpfenden Rentenreform langfristig relativ stabil bleiben dürften
pl Długoterminowy wpływ na budżet związany ze starzeniem się społeczeństwa jest w Szwecji niższy niż średnia UE, a według przewidywań poziom wydatków na emerytury jako udział w PKB ma pozostać stosunkowo stabilny w długim okresie, co wynika ze znacznego ograniczenia wydatków w następstwie reformy systemu emerytalnego przyjętej w ‧ roku
de Der Anteil der Strukturmittel am Ende des derzeitigen Planungszeitraums im Jahre ‧ sollte ‧ % im Durchschnitt der Mitgliedsländer erreichen
pl Udział środków z funduszy strukturalnych pod koniec okresu planowania w ‧ r. powinien średnio dla państw członkowskich wynosić ‧ %
de entspricht der gemeinschaftliche Durchschnittspreis dem gewogenen Durchschnitt der gemeinschaftlichen Durchschnittspreise gemäß Buchstabe a
pl średnia cena wspólnotowa jest średnią ważoną średnich cen wspólnotowych, o których mowa w lit. a
de In vitro lag der Protein-gebundene Anteil von Ambrisentan im Durchschnitt bei ‧ % und war im Bereich von ‧ bis ‧ g/ml unabhängig von der Konzentration
pl W warunkach in vitro stopień wiązania ambrisentanu z białkami osocza wynosi średnio ‧, ‧ % i jest niezależny od stężenia w zakresie od ‧, ‧ do ‧ mikrogramów/ml
de Das Unternehmen behauptete, dass die Anlaufphase für beide Produktionslinien im Durchschnitt elf Monate gedauert hätte und dass die normale Produktion acht Monate nach Beginn des UZ einsetzte
pl Twierdzono, że średnia długość fazy rozruchu dla obu linii produkcyjnych wynosiła ‧ miesięcy, a normalna produkcja rozpoczęłaby się ‧ miesięcy po rozpoczęciu OD
de Wenn man bedenkt, dass der allgemeine Durchschnitt für diesen Zeitraum nur bei 6 % liegt, ist es meiner Ansicht nach nicht richtig, dass wir die Landwirtschaft zwei Wochen vor der Konferenz in Kopenhagen an den Pranger stellen.
pl Pamiętając, że ogólna średnia wyniosła zaledwie 6 %, uważam, że popełniamy błąd stawiając rolnictwo pod pręgierzem na dwa tygodnie przed konferencją w Kopenhadze.
de Bei Biokraftstoffen ist für die Zwecke der Berechnung nach Nummer ‧ die fossile Vergleichsgröße EF der gemäß Richtlinie ‧/‧/EG gemeldete letzte verfügbare tatsächliche Durchschnitt der Emissionen aus dem fossilen Otto- und Dieselkraftstoffverbrauch in der Gemeinschaft
pl W przypadku biopaliw w obliczeniach, o których mowa w pkt ‧, wartość odpowiednika kopalnego (EF) to najnowsza dostępna wartość średnich emisji pochodzących z kopalnej części benzyny i oleju napędowego wykorzystanych na terytorium Wspólnoty, podana na mocy dyrektywy ‧/‧/WE
de Solche Vereinbarungen müssen sich an die Begrenzungen in Artikel ‧ Absatz ‧ halten, können aber insbesondere festlegen, welche Maßnahmen zur Verringerung der Wochenarbeitszeit auf einen Durchschnitt von ‧ Stunden bis zum Ende der Übergangszeit zu treffen sind
pl Porozumienie takie musi przestrzegać ograniczeń określonych w art. ‧ ust. ‧, ale może ono w szczególności określać środki, które mają zostać przyjęte, aby zmniejszyć tygodniowy wymiaru czasu pracy przeciętnie do ‧ godzin do końca okresu przejściowego
de In den Fällen, in denen das Volumen der gewinnbringenden Verkäufe des Warentyps ‧ % oder weniger des gesamten Verkaufsvolumens jenes Typs ausmachte oder der gewogene Durchschnittspreis des betreffenden Typs unter den Produktionskosten lag, stützte sich der Normalwert auf den tatsächlichen Inlandspreis, der als gewogener Durchschnitt nur der gewinnbringenden Verkäufe jenes Warentyps ermittelt wurde, sofern auf diese Verkäufe ‧ % oder mehr der gesamten Verkaufsmenge dieses Warentyps entfielen
pl W przypadkach gdy wielkość sprzedaży z zyskiem danego rodzaju produktu stanowiła najwyżej ‧ % ogólnej wielkości sprzedaży tego typu lub średnia ważona ceny dla tego typu była niższa niż koszty produkcji, wartość normalna oparta była na rzeczywistej cenie krajowej, obliczonej jako średnia ważona sprzedaży z zyskiem wyłącznie dla tego typu, pod warunkiem że sprzedaż ta stanowiła przynajmniej ‧ % wielkości sprzedaży ogółem dla tego typu
de Im UZ lagen die Preise der Einfuhren aus dem betroffenen Land im Durchschnitt sogar ganz erheblich unter denen des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft
pl Co więcej, w ciągu OD ceny przywozu z państwa objętego postępowaniem powodowały znaczne podcięcie cen stosowanych przez przemysł wspólnotowy
de stellt fest, dass die Hauptprobleme mit dem Vertragsverletzungsverfahren seine Länge (von der Registrierung eines Falls innerhalb der vorgesehenen Frist bis zur Anrufung des Gerichtshofs gemäß Artikel ‧ des EG-Vertrags vergehen im Durchschnitt ‧,‧ Monate) sowie die geringe Anwendung von Artikel ‧ des EG-Vertrags sind; fordert die Kommission auf, alles zu tun, um die relativ langen Bearbeitungszeiten bei Beschwerden und Petitionen zu verkürzen und praktische Lösungen für die vorgebrachten Probleme zu finden, indem sie von Fall zu Fall entscheidet, ob alternative Methoden wie SOLVIT, das immer noch nicht genügend gefördert wird, geeigneter sind
pl zauważa, że głównymi problemami związanymi z procedurą w sprawie naruszenia są jej trwanie (średnio ‧,‧ miesiąca od rejestracji przypadku we wskazanym terminie do wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości na mocy art. ‧ Traktatu WE) oraz ograniczone wykorzystanie art. ‧; wzywa Komisję do poczynienia wszelkich starań w celu skrócenia stosunkowo długich terminów rozpatrywania skarg czy petycji, a także do znalezienia praktycznych rozwiązań dla przedstawionych problemów poprzez decydowanie po otrzymaniu sprawy czy właściwsze jest zastosowanie alternatywnych metod, takich jak SOLVIT, który wciąż nie jest w wystarczającym stopniu promowany
de Arbeitsplatzschaffung: Nettoerhöhung der Zahl der jährlichen Arbeitseinheiten (JAE) einer Betriebsstätte im Verhältnis zum Durchschnitt der vorangegangenen zwölf Monate; JAE ist die Zahl der während eines Jahres vollzeitlich Beschäftigten, wobei Teilzeitarbeit oder Saisonarbeit JAE-Bruchteile darstellen
pl tworzenie miejsc pracy oznacza wzrost netto liczby pracowników wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR) bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w stosunku do średniej z poprzednich ‧ miesięcy; RJR oznacza liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu w jednym roku, na pół etatu oraz do pracy sezonowej będących ułamkiem RJR
de Außerdem scheint es im Fall Pickman so, dass i) keine Erhöhung der Kapazität als Folge des Umstrukturierungsplans vorgesehen ist; ii) das Personal des Unternehmens mit Kürzungen in bestimmten Werken und Investitionen in den Bereichen Vertrieb und EDV reorganisiert wurde; iii) die Größe Pickmans gering ist und es Beihilfe empfangen darf; iv) die Präsenz, die das Unternehmen im Markt haben kann, sehr gering ist und dies ‧ im Vergleich zu seinen Wettbewerbern sogar noch verstärkt der Fall war (siehe oben genannte Marktstudie), und schließlich v) Andalusien nach der Fördergebietskarte für Spanien für die Jahre ‧-‧ eine NUTS ‧ Region war und gemäß seinem weniger als ‧ % des EU-Durchschnitts betragenden Pro-Kopf-BIP/KKS nach Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe a EG Vertrag Beihilfe empfangen durfte
pl Ponadto jak się wydaje w przypadku spółki Pickman: (i) nie przewiduje się wzrostu mocy produkcyjnych jako konsekwencji planu restrukturyzacji; (ii) załoga spółki zostanie poddana reorganizacji z zastosowaniem redukcji personelu w określonych zakładach oraz inwestycji w dziale handlowym i informatycznym; (iii) rozmiary spółki Pickman są niewielkie, co pozwala na zastosowanie pomocy; (iv) obecność firmy na rynku jest bardzo ograniczona, a była nawet bardziej ograniczona w ‧ r. w porównaniu z konkurentami (zob. wspomniane wcześniej badanie rynku) i na koniec (v) zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Hiszpanii na lata ‧–‧ Andaluzja została zakwalifikowana jako strefa NUTS II, zaś w oparciu o wskaźnik PKB/EPA na głowę mieszkańca, stanowiący ‧ % średniej ogólnowspólnotowej, spółka może ubiegać się o objęcie jej postanowieniami art. ‧ ust. ‧ lit. a) traktatu WE
de Die Verkaufspreise sanken zwischen ‧ und dem Untersuchungszeitraum im Durchschnitt um ‧ %, und dieser Trend wird vermutlich anhalten, da der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft seinen Marktanteil zu halten versucht
pl Ceny sprzedaży spadły średnio o ‧ % w okresie od ‧ r. do okresu dochodzenia i przewiduje się, że trend będzie się utrzymywał, ponieważ przemysł wspólnotowy czyni wysiłki, by utrzymać swój udział w rynku
de Wie bei allen anderen Stichprobenverfahren wird ein gewogener Durchschnitt aller in die Stichprobe einbezogenen Unternehmen gebildet, unabhängig von der aufgrund der MWB/IB-Beurteilung gewählten Methode zur Berechnung der unternehmensspezifischen Dumpingspanne. MWB/IB sollte daher nicht die Anwendung normaler Stichprobenverfahren verhindern
pl Jak w każdym innym przypadku kontroli wyrywkowej, ustalana jest średnia ważona wszystkich przedsiębiorstw objętych próbą, niezależnie od metodyki przyjętej do obliczeń związanych z dumpingiem dla każdego przedsiębiorstwa w wyniku oceny MET/IT
de beunruhigt über die Tatsache, dass die Zahl der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten nicht überall gleichermaßen zurückgegangen ist, sondern die Quote der Arbeitsunfälle und arbeitsbedingten Erkrankungen bei bestimmten Arbeitnehmergruppen (wie Wanderarbeitnehmern, Arbeitnehmern in ungesicherten Arbeitsverhältnissen, Frauen, jungen und älteren Arbeitnehmern), bei bestimmten Unternehmen (insbesondere KMU und Mikrounternehmen), in bestimmten Branchen (insbesondere Bau, Fischerei, Landwirtschaft, Verkehr) und in bestimmten Mitgliedstaaten derzeit weit über dem EU-Durchschnitt liegt
pl mając na uwadze niepokojący fakt, że zmniejszanie się liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie rozkłada się równomiernie, ponieważ w przypadku niektórych kategorii pracowników (np. migrantów, pracowników bez stałej umowy o pracę, kobiet, pracowników młodszych oraz starszych wiekiem), niektórych przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i mikrofirm), niektórych sektorów działalności (w szczególności budownictwa, rybołówstwa, rolnictwa, transportu), a także niektórych państw członkowskich bieżący odsetek wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest znacznie wyższy niż średnia UE
de In dem in Absatz ‧ Unterabsatz ‧ genannten Fall werden ein Durchschnitts-Ab-Werk-Preis des Erzeugnisses und ein Durchschnittswert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeweils ausgehend von der Summe der Ab-Werk-Preise für sämtliche Verkäufe der Erzeugnisse und der Summe des Wertes aller bei der Herstellung der Erzeugnisse verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft errechnet, wobei vom Vorjahr entsprechend der Festlegung durch das Ausfuhrland ausgegangen wird, bzw. – wenn keine Zahlen für das gesamte Rechnungsjahr vorliegen- von einem kürzeren Zeitraum, der jedoch mindestens drei Monate beträgt
pl W przypadku, o którym mowa w ust. ‧ akapit drugi, średnią cenę ex-works produktu oraz średnią wartość użytych materiałów niepochodzących oblicza się, odpowiednio, na podstawie sumy cen ex-works uzyskanych we wszystkich transakcjach sprzedaży produktów w poprzednim roku podatkowym oraz sumy wartości wszystkich materiałów niepochodzących użytych w trakcie wytwarzania produktów w ciągu poprzedniego roku podatkowego zdefiniowanego w kraju wywozu, albo też, w przypadku braku pełnych danych dotyczących całego roku podatkowego, na podstawie krótszego, jednak przynajmniej trzymiesięcznego okresu
de Darüber hinaus wäre es ihrer Auffassung nach angemessener gewesen, statt des Durchschnitts der Wechselkurse im Monat der Fakturierung den jeweiligen Tageskurs zugrunde zu legen
pl Stwierdzili też, że właściwsze byłoby zastosowanie rzeczywistych dziennych kursów wymiany, a nie średnich kursów wymiany z miesiąca wystawienia faktury
de Auch in Portugal ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, jedoch liegt die Inzidenzrate immer noch über dem EU-Durchschnitt.
pl Nastąpił także znaczący spadek w Portugalii, ale wskaźnik zapadalności jest tam w dalszym ciągu powyżej średniej dla UE.
de Fällt die aufgrund von Artikel ‧ verlangte wöchentliche Mindestruhezeit von ‧ Stunden in den Bezugszeitraum, so bleibt sie bei der Berechnung des Durchschnitts unberücksichtigt
pl W przypadku gdy minimalny tygodniowy ‧-godzinny okres odpoczynku, wymagany przez art. ‧, wchodzi w taki okres rozliczeniowy, nie włącza się go do obliczenia średniej
de Die im Verlauf der Kontrollbesuche nach der Einführung vorläufiger Maßnahmen eingeholten Daten führten zu einer Anpassung der in diesem Sektor im Durchschnitt erzielten Gewinnspanne, die nunmehr auf ‧ % festgesetzt wird
pl Dane zgromadzone w czasie wizyt weryfikacyjnych, przeprowadzonych po wprowadzeniu środków tymczasowych, spowodowały korektę średniej marży zysku osiąganej w tym sektorze, którą ustalono na ‧ %
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1853 zdań frazy Durchschnitt.Znalezione w 1,006 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.