Tłumaczenia na język polski:

  • kraj trzeci   
  • kraj trzeci (np. spoza UE)   
    [Prawo]
  • państwo trzecie   

Przykładowe zdania z "Drittland", pamięć tłumaczeniowa

add example
de fordert die Kommission auf, in ihren Beziehungen zu Drittländern darauf hinzuwirken, dass diese die internationalen Übereinkommen ratifizieren, die zum Ziel haben, die Diskriminierung von Frauen zu beseitigen und ihre Beteiligung am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben zu fördern, damit auf diese Weise ein Beitrag zur Verbesserung des Wohlergehens der Kinder in diesen Ländern geleistet wird
pl wzywa Komisję, aby w ramach swych stosunków z państwami trzecimi zachęcała do ratyfikowania międzynarodowych konwencji, których celem jest wyeliminowanie przypadków dyskryminacji kobiet, a także aby wspierała ich udział w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym, przyczyniając się w ten sposób do poprawy sytuacji dzieci
de Die Ermittlungen des Überwachungsausschusses ergaben, dass bei einigen Kontrollbesuchen in Drittländern eine angemessene Planung fehlte und dass bei der Zusammenstellung der Unterlagen kein einheitliches Konzept verfolgt wird
pl Komitet Nadzoru odnotował brak stosownego planowania w przypadku niektórych misji do krajów trzecich
de Beteiligung von Forschern, Forschungsteams und Institutionen aus Drittländern an Projekten in den verschiedenen vorrangigen Themenbereichen, die Fragen von globaler Bedeutung behandeln und Gegenstand internationaler Bemühungen sind
pl uczestnictwa naukowców, zespołów i instytucji z państw trzecich w projektach w zróżnicowanych tematycznie obszarach priorytetowych, dotyczących zagadnień pojawiających się w skali światowej i będących przedmiotem działań na poziomie międzynarodowym
de Dies ist auch im Einklang mit der Entwicklung von Beziehungen zu Drittländern auf der Grundlage der Partnerschaft und der Zusammenarbeit, um eine nachhaltige Fischerei außerhalb der EU-Gewässer unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Faktoren zu fördern.
pl Jest także zgodne z polityką rozwoju stosunków z państwami trzecimi w duchu partnerstwa i współpracy, z myślą o wzmocnieniu zrównoważonych połowów również na wodach znajdujących się poza Unią, przy należytym uwzględnieniu czynników środowiskowych, społecznych i gospodarczych.
de Bei der Anwendung der genannten Bestimmungen der Verordnungen (EG) Nr. ‧ und (EG) Nr. ‧ solle diese Sonderregelung daher berücksichtigt werden, damit den Ausführern im Handel mit Drittländern keine unnötigen Kosten entstehen
pl Te szczególne uzgodnienia muszą dlatego być uwzględnione podczas stosowania powyższych przepisów rozporządzeń (WE) nr ‧ i (WE) nr ‧, tak by nie obciążać eksporterów zbędnymi kosztami w handlu z państwami trzecimi
de Deswegen sollte es auch künftig möglich sein, Hafer nach Drittländern auszuführen
pl Wskazane jest więc zapewnienie możliwości dalszego wywozu owsa do krajów trzecich
de Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Vorlage der Stellungnahme der Behörde aktualisiert die Kommission nach dem Regelungsverfahren gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ die Liste der traditionellen Lebensmittel aus Drittländern; dabei berücksichtigt sie die Stellungnahme der Behörde, alle einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts sowie andere legitime Faktoren, die für den vorliegenden Sachverhalt von Bedeutung sind
pl W terminie trzech miesięcy od wydania opinii przez urząd, Komisja aktualizuje – zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ – wykaz tradycyjnej żywności z państw trzecich, z uwzględnieniem opinii urzędu, właściwych przepisów prawa unijnego i wszelkich innych uzasadnionych czynników istotnych dla podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie
de Viel schwieriger aber ist es, in den Beziehungen zu Drittländern Erfolge zu erzielen.
pl Dużo trudniej jest odnieść sukces w relacjach z państwami trzecimi.
de weist darauf hin, dass die europäische Landwirtschaft auch zukünftig nicht ohne einen angemessenen Außenschutz auskommen wird, und fordert daher, dass an die Erzeugnisse aus Drittländern die gleichen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen gestellt werden wie an die in der Europäischen Union hergestellten Erzeugnisse
pl zwraca uwagę, że również w przyszłości rolnictwo europejskie nie poradzi sobie bez odpowiedniej ochrony zewnętrznej; dlatego też wzywa do nałożenia takich samych wymogów co do jakości i bezpieczeństwa produktów pochodzących z państw trzecich, jak dla produkowanych w UE
de strategische Studien auf der Grundlage gemeinsamer Analysen und regelmäßiger Beobachtungen der Entwicklung der Märkte und Trends im Energiebereich, im Hinblick auf die Ausarbeitung künftiger gesetzgeberischer Maßnahmen oder die Überprüfung geltender Rechtsvorschriften, im Hinblick auf das Funktionieren des Energiebinnenmarktes, die Verwirklichung der mittel- und langfristigen Strategie im Energiebereich zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung, im Hinblick auf die Vorbereitung langfristiger freiwilliger Vereinbarungen mit der Industrie und anderen Interessengruppen und im Hinblick auf die Entwicklung von Normen sowie Kennzeichnungs- und Zertifizierungssystemen, bei Bedarf auch in Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Gremien
pl badań strategicznych na podstawie wspólnej analizy i systematycznego monitorowania rozwoju sytuacji rynkowej i trendów w energetyce w celu przygotowania wdrożenia przyszłych oraz przeglądu obowiązujących środków legislacyjnych, również dotyczących funkcjonowania wewnętrznego rynku energii, wdrożenia strategii średnio- i długoterminowych w dziedzinie energetyki dla promowania zrównoważonego rozwoju, jak również przygotowania z branżą i pozostałymi zainteresowanymi stronami długoterminowych dobrowolnych zobowiązań oraz opracowania norm i systemów etykietowania i certyfikacji, w stosownych przypadkach- również we współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi
de Dieser Vorschlag erlaubt der Kommission die Billigung derartiger Vertragsabschlüsse, vorausgesetzt, die Gemeinschaft selbst beabsichtigt keinen Abschluss oder hat kein Übereinkommen zum gleichen Gegenstand mit einem Drittland abgeschlossen.
pl Projekt ten pozwala Komisji udzielać upoważnienia na zawarcie takich umów pod warunkiem, że sama Wspólnota nie zamierza zawrzeć, ani nie zawarła umowy w tym samym przedmiocie z państwem trzecim.
de Der Einspruch muss durch die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, eines der WTO angehörenden Staates oder eines nach Artikel ‧ Absatz ‧ anerkannten Drittlandes innerhalb von sechs Monaten nach dieser Veröffentlichung übermittelt werden
pl Każdy sprzeciw wobec tego wniosku musi być wniesiony za pośrednictwem właściwych władz Państwa Członkowskiego, państwa będącego członkiem WTO lub państwa trzeciego zatwierdzonego, zgodnie z art. ‧ trzecie tiret w terminie sześciu miesięcy od tej publikacji
de Angesichts des Vorstehenden und da keine Hersteller in anderen Drittländern an der Untersuchung mitarbeiteten, wurde die Wahl Indiens als Vergleichland als angemessen erachtet
pl Uwzględniając powyższe fakty, a także brak współpracy ze strony producentów z innych krajów trzecich, wybór Indii jako kraju analogicznego został uznany za uzasadniony
de Das Programm ermöglicht insbesondere die Zusammenarbeit mit weiteren Drittländern, die mit der Europäischen Gemeinschaft Assoziations- oder Kooperationsabkommen geschlossen haben, sofern diese einen Kulturteil enthalten, und zwar auf der Grundlage der Bereitstellung zusätzlicher Mittel und spezifischer zu vereinbarender Modalitäten
pl W szczególności Program może obejmować współpracę z krajami trzecimi, które zawarły ze Wspólnotą układy o stowarzyszeniu lub porozumienia o współpracy, pod warunkiem że porozumienia takie zawierają klauzulę dotyczącą kultury oraz z zastrzeżeniem ustanowienia dodatkowych środków i szczególnych procedur
de Die Beziehungen zwischen dem EUMS und den nicht der EU angehörenden europäischen NATO-Mitgliedern, sonstigen Drittstaaten und den Ländern, die sich um einen Beitritt zur Europäischen Union bewerben, sind in den einschlägigen Dokumenten über die Beziehungen der EU zu Drittländern geregelt
pl Stosunki między SWUE a europejskimi członkami NATO nienależącymi do UE, innymi państwami trzecimi oraz państwami kandydującymi do UE są określone w odpowiednich dokumentach dotyczących stosunków UE z państwami trzecimi
de die Festsetzung eines oder mehrerer Erstattungssätze für dasselbe Erzeugnis nach Maßgabe des Bestimmungsdrittlands und die Nichtfestsetzung einer Erstattung für ein oder mehrere Drittländer
pl ustalenie jednej lub wielu stawek refundacji dla tego samego produktu w zależności od państwa trzeciego będącego miejscem przeznaczenia oraz nieustalenia żadnej stawki refundacji dla jednego lub więcej państw trzecich
de Mit der Entscheidung ‧/EG der Kommission wurde die Liste der Drittländer aufgestellt, aus denen die Einfuhr von Muscheln, Stachelhäutern, Manteltieren und Meeresschnecken in jeder Form zur menschlichen Ernährung zugelassen ist
pl decyzja Komisji ‧/WE‧ ustanawia wykaz państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz małży dwuskorupowych, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich w jakiejkolwiek formie przeznaczonej do spożycia przez ludzi
de Liste der natürlichen Mineralwässer aus Drittländern, die in die oben genannte Liste aufzunehmen sind
pl Wykaz naturalnych wód mineralnych z państw trzecich, które należy dodać do wyżej wspomnianego wykazu
de Es sind auch einfache Regeln für die Unterlagen vorzusehen, die vorzulegen sind, wenn die Einfuhren aus einem anderen Drittland als dem Ursprungsland des Weinbauerzeugnisses stammen, sofern das Erzeugnis keiner wesentlichen Be-oder Verarbeitung unterzogen worden ist
pl Ustanowione są również proste zasady dotyczące dokumentów przygotowywanych dla przywozu z państw trzecich innych niż kraj pochodzenia wyrobów winiarskich, w przypadku gdy wyrób ten nie został poddany znaczącemu przetworzeniu
de Neben diesen grundlegenden Vorschriften sind spezifischere Vorschriften notwendig, um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes und des Handels mit Drittländern im Sektor frische, verarbeitete und/oder zusammengesetzte Lebens- oder Futtermittel pflanzlichen und tierischen Ursprungs, in denen sich Pestizidrückstände befinden können, zu gewährleisten und gleichzeitig die Grundlage für ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von Mensch und Tier und die Verbraucherinteressen zu schaffen
pl Oprócz tych podstawowych zasad, niezbędne są bardziej szczegółowe zasady w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i handlu z krajami trzecimi w zakresie świeżych, przetworzonych i/lub złożonych produktów roślinnych i zwierzęcych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i pasz zwierzęcych, w których mogą znajdować się pozostałości pestycydów, tworzące podstawy do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz interesów konsumentów
de Die Drittländer geben an, ob die Auswertungsanfragen und/oder die Produkte anderen Drittländern und internationalen Organisationen zugänglich gemacht werden sollten
pl Państwa trzecie wskazują, czy wniosek i/lub rezultaty jego wykonania będą udostępnione innym państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym
de Der Vergleich der Einfuhren aus der VR China mit jenen aus anderen Drittländern in die Gemeinschaft ergab große Preisunterschiede
pl Porównanie między przywozem z ChRL a przywozem z innych państw trzecich do Wspólnoty wykazało istotne różnice w cenach
de Aktionen sind von einem Konsortium aus zwei oder mehr Unternehmen mit Sitz in mindestens zwei verschiedenen Mitgliedstaaten oder in mindestens einem Mitgliedstaat und einem nahe gelegenen Drittland vorzuschlagen oder können im Fall einer Verkehrsverbindung mit einem nahe gelegenen Drittstaat in Ausnahmefällen von einem einzigen Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat vorgeschlagen werden
pl Działania przedkładane są przez konsorcjum dwóch lub więcej przedsiębiorstw mających swe siedziby w co najmniej dwóch różnych Państwach Członkowskich lub co najmniej jednym Państwie Członkowskim i jednym bliskim kraju trzecim, lub mogą być złożone, w drodze wyjątku, w przypadku połączenia transportowego z bliskim krajem trzecim, przez jedno przedsiębiorstwo ustanowione w Państwie Członkowskim
de Investitionen und Entwicklung, Demokratie und Menschenrechte sind potentiell wichtige Wege zur Unterstützung der allgemeinen Ziele der Außenpolitik der EU - ganz besonders durch "sanfte Macht" - und könnten auch dazu beitragen, den Migrationsdruck aus Drittländern in die EU zu verringern.
pl Inwestycje i rozwój, demokracja i prawa człowieka to potencjalnie istotna sfera dążenia do osiągnięcia szerszych celów polityki zagranicznej UE, w szczególności poprzez wywieranie wpływów. Może to również przyczynić do zmniejszenia naporu imigracji na granice zewnętrzne UE.
de Nach den Artikeln ‧ und ‧ des Vertrags ist der Rat ermächtigt, unter bestimmten Voraussetzungen Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, den Kapital- und Zahlungsverkehr und die Wirtschaftsbeziehungen mit Drittländern auszusetzen oder einzuschränken
pl Traktat, w art. ‧ i ‧, upoważnia Radę do podjęcia, pod pewnymi warunkami, środków mających na celu zerwanie lub ograniczenie płatności lub przepływu kapitału oraz stosunków gospodarczych w stosunku do państw trzecich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15382 zdań frazy Drittland.Znalezione w 2,169 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.