Tłumaczenia na język polski:

  • Iluzjonista   
     
    Iluzjonista (film)

Przykładowe zdania z "Der Illusionist", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dieser Gemeinsame Standpunkt wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichtNiniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Bei Frauen, die an LH-und FSH-Mangel (hypogonadotropem Hypogonadismus) leiden, ist das Ziel der Anwendung von GONAL-f zusammen mit Lutropin alfa die Entwicklung eines einzelnen reifen Graaf schen Follikels, aus dem nach Gabe von humanem Choriongonadotropin (hCG) die Eizelle freigesetzt wirdU kobiet z niedoborem LH i FSH (hipogonadyzm hipogonadotropowy) celem leczenia preparatem GONAL-f w skojarzeniu z lutropiną alfa jest uzyskanie rozwoju pojedynczego dojrzałego pęcherzyka Graafa, z którego po podaniu ludzkiej gonadotropiny łożyskowej (hCG), zostanie uwolniona komórka jajowa
Beitrag der Gemeinschaft ist der Teil der zuschussfähigen Ausgaben, der von der Gemeinschaft finanziert wirdwkład Wspólnoty oznacza część wydatków kwalifikowalnych, która jest finansowana przez Wspólnotę
Probenahmeverfahren zur amtlichen Kontrolle von Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln in Obst und Gemüse sind mit der Richtlinie ‧/EWG der Kommission vom ‧. Juli ‧ zur Festlegung gemeinschaftlicher Probenahmeverfahren für die amtliche Kontrolle der Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Obst und Gemüse festgelegt wordenMetody pobierania próbek pozostałości pestycydów w owocach i warzywach zostały ustanowione w dyrektywie Komisji ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającej wspólnotowe metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni
Genehmigung eines Fahrzeugs, das mit der speziellen Ausrüstung für die Verwendung von verflüssigten Gasen in einem Antriebssystem ausgestattet ist, hinsichtlich des Einbaus dieser AusrüstungHomologacji pojazdu wyposażonego w specjalny układ wykorzystujący w układach napędowych skroplony gaz ropopochodny w zakresie montażu tego wyposażenia
VERBOT DES VERKAUFS, DER ABGABE UND/ODER DER ANWENDUNGZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA
Was sind die Antworten des Rates hinsichtlich der Energie- und der Klimakrise?Jeśli chodzi o kryzys energetyczno-klimatyczny, jaka jest reakcja Rady?
LISTE DER REFERENZMETHODENWYKAZ METOD REFERENCYJNYCH
Typgenehmigungsgrenzwerte für Störfestigkeit der FahrzeugeWartości graniczne homologacji typu w odniesieniu do odporności pojazdu
In diesen Aufzeichnungen ist auch die Methode für die Erhebung der Daten zu beschreibenW zapisach tych opisana jest również metodyka użyta do zbierania danych
Die DEPB-Regelung beinhaltet keine Beschränkung der Verwendung der Gutschriften auf die zollfreie Einfuhr von Vorleistungen in Verbindung mit einer bestimmten WareW ramach DEPBS nie ma obowiązku wykorzystania środków wyłącznie na bezcłowy przywóz materiałów stosowanych do produkcji danego produktu
Die Haushaltsstrategie setzt auf eine Anhebung der Einnahmenquote und einen Rückgang der Sozialtransfers und sonstigen Ausgaben (zu denen im Programm teilweise auch Konsumausgaben gerechnet werden) im Verhältnis zum BIP, was ausführlicher hätte erläutert werden können, wenn man bedenkt, dass der Programmaktualisierung zufolge ab ‧ ein offizieller mittelfristiger Rahmen für die Planung und Kontrolle der öffentlichen Finanzen eingeführt werden sollStrategia budżetowa oparta jest na wzroście wskaźnika dochodów względem PKB oraz na zmniejszeniu wskaźników względem PKB wydatków socjalnych i innych wydatków (do których w programie zalicza się część wydatków na spożycie), co można było lepiej uzasadnić, biorąc pod uwagę, że zgodnie ze zaktualizowanym programem planuje się wprowadzenie od roku ‧ formalnych, średniookresowych ram planowania finansów publicznych i ich kontroli
Im Verlaufe der Marktuntersuchung wurde den Anmeldern im Rahmen des Abschnitts ‧.‧ der Leitlinien der GD Wettbewerb über bewährte Praktiken bei EG-Fusionskontrollverfahren Einsichtnahme in wichtige Dokumente gewährtW toku szczegółowego badania rynku, zgodnie z sekcją ‧.‧ najlepszych praktyk DG ds. Konkurencji dotyczących prowadzenia postępowań w zakresie łączenia przedsiębiorstw, zainteresowanym stronom udostępniono istotne dokumenty
ii) erfüllen gegebenenfalls die allgemeinen Bedingungen für den Transport von Tieren nach Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Ratesii) gdzie stosowne, spełniają ogólne wymagania dotyczące transportu zwierząt wymienione w art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr
Verlust oder Beschädigung unverbrauchbarer Ausrüstungen oder Materialien, die mit der Hilfeleistung im Zusammenhang stehenutraty lub uszkodzenia sprzętu trwałego użytku lub materiałów związanych z taką pomocą
abzugsfähige temporäre Differenzen sein, die temporäre Unterschiede darstellen, die zu Beträgen führen, die bei der Ermittlung des zu versteuernden Ergebnisses (steuerlichen Verlustes) zukünftiger Perioden abzugsfähig sind, wenn der Buchwert des Vermögenswertes realisiert oder eine Schuld erfuellt wirdujemne różnice przejściowe, czyli różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot podlegających odliczeniu podatkowemu w toku ustalania dochodu do opodatkowania (straty podatkowej) w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowana lub rozliczona
von Rechnungen durch Anweisung der Nettosumme folgende Beträge abgezogen werdenz rachunków, faktur i zestawień kierowanych następnie do zapłaty w wysokości sumy netto można dokonać następujących potrąceń
Die Kommission ist weiterhin der Ansicht, dass die Mitteilung über Ausbildungsbeihilfen aus dem Jahr ‧ keine grundlegenden Änderungen zu den in der Rechtssache Freistaat Sachsen angewandten Bewertungskriterien für Beihilfe aufweistKomisja uważa również, że komunikat z ‧ r. w sprawie pomocy szkoleniowej nie wprowadza znaczących zmian w kwestii oceny pomocy, takiej jak pomoc przewidziana w wyroku w sprawie Freistaat Sachsen
in Kenntnis der gemäß Artikel ‧ seiner Geschäftsordnung im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit eingereichten schriftlichen Anfrage B‧-‧/‧ und in Kenntnis der Erklärungen des Rates und der Kommissionuwzględniając pytanie ustne B‧-‧/‧ złożone w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z art. ‧ Regulaminu i uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji
Bei Bedarf kann der Schwamm auf die passende Größe zugeschnitten werdenW razie potrzeby gąbki można przyciąć
Unbeschadet Anhang ‧ Abschnitt ‧ Kapitel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ gilt das Verbot gemäß Absatz ‧ nicht für Milcherzeugnisse, die für den menschlichen Verbrauch bestimmt sind, undBez uszczerbku dla rozdziału ‧ sekcji ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zakazy przewidziane w ust. ‧ nie mają zastosowania do przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które
mindestens eine Notifizierung gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧ durch die Kommission anerkannt wurde oderco najmniej jedna notyfikacja została przyjęta przez Komisję zgodnie z przepisami art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧; albo
Die Verwendung des zugeschlagenen Alkohols muss in den drei Jahren nach dem Tag der ersten Übernahme abgeschlossen seinAlkohol musi być w pełni wykorzystany w okresie trzech lat od dnia pierwszego wycofania
Interesse der VerwenderInteres użytkowników
Ein Luftfahrtunternehmen, dem die Genehmigung zur Nutzung von Verkehrsrechten auf der Grundlage dieser Leitlinien erteilt wurde, muss den geplanten Flugbetrieb innerhalb der folgenden zwei Flugplanperioden aufnehmenPrzewoźnik lotniczy, który otrzymał zezwolenie na korzystanie z praw przewozowych zgodnie z niniejszymi wytycznymi, uruchamia przedmiotowy przewóz w ciągu dwóch najbliższych sezonów lotniczych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1492805 zdań frazy Der Illusionist.Znalezione w 106,746 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.