Tłumaczenia na język polski:

  • Iluzjonista   
     
    Iluzjonista (film)
     
    Iluzjonista (film)

Przykładowe zdania z "Der Illusionist", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Arzneimittel, das der Verschreibungspflicht unterliegt
pl Produkt leczniczy wydawany na receptę
de Im Vereinigten Königreich wird der Ansatz verfolgt, die Fahrzeugbegrenzungslinie zu maximieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass der Hüllraum der Fahrzeuge an allen Punkten entlang der Strecken innerhalb der Umgrenzungslinie des lichten Raumes liegt
pl Podejście stosowane w Wielkiej Brytanii polega na uzyskaniu jak największej skrajni pojazdu przy zagwarantowaniu, że zarys obwiedni pojazdu mieści się w skrajni budowli w każdym punkcie szlaku
de Der Bewertungsausschuss kann einen Antragsteller auffordern, binnen einer von ihm festgesetzten Frist die Nachweise seiner finanziellen und operativen Leistungsfähigkeit zu ergänzen oder zu erläutern
pl Komitet oceniający może zwrócić się do wnioskodawcy z wnioskiem o dostarczenie dodatkowych dowodów lub o wyjaśnienie dokumentów towarzyszących, ustanawiających zdolność finansową i operacyjną, w określonym terminie
de ABOUD, Maisi (alias der schweizerische Abderrahmane), geboren am ‧.‧.‧ in Algier (Algerien) (Mitglied von al-Takfir und al-Hijra
pl ABOUD, Maisi (vel szwajcarski Abderrahmane) ur. ‧.‧.‧ w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra
de Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
pl Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
de Einsatz für die Stärkung einer verantwortungsvollen Staatsführung und der öffentlichen Institutionen sowie für einen verstärkten Schutz der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Kindern und indigenen Völkern
pl wspieranie wzmacniania dobrych rządów oraz instytucji publicznych, a także ochrony praw człowieka, w tym praw dziecka i praw ludności autochtonicznej
de erinnert daran, dass die Luftverschmutzung eine der Hauptursachen von Gesundheitsproblemen in der EU ist; weist daher mit Nachdruck darauf hin, dass Städte mit hoher Luftverschmutzung die Schaffung von Niedrigemissionsgebieten in Erwägung ziehen sollten
pl przypomina, że zanieczyszczenie powietrza jest główną przyczyną problemów zdrowotnych w UE; podkreśla w związku z tym, że miasta o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza powinny rozważyć ustanowienie stref niskiej emisji
de Unbeschadet der Befehlskette stimmen der Leiter der Mission EUSEC RD Congo und der Leiter der Mission EUPOL RD Congo ihr Handeln eng miteinander ab und streben Synergien zwischen diesen Missionen an, insbesondere in Bezug auf die horizontalen Aspekte der Reform des Sicherheitssektors in der DR Kongo sowie im Rahmen der Aufgabenteilung zwischen beiden Missionen, vor allem in den Bereichen Gleichstellung und Menschenrechte
pl Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia szef misji EUSEC DR Konga oraz szef misji EUPOL DR Konga ściśle koordynują swoje działania i dążą do synergii między obiema misjami, w szczególności w kontekście aspektów horyzontalnych RSB w DRK, a także w ramach podziału funkcji między obiema misjami, zwłaszcza jeśli chodzi o problematykę płci i prawa człowieka
de Die anerkannte Organisation muss jederzeit über eine erhebliche Zahl von Mitarbeitern für Leitungs-, technische, Hilfs- und Forschungsaufgaben verfügen, die der Größe der von der Organisation klassifizierten Flotte, ihrer Zusammensetzung sowie der Mitwirkung der Organisation am Bau und Umbau von Schiffen angemessen ist
pl Uznana organizacja musi w każdej chwili dysponować personelem zarządzającym, technicznym, pomocniczym i badawczym w liczbie odpowiedniej do wielkości floty, dla której przeprowadza inspekcje i wydaje świadectwa, jej składu oraz zaangażowania organizacji w budowę i przebudowę statków
de unter Hinweis darauf, dass der Europäische Rat auf seiner Tagung vom ‧. und
pl mając na uwadze, że podczas obrad w dniach ‧-‧ grudnia ‧ r
de Es gibt auch einige ermutigende Anzeichen, wie den Anpassungsfonds, der funktioniert, auch wenn seine Effektivität noch zu bewerten bleibt.
pl Widać już kilka zachęcających sygnałów, takich jak Fundusz Dostosowania do Globalizacji, który jakoś funkcjonuje, pomimo że jego efektywność powinna zostać jeszcze oceniona.
de Beim Wechsel übergibt die abgebende Organisation der aufnehmenden Organisation die vollständigen Unterlagen des Schiffs
pl W momencie przeniesienia, organizacja, która traci dostarcza organizacji, która zyskuje kompletną historyczną dokumentację statku
de Die nationalen Aufsichtsbehörden können die Durchführung der in Absatz ‧ des vorliegenden Artikels genannten Überprüfungen und Inspektionen vollständig oder teilweise den anerkannten Organisationen gemäß Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ übertragen
pl Krajowe organy nadzorcze mogą podjąć decyzję o przekazaniu, w całości lub w części, zadań związanych z audytem i kontrolą wymienionych w ust. ‧ niniejszego artykułu uznanym instytucjom, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
de Staatliche Beihilfen- Dänemark- Staatliche beihilfe C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Lockerung der Informationspflicht für Seeverkehrsunternehmen, die unter die dänische Tonnagesteuerregelung fallen- Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ des EG-Vertrags
pl Pomoc państwa- Dania- Pomoc państwa nr C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Złagodzenie obowiązku powiadamiania nałożonego na przedsiębiorstwa żeglugi morskiej objęte duńskim systemem podatku tonażowego- Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
de Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel
pl Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art
de beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Republik Chile zu übermitteln
pl zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Republiki Chile
de Zweitens habe die Kommission mit der Feststellung, dass die streitigen Verträge keine staatlichen Beihilfen beinhalteten, gegen Art. ‧ Abs. ‧ EG verstoßen
pl Zgodnie z zarzutem drugim Komisja naruszyła art. ‧ ust. ‧ WE stwierdzając, że sporne umowy nie zawierają elementów pomocy państwa
de in der Erwägung, dass die Wirtschaft der Europäischen Union sich derzeit unterschiedlichen Herausforderungen auf globaler und EU-Ebene gegenübersieht, wie etwa verschärftem Wettbewerb, schleppendem Wirtschaftswachstum, Überalterung der Bevölkerung und Zunahme der Versorgungsverpflichtungen im Rentenbereich
pl mając na uwadze, że gospodarka UE stoi przed rozmaitymi wyzwaniami, zarówno globalnymi jak i wewnętrznymi, takimi jak silna konkurencja, spowolniony wzrost gospodarczy, starzejące się społeczeństwo oraz rosnące obciążenie wypłatami należnych świadczeń emerytalnych
de Die Mitglieder des Beratenden Ausschusses stimmen der Kommission über die Endbeträge der Geldbussen zu
pl Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji w sprawie ostatecznej wysokości grzywien
de Zum Zweck der Datenerhebung und-aggregierung können nach Zustimmung der einschlägigen regionalen Koordinierungssitzungen räumliche Beprobungseinheiten gemäß Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission nach Regionen zu Clustern zusammengefasst werden
pl Do celów zbierania i agregowania danych przestrzenne jednostki doboru próby mogą być łączone regionami, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ za zgodą stron odpowiednich spotkań ds. koordynacji regionalnej
de Die Patientinnen sollten darauf hingewiesen werden, ihren Arzt zu unterrichten, wenn sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft während der Behandlung mit Olanzapin planen
pl Należy poinformować pacjentkę, aby powiadomiła lekarza o zajściu w ciążę lub planowanej ciąży w czasie leczenia olanzapiną
de Keine anderen Arzneimittel sollten durch diesen für Rapilysin vorbehaltenen Zugang injiziert werden, weder gleichzeitig noch vor oder nach der Injektion von Rapilysin
pl Nie należy podawać żadnych innych leków przez wkłucie dożylne zarezerwowane dla preparatu Rapilysin, zarówno jednocześnie, jak również przed i po wstrzyknięciu prepararu Rapilysin
de Die Emigration ist, wie wir aus der Geschichte wissen, häufiger das Ergebnis steigenden Wohlstands und eines zunehmenden Anspruchs.
pl Z historii wiemy, że coraz częściej emigracja jest skutkiem rosnącego dobrobytu i aspiracji.
de Das Gemeinschaftsschiff muß seine Fangtätigkeit innerhalb von sechs Monaten nach Ausstellung der Lizenz aufnehmen
pl Działania połowowe statków wspólnotowych rozpoczynają się w ciągu sześciu miesięcy od wydania odpowiedniej licencji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1492805 zdań frazy Der Illusionist.Znalezione w 137,27 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.