Tłumaczenia na język polski:

  • roszczenie   
    (Noun  )
  • oświadczenie   
  • pretensja   
  • rościć   
  • wymaganie   
  • żądanie   
  • żądać   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (5)

anspruchtwierdzić
Anspruch auf rechtliches Gehörprawo do sprawiedliwości
Ansprüche unterstützende Anwendungaplikacja obsługująca oświadczenia
erworbener Anspruchprawo nabyte
in Anspruch nehmenwykorzstywać; używać; zajmować

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Anspruch", pamięć tłumaczeniowa

add example
Daher wird den Viehzüchtern eine Beihilfe angeboten, um sie zu ermutigen, diese Dienstleistungen in Anspruch zu nehmenHodowcom oferuje się zatem pomoc mającą na celu zachęcenie do korzystania z tych usług
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz .Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo , bez jakiejkolwiek różnicy , do jednakowej ochrony prawnej .
Damit sei einem potenziellen Erwerber der BB die Aussicht gegeben, umgehend die Renditen der BB in Anspruch zu nehmen, was wiederum notwendige Voraussetzung für die Erzielung eines maximalen Übertragungspreises seiW ten sposób nabywca BB mógłby oczekiwać, że będzie od razu korzystał z zysku z kapitału BB, co z kolei jest koniecznym warunkiem dla uzyskania maksymalnej ceny przeniesienia praw do banku
besondere Mechanismen, die das Opfer zum Schutz seiner Interessen in Anspruch nehmen kann, falls es in einem anderen Staat wohntjeżeli miejsce pobytu ofiary znajduje się w innym Państwie, wszelkie szczególne porozumienia dostępne dla tych ofiar dla ochrony własnych interesów
Zur Gewährleistung der vollständigen Einhaltung der Regeln zur Informationsentflechtung stellen die Mitgliedstaaten ferner sicher, dass der Eigentümer des Fernleitungsnetzes und die übrigen Teile des Unternehmens- abgesehen von Einrichtungen rein administrativer Natur oder von IT-Diensten- keine gemeinsamen Einrichtungen wie z.B. gemeinsame Rechtsabteilungen in Anspruch nehmenW celu zapewnienia pełnego poszanowania zasad rozdziału informacyjnego, państwa członkowskie zapewniają, aby właściciel systemu przesyłowego oraz pozostała część przedsiębiorstwa nie korzystały ze wspólnych służb, takich jak wspólna służba prawna, z wyjątkiem funkcji czysto administracyjnych lub informatycznych
Ich möchte darauf hinweisen, dass die vorgebrachte mündliche Anfrage durch einen Beschluss der Europäischen Kommission über die Bestimmung der Bevölkerungsgruppen, die den sozialen Wohnungsbau in den Niederlanden in Anspruch nehmen können, veranlasst worden ist.autor. - Chciałbym zwrócić uwagę na to, że pytanie ustne, które zostało tu postawione, zostało wywołane decyzją Komisji Europejskiej w sprawie wyznaczania grup, które mogą korzystać z budownictwa społecznego w Holandii.
Ich finde, Sie haben Anspruch darauf, dass man Ihnen dazu gratuliert.Zasługuje Pan na to.
Typische Kunden internationaler Zentralverwahrer, wie umsatzstarke institutionelle Anleger, die einen internationalen Zentralverwahrer als zentrale und einzige Anlaufstelle in der EU in Anspruch nehmen wollen, profitieren von innovativen Dienstleistungen, wie die EB sie anbietetTypowi klienci depozytu ICSD chcący korzystać z kompleksowej obsługi depozytu ICSD w UE korzystają z innowacyjnych usług, takich jak te świadczone przez EB
EUR für Bedienstete, die keinen Anspruch auf die Haushaltszulage habenEUR dla pracownika nieuprawnionego do dodatku na gospodarstwo domowe
Die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen sollte auch solche Fälle umfassen, in denen die Dienstleistungen aus der Ferne erbracht werden und solche, in denen sich der Dienstleistungsempfänger in den Niederlassungsmitgliedstaat des Dienstleistungserbringers begibt, um die Dienstleistung in Anspruch zu nehmenTransgraniczne świadczenie usług powinno obejmować przypadki, gdy usługi świadczone są na odległość i gdy usługobiorca podróżuje do państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa usługodawcy w celu skorzystania z usługi
Die Zuständigkeit für die von einem oder gegen ein Personalmitglied erhobenen Ansprüche im Zusammenhang mit der Abordnung liegt bei dem Staat oder dem EU-Organ, von dem das Personalmitglied abgeordnet wurdePastwo członkowskie lub instytucja UE, która oddelegowała członka personelu, jest odpowiedzialna za uregulowanie wszelkich roszczeń związanych z oddelegowaniem wysuniętych przez tego członka personelu lub go dotyczących
weist darauf hin, dass für eine effiziente Bereitschaftsplanung die rechtzeitige Entwicklung und die Herstellung von Impfstoffen und antiviralen Medikamenten in ausreichender Menge von entscheidender Bedeutung ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, mit der Industrie zusammenzuarbeiten, um die notwendigen Schritte zur umgehenden Herstellung neuer Impfstoffe zu unternehmen, die nach Ansicht von Wissenschaftlern drei bis acht Monate in Anspruch nehmen kannzwraca uwagę, że głównym elementem skutecznej gotowości jest terminowość wykonanych prac oraz odpowiednia ilościowo produkcja szczepionek i środków przeciwwirusowych; wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do współpracy z przemysłem farmaceutycznym w celu podjęcia kroków niezbędnych do produkcji nowych szczepionek w możliwie najkrótszym czasie, która to produkcja, zdaniem naukowców, zajmie od trzech do ośmiu miesięcy
Die Leitlinien sollen einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Gründe geben, die vertikale Beschränkungen rechtfertigen; sie erheben jedoch nicht den Anspruch auf VollständigkeitChociaż niniejsze wytyczne mają na celu przedstawienie bezstronnego obrazu co do uzasadnienia niektórych ograniczeń wertykalnych, nie są one kompletne lub wyczerpujące
Die Steuervergünstigungen können außerdem in Anspruch genommen werden vonDo otrzymania pomocy kwalifikują się również podmioty działające
Für die von einem Mitglied des Personals oder gegen ein Mitglied des Personals erhobenen Ansprüche im Zusammenhang mit der Abordnung ist der Mitgliedstaat oder das Unionsorgan zuständig, von dem das Mitglied des Personals abgeordnet wurdePaństwo Członkowskie lub instytucja UE, które oddelegowały członka personelu są odpowiedzialne za uregulowanie wszelkich roszczeń związanych z oddelegowaniem, wysuniętych przez tego członka personelu lub dotyczących go
WERDEN DIE GELDLEISTUNGEN ZU LASTEN DES ZUSTÄNDIGEN TRÄGERS VOM TRÄGER DES WOHNORTS GEZAHLT, SO UNTERRICHTET DER ZUSTÄNDIGE TRÄGER DEN ARBEITNEHMER ÜBER SEINE ANSPRÜCHE UND TEILT DEM TRÄGER DES WOHNORTS DIE HÖHE DER GELDLEISTUNGEN, DIE TAGE, AN DENEN SIE ZU ZAHLEN SIND, SOWIE DIE HÖCHSTDAUER MIT, FÜR DIE DIE GELDLEISTUNGEN NACH DEN RECHTSVORSCHRIFTEN DES ZUSTÄNDIGEN STAATES GEWÄHRT WERDENJeżeli świadczenia pieniężne są wypłacane przez instytucję miejsca zamieszkania na rachunek instytucji właściwej, informuje ona pracownika o jego prawach oraz podaje do wiadomości instytucji miejsca zamieszkania kwotę świadczeń pieniężnych, terminy ich wypłat oraz maksymalny okres, przez który są przyznawane zgodnie z ustawodawstwem państwa właściwego
Der Anspruch auf die sich aus der Mitgliedschaft im Gremium der Wirtschaftspartner ergebenden Vergünstigungen erlischt, wenn der jährliche Beitrag nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Jahrestag des Beitritts bezahlt ist. Bis zur Begleichung des ausständigen Mitgliedsbeitrags werden keine Unterlagen und Berichte zur Verfügung gestelltUprawnienia do korzyści wynikających z członkostwa w Zespole Partnerów podlegają utracie, jeżeli roczna opłata nie zostanie wpłacona w terminie sześciu miesięcy od rocznicy członkostwa, a dokumenty i sprawozdania nie są udostępniane do chwili uiszczenia opłaty członkowskiej
Ein Beamter, der dauernd voll dienstunfähig geworden ist und deshalb einen Dienstposten seiner Funktionsgruppe nicht wahrnehmen kann, hat unter den in Anhang ‧ Artikel ‧ bis ‧ vorgesehenen Bedingungen Anspruch auf InvalidengeldUrzędnik uprawniony jest, na warunkach przewidzianych w art. ‧ załącznika VIII, do renty inwalidzkiej w przypadku całkowitej i trwałej niezdolności do pełnienia służby, uniemożliwiającej mu wykonywanie obowiązków związanych ze stanowiskiem w jego grupie zaszeregowania
Für die Zwecke der transnationalen Zusammenarbeit gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ haben die in Anhang ‧ aufgeführten Räume Anspruch auf eine Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Ziels Europäische territoriale ZusammenarbeitDo celów współpracy transgranicznej, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, obszary kwalifikujące się do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna określa się w załączniku II
Des Weiteren werden durch die in Frage stehenden Maßnahmen Ressourcen der SNCB in Anspruch genommen, weshalb sie als Einsatz staatlicher Mittel (öffentlicher Gelder) anzusehen sindNastępnie, ponieważ przedmiotowe środki mobilizują zasoby SNCB, dlatego muszą być traktowane jako zaangażowanie zasobów państwa (środków publicznych
Der EGF sollte folglich in Anspruch genommen werden, um einen Finanzbeitrag für den von den Niederlanden eingereichten Antrag bereitzustellenNależy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Niderlandy
fordert die Mitgliedstaaten auf, die mit der Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte vollständig zu verwirklichen, damit die Unionsbürger ihr Recht auf Freizügigkeit zusammen mit ihren Familienangehörigen ausüben und in der ganzen Union uneingeschränkt reisen, arbeiten, studieren, in Ruhestand gehen, am politischen und demokratischen Leben teilnehmen und als Familie leben können, wobei dafür gesorgt werden muss, dass sie unabhängig davon, wo sie leben, den Anspruch auf sämtliche Sozialleistungen behalten; ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen sollten, dass die EU-Bürger ihr aktives Wahlrecht bei Kommunalwahlen ohne Schwierigkeiten ausüben könnenwzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia praw wynikających z obywatelstwa UE, by obywatele UE mogli korzystać z prawa do swobody przemieszczania się wraz z członkami swoich rodzin, co umożliwi im podróżowanie, pracę, studiowanie, przejście na emeryturę, udział w życiu politycznym i demokratycznym oraz prowadzenie życia rodzinnego bez żadnych ograniczeń w całej UE, oraz do jednoczesnego zagwarantowania, że zachowają oni prawo do wszelkich świadczeń socjalnych, niezależnie od miejsca zamieszkania; uważa, że państwa członkowskie powinny zadbać, by obywatele UE mogli bez trudu korzystać z prawa do głosowania w wyborach lokalnych
Europol nimmt zunächst die für das laufende Haushaltsjahr bewilligten Mittel in Anspruch und greift erst nach Ausschöpfung dieser Mittel auf die übertragenen Mittel zurückEuropol najpierw wykorzystuje środki zatwierdzone na bieżący rok budżetowy i nie wykorzystuje przeniesionych środków do czasu wyczerpania tych pierwszych
Berechnung des Gehalts, auf das die schwangere Arbeitnehmerin während ihrer vorübergehenden Beschäftigung auf einem anderen Arbeitsplatz Anspruch hatObliczenie wynagrodzenia, do którego uprawniona jest pracownica w ciąży podczas jej tymczasowego przeniesienia
Lungenentzündungen, infektiöse Durchfallerkrankungen, Tuberkulose und Malaria - Krankheiten, die in den Entwicklungsländern gewaltige Gesundheitsprobleme verursachen, die aber behandelt werden können - nehmen weniger als 1 % des Haushalts in Anspruch.Na walkę z zapaleniem płuc, biegunką zakaźną, gruźlicą i malarią - chorobami, które powodują ogromne problemy zdrowotne w krajach rozwijających się, lecz są uleczalne - przeznaczono mniej niż 1% budżetu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8471 zdań frazy Anspruch.Znalezione w 3,323 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.