Tłumaczenia na język polski:

  • roszczenie   
    (Noun  )
  • oświadczenie   
  • prawo   
  • pretensja   
  • rościć   
  • wymaganie   
  • żądanie   
  • żądać   

Pozostałe znaczenia:

 
(berechtigter) Anspruch

Did you mean: anspruch

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (5)

anspruch
twierdzić
Anspruch auf rechtliches Gehör
prawo do sprawiedliwości
Ansprüche unterstützende Anwendung
aplikacja obsługująca oświadczenia
in Anspruch nehmen
zajmować; wykorzstywać; używać

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Anspruch", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Die Emigration ist, wie wir aus der Geschichte wissen, häufiger das Ergebnis steigenden Wohlstands und eines zunehmenden Anspruchs.
pl Z historii wiemy, że coraz częściej emigracja jest skutkiem rosnącego dobrobytu i aspiracji.
de Die Zuständigkeit für die von einem oder gegen ein Personalmitglied erhobenen Ansprüche im Zusammenhang mit der Abordnung liegt bei dem Staat oder dem EU-Organ, von dem das Personalmitglied abgeordnet wurde
pl Państwo lub instytucja UE, które oddelegowały członka personelu, są odpowiedzialne za wszelkie związane z oddelegowaniem roszczenia tego członka personelu lub odnoszące się do niego
de Im Jahr ‧ verzeichnete EDF in seiner Rechnungslegung zwei Arten von Rücklagen, die im Rahmen der Steuerfreigrenze für die Erneuerung des RAG gebildet wurden: die noch nicht verwendeten Rücklagen in Höhe von ‧,‧ Mrd. FRF und die Ansprüche des Abtretenden, die den bereits durchgeführten Erneuerungsmaßnahmen entsprechen, in Höhe von ‧,‧ Mrd. FRF
pl W roku ‧ EDF posiadało w swoich księgach dwa rodzaje rezerw utworzonych ze zwolnień podatkowych na odnowienie RAG: rezerwy jeszcze niewykorzystane w kwocie ‧,‧ miliarda franków francuskich (FRF) i prawa udzielającego koncesji, odpowiadające już zrealizowanym operacjom odnowienia na kwotę ‧,‧ miliarda FRF
de Für Stärke, die im Rahmen einer Einfuhrregelung in die Gemeinschaft eingeführt wird, die Anspruch auf eine Verringerung des Einfuhrzolls verleiht, darf die Produktionserstattung nicht gewährt werden
pl Skrobia przywożona do Wspólnoty w ramach systemu przywozowego, który pozwala na obniżkę należności przywozowej, nie może korzystać z refundacji produkcyjnej
de Um Armut effektiv zu bekämpfen, sind außerdem eine Verbesserung der Qualität der Arbeitsplätze und der Gehälter, die Einführung eines Anspruchs auf ein Einkommen sowie die erforderlichen Mittel zur Bereitstellung von Sozialleistungen, Renten und Zuschüssen erforderlich.
pl W celu skutecznego zwalczania ubóstwa należy również dążyć do poprawy jakości pracy i wynagrodzeń, wprowadzić prawo do dochodów, jak również zapewnić środki na świadczenia pomocy społecznej, emerytury i zasiłki.
de FÜR DIE ANWENDUNG DES ARTIKELS ‧ ABSATZ ‧ DER VERORDNUNG VERLANGT DER TRÄGER DES WOHNORTS VOM ZUSTÄNDIGEN TRÄGER ANGABEN ÜBER DIE ANSPRÜCHE DES ARBEITSLOSEN GEGENÜBER DIESEM LETZTGENANNTEN TRÄGER
pl Do celów art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia, instytucja miejsca zamieszkania zwraca się do instytucji właściwej o wszelkie informacje dotyczące praw bezrobotnych w stosunku do tej ostatniej instytucji
de Alle Entwicklungsländer, die diese Sonderregelung ab ‧. Juli ‧ in Anspruch nehmen wollen, mussten bis zum ‧. April ‧ einen entsprechenden Antrag einreichen und umfassende Angaben machen zur Ratifizierung der einschlägigen Übereinkommen, den Rechtsvorschriften und Maßnahmen zur tatsächlichen Umsetzung dieser Übereinkommen und zu ihrer Bereitschaft, die Überwachungs- und Überprüfungsmechanismen, die in den entsprechenden Übereinkommen und den dazugehörenden Rechtsinstrumenten vorgesehen sind, zu akzeptieren und strikt anzuwenden
pl Każdy kraj rozwijający się, który pragnie skorzystać ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego od dnia ‧ lipca ‧ r., powinien był złożyć stosowny wniosek do dnia ‧ kwietnia ‧ r. wraz z wyczerpującymi informacjami na temat ratyfikacji właściwych konwencji, prawodawstwa i środków służących skutecznemu wdrożeniu postanowień tych konwencji oraz swego zobowiązania do zaakceptowania i pełnego przestrzegania mechanizmu monitorowania i przeglądu przewidzianego we właściwych konwencjach i powiązanych instrumentach
de Zweitens erwog die Kommission den Umstand, dass für das gleiche Schiff sowohl der Reeder als auch der Bereederer die Pauschalbesteuerung in Anspruch nehmen können, wobei darauf hinzuweisen ist, dass für letzteren zehnmal niedrigere Sätze gelten als für ersteren, wenn die Steuerbemessungsgrundlage pauschal ermittelt wird
pl Po drugie, Komisja zauważyła, że ten sam statek mógłby umożliwić prawo do systemu zryczałtowanego opodatkowania zarówno jego armatorowi, jak i podmiotowi świadczącemu usługi armatorowi w zakresie zarządzania; należy również przypomnieć, że w stosunku do zarządzającego, do ryczałtowego określenia podstawy opodatkowania zastosowane byłyby stawki dziesięciokrotnie niższe od stawek stosowanych dla armatorów
de Es ist sehr schade, dass Italien keinen dieser Fonds in Anspruch genommen hat.
pl Szkoda, że Włochy nie wykorzystały żadnego z tych funduszy.
de Eine Vielzahl humanitärer Organisationen, die in den betroffenen Ländern neu waren und von denen viele über umfangreiche Finanzmittel aus privaten Quellen verfügten, nahm die vorhandenen Koordinierungsmechanismen nicht in Anspruch
pl bardzo wiele nowo przybyłych organizacji humanitarnych, w dużej części dysponującymi wysokimi sumami pochodzącymi od osób prywatnych, często działających poza jakimikolwiek dostępnymi mechanizmami koordynacji
de Diesen Anspruch auf Reisekostenerstattung hat der Bedienstete auch, wenn er endgültig aus dem Dienst ausscheidet und in das Land zurückkehrt, in dem er vor seiner Einstellung tätig war; entsprechende Kosten werden erstattet, wenn der Bedienstete in ein anderes Land reist
pl Te same uprawnienia przysługują członkom personelu, którzy kończą pracę w centrum i wracają do kraju, gdzie zajmowali stanowisko przed rozpoczęciem pracy w centrum; członek personelu otrzymuje kwotę równorzędną, jeżeli przeprowadza się do innego kraju
de Da die Beihilfe auf genehmigten Regelungen basiert, hat die Kommission ihre Prüfung auf die Frage beschränkt, ob der Begünstigte als KMU Anspruch auf einen Aufschlag von ‧ % hat, der in dem Beihilfebetrag vorgesehen ist
pl Ponieważ pomoc przyznaje się na podstawie zatwierdzonych programów, ocena Komisji ogranicza się do zbadania, czy beneficjent spełnia warunki MŚP, aby kwalifikować się do otrzymania dodatkowej premii dla MŚP w wysokości ‧ %, uwzględnionej w przewidywanej kwocie pomocy
de fordert daher außerdem, in der neuen Verordnung über die Betriebsfonds vorzusehen, dass die in einem bestimmten Jahr nicht in Anspruch genommenen Gemeinschaftsmittel im darauffolgenden Jahr in Anspruch genommen werden können; es muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass alle Haushaltseinsparungen, die aus der Reform der GMO (aufgrund der Abschaffung der Verfahren für die vorläufige Anerkennung, von Marktrücknahmen, Einsparungen bei den Erstattungen usw.) resultieren, in den Sektor zurückfließen
pl w tym celu wnosi również, aby nowe przepisy regulujące fundusze operacyjne stanowiły, że finansowanie Wspólnoty niewykorzystane w danym roku może zostać wykorzystane w roku następnym; w każdym wypadku należy zapewnić, aby wszelkie oszczędności budżetowe wynikające z reformy wspólnej organizacji rynku (takie jak wynik eliminacji procedur uprzedniego uznawania, wycofywanie produkcji z rynku, oszczędności na zwrotach kosztów, itp.) wracały do sektora
de Mittels der Eurobonds würde der Krisenmechanismus auf den Märkten finanziert werden, er würde Auslandskapital und das Kapital von Leuten in Anspruch nehmen, die nach Investitionen suchen, ohne dass sich dies negativ auf die nationalen Haushalte auswirken würde.
pl Dzięki emisji euroobligacji mechanizm kryzysowy mógłby być finansowany za pośrednictwem rynków, korzystając z zagranicznego kapitału i środków chętnych inwestorów, bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na budżety krajowe.
de Ausführende Hersteller, die den endgültigen Ausführer beliefern, haben Anspruch auf die Vorteile der AAS Intermediate Supplies (Lieferungen von Zwischenprodukten
pl Producenci eksporterzy realizujący dostawy do eksportera końcowego mają prawo do korzystania z AAS z tytułu dostaw pośrednich
de Die Kommission erinnert daran, dass sie in ihren vohergehenden Entscheidung auf der Einführung von Maßnahmen zur Bekämpfung des Missbrauchs (ring-fencing) bestanden hat, die verhindern sollen, dass für nicht beihilfefähige Tätigkeiten Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können, die ursprünglich nur für den Seeverkehr gedacht waren
pl Komisja przypomina, że w swoich wcześniejszych decyzjach kładła nacisk na wprowadzenie środków zapobiegających nadużyciom (zwanych również środkami ring-fencing) mających na celu wykluczenie możliwości objęcia środkami przeznaczonymi dla transportu morskiego niekwalifikujących się rodzajów działalności
de Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Koordinierungsstelle entsprechend den einzelstaatlichen Verfahren die Hilfe anderer Einrichtungen oder Behörden in Anspruch nehmen, insbesondere, wenn diese über Fachwissen auf dem Gebiet der Rechnungsführung oder in technischen Bereichen verfügen
pl W celu wykonania swych zadań jednostka koordynująca może, zgodnie z procedurami krajowymi, zwracać się do innych organów administracyjnych lub służb, w szczególności do tych, które dysponują fachową wiedzą z zakresu rachunkowości oraz wiedzą techniczną
de BETRIFFT: CARNET ATA- GELTENDMACHUNG EINES ANSPRUCHS
pl PRZEDMIOT: KARNET ATA – PRZEDŁOŻENIE ROSZCZENIA
de befinden sich ihre Heimatorte in zwei verschiedenen Ländern, so haben beide alle zwei Jahre Anspruch auf einen Heimaturlaub in diesen Ländern
pl w przypadku gdy ich kraje ojczyste są różne, każdemu z nich przysługuje co dwa lata urlop na wyjazd do własnego kraju
de in der gesonderten Buchführung gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe b der Verordnung (EG, Euratom) Nr. ‧/‧: alle noch nicht eingezogenen und/oder nicht durch eine Sicherheitsleistung garantierten Ansprüche sowie Ansprüche, für die eine Sicherheit geleistet wurde, die aber angefochten werden
pl Na rachunku odrębnym określonym w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia nr ‧/‧: wszelkie kwoty jeszcze nie uzyskane i/lub nieobjęte zabezpieczeniem; na rachunku tym mogą też zostać ujęte kwoty objęte zabezpieczeniem, lecz kwestionowane
de Schließlich kann ein Ausführer die DEPB-Regelung unabhängig davon, ob er überhaupt Vorleistungen einführt, in Anspruch nehmen
pl Wreszcie, eksporter kwalifikuje się do korzystania z programu DEPBS niezależnie od tego, czy przywozi jakiekolwiek komponenty
de so ist der Datenexporteur berechtigt, unbeschadet etwaiger sonstiger Ansprüche gegen den Datenimporteur, diesen Vertrag zu kündigen, wovon er gegebenenfalls die Kontrollstelle in Kenntnis setzt
pl wówczas przekazujący dane może, bez uszczerbku dla innych zobowiązań, jakie ma wobec odbierającego dane na mocy niniejszych klauzul, wypowiedzieć niniejsze klauzule, informując w takim przypadku organ nadzorczy
de Seien Sie gewarnt, dass dies geraume Zeit in Anspruch nehmen kann und eine Menge Netzwerk-Verkehr verursacht. Einige kommerzielle Usenet-Server habe ‧ oder mehr Gruppen verfügbar. Das Anzeigen der Gruppen könnte Ihre Arbeitsfläche zum Stillstand bringen
pl Należy przy tym pamiętać, iż może to trochę potrwać i spowodować duże natężenie ruchu w sieci. Niektóre komercyjnie dostępne serwery grup dyskusyjnych obsługują ponad ‧ grup i próba wyświetlenia ich listy może spowodować chwilowe " zamrożenie " komputera
de Sie stützt ihren Anspruch auf zwei Förderungsverträge, die im Jahre ‧ und ‧ zur Kulturförderung abgeschlossen wurden und deren Anhänge jeweils eine Schiedsklausel beinhalten
pl Skarżąca wywodzi swoje roszczenie z dwóch umów w sprawie udzielenia pomocy na rozwój kultury zawartych w latach ‧ i ‧, których załączniki zawierały w obydwu przypadkach klauzule arbitrażowe
de Die Steuerzahler - von denen letztendlich sämtliche öffentlichen Gelder stammen - haben einen Anspruch darauf (den sie wahrnehmen sollten) zu erfahren, wer die für die Interessen der Gemeinschaft bereitgestellten Mittel wie ausgibt.
pl Podatnicy - ponieważ ostatecznie to oni są źródłem wszystkich funduszy publicznych - mają prawo (z którego powinni korzystać) wiedzieć, kto wydaje pieniądze udostępnione poszczególnym sferom Unii Europejskiej i jak podmioty te je wydają.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8471 zdań frazy Anspruch.Znalezione w 2,181 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.