Tłumaczenia na język polski:

  • roszczenie   
    (Noun  )
  • oświadczenie   
  • pretensja   
  • rościć   
  • wymaganie   
  • żądanie   
  • żądać   

Did you mean: anspruch

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (5)

anspruch
twierdzić
Anspruch auf rechtliches Gehör
prawo do sprawiedliwości
Ansprüche unterstützende Anwendung
aplikacja obsługująca oświadczenia
in Anspruch nehmen
zajmować; wykorzstywać; używać

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Anspruch", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Meines Erachtens ist es von entscheidender Bedeutung, dass Hausangestellte einen Anspruch auf grundlegende Arbeitsstandards haben.
pl Myślę, że niezmiernie ważne jest, by pracownicy mieli prawo do podstawowych norm zatrudnienia.
de Zur Erfüllung ihres Auftrags gemäß Buchstabe b können die Koordinatoren die Hilfe der in Artikel ‧ genannten Kontaktstellen in Anspruch nehmen
pl W celu realizacji zadań określonych w pkt. b), koordynatorzy mogą korzystać z pomocy ośrodków informacji, o których mowa w art
de Offenbar besteht also die Notwendigkeit, die Hausarbeit zu regulieren, damit sie nicht weiter unter kaum menschenwürdigen Bedingungen arbeiten müssen und ihre Rechte in Anspruch nehmen können, wie das Recht auf soziale Sicherheit, Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz, Mutterschutz, begrenzte Arbeitszeiten, Pausen und die Vereinigungs- und Vertretungsfreiheit.
pl Dlatego istnieje wyraźna potrzeba uregulowania pracy w gospodarstwie domowym, tak by pracownicy ci nie musieli już dłużej pracować w niegodnych warunkach i by zagwarantowano im prawa, między innymi prawo do ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony macierzyńskiej, limitów czasu pracy, odpoczynku, a także wolności zrzeszania się i reprezentacji.
de Sie haben Anspruch auf Datensicherheit.
pl Mają oni prawo do bezpieczeństwa danych.
de Die Annullierung von aus dem vorhergehenden Haushaltsjahr übertragenen, nicht in Anspruch genommenen Zahlungsermächtigungen umfasst jetzt nur die Annullierungen bei automatisch oder auf der Grundlage eines Beschlusses übertragenen Mitteln
pl Anulowane niewykorzystane środki na płatności przeniesione z poprzedniego roku obejmują obecnie tylko anulowane środki przeniesione automatycznie lub na mocy decyzji
de Nun können sie unter anderem bei Verspätungen und Verlust von Gepäck eine Entschädigung verlangen, und Personen mit eingeschränkter Mobilität haben Anspruch auf Begleitung.
pl Dziś, między innymi, będą mogli domagać się odszkodowania za opóźnienia oraz uszkodzenie bagażu, zaś niepełnosprawni ruchowo otrzymają specjalną asystę.
de Bei Ausfuhr der betroffenen Ware haben die chinesischen Unternehmen Anspruch auf eine Mehrwertsteuererstattung in Höhe von ‧ % des Umsatzes auf der Stufe fob
pl W przypadku wywozu produktu objętego postępowaniem chińskie przedsiębiorstwa są uprawnione do zwrotu podatku VAT w wysokości ‧ % obrotu na podstawie ceny FOB
de Die Verjährungsfrist sollte um ‧.‧ Uhr an ihrem letzten Tag auslaufen; Sie sollte nach dem offiziellen Kalender desjenigen Mitgliedstaats berechnet werden, in dem der Anspruchssteller klagt, wobei der Tag, an dem der Anspruch entstanden ist, nicht mitgerechnet werden sollte
pl Termin przedawnienia kończy się po upłynięciu ostatniej chwili jego ostatniego dnia; powinien być obliczony zgodnie z oficjalnym kalendarzem państwa członkowskiego, w którym skarżący wszczyna postępowanie; dzień, w którym wystąpiła podstawa roszczenia nie powinien być liczony
de Es ist Aufgabe aller nationalen Träger, den Zeitraum zwischen dem Enddatum des Anspruchs bzw. der Eintragung und dem Zeitpunkt der Übermittlung der entsprechenden Bescheinigung zu minimieren
pl Na wszystkich instytucjach krajowych spoczywa obowiązek działania w taki sposób, aby możliwie najbardziej skrócić okres upływający między datą wygaśnięcia uprawnień lub rejestracji i datą przekazania dokumentu unieważniającego
de Januar ‧ Mittel aus dem Heranführungsinstrument PHARE in Anspruch nehmen
pl Chorwację włączono do grona krajów beneficjentów instrumentu przedakcesyjnego PHARE z dniem ‧ stycznia ‧ r
de befinden sich ihre Heimatorte in zwei verschiedenen Ländern, so haben beide alle zwei Jahre Anspruch auf einen Heimaturlaub in diesen Ländern
pl w przypadku gdy ich kraje ojczyste są różne, każdemu z nich przysługuje co dwa lata urlop na wyjazd do własnego kraju
de Diese Regelung kann daher nur in Anspruch genommen werden, wenn Investitionen in bestimmte Unternehmen getätigt werden, so daß sie nicht allgemein zugänglich ist
pl A zatem dostęp do tego programu uzależniony jest od rodzaju dokonywanych inwestycji w pewnych przedsięwzięciach, a więc program ten nie jest ogólnie dostępny
de In Anwendung der Absätze ‧ und ‧ können die neuen Mitgliedstaaten den Wert der Ansprüche pro Einheit innerhalb der Obergrenze von ‧ EUR und/oder die Zahl der Ansprüche, die den Betriebsinhabern zugewiesen werden, erhöhen
pl W zastosowaniu ust. ‧ i ‧ nowe Państwa Członkowskie mogą zwiększyć wartość jednostkową upoważnienia w ramach limitu ‧ EUR i/lub liczbę upoważnień przyznawanych rolnikom
de nimmt, was die Fähigkeit zur Durchführung interner Prüfungen, insbesondere bei den kleineren Agenturen, betrifft, Kenntnis von einem Vorschlag, den der Interne Prüfer am ‧. September ‧ vor dem zuständigen Ausschuss des Parlaments dargelegt hat, wonach es den kleineren Agenturen gestattet sein sollte, gegen Entgelt interne Prüfungsleistungen des privaten Sektors in Anspruch zu nehmen
pl w odniesieniu do zdolności do przeprowadzania kontroli wewnętrznych – zwłaszcza w mniejszych agencjach – zwraca uwagę na propozycję, którą w dniu ‧ września ‧ r. audytor wewnętrzny przedstawił właściwej komisji parlamentarnej, a która dotyczy zezwolenia mniejszym agencjom na zakup usług z zakresu kontroli wewnętrznej od sektora prywatnego
de Im Interesse der Gleichbehandlung etwaiger neuer Ausführer und der im Anhang genannten kooperierenden, aber nicht in die Stichprobe einbezogenen Unternehmen sollte der für die letztgenannten Unternehmen eingeführte gewogene durchschnittliche Zoll auch für alle neuen Ausführer gelten, die andernfalls Anspruch auf eine Überprüfung gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Grundverordnung hätten
pl W celu zapewnienia równego traktowania nowych eksporterów i współpracujących przedsiębiorstw niewłączonych do próby, wymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, uważa się, że należy wprowadzić przepis przewidujący, iż średnie ważone cło nałożone na tą drugą kategorię przedsiębiorstw będzie miało zastosowanie do nowych eksporterów, którzy w przeciwnym razie byliby uprawnieni do przeglądu zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego
de wird hiermit bestätigt, dass die in Feld ‧ genannte Person keinen Anspruch auf einzelstaatliche Leistungen hat und dass es gegenüber der Bescheinigung des Vormonats keinerlei Änderungen gegeben hat
pl niniejszym zaświadcza się, że osoba, której dane figurują w ramce ‧, nie jest uprawniona do otrzymywania świadczeń krajowych i że nie zaszły żadne zmiany w stosunku do zaświadczenia z poprzedniego miesiąca
de Eine betroffene Person hat Anspruch auf effektive kostenlose Auskunft über ihre Daten unabhängig davon, ob diese beim CRS oder beim abonnierten Benutzer gespeichert sind
pl Osoba jest uprawniona do efektywnego bezpłatnego dostępu do własnych danych, bez względu na to, czy dane przechowywane są przez komputerowy system rezerwacji czy też przez abonenta
de Statutarische Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst
pl Prawa wynikające z regulaminu, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem, ustaniem stosunku pracy
de Rechtssache C-‧/‧: Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom ‧. Februar ‧ (Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts Innsbruck- Österreich)- Malina Klöppel/Tiroler Gebietskrankenkasse (Anspruch auf österreichisches Kinderbetreuungsgeld- Nicht berücksichtigte Zeiten des Bezugs von Familienleistungen in einem anderen Mitgliedstaat- Verordnung (EWG) Nr
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Innsbruck- Austria)- Malina Klöppel przeciwko Tiroler Gebietskrankenkasse (Prawo do austriackiego zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem- Nieuwzględnienie okresów pobierania świadczeń rodzinnych w innym państwie członkowskim- Rozporządzenie (EWG) nr
de Unbeschadet der Kosten des Betriebs des ZIS sowie der als Schadenersatz gezahlten Beträge nach Artikel ‧ verzichten die Mitgliedstaaten und die Kommission auf jeden Anspruch auf Erstattung der Kosten aus der Erteilung von Auskünften, der Bereitstellung von Dokumenten, der Durchführung von behördlichen Ermittlungen oder aus jeder anderen operationellen Maßnahme gemäß dieser Verordnung, die aufgrund einer Aufforderung eines Mitgliedstaats oder der Kommission geleistet worden sind, mit Ausnahme der gegebenenfalls an Sachverständige gezahlten Entschädigungen
pl Bez uszczerbku dla kosztów związanych z funkcjonowaniem SIC, jak również dla kwot przewidzianych z tytułu odszkodowań zgodnie z art. ‧, państwa członkowskie i Komisja odstępują od wszelkich roszczeń o zwrot kosztów związanych z dostarczaniem informacji lub dokumentów i z prowadzeniem dochodzenia administracyjnego lub z wszelkim innym działaniem operacyjnym wynikającym z zastosowania niniejszego rozporządzenia, które są realizowane na wniosek państwa członkowskiego lub Komisji, z wyjątkiem ewentualnych świadczeń wypłacanych ekspertom
de Wahrung der Ansprüche der Arbeitnehmer
pl Ochrona praw pracowniczych
de Der EGF sollte folglich in Anspruch genommen werden, um einen Finanzbeitrag für den Antrag Irlands bereitzustellen
pl Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla powyższego wniosku złożonego przez Irlandię
de Unbeschadet Absatz ‧ dürfen Registrierungspflichtige, die die nach Absatz ‧ erforderlichen Informationen nicht vorlegen, Artikel ‧ nicht in Anspruch nehmen
pl Z zastrzeżeniem ust. ‧ rejestrujący, którzy nie dostarczą informacji wymaganych w ust. ‧, nie mogą skorzystać z przepisów art
de Ansprüche und Schadenersatz
pl Roszczenia i rekompensaty
de Nach dieser Erfahrung ist die Europäische Kommission der Ansicht, dass noch viel zu tun ist, um sicherzustellen, dass die Bürger der Europäischen Union das ihnen in Artikel 20 EG-Vertrag gewährleistete Recht auch wirklich in vollem Umfang in Anspruch nehmen können.
pl W świetle tego doświadczenia Komisja przyjmuje pogląd, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia w celu zapewnienia, by obywatele państw członkowskich mieli możność egzekwowania - w pełnej rozciągłości i w rzeczywistych sytuacjach - praw im przyznanych na podstawie artykułu 20 traktatu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8471 zdań frazy Anspruch.Znalezione w 1,73 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.