Tłumaczenia na język polski:

 • imputowanie   
   
  Die Zuerkennung einer Straftat, einer Schuld und ähnlichem.
 • przypisywanie   
   
  Die Zuerkennung einer Straftat, einer Schuld und ähnlichem.
 • zarzucanie   
   
  Die Zuerkennung einer Straftat, einer Schuld und ähnlichem.
 • policzenie, zaliczenie, wliczenie   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (3)

Anrechnung von Zusatzkosten
naliczenie kosztów dodatkowych
System zur Anrechnung von Studien- / Praktikumleistungen in der Berufsbildung
system transferu punktów (w kształceniu i szkoleniu zawodowym)

Przykładowe zdania z "Anrechnung", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Der Rat berücksichtigt bei der Beurteilung des Anpassungspfads in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel, ob der betreffende Mitgliedstaat eine jährliche Mindestverbesserung seines konjunkturbereinigten Saldos ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen verfolgt und ob in Zeiten günstiger Konjunktur eine größere Verbesserung angestrebt wird
pl Oceniając ścieżkę dostosowań w kierunku średniookresowego celu budżetowego Rada rozważa, czy dane Państwo Członkowskie dąży do osiągnięcia co roku określonej, minimalnej poprawy swego salda strukturalnego netto, bez uwzględnienia środków jednorazowych i tymczasowych, a także czy w czasach dobrej koniunktury gospodarczej dąży się do osiągnięcia większej poprawy
de Im Sinne des europäischen Arbeitsmarktes ist eine möglichst rasche, unbürokratische gegenseitige Anrechnung der einschlägigen Ausbildungen anzustreben
pl W kontekście europejskiego rynku pracy należy dążyć do jak najszybszego wzajemnego uznawania wykształcenia w tej dziedzinie, bez nadmiernej biurokracji
de Das strukturelle Defizit (d.h. der konjunkturbereinigte Saldo ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen nach Neuberechnungen der Kommissionsdienststellen anhand der Programmdaten unter Anwendung der gemeinsamen Methodik) dürfte sich ‧ auf ‧ % des BIP und von ‧ bis ‧ weiter auf etwa ‧ % erhöhen
pl Przewiduje się, że deficyt strukturalny (tj. saldo w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i inne działania tymczasowe, przeliczone przez służby Komisji na podstawie informacji zawartych w programie, zgodnie ze wspólnie przyjętą metodyką) wzrośnie do ‧ % PKB w ‧ roku i dalej do około ‧ % w latach ‧–
de Bestimmte Regeln und Verfahren sind für die Bestimmung der anwendbaren Rechtsvorschriften für die Anrechnung der Zeiten, die ein Versicherter in verschiedenen Mitgliedstaaten der Kindererziehung gewidmet hat, erforderlich
pl Niezbędne są pewne szczególne przepisy i procedury w celu określania ustawodawstwa mającego zastosowanie, tak by uwzględnione zostały okresy, podczas których osoba ubezpieczona poświęciła swój czas na wychowywanie dzieci w różnych państwach członkowskich
de Macht es für die Beurteilung einer möglichen Verpflichtung des Mitgliedstaats, in dem das Grundstück belegen ist, aus dem EG Vertrag, den Abzug der Overbedelingsschulden ganz oder teilweise zuzulassen, einen Unterschied, ob dieser Abzug zu einer niedrigeren Anrechnung zur Verhinderung der Doppelbesteuerung in dem Mitgliedstaat führt, der sich in Bezug auf den Nachlass wegen des Wohnsitzes des Erblassers als zur Besteuerung befugt erachtet?
pl Czy dla oceny ewentualnego zobowiązania, wynikającego z traktatu WE dla państwa członkowskiego, na którego terytorium położona jest nieruchomość, do umożliwienia odliczenia w całości, bądź w części, długów wynikających z nadwyżki przysporzenia w porównaniu z przewidzianym udziałem w spadku ma znaczenie, czy odliczenie to prowadzi- w związku z unikaniem podwójnego opodatkowania- do zaliczenia niższej kwoty w państwie członkowskim, które stwierdza swoją właściwość w przedmiocie pobrania podatku od spadku w związku z tym, że spadkodawca miał w tym państwie swoje miejsce zamieszkania?
de Die Art. ‧ EG und ‧ EG sind dahin auszulegen, dass sie einer Steuerregelung eines Mitgliedstaats nicht entgegenstehen, wonach die Einkünfte einer im Inland ansässigen Person aus Kapitalanlagen in einer Niederlassung mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat ungeachtet eines Doppelbesteuerungsabkommens mit dem Mitgliedstaat des Sitzes dieser Niederlassung nicht von der inländischen Einkommensteuer freigestellt sind, sondern unter Anrechnung der im anderen Mitgliedstaat erhobenen Steuer der inländischen Besteuerung unterliegen
pl Artykuły ‧ WE i ‧ WE powinny być interpretowane w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one przepisom podatkowym państwa członkowskiego, zgodnie z którymi dochody rezydenta krajowego pochodzące z kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie mającym siedzibę w innym państwie członkowskim nie są, pomimo istnienia konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem członkowskim siedziby tego przedsiębiorstwa, zwolnione z krajowego podatku dochodowego, lecz podlegają podatkowi krajowemu, na poczet którego zaliczany jest podatek zapłacony w innym państwie członkowskim
de Nach den Stellungnahmen der Beteiligten lässt sich die Tatsache, dass die in den Gesetzen ‧/‧ und ‧/‧ festgelegten Steuersätze für die ‧ und ‧ durchgeführten Umstrukturierungen sowohl für die Umstrukturierung von Kreditinstituten als auch für die Umstrukturierungen von anderen Gesellschaften gleich hoch waren, während die Steuersätze für die Umstrukturierungen von ‧ offensichtlich für die Banken vorteilhafter ausfielen, mit den Änderungen erklären, die durch die Körperschaftssteuerreform von ‧ eingeführt wurden, wodurch das System der Anrechnung von Steuergutschriften durch die Methode der Steuerbefreiung in Höhe von ‧ % ersetzt wurde, damit die Dividenden nicht letztlich doppelt besteuert werden
pl W opinii zainteresowanych stron fakt, że stawki podatku ustalone w ustawach ‧/‧ i ‧/‧ w odniesieniu do uzgodnień za lata ‧ i ‧ były takie same zarówno w przypadku restrukturyzacji instytucji kredytowych, jak i w przypadku restrukturyzacji innych spółek, podczas gdy stawki uzgodnień za ‧ r. wydają się być bardziej korzystne dla banków, można wyjaśnić zmianami wprowadzonymi przez reformę podatku od przedsiębiorstw z ‧ r., która zastąpiła system obliczania należności podatkowej zwolnieniem w wysokości ‧ %, aby nie doszło do podwójnego opodatkowania dywidend
de die Zahl der Ausfuhranmeldungen, die für die Substitutionskontrolle in Anrechnung gebracht werden
pl liczby zgłoszeń wywozowych wziętych pod uwagę przy kontrolach podmiany
de Nach den Berechnungen, die die Kommissionsdienststellen auf der Grundlage des Programms mittels der gemeinsamen Methodik durchgeführt haben, weist der strukturelle gesamtstaatliche Haushalt (d.h. der konjunkturbereinigte Haushalt ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen) im Zeitraum ‧–‧ einen stabilen Überschuss von rund ‧ % des BIP auf
pl Zgodnie z obliczeniami wykonanymi przez służby Komisji na podstawie programu w oparciu o powszechnie przyjętą metodologię przewiduje się, że saldo strukturalne (tzn. budżet sektora instytucji rządowych i samorządowych z uwzględnieniem dostosowań cyklicznych oraz bez środków jednorazowych i innych środków tymczasowych) w latach ‧-‧ osiągnie stabilną nadwyżkę w wysokości około ‧,‧ % PKB
de Überschusszucker, Überschussisoglucose und Überschussinulinsirup: alle Zucker-, Isoglucose- oder Inulinsirupmengen, die unter Anrechnung auf ein bestimmtes Wirtschaftsjahr erzeugt werden und die jeweiligen Mengen gemäß den Nummern ‧ und ‧ überschreiten
pl nadwyżka cukru, nadwyżka izoglukozy i nadwyżka syropu inulinowego oznaczają każdą ilość produkcji cukru, izoglukozy lub syropu insulinowego przypisaną do danego roku gospodarczego przekraczającą ilości, o których mowa w pkt ‧ i
de Die Kommission sollte die Stichhaltigkeit der vor der Verladung der Waren vorgenommenen Kontrollen gezielt überprüfen, um festzustellen, ob diese Kontrollen die Kriterien für die Anrechnung auf die in der Verordnung vorgeschriebene Mindestanzahl erfüllen
pl Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę na ważność kontroli przeprowadzanych przed załadunkiem towarów i ustalić, czy takie kontrole mogą zostać uznane za spełniające kryteria wymagane do zaliczenia ich na poczet minimalnej liczby kontroli wymaganej rozporządzeniem
de Der Nutzen der Mobilität hängt stark von der Qualität der praktischen Rahmenbedingungen ab, d.h. von der Information, Vorbereitung, Unterstützung und Anrechnung der Erfahrung und Qualifikationen, die die Teilnehmer während der Zeiten der allgemeinen und beruflichen Bildung erworben haben
pl Korzyści płynące z mobilności w dużym stopniu zależą od jakości rozwiązań praktycznych: informacji, przygotowania, wsparcia i uznawania doświadczenia i kwalifikacji zdobytych przez uczestników podczas studiów i szkoleń
de bedauert, dass nach dem vorliegenden Entwurf die Anrechnung externer Kosten primär darauf abzielt, Problemstellungen, die insbesondere im Bereich von Großstädten in besonderem Maße auftreten, einer spezifischen Lösung zuzuführen, auf Fernstraßen es hingegen zu keiner realen Anlastung der anfallenden externen Kosten kommen soll, sodass es auf Grund fehlender Internalisierung der externen Kosten auf der gesamten Wegstrecke zu keiner Verlagerung der Güterverkehrsströme auf die Schiene kommen wird und auch die tatsächlichen Effekte in Richtung einer ökologisch ausgerichteten Fahrverhaltensänderung marginal sein werden
pl Ubolewa na tym, że zgodnie z przedłożonym wnioskiem naliczanie kosztów zewnętrznych zmierza przede wszystkim do zapewnienia konkretnego rozwiązania dla problemów występujących zwłaszcza w dużych miastach, natomiast na drogach międzymiastowych nie dojdzie faktycznie do pobierania opłat na pokrycie kosztów zewnętrznych, tak więc ze względu na brak internalizacji kosztów zewnętrznych na wszystkich odcinkach dróg nie dojdzie do przeniesienia transportu towarowego na transport kolejowy i również rzeczywiste skutki pod względem bardziej ekologicznego stylu jazdy będą znikome
de Ist eine im Ausland absolvierte Studien- oder Praktikumsphase Bestandteil eines Regelstudiums oder einer formalen beruflichen Bildung, so sollte dies im Lernplan vermerkt werden und die Teilnehmer sollten gegebenenfalls unterstützt werden, um eine Anrechnung und Zertifizierung zu erleichtern
pl Jeśli okres studiów lub stażu zagranicą ma miejsce w trakcie regularnego programu studiów lub kształcenia, fakt ten trzeba odnotować w planie nauki, natomiast uczestnikom należy udzielić pomocy, aby ułatwić im uzyskanie uznawania i poświadczenia, tam gdzie to właściwe
de In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass die Niveaus im Qualifikationsrahmen von Bologna nicht nur im Hinblick auf die Lernergebnisse, sondern auch auf die Spannbreite von Leistungspunkten im Rahmen des ECTS (Europäisches System zur Anrechnung von Studienleistungen) definiert wurden, wodurch ein Vergleich erleichtert wird
pl Należy w tym kontekście zauważyć, że bolońskie ramy kwalifikacji określiły różne poziomy nie tylko w kategoriach wyników nauczania, ale także w kategoriach zakresów punktów ECTS, co ułatwia porównania
de Die Anrechnung erfolgt proportional zu dem Anteil der Beteiligung am Kapital oder an den Stimmrechten (wobei der höhere dieser beiden Anteile zugrunde gelegt wird
pl Skumulowanie jest proporcjonalne do procentowego udziału w kapitale lub prawach do głosowania (w zależności, który jest większy
de Artikel ‧ Absatz ‧ des Abkommens über soziale Sicherheit vom ‧. Oktober ‧ (Anrechnung von vor dem ‧. November ‧ zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwendung jener Bestimmung bleibt auf die Personen beschränkt, für die dieses Abkommen gilt
pl Artykuł ‧ ust. ‧ umowy z dnia ‧ października ‧ r. o zabezpieczeniu społecznym (zaliczanie okresów ubezpieczenia ukończonych przed dniem ‧ listopada ‧ r.); stosowanie tego postanowienia ogranicza się do osób objętych tą umową
de Abschnitt I der genannten Zweiten Ergänzungsvereinbarung (Anrechnung von vor dem ‧. Mai ‧ zurückgelegten Versicherungszeiten
pl tytuł I wspomnianej Umowy dodatkowej nr ‧ (zaliczanie okresów ubezpieczenia przebytych przed dniem ‧ maja ‧ r
de Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstaben b und c des Abkommens über soziale Sicherheit vom ‧. Juli ‧ (Weitergeltung von zwischen der ehemaligen Tschechoslowakischen Republik und der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik geschlossenen Abkommen für Personen, die bereits vor ‧ eine Rente bezogen; Anrechnung der in einem der Vertragsstaaten zurückgelegten Versicherungszeiten für Personen, die am ‧. September ‧ bereits eine Rente aus dem anderen Vertragsstaat bezogen, während sie auf dessen Hoheitsgebiet wohnhaft waren
pl Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) i c) konwencji z dnia ‧ lipca ‧ r. o zabezpieczeniu społecznym (utrzymanie w mocy konwencji zawartej między byłą Czechosłowacją a byłą Niemiecką Republiką Demokratyczną w odniesieniu do osób, które już otrzymywały emeryturę lub rentę przed ‧ r.; zaliczanie okresów ubezpieczenia ukończonych w jednym z umawiających się państw w odniesieniu do osób, które, przebywając na terytorium drugiego z umawiających się państw, już otrzymywały w dniu ‧ września ‧ r. emeryturę lub rentę za te okresy od tego drugiego umawiającego się państwa
de Reicht der Platz für die Anrechnungen auf der Genehmigung oder Teilgenehmigung nicht aus, so können die zuständigen Behörden ein oder mehrere Zusatzblätter, die die gleichen Anrechnungsfelder enthalten wie die Rückseite der Exemplare Nr. ‧ und Nr. ‧ der Genehmigung oder Teilgenehmigung, mit der Genehmigung oder Teilgenehmigung fest verbinden
pl Jeżeli miejsce pozostawione na odpisy na pozwoleniu lub wyciągu z niego jest niewystarczające, właściwe organy mogą dołączyć do niego jedną lub kilka dodatkowych stron zawierających rubryki odpowiadające rubrykom umieszczonym na odwrocie egzemplarza nr ‧ i ‧ pozwolenia lub wyciągu
de Ich glaube, dass der Qualifikationsrahmen, der im Rahmen des Kopenhagen-Prozesses erarbeitet wurde, und das vereinheitlichte europäische System zur Anrechnung von Studienleistungen die zwei wichtigsten Initiativen für den übernationalen Arbeitsmarkt für berufliche Aus- und Weiterbildung sind.
pl Uważam, że dwie najważniejsze inicjatywy w zakresie ponadnarodowego rynku pracy to opracowane w ramach procesu kopenhaskiego ramy kwalifikacji oraz ujednolicony europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
de Die Anrechnung von ECVET-Leistungspunkten im Zusammenhang mit Lernergebnissen, die in formalen Lernumgebungen erzielt wurden, sollte erleichtert werden durch den Aufbau von Partnerschaften und Netzen unter Beteiligung der zuständigen Einrichtungen, die in ihrem jeweiligen Lernumfeld befugt sind, Qualifikationen, Einheiten oder Leistungspunkte für erzielte Lernergebnisse im Hinblick auf ihre Anrechnung und Validierung zu vergeben
pl Transfer osiągnięć w oparciu o system ECVET, stosowany do efektów uczenia się uzyskanych w formalnym kontekście uczenia się, należy ułatwiać poprzez tworzenie partnerstw i sieci właściwych instytucji, uprawnionych, każda na własnym obszarze działania, do nadawania pełnych kwalifikacji lub jednostek oraz przyznawania osiągnięć za efekty uzyskane w uczeniu się, dla celów ich transferu i walidacji
de Ein Landwirt, der seine Erwerbstätigkeit vorzeitig beendet, kann eine Pauschalbeihilfe von ‧ EUR pro Jahr zuzüglich einer ergänzenden Beihilfe in der Höhe von ‧ EUR erhalten, die in der beitragsfreien Teilnahme am Sozialversicherungssystem während des Vorruhestands sowie der Anrechnung des Vorruhestands auf die Rente besteht, was einem Gesamtbetrag von ‧ EUR entspricht
pl Rolnicy przechodzący na wcześniejszą emeryturę mogą otrzymać zryczałtowany zasiłek w wysokości ‧ EUR rocznie, plus dodatkowy zasiłek w wysokości około ‧ EUR rocznie będący stanowiący bezpłatne ubezpieczenie społeczne w okresie pobierania wcześniejszej emerytury, do momentu uzyskania pełnych praw emerytalnych, czyli w sumie ‧ EUR rocznie
de Die Kommission sollte insbesondere aufgrund der Prüfungsfeststellungen des Hofes zur Stichhaltigkeit der vor der Verladung der Waren vorgenommenen Kontrollen entscheiden, ob bei diesen Kontrollen davon ausgegangen werden kann, dass die Kriterien für die Anrechnung auf die in den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften vorgegebene Mindestanzahl erfüllt sind
pl Komisja zwróciła szczególną uwagę na ustalenia kontroli Trybunału dotyczące prawidłowości kontroli przeprowadzonych przed załadunkiem towarów i ustaliła, czy takie kontrole mogą zostać uznane za spełniające kryteria wymagane do zaliczenia ich na poczet minimalnej liczby kontroli wymaganej w prawodawstwie wspólnotowym
de entweder die Erzeugung der Monate Mai und Juni des vorhergehenden Wirtschaftsjahres im Hinblick auf ihre Anrechnung auf das laufende Wirtschaftsjahr kumulieren
pl bądź o połączeniu jego produkcji za maj i czerwiec poprzedniego roku gospodarczego i zaliczeniu powstałej liczby do bieżącego roku gospodarczego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 332 zdań frazy Anrechnung.Znalezione w 0,622 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.