Tłumaczenia na język polski:

 • imputowanie   
   
  Die Zuerkennung einer Straftat, einer Schuld und ähnlichem.
 • przypisywanie   
   
  Die Zuerkennung einer Straftat, einer Schuld und ähnlichem.
 • zarzucanie   
   
  Die Zuerkennung einer Straftat, einer Schuld und ähnlichem.
 • policzenie, zaliczenie, wliczenie   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (3)

Anrechnung von Zusatzkosten
naliczenie kosztów dodatkowych
System zur Anrechnung von Studien- / Praktikumleistungen in der Berufsbildung
system transferu punktów (w kształceniu i szkoleniu zawodowym)

Przykładowe zdania z "Anrechnung", pamięć tłumaczeniowa

add example
de In den Fällen, in denen für die Neuberechnung einer Rente die am ‧. Dezember ‧ geltenden Vorschriften des deutschen Rentenrechts anzuwenden sind, gelten für die Anrechnung deutscher Ersatzzeiten ausschließlich die deutschen Rechtsvorschriften
pl W przypadku gdy do ponownego obliczenia świadczenia ma zastosowanie niemieckie ustawodawstwo emerytalno-rentowe obowiązujące w dniu ‧ grudnia ‧ r., to do uwzględniania niemieckich okresów zastępczych (Ersatzzeiten) zastosowanie ma wyłącznie ustawodawstwo niemieckie
de Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs (Deutschland)- Auslegung der Art. ‧ EG und ‧ EG- Erwerb von Anteilen an einer unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft durch einen zur Anrechnung von Körperschaftsteuer berechtigten Steuerpflichtigen- Nationale Regelung, nach der bei der Bestimmung der Bemessungsgrundlage der Steuer des Erwerbers die Wertminderung von Anteilen durch Gewinnausschüttungen bei einem Erwerb von einem körperschaftsteueranrechnungsberechtigten Anteilseigner berücksichtigt wird, während die entsprechende Minderung der Bemessungsgrundlage bei einem Erwerb von einem nicht anrechnungsberechtigten Anteilseigner ausgeschlossen wird
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Bundesfinanzhof (Niemcy)- Wykładnia art. ‧ WE i ‧ WE- Nabycie udziałów w spółce kapitałowej podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu przez podatnika uprawnionego do zaliczenia podatku dochodowego od osób prawnych- Przepis krajowy, na mocy którego przy ustalaniu podstawy wymiaru podatku nabywcy, utrata wartości udziałów wskutek wypłaty dywidendy jest uwzględniana w przypadku nabycia od udziałowca uprawnionego do zaliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, podczas gdy odpowiednie zmniejszenie podstawy wymiaru podatku jest wykluczone w przypadku nabycia od udziałowca nieuprawnionego do zaliczenia
de Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧ sieht vor, dass der Zuckerhersteller einen Teil seiner Erzeugung auf das folgende Zuckerwirtschaftsjahr unter Anrechnung auf die Erzeugung dieses Zuckerwirtschaftsjahres übertragen kann
pl Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ przewiduje, że wytwórca może przenieść część swojej produkcji na kolejny rok gospodarczy, tak aby była ona traktowana jako część produkcji z tego roku
de Da das ECVET-System insbesondere die berufliche Aus- und Weiterbildung und dort die Anerkennung und Anrechnung von formalen (Ausbildung) und nicht formalen Lernergebnissen (Berufserfahrung) zum Gegenstand hat, empfiehlt der Ausschuss, im Rahmen des Qualifikationssystems insbesondere das lebensbegleitende Lernen und die Anerkennung von Lernergebnissen entsandter Arbeitnehmer zu berücksichtigen
pl Ponieważ system ECVET został stworzony z myślą o wstępnym i ustawicznym kształceniu i szkoleniu zawodowym, uznawaniu i poświadczaniu kwalifikacji formalnych (wykształcenie) i nieformalnych (doświadczenie), Komitet zaleca, aby system certyfikacji uwzględniał w sposób szczególny uczenie się przez całe życie oraz uznawanie kwalifikacji pracowników delegowanych
de So wurde zum Beispiel die Anrechnung der externen Kosten nicht verpflichtend, sondern freiwillig vorgesehen.
pl W ten sposób na przykład alokacja kosztów zewnętrznych z obowiązkowej stała się dobrowolna.
de Auch die Anrechnung der Dauer des Asylverfahrens auf die fünf Jahre ist problematisch, denn oft kommt es zu mutwilligen Verzögerungen des Verwaltungsverfahrens und der Erhebung.
pl Nawet zsumowanie w ramach systemu azylowego okresu trwającego pięć lat jest problematyczne, ponieważ często procedury administracyjne są celowo opóźniane i poddawane kontrolom.
de ECKPUNKTE FÜR DIE ANRECHNUNG DER KOSTEN UND DIE BERECHNUNG DER MAUTGEBÜHREN
pl PODSTAWOWE ZASADY ALOKACJI KOSZTÓW I OBLICZANIA OPŁAT ZA PRZEJAZD
de Bestimmte Regeln und Verfahren sind für die Bestimmung der anwendbaren Rechtsvorschriften für die Anrechnung der Zeiten, die ein Versicherter in verschiedenen Mitgliedstaaten der Kindererziehung gewidmet wurden, erforderlich
pl Niezbędne są pewne szczególne przepisy i procedury w celu określania ustawodawstwa mającego zastosowanie, tak by uwzględnione zostały okresy, podczas których osoba ubezpieczona poświęciła swój czas na wychowywanie dzieci w różnych państwach członkowskich
de Der nach der gemeinsamen Methodik berechnete strukturelle Saldo (d.h. der konjunkturbereinigte Saldo ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen) soll sich von rund ‧ % des BIP ‧ bis Ende des Programmzeitraums bis auf ‧ % des BIP verbessern
pl Przewiduje się poprawę deficytu strukturalnego (tj. deficytu dostosowanego cyklicznie z wyłączeniem środków jednorazowych i innych środków tymczasowych), obliczanego zgodnie ze wspólnie przyjętą metodyką, który z poziomu około ‧ % PKB w ‧ r. zmniejszy się do poziomu ‧,‧ % PKB na koniec okresu objętego programem
de Normalerweise hat die Anrechnung einer Einheit auch die Anrechnung der entsprechenden ECVET-Punkte zur Folge, so dass sie bei der Anerkennung der übertragenen Lernergebnisse entsprechend den nationalen oder regionalen Regeln mitberücksichtigt werden
pl Transfer jednostki wiąże się zazwyczaj z transferem związanych z nią punktów ECVET, co pozwala na ich uwzględnienie – zgodnie z przepisami krajowymi lub regionalnymi – podczas uznawania efektów uczenia się, poddanych transferowi
de Der nach der gemeinsamen Methodik berechnete strukturelle Haushaltssaldo (d.h. der konjunkturbereinigte Saldo ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen) soll sich im Programmzeitraum um fast ‧ % des BIP verbessern
pl Przewiduje się, że w okresie objętym programem saldo strukturalne (tj. saldo budżetowe skorygowane o efekty cykliczne oraz pomniejszone o środki jednorazowe i inne środki tymczasowe), obliczone zgodnie z powszechnie przyjętą metodologią, poprawi się o niemal ‧ % PKB
de Rechtssache T-‧/‧ P: Urteil des Gerichts vom ‧. Januar ‧- De Fays/Kommission (Rechtsmittel- Anschlussrechtsmittel- Öffentlicher Dienst- Beamte- Urlaub- Krankheitsurlaub- Unbefugtes Fernbleiben vom Dienst, das infolge einer ärztlichen Kontrolle festgestellt wurde- Anrechnung auf den Jahresurlaub- Verlust des Anspruchs auf die Dienstbezüge
pl Sprawa T-‧/‧ P: Wyrok Sądu z dnia ‧ stycznia ‧ r.- De Fays przeciwko Komisji (Odwołanie- Odwołanie wzajemne- Służba publiczna- Urzędnicy- Urlopy- Zwolnienie chorobowe- Nieusprawiedliwiona nieobecność stwierdzona w następstwie badań lekarskich- Zaliczenie nieobecności na poczet urlopu corocznego- Utrata wynagrodzenia
de Beim strukturellen Haushaltssaldo, d. h. dem konjunkturbereinigten Saldo ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen, dürfte die Verbesserung ‧/‧ mit 1⁄4 % des BIP sogar noch schwächer ausfallen
pl Szacuje się, że w ‧/‧ r. saldo strukturalne, tj. saldo w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe, poprawi się w mniejszym stopniu, osiągając poziom 1⁄4 % PKB
de Der nach der gemeinsamen Methodik ermittelte strukturelle Haushaltssaldo, d.h. der konjunkturbereinigte Saldo ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen, soll bis Ende des Programmzeitraums von einem Defizit von etwa ‧ % des BIP im Jahr ‧ in einen Überschuss von ungefähr ‧ % des BIP verwandelt werden
pl Przewiduje się poprawę salda strukturalnego (tj. salda dostosowanego cyklicznie z wyłączeniem środków jednorazowych i innych środków tymczasowych), obliczanego zgodnie ze wspólnie przyjętą metodyką, od deficytu w wysokości około ‧,‧ % PKB w ‧ r. do nadwyżki wynoszącej około ‧,‧ % PKB na koniec okresu objętego programem
de Alles in allem soll der haushaltspolitische Kurs- wie er aus der Veränderung des strukturellen Saldos (d.h. des konjunkturbereinigten Saldos ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen) hervorgeht- restriktiv sein; dies gilt auch für den Februar ‧ verabschiedeten Nachtragshaushalt, der entsprechend den Annahmen der nationalen Behörden eine haushaltspolitische Straffung auf einem Niveau von über ‧ % des BIP im Jahr ‧ vorsieht
pl Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że kurs polityki budżetowej mierzony zmianą salda strukturalnego (tj. salda w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe) będzie miał w ‧ roku charakter restrykcyjny, co dotyczy również budżetu uzupełniającego przyjętego w lutym ‧ roku, zakładającego zaostrzenie polityki budżetowej w związku z przewidywanym w szacunkach władz krajowych przekroczeniem ‧ % PKB w roku
de Reicht der Platz für die Anrechnungen auf der Einfuhrgenehmigung oder Teilgenehmigung nicht aus, so können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten ein oder mehrere Zusatzblätter, die die gleichen Anrechnungsfelder enthalten wie die Rückseite der Exemplare Nr. ‧ und Nr. ‧ der Einfuhrgenehmigung oder Teilgenehmigung, mit der Einfuhrgenehmigung oder Teilgenehmigung fest verbinden
pl Jeżeli miejsce przeznaczone na wpisy odliczające na pozwoleniu na przywóz lub na wyciągu jest niewystarczające, wówczas właściwe organy państw członkowskich mogą dołączyć jedną lub więcej dodatkowych stron zawierających rubryki odpowiadające rubrykom na odwrocie kopii nr ‧ i kopii nr ‧ pozwolenia na przywóz lub wyciągu
de Artikel ‧ des Abkommens über soziale Sicherheit vom ‧.Oktober ‧ (Anrechnung von vor dem ‧. Mai ‧ zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwendung jener Bestimmung bleibt auf die Personen beschränkt, für die dieses Abkommen gilt
pl Artykuł ‧ konwencji z dnia ‧ października ‧ r. o zabezpieczeniu społecznym (zaliczanie okresów ubezpieczenia ukończonych przed dniem ‧ maja ‧ r.); stosowanie tego postanowienia ogranicza się do osób objętych tą konwencją
de In Bezug auf den Europäischen Qualifikationsrahmen hält es der EWSA für wichtig, Verknüpfungen zu den europäischen Systemen zur Anrechnung und Akkumulierung von Studienleistungen an Hochschulen und bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung herzustellen
pl Co się tyczy europejskich ram kwalifikacji (EQF), Komitet uznaje za ważne tworzenie powiązań z europejskim systemem transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym oraz w kształceniu i szkoleniu zawodowym
de Artikel ‧ Absatz ‧ des Abkommens über soziale Sicherheit vom ‧. Juli ‧ betreffend die ehemalige Zone B des Freien Gebiets Triest (Anrechnung von vor dem ‧. Oktober ‧ zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwendung jener Bestimmung bleibt auf die Personen beschränkt, für die dieses Abkommen gilt
pl Artykuł ‧ ust. ‧ konwencji z dnia ‧ lipca ‧ r. o zabezpieczeniu społecznym, który dotyczy byłej strefy B Wolnego Terytorium Triestu (zaliczanie okresów ubezpieczenia ukończonych przed dniem ‧ października ‧ r.); stosowanie tego postanowienia ogranicza się do osób objętych tą konwencją
de Stellen die Behörden der Gemeinschaft fest, dass eingeführte Textilwaren auf nach diesem Abkommen festgesetzte mengenmäßige Beschränkungen angerechnet, dann aber aus der Gemeinschaft wiederausgeführt wurden, so teilen sie dem serbischen Ministerium für internationale Wirtschaftsbeziehungen innerhalb von vier Wochen die entsprechenden Mengen mit und genehmigen Einfuhren der gleichen Waren in gleicher Höhe ohne Anrechnung auf die nach diesem Abkommen festgesetzte mengenmäßige Beschränkung für das laufende bzw. das folgende Jahr
pl W przypadku stwierdzenia przez władze Wspólnoty, że przywóz wyrobów włókienniczych został zaliczony na poczet ograniczeń ilościowych, które mogły zostać ustanowione zgodnie z niniejszą Umową, ale wyroby zostały następnie wywiezione powrotnie poza obszar Wspólnoty, władze te w terminie czterech tygodni poinformują Ministerstwo Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Serbii o ilościach takich wyrobów i zezwolą na przywóz takich samych ilości tych samych wyrobów, który nie będzie zaliczony na poczet ograniczeń ilościowych ustanowionych zgodnie z niniejszą Umową na, odpowiednio, bieżący lub kolejny rok
de diese Zusatzstoffe dürfen unter Anrechnung der Dauer ihrer Eintragung in Anhang ‧ höchstens für einen Zeitraum von ‧ Jahren vorläufig zugelassen werden
pl okres ważności tymczasowego zezwolenia na stosowanie wydanego dla tych dodatków nie może przekroczyć pięciu lat, biorąc pod uwagę okres włączenia do załącznika II, o którym mowa powyżej
de fordert die Kommission auf, legislative und administrative Hindernisse abzubauen, und betont die Notwendigkeit von Verbesserungen im Hinblick auf die Anerkennung und die Anrechnung von Sozialversicherungsansprüchen sowie die Übertragbarkeit von Renten
pl zachęca Komisję do zmniejszania przeszkód legislacyjnych i administracyjnych oraz podkreśla konieczność ulepszenia systemu uznawania i nabywania praw do zabezpieczenia społecznego oraz przenoszenia uprawnień emerytalnych
de Um bei der Anrechnung auf die Energiesparziele der Artikel ‧ und ‧ berücksichtigt zu werden, müssen Energieeffizienzdienstleistungen, Energieeffizienzprogramme und andere Energieeffizienzmaßnahmen Aktivitäten umfassen, die zu überprüf- und messbaren Einsparungen führen, die den Energieverbrauch verringern, ohne die Umweltauswirkungen zu erhöhen
pl W celu uwzględnienia w kontekście wypełniania celów w zakresie oszczędności energetycznych, przedstawionych w art. ‧ i ‧, usługi na rzecz wydajności energetycznej, programy wydajności energetycznej i inne działania służące wydajności energetycznej muszą zawierać czynności, które powodują możliwe do weryfikacji i pomiaru oszczędności, zmniejszające zużycie energii bez zwiększania negatywnego wpływu na środowisko
de Das ist ein langjähriges Vorhaben, das durch den Bologna-Prozess mit dem System zur Anrechnung von Studienleistungen ins Leben gerufen und dann auf dem Gipfel von Barcelona mit dem System für die berufliche Bildung fortgeführt wurde.
pl Jest to dalekosiężny projekt, który miał swoje początki w procesie bolońskim jako europejski system transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym. Następnie na szczycie barcelońskim przedstawiono jego odpowiednik dla systemu kształcenia zawodowego.
de Ich möchte die folgenden Anrechnungen beantragen (sofern zutreffend
pl Ubiegam się o zaliczenie (w stosownych przypadkach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 332 zdań frazy Anrechnung.Znalezione w 0,64 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.