Tłumaczenia na język polski:

 • imputowanie   
   
  Die Zuerkennung einer Straftat, einer Schuld und ähnlichem.
 • przypisywanie   
   
  Die Zuerkennung einer Straftat, einer Schuld und ähnlichem.
 • zarzucanie   
   
  Die Zuerkennung einer Straftat, einer Schuld und ähnlichem.
 • policzenie, zaliczenie, wliczenie   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (3)

Anrechnung der Schul- und Studienzeituznawanie studiów
Anrechnung von Zusatzkostennaliczenie kosztów dodatkowych
System zur Anrechnung von Studien- / Praktikumleistungen in der Berufsbildungsystem transferu punktów (w kształceniu i szkoleniu zawodowym)

Przykładowe zdania z "Anrechnung", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ergeben die in Absatz ‧ genannten Feststellungen nach ihrer Anpassung gemäß Absatz ‧ und unbeschadet des Artikels ‧ Absatz ‧ einen voraussichtlichen Gesamtverlust, so wird dieser durch die voraussichtliche Menge A-und B-Zucker, A-und B-Isoglucose und A-und B-Inulinsirup, die unter Anrechnung auf das laufende Wirtschaftsjahr erzeugt worden ist, dividiertBez uszczerbku dla art. ‧ ust. ‧, jeżeli wielkości odnotowane w oparciu o ust. ‧ i dostosowane zgodnie z ust. ‧ powodują przewidywalną całkowitą stratę, wówczas strata taka powinna zostać podzielona przez szacowaną produkcję cukru A i B, izoglukozy A i B oraz syropu inulinowego A i B przypisaną do bieżącego roku gospodarczego
bedauert, dass nach dem vorliegenden Entwurf die Anrechnung externer Kosten primär darauf abzielt, Problemstellungen, die insbesondere im Bereich von Großstädten in besonderem Maße auftreten, einer spezifischen Lösung zuzuführen, auf Fernstraßen es hingegen zu keiner realen Anlastung der anfallenden externen Kosten kommen soll, sodass es auf Grund fehlender Internalisierung der externen Kosten auf der gesamten Wegstrecke zu keiner Verlagerung der Güterverkehrsströme auf die Schiene kommen wird und auch die tatsächlichen Effekte in Richtung einer ökologisch ausgerichteten Fahrverhaltensänderung marginal sein werdenUbolewa na tym, że zgodnie z przedłożonym wnioskiem naliczanie kosztów zewnętrznych zmierza przede wszystkim do zapewnienia konkretnego rozwiązania dla problemów występujących zwłaszcza w dużych miastach, natomiast na drogach międzymiastowych nie dojdzie faktycznie do pobierania opłat na pokrycie kosztów zewnętrznych, tak więc ze względu na brak internalizacji kosztów zewnętrznych na wszystkich odcinkach dróg nie dojdzie do przeniesienia transportu towarowego na transport kolejowy i również rzeczywiste skutki pod względem bardziej ekologicznego stylu jazdy będą znikome
Die Anrechnung von Zeiten durch das luxemburgische gesetzliche System erfolgt nur aufgrund von in Luxemburg zurückgelegten ZeitenZatwierdzenie okresów przez luksemburski system ustawowy jest oparte na okresach spełnionych jedynie w Luksemburgu
Artikel ‧ bis ‧ des Vertrags vom ‧. Juli ‧ (Anrechnung von zwischen September ‧ und Juni ‧ zurückgelegten VersicherungszeitenArtykuł ‧, ‧, ‧ i ‧ konwencji z dnia ‧ lipca ‧ r. (zaliczanie okresów ubezpieczenia ukończonych między wrześniem ‧ r. a czerwcem ‧ r
Rechtssache T-‧/‧ P: Urteil des Gerichts vom ‧. Januar ‧- De Fays/Kommission (Rechtsmittel- Anschlussrechtsmittel- Öffentlicher Dienst- Beamte- Urlaub- Krankheitsurlaub- Unbefugtes Fernbleiben vom Dienst, das infolge einer ärztlichen Kontrolle festgestellt wurde- Anrechnung auf den Jahresurlaub- Verlust des Anspruchs auf die DienstbezügeSprawa T-‧/‧ P: Wyrok Sądu z dnia ‧ stycznia ‧ r.- De Fays przeciwko Komisji (Odwołanie- Odwołanie wzajemne- Służba publiczna- Urzędnicy- Urlopy- Zwolnienie chorobowe- Nieusprawiedliwiona nieobecność stwierdzona w następstwie badań lekarskich- Zaliczenie nieobecności na poczet urlopu corocznego- Utrata wynagrodzenia
entweder die Erzeugung der Monate Mai und Juni des vorhergehenden Wirtschaftsjahres im Hinblick auf ihre Anrechnung auf das laufende Wirtschaftsjahr kumulierenbądź o połączeniu jego produkcji za maj i czerwiec poprzedniego roku gospodarczego i zaliczeniu powstałej liczby do bieżącego roku gospodarczego
Um eine rasche Korrektur übermäßiger Defizite zu gewährleisten, müssen Mitgliedstaaten, in denen ein übermäßiges Defizit besteht, wirksame Maßnahmen ergreifen und eine jährliche finanzpolitische Mindestverbesserung ihres konjunkturbereinigten Saldos ohne Anrechnung einmaliger und befristeter Maßnahmen erzielenW celu zapewnienia szybkiej korekty nadmiernego deficytu konieczne jest, aby Państwa Członkowskie z nadmiernym deficytem podejmowały skuteczne działanie i osiągały coroczną minimalną korektę salda w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe
Es gibt derzeit kein harmonisiertes, gemeinschaftsweites System zur Anrechnung der Stilllegungskosten auf die verschiedenen Eigentümer eines KernkraftwerkesNie ma zharmonizowanego ogólnowspólnotowego systemu rozdzielania kosztów likwidacji na kolejnych właścicieli elektrowni jądrowej
sich hinsichtlich der Vergleichbarkeit der betroffenen Qualifikationen für die Zwecke der Anrechnung von Leistungspunkten einig sind, wobei die vom EQR festgelegten Referenzniveaus herangezogen werdenuznają porównywalność określonych kwalifikacji do celu transferu osiągnięć, przy zastosowaniu poziomów referencyjnych ustalonych przez EQF
oder die Gesamtheit bzw. einen Teil der Erzeugung des Monats Juni eines Wirtschaftsjahres mit der des Monats Juli des darauf folgenden Wirtschaftsjahres im Hinblick auf ihre Anrechnung auf das letztgenannte Wirtschaftsjahr kumulierenlub też o połączeniu całości lub części produkcji czerwcowej danego roku gospodarczego z jego produkcją lipcową następnego roku gospodarczego i zaliczeniu powstałej liczby do drugiego wymienionego roku gospodarczego
Anrechnungs-und Anerkennungsmechanismen (ECTSmechanizmy uznawania i walidacji (ECTS
die ein systematisches Verfahren für die Anerkennung der an den Partnereinrichtungen absolvierten Studienabschnitte umfassen, das auf dem Europäischen System zur Anrechnung von Studienleistungen beruht oder mit diesem vereinbar istposiadają mechanizm uznawania okresów studiów odbytych w instytucjach partnerskich, który opiera się na europejskim systemie transferu punktów lub jest z nim zgodny
Laut der Zwischenprognose der Kommissionsdienststellen vom Januar ‧ soll das gesamtstaatliche Defizit ohne Anrechnung einmaliger Maßnahmen, ausgehend von einer Projektion des realen BIP-Wachstums von ‧,‧ % und einer vorsichtigen Bewertung des vom Parlament am ‧. Dezember ‧ verabschiedeten Haushaltsgesetzes ‧, im Jahr ‧ ‧,‧ % des BIP (oder ‧,‧ % einschließlich einmaliger Einnahmen) betragenW śródokresowej prognozie służb Komisji ze stycznia ‧ r. przewiduje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych bez uwzględnienia środków jednorazowych wyniesie w roku ‧ ‧,‧ % PKB (‧,‧ % przy uwzględnieniu dochodów jednorazowych) w oparciu o prognozę wzrostu realnego PKB na poziomie ‧,‧ % oraz zgodnie z ostrożną oceną ustawy budżetowej na ‧ r. zatwierdzoną przez parlament w dniu ‧ grudnia
Bei dieser Anrechnung bleiben Vormaterialien mit Ursprung in Südafrika, die in den AKP-Staaten in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind, unberücksichtigtPrzy ustalaniu pochodzenia nie należy brać pod uwagę materiałów pochodzących z Republiki Południowej Afryki, które poddano wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w państwach AKP
Vierte Zusatzvereinbarung vom ‧. Juli ‧ zum Allgemeinen Abkommen vom gleichen Tag in der Fassung der Zweiten Ergänzungsvereinbarung vom ‧. Juni ‧ (Anrechnung von zwischen dem ‧. Juli ‧ und dem ‧. Juni ‧ zurückgelegten VersicherungszeitenUmowa uzupełniająca nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. do konwencji ogólnej z tego samego dnia, w brzmieniu ustalonym umową dodatkową nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. (zaliczanie okresów ubezpieczenia ukończonych między dniem ‧ lipca ‧ r. a dniem ‧ czerwca ‧ r
Nach der für ‧ geplanten finanzpolitischen Expansion soll sich der nach der gemeinsamen Methodik berechnete strukturelle Haushaltssaldo (d.h. der konjunkturbereinigte Saldo ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen) für den verbleibenden Programmzeitraum auf etwa ‧,‧ % des BIP einpendelnPo ekspansji budżetowej zaplanowanej na ‧ r. przewiduje się, że przez resztę okresu objętego programem saldo strukturalne (tj. saldo dostosowywane cyklicznie pomniejszone o środki jednorazowe i inne środki tymczasowe) obliczone zgodnie z powszechnie przyjętą metodyką, ustabilizuje się na poziomie około ‧,‧ % PKB
Die Entrichtung von Beiträgen zur niederländischen Versicherung in dieser Zeit steht für die Anrechnung deutscher Ersatzzeiten nach § ‧ Absatz ‧ der Reichsversicherungsordnung oder entsprechender Bestimmungen der Ausübung einer versicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit nach deutschen Rechtsvorschriften gleichw celu uwzględnienia niemieckich okresów zastępczych (Ersatzzeiten), w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ niemieckiego prawa w zakresie ubezpieczenia społecznego (RVO) lub przepisów równorzędnych, zapłata składki w niderlandzkim systemie ubezpieczenia w tym okresie jest powiązana z zatrudnieniem lub wykonywaniem działalności, podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu w rozumieniu niemieckich ustawodawstwa
Zu den Instrumenten und der Methodik des ECVET gehören die Beschreibung der Qualifikationen in Einheiten von Lernergebnissen mit entsprechenden Punkten, ein Anrechnungs- und Akkumulierungsprozess und ergänzende Unterlagen wie Lernvereinbarungen, Leistungsnachweise und ECVET-BenutzerleitfädenNarzędzia i metody systemu ECVET obejmują opis kwalifikacji w kategoriach jednostek uczenia się wraz ze związanymi z nimi punktami, proces transferu i akumulacji oraz dokumenty uzupełniające, takie jak porozumienia o programie zajęć, indywidualne wykazy osiągnięć oraz przewodniki dla użytkowników systemu ECVET
Betrifft: Folgen der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ im Hinblick auf unterschiedliche Anrechnung von Krankheitszeiten oder Zeiten der Arbeitslosigkeit auf Rentenansprüche in Belgien und den NiederlandenDotyczy: konsekwencji stosowania rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do różnic w sposobie wliczania okresów zwolnienia lekarskiego lub okresów bezrobocia do praw do świadczeń emerytalnych lub rentowych w Belgii i Holandii
Industrieisoglucose und Industrieinulinsirup: alle Isoglucose- oder Inulinsirupmengen, die unter Anrechnung auf ein bestimmtes Wirtschaftsjahr erzeugt werden, und zur Erzeugung eines der in Artikel ‧ Absatz ‧ genannten Erzeugnisse durch die Industrie bestimmt sindIzoglukoza przemysłowa i przemysłowy syrop inulinowy oznaczają każdą wielkość produkcji izoglukozy lub syropu inulinowego przypisaną do danego roku gospodarczego, przeznaczoną do produkcji przemysłowej jednego z produktów, o których mowa w art. ‧ ust
Die Anrechnung erfolgt proportional zu dem Anteil der Beteiligung am Kapital oder an den Stimmrechten (wobei der höhere dieser beiden Anteile zugrunde gelegt wirdSkumulowanie jest proporcjonalne do procentowego udziału w kapitale lub prawach do głosowania (w zależności, który jest większy
Artikel ‧ Absatz ‧ des Abkommens über soziale Sicherheit vom ‧. April ‧ (Anrechnung von vor dem ‧. November ‧ zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwendung dieser Bestimmung bleibt auf die Personen beschränkt, für die dieses Abkommen giltArtykuł ‧ ust. ‧ konwencji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o zabezpieczeniu społecznym (zaliczanie okresów ubezpieczenia ukończonych przed dniem ‧ listopada ‧ r.); stosowanie tego postanowienia ogranicza się do osób objętych tą konwencją
Anrechnung der Fehlzeit auf die Gesamtzahl bezahlter Krankheitsurlaubstage, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums höchstens beansprucht werden könnenZaliczenie nieobecności na poczet maksymalnej łącznej liczby dni płatnego zwolnienia chorobowego przysługujących w określonym czasie
Eine anteilige Anrechnung der Teilzeitbeschäftigung verstößt ebenfalls gegen diese Richtlinie, es sei denn, der Arbeitgeber weist nach, dass sie durch Faktoren gerechtfertigt ist, deren objektiver Charakter insbesondere von dem Ziel abhängt, das mit der Berücksichtigung des Dienstalters verfolgt wird, und für den Fall, dass es sich um die Anerkennung der erworbenen Erfahrung handelt, vom Zusammenhang zwischen der Art der ausgeübten Tätigkeit und der Erfahrung, die die Ausübung dieser Tätigkeit nach einer bestimmten Zahl von Arbeitsstunden mit sich bringtProporcjonalne zaliczenie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy na poczet wysługi lat jest również niezgodne z tą dyrektywą, chyba że pracodawca jest w stanie wykazać, że jest ono uzasadnione przyczynami, których obiektywny charakter zależy w szczególności od celu, któremu służy uwzględnienie wysługi lat oraz, w przypadku, gdy chodzi o uhonorowanie nabytego doświadczenia, zależności pomiędzy charakterem wykonywanej działalności a doświadczeniem wynikającym z wykonywania tej działalności przez określoną liczbę godzin
Insgesamt dürfte die Finanzpolitik (konjunkturbereinigt und ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen), gemessen an der Rückführung des von den Kommissionsdienststellen anhand von Programmdaten nach der gemeinsamen Methodik neuberechneten strukturellen Saldos um nahezu ‧ % des BIP, ‧ stark restriktiv seinSzacuje się, że ogólny kurs polityki budżetowej (saldo w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe) w ‧ r., mierzony spadkiem salda strukturalnego o prawie ‧ % PKB przeliczonym przez służby Komisji zgodnie ze wspólnie przyjętą metodyką na podstawie informacji zawartych w programie, jest bardzo restrykcyjny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 332 zdań frazy Anrechnung.Znalezione w 0,372 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.