Tłumaczenia na język polski:

 • imputowanie   
   
  Die Zuerkennung einer Straftat, einer Schuld und ähnlichem.
 • przypisywanie   
   
  Die Zuerkennung einer Straftat, einer Schuld und ähnlichem.
 • zarzucanie   
   
  Die Zuerkennung einer Straftat, einer Schuld und ähnlichem.
 • policzenie, zaliczenie, wliczenie   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (3)

Anrechnung von Zusatzkosten
naliczenie kosztów dodatkowych
System zur Anrechnung von Studien- / Praktikumleistungen in der Berufsbildung
system transferu punktów (w kształceniu i szkoleniu zawodowym)

Przykładowe zdania z "Anrechnung", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Ein Landwirt, der seine Erwerbstätigkeit vorzeitig beendet, kann eine Pauschalbeihilfe von ‧ EUR pro Jahr zuzüglich einer ergänzenden Beihilfe in der Höhe von ‧ EUR erhalten, die in der beitragsfreien Teilnahme am Sozialversicherungssystem während des Vorruhestands sowie der Anrechnung des Vorruhestands auf die Rente besteht, was einem Gesamtbetrag von ‧ EUR entspricht
pl Rolnicy przechodzący na wcześniejszą emeryturę mogą otrzymać zryczałtowany zasiłek w wysokości ‧ EUR rocznie, plus dodatkowy zasiłek w wysokości około ‧ EUR rocznie będący stanowiący bezpłatne ubezpieczenie społeczne w okresie pobierania wcześniejszej emerytury, do momentu uzyskania pełnych praw emerytalnych, czyli w sumie ‧ EUR rocznie
de Reicht der Platz für die Anrechnungen auf der Genehmigung oder Teilgenehmigung nicht aus, so können die zuständigen Behörden ein oder mehrere Zusatzblätter, die die gleichen Anrechnungsfelder enthalten wie die Rückseite der Exemplare Nr. ‧ und Nr. ‧ der Genehmigung oder Teilgenehmigung, mit der Genehmigung oder Teilgenehmigung fest verbinden
pl Jeżeli miejsce pozostawione na odpisy na pozwoleniu lub wyciągu z niego jest niewystarczające, właściwe organy mogą dołączyć do niego jedną lub kilka dodatkowych stron zawierających rubryki odpowiadające rubrykom umieszczonym na odwrocie egzemplarza nr ‧ i ‧ pozwolenia lub wyciągu
de Bestimmte Regeln und Verfahren sind für die Bestimmung der anwendbaren Rechtsvorschriften für die Anrechnung der Zeiten, die ein Versicherter in verschiedenen Mitgliedstaaten der Kindererziehung gewidmet hat, erforderlich
pl Niezbędne są pewne szczególne przepisy i procedury w celu określania ustawodawstwa mającego zastosowanie, tak by uwzględnione zostały okresy, podczas których osoba ubezpieczona poświęciła swój czas na wychowywanie dzieci w różnych państwach członkowskich
de Artikel ‧ Absatz ‧ des Abkommens über soziale Sicherheit vom ‧. April ‧ (Anrechnung von vor dem ‧. November ‧ zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwendung dieser Bestimmung bleibt auf die Personen beschränkt, für die dieses Abkommen gilt
pl Artykuł ‧ ust. ‧ konwencji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o zabezpieczeniu społecznym (zaliczanie okresów ubezpieczenia ukończonych przed dniem ‧ listopada ‧ r.); stosowanie tego postanowienia ogranicza się do osób objętych tą konwencją
de Mit einer Verbesserung des europäischen Systems zur Anrechnung von Studienleistungen (ECTS) kann in effektiver Weise sichergestellt werden, daß die Ziele der Mobilität in vollem Umfang erreicht werden
pl Ulepszenie europejskiego systemu transferu punktów ECTS jest skutecznym środkiem zapewnienia, iż mobilność osiągnie w pełni swoje cele
de Dies sei aber bei den von Deutschland mit den anderen Mitgliedstaaten geschlossenen Abkommen nicht der Fall; diese Abkommen sähen zwar zur Vermeidung der Doppelbesteuerung Anrechnungsbestimmungen der deutschen Quellenbesteuerung auf die Steuerlast im Mitgliedstaat der Muttergesellschaft vor, der anzurechnende Betrag dürfe jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf die aus Deutschland bezogenen Einkünfte entfällt
pl Nie jest tak jednak w przypadku umów zawartych przez Niemcy z innymi państwami członkowskimi; porozumienia te zawierają bowiem dla celów unikania podwójnego opodatkowania przepisy dotyczące zaliczania niemieckiego opodatkowania u źródła na poczet obciążeń podatkowych w państwie członkowskim siedziby spółki dominującej, jednakże kwota podlegająca zaliczeniu nie może przekraczać części podatku określonego przed zaliczeniem, naliczanego od dochodów uzyskanych w Niemczech
de Ich möchte die folgenden Anrechnungen beantragen (sofern zutreffend
pl Ubiegam się o zaliczenie (w stosownych przypadkach
de Das nach der gemeinsamen Methodik berechnete strukturelle Defizit (d.h. das konjunkturbereinigte Defizit ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen) soll weiter anwachsen und sich von ‧ % des BIP im Jahr ‧ auf etwa ‧ % des BIP im Jahr ‧ erhöhen, bevor es ‧ auf ‧ % des BIP zurückgeht
pl Przewiduje się dalsze pogorszenie deficytu strukturalnego (tj. deficytu dostosowanego cyklicznie, z wyłączeniem środków jednorazowych i innych środków tymczasowych), obliczanego zgodnie z powszechnie przyjętą metodyką, z ‧ % PKB w ‧ r. do ‧,‧ % PKB w ‧ r., zanim w roku ‧ nastąpi jego spadek do poziomu ‧,‧ % PKB
de Vierte Zusatzvereinbarung vom ‧. Juli ‧ zum Allgemeinen Abkommen vom gleichen Tag in der Fassung der Zweiten Ergänzungsvereinbarung vom ‧. Juni ‧ (Anrechnung von zwischen dem ‧. Juli ‧ und dem ‧. Juni ‧ zurückgelegten Versicherungszeiten
pl umowa uzupełniająca nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. do Konwencji Ogólnej z tego samego dnia, tak jak w Umowie dodatkowej nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. (zaliczanie okresów ubezpieczenia przebytych między dniem ‧ lipca ‧ r. a dniem ‧ czerwca ‧ r
de entweder die Erzeugung der Monate Mai und Juni des vorhergehenden Wirtschaftsjahres im Hinblick auf ihre Anrechnung auf das laufende Wirtschaftsjahr kumulieren
pl bądź o połączeniu jego produkcji za maj i czerwiec poprzedniego roku gospodarczego i zaliczeniu powstałej liczby do bieżącego roku gospodarczego
de Überschusszucker, Überschussisoglucose und Überschussinulinsirup: alle Zucker-, Isoglucose- oder Inulinsirupmengen, die unter Anrechnung auf ein bestimmtes Wirtschaftsjahr die jeweiligen Mengen gemäß den Nummern ‧, ‧ und ‧ überschreiten
pl Nadwyżka cukru, nadwyżka izoglukozy i nadwyżka syropu inulinowego oznaczają każdą wielkość produkcji cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego przypisaną do danego roku gospodarczego, przekraczającą stosowne ilości, o których mowa w pkt ‧, ‧ i
de die Zahl der Ausfuhranmeldungen, die für die Substitutionskontrolle in Anrechnung gebracht werden
pl liczby zgłoszeń wywozowych wziętych pod uwagę przy kontrolach podmiany
de Im Sinne des europäischen Arbeitsmarktes ist eine möglichst rasche, unbürokratische gegenseitige Anrechnung der einschlägigen Ausbildungen anzustreben
pl W kontekście europejskiego rynku pracy należy dążyć do jak najszybszego wzajemnego uznawania wykształcenia w tej dziedzinie, bez nadmiernej biurokracji
de Der Primärsaldo entwickelt sich ähnlich und soll sich von-‧,‧ % des BIP ‧ (bzw.-‧,‧ % des BIP ohne Anrechnung der Schuldenstreichungen im Umfang von ‧,‧ % des BIP) auf ‧,‧ % ‧ verbessern
pl Podobnie wygląda profil pierwotnego salda- przewiduje się, że zmniejszy się ono z-‧,‧ % PKB (-‧,‧ % PKB nie uwzględniając anulowanego zadłużenia w wysokości ‧,‧ % PKB) w ‧ r. do ‧,‧ % w ‧ r
de Anrechnung der im Vollstreckungsstaat verbüßten Haft
pl Zaliczenie okresu zatrzymania odbytego w wykonującym nakaz Państwie Członkowskim
de Der Beamte, dem gemäß Absatz ‧ Ansprüche angerechnet wurden, kann die Anwendung von Absatz ‧ beantragen, sobald er über die Anrechnung der Ansprüche durch die Versorgungsregelung der europäischen Organe unterrichtet wird
pl Urzędnicy, którzy uzyskali dodatek na mocy ust. ‧, od momentu powiadomienia ich o przyznaniu dodatku na podstawie systemu emerytalnego instytucji wspólnotowych, mogą złożyć wniosek o stosowanie ust
de Rechtssache C-‧/‧: Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom ‧. November ‧- Kommission der Europäischen Gemeinschaften/Italienische Republik (Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats- Freier Kapitalverkehr- Art. ‧ EG- Art. ‧ und ‧ des EWR-Abkommens- Direkte Steuern- Quellensteuer auf abfließende Dividenden- Anrechnung am Sitz des Dividendenempfängers gemäß einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ listopada ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Swobodny przepływ kapitału- Artykuł ‧ WE- Artykuły ‧ i ‧ porozumienia o EOG- Opodatkowanie bezpośrednie- Podatek pobierany u źródła od dywidend wychodzących- Zaliczenie dywidend w państwie siedziby odbiorcy na podstawie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
de In der Empfehlung ersucht der Rat den Mitgliedstaat, eine jährliche Mindestverbesserung des konjunkturbereinigten Saldos, für die ein Satz von mindestens ‧,‧ % des BIP als Richtwert dient, ohne Anrechnung einmaliger und befristeter Maßnahmen zu erzielen, um die Korrektur des übermäßigen Defizits innerhalb der in der Empfehlung gesetzten Frist zu gewährleisten
pl W zaleceniu Rada żąda od Państwa Członkowskiego osiągnięcia minimalnej rocznej korekty, o co najmniej ‧,‧ % PKB, rozumiane jako punkt odniesienia, salda w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe, w celu zapewnienia skorygowania nadmiernego deficytu w ostatecznym terminie wskazanym w zaleceniu
de Artikel ‧ Absatz ‧ des Abkommens über soziale Sicherheit vom ‧. November ‧ (Anrechnung von Rentenversicherungszeiten für politische Flüchtlinge
pl Artykuł ‧ ust. ‧ konwencji z dnia ‧ listopada ‧ r. o zabezpieczeniu społecznym (zaliczanie okresów ubezpieczenia emerytalno-rentowego w odniesieniu do uchodźców politycznych
de Die Anrechnung erfolgt proportional zu dem Anteil der Beteiligung am Kapital oder an den Stimmrechten (wobei der höhere dieser beiden Anteile zugrunde gelegt wird
pl Skumulowanie jest proporcjonalne do procentowego udziału w kapitale lub prawach do głosowania (w zależności, który jest większy
de Deshalb schlage ich vor und bitte darum, dass wir den von Herrn Karas erarbeiteten Kompromiss annehmen, mit der Ausnahme des zehnprozentigen Selbstbehalts und der weiteren Anrechnung der stillen Einlagen.
pl Z tego właśnie powodu proponuję i proszę, abyśmy zaaprobowali kompromis osiągnięty przez pana posła Karasa poza omawianą 10% rezerwą i pominięciem cichych udziałów.
de In der Aktualisierung wird das Hauptziel des Ausgangsprogramms bestätigt, wonach das mittelfristige Ziel für die Haushaltslage, nämlich ein strukturelles Defizit (d. h. ein konjunkturbereinigtes Defizit ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen) von ‧,‧ % des BIP, bis ‧ (d. h. nach Ablauf des Programmzeitraums) erreicht werden soll
pl Aktualizacja potwierdza główny cel poprzedniego programu, którym była realizacja średniookresowego celu budżetowego dla pozycji budżetowej w postaci deficytu strukturalnego (tj. deficytu netto w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe) w wysokości ‧,‧ % PKB do ‧ roku (tzn. poza okresem objętym programem
de Artikel ‧ Absatz ‧ der Vereinbarung über soziale Sicherheit vom ‧. Dezember ‧ (betreffend die Übertragung und Anrechnung bestimmter Gutschriften aufgrund von Erwerbsunfähigkeit
pl Artykuł ‧ ust. ‧ umowy z dnia ‧ grudnia ‧ r. o zabezpieczeniu społecznym (dotyczący przenoszenia i zaliczania niektórych świadczeń z tytułu niepełnosprawności
de Nach den Berechnungen, die die Kommissionsdienststellen auf der Grundlage des Programms mittels der gemeinsamen Methodik durchgeführt haben, weist der strukturelle gesamtstaatliche Haushalt (d.h. der konjunkturbereinigte Haushalt ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnahmen) im Zeitraum ‧–‧ einen stabilen Überschuss von rund ‧ % des BIP auf
pl Zgodnie z obliczeniami wykonanymi przez służby Komisji na podstawie programu w oparciu o powszechnie przyjętą metodologię przewiduje się, że saldo strukturalne (tzn. budżet sektora instytucji rządowych i samorządowych z uwzględnieniem dostosowań cyklicznych oraz bez środków jednorazowych i innych środków tymczasowych) w latach ‧-‧ osiągnie stabilną nadwyżkę w wysokości około ‧,‧ % PKB
de Die Anrechnung auf eine besondere mengenmäßige Beschränkung nach Nummer ‧ wird von den zuständigen Behörden der Gemeinschaft zum Zeitpunkt der Erteilung der vorherigen Bewilligung gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft über den wirtschaftlichen passiven Veredelungsverkehr vorgenommen
pl Właściwe władze we Wspólnocie obciążają określone ograniczenia ilościowe, o których mowa w ust. ‧, w chwili wydania wstępnego zezwolenia wymaganego na podstawie właściwego ustawodawstwa wspólnotowego, regulujących ustalenia gospodarcze w sprawie procedury uszlachetniania biernego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 332 zdań frazy Anrechnung.Znalezione w 0,94 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.