Tłumaczenia na język polski:

  • Celsjusz   

Przykładowe zdania z "Anders Celsius", pamięć tłumaczeniowa

add example
de ein Außenluftthermometer mit Anzeige im Cockpit in Grad Celsius
pl urządzenie pokazujące w kabinie załogi temperaturę powietrza zewnętrznego w stopniach Celsjusza
de Die Schlussfolgerungen der Präsidentschaft aus der Tagung des Europarates vom März dieses Jahres besagten, dass die Europäische Union darum bemüht bleibt, eine führende Rolle zu spielen und eine globale und umfassende Klimavereinbarung im Dezember dieses Jahres in Kopenhagen zu erreichen, die darauf angelegt ist, die globale Erwärmung auf unter 2° Celsius zu begrenzen.
pl W konkluzjach Prezydencji z marcowego posiedzenia Rady Europejskiej stwierdzono, że Unia Europejska jest nadal zaangażowana w odgrywanie wiodącej roli i stworzenie w grudniu bieżącego roku, w Kopenhadze, globalnego i szczegółowego porozumienia klimatycznego, mającego ograniczyć ocieplenie globalne do poziomu poniżej 2 stopni Celsjusza.
de So liegen z.B. die Durchschnittswerte der letzten ‧ Jahre (Stand ‧) mit einer Temperatur von ‧,‧ Grad Celsius, knapp ‧ Sonnenstunden und einer Niederschlagsmenge von ‧ mm weit über den ‧ jährigen Durchschnittswerten der anderen deutschen Anbaugebiete
pl Średnie wartości temperatury (‧,‧ °C), nasłonecznienia (niemal ‧ godzin) i sumy opadów (‧ mm) za ostatnie ‧ lat (stan z ‧ r.) kształtują się znacznie powyżej średniej z innych niemieckich obszarów uprawy
de Wenn wir das Ziel von einer Erwärmung von maximal 2 Grad Celsius bis 2050 erreichen wollen, muss in Entwicklungsländern die Zunahme der Emissionen um 15 bis 30 % unter dem Wert liegen, der verzeichnet werden würde, wenn sie sich bis 2020 nicht um eine Senkung bemühen würden.
pl Aby osiągnąć cel, polegający na ograniczeniu wzrostu temperatury do co najwyżej 2 stopni Celsjusza w 2050 roku, kraje rozwijające się będą musiały ograniczyć tempo wzrostu swoich emisji o 15-30% w porównaniu do tego, jakie wystąpiłoby w przeciwnym razie, bez podejmowania przez nie wysiłków służących ograniczeniu emisji przed 2020 rokiem.
de Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Das einzige konkrete Ergebnis des Klimagipfels in Kopenhagen war, die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen.
pl (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jedynym konkretnym efektem kopenhaskiego szczytu klimatycznego było przyjęcie ograniczenia globalnego ocieplenia do dwóch stopni Celsjusza.
de Mikroorganismen mit einem Temperaturoptimum ueber ‧ Grad Celsius
pl Mikroorganizmy z optymalną temperaturą wzrostu powyżej ‧ st.C
de ist der festen Überzeugung, dass die Europäische Union auch weiterhin ihre Vorreiterrolle bei den internationalen Klimaschutzbemühungen behaupten sollte; erwartet deshalb, dass die Europäische Union auf dem Treffen der Regierungsexperten einen Vorschlag für ein künftiges System vorlegt, welches der EUZielsetzung entspricht, die globale Erwärmung auf einem solchen Niveau zu stabilisieren, dass die durchschnittlichen Temperaturwerte weltweit nicht um mehr als zwei Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Temperaturwerten steigen- wobei die weltweiten Treibhausgasemissionen innerhalb der nächsten beiden Jahrzehnte ihren absoluten Höhepunkt erreichen müssten- und welches die Grundsätze der Gerechtigkeit, Verantwortlichkeit und Handlungsfähigkeit achtet
pl jest głęboko przekonany, że Unia Europejska powinna zachować swą wiodącą rolę w międzynarodowych wysiłkach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu; dlatego też oczekuje, że UE przedstawi na Seminarium Ekspertów Rządowych propozycje przyszłego systemu, który będzie zgodny z celem UE, polegającym na utrzymaniu średniego światowego wzrostu temperatur poniżej ‧°C względem poziomu sprzed industrializacji, przy czym globalne emisje gazów cieplarnianych osiągną najwyższy poziom w ciągu nadchodzących dwóch dziesięcioleci, oraz który będzie zgodny z zasadą równości, odpowiedzialności i zdolności do działania
de Zumindest in Deutschland hatten diese Betriebe bisher den Status von nur registrierten Betrieben und sie mussten daher die nationalen Hackfleischvorschriften mit einer geforderten Temperatur von ‧ grad Celsius einhalten
pl Do tej pory, przynajmniej w Niemczech, zakłady te występowały tylko jako zakłady zarejestrowane i musiały przestrzegać krajowych przepisów o przechowywaniu mięsa mielonego w temperaturze ‧oC
de sofortiges Verbot sämtlicher aufgrund der bereits verfügbaren toxikologischen Daten bekannten Zusatzstoffe, die als solche oder bei der Pyrolyse (Verbrennung bei ‧ bis ‧° Celsius) krebserzeugend, erbgutverändernd oder die Nachkommen schädigend sind
pl natychmiastowy zakaz wykorzystywania dodatków uznanych na podstawie obecnie dostępnych danych toksykologicznych za te, które jako takie lub przy pirolizie (rozkładzie termicznym w temperaturze ‧-‧°C) tworzą substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne
de Wetterbedingungen, bei denen die Lufttemperatur auf Bodenniveau unter ‧ Grad Celsius faellt
pl Warunki pogody, w których temperatura powietrza nad poziomem gruntu spada poniżej O st.C czy ‧ st.F
de Im Unterfenster Einheiten können Sie die Einheiten einstellen. Sie können auswählen, ob Sie lieber kJ/mol oder eV standardmäßig sehen wollen. Die Temperatur ist standardmäßig in Kelvin, Sie können aber auf Celsius oder Fahrenheit umstellen
pl Na karcie Jednostki możesz wybrać jednostki. Możesz wybierać pomiędzy domyślną jednostką kJ/mol, a eV. Temperatura jest pokazywana domyślnie w stopniach Kelvina, ale możesz ją pokazać w stopniach Celsjusza, Fahrenheita, Reamura lub Rankina. Ostatnie dwie jednostki są rzadko ostatnio używane, ale wciąż można na nie natrafić. Dodatkowo, pozwala to uświadomić sobie, że temperatura nie jest czymś absolutnym i nie ma znaczenia jakie jednostki są stosowane
de Begrenzung des globalen Klimawandels auf ‧ Grad Celsius und Einbeziehung des Luftverkehrs in das Emissionshandelssystem, CdR ‧/‧ fin
pl Ograniczenie globalnego ocieplenia do ‧ oC oraz Uwzględnienie działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we wspólnocie CdR ‧/‧ fin
de Die Frucht wird vor allem aufgrund der niedrigen Temperaturen im Sommer (im Mittel ‧° Celsius) und der vergleichsweise geringen Luftfeuchtigkeit während der Sommermonate (im Mittel ‧ %) rascher reif
pl W szczególności niskie temperatury latem (średnio ‧ °C) i względna niska wilgotność w miesiącach letnich (średnio ‧ %) przyspieszają dojrzewanie owoców
de In ihrer Mitteilung vom ‧. Januar ‧ mit dem Titel Begrenzung des globalen Klimawandels auf ‧ Grad Celsius- Der Weg in die Zukunft bis ‧ und darüber hinaus stellt die Kommission klar, dass die Industrienationen im Zusammenhang der geplanten Reduzierung der Treibhausgasemissionen um ‧ % bis ‧ ihre Treibhausgasemissionen bis ‧ um ‧ % und bis ‧ um ‧-‧ % reduzieren müssen, dass diese Reduzierung technisch möglich ist, dass der Nutzen von Maßnahmen weitaus größer ist als ihre Kosten, dass jedoch sämtliche Möglichkeiten der Emissionsminderung ausgeschöpft werden müssen, wenn dieses Ziel erreicht werden soll
pl W komunikacie Komisji z dnia ‧ stycznia ‧ r. zatytułowanym Ograniczenie globalnego ocieplenia do ‧ °C w perspektywie roku ‧ i dalszej wyjaśniono, że w kontekście planowanej redukcji emisji gazów cieplarnianych w skali światowej o ‧ % do ‧ r., w krajach rozwiniętych niezbędna będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych o ‧ %, a następnie o ‧–‧ % do ‧ r., oraz że redukcja ta jest technicznie wykonalna, zaś korzyści będą znacznie wyższe niż koszty, lecz aby ten cel osiągnąć, należy wykorzystać wszystkie możliwości
de Die Temperatur auf der Erde darf keinesfalls um mehr als 1,5° Celsius steigen. Dieses Ziel wird technische Innovationen hervorbringen und Arbeitsplätze in der Wirtschaftskrise schaffen.
pl Pod żadnym pozorem nie można pozwolić, by temperatura globalna wzrosła o więcej niż 1,5°C. Efektem przyjęcia takiego celu będą innowacje technologiczne i tworzenie miejsc pracy w okresie kryzysu gospodarczego.
de Die SI-Einheit der Temperatur ist Kelvin (K). Angaben in Grad Celsius werden mit folgender Formel in Kelvin umgerechnet
pl Jednostką temperatury w układzie SI jest kelwin (K). Przeliczenia stopni Celsjusza na kelwiny dokonuje się według wzoru
de Dazu gehörten auch die Bestätigung der Begrenzung auf zwei Grad Celsius sowie die Einrichtung eines Grünen Fonds zur Förderung der Anpassung in den Entwicklungsländern und der Kampf gegen die Entwaldung.
pl Objął on potwierdzenie limitu w wysokości dwóch stopni Celsjusza oraz utworzenie ekofunduszu wspierającego adaptację w krajach rozwijających się i przeciwdziałanie wylesianiu.
de ein Außenluftthermometer mit Anzeige im Cockpit in Grad Celsius und
pl urządzenie pokazujące w kabinie załogi temperaturę powietrza zewnętrznego w stopniach Celsjusza; oraz
de in der Erwägung, dass die im Kyoto-Protokoll festgelegten Klimaschutzziele zwar eine entscheidende Voraussetzung für eine globale Klimaschutzstrategie sind, dass aber für die Zeit nach ‧ weitere Ziele festgelegt werden müssen und dass die weltweiten Emissionen bis zum Jahr ‧ um die Hälfte gesenkt werden müssen, damit die globale Erwärmung nicht um mehr als zwei Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Temperaturwerten steigt
pl mając na uwadze, że wprawdzie cele ustanowione w Protokole z Kioto są podstawowym warunkiem globalnej strategii dotyczącej zmian klimatu, to jednak istnieje potrzeba wyznaczenia dalszych celów na okres po ‧ r.; mając również na uwadze, że globalne emisje powinny zostać zredukowane o połowę do roku ‧ w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej ‧°C powyżej poziomu sprzed industrializacji
de Das von uns in Kopenhagen erreichte Abkommen hat einige bedeutende Ergebnisse erzielt; eines davon ist ganz sicher die Entscheidung, dass wir tätig werden müssen, um den globalen Temperaturanstieg auf unter 2 Grad Celsius zu beschränken.
pl Osiągnięte przez nas w Kopenhadze porozumienie przyniosło pewne znaczące rezultaty, do których z pewnością zalicza się decyzja o konieczności podjęcia działań, aby ograniczyć wzrost temperatury na całym świecie do poniżej dwóch stopni Celsjusza.
de Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen Begrenzung des globalen Klimawandels auf ‧ Grad Celsius- Der Weg in die Zukunft bis ‧ und darüber hinaus
pl Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Ograniczenie globalnego ocieplenia do ‧ °C w perspektywie roku ‧ i dalszej
de Die absorbierenden Faserstoffe müssen bis zu einer Temperatur (in Grad Celsius) beständig sein, die mindestens ‧ % über der höchsten Betriebstemperatur liegt, die an der Stelle des Schalldämpfers, an der sich die absorbierenden Faserstoffe befinden, auftreten kann
pl włóknisty materiał pochłaniający musi być odporny na temperaturę przynajmniej o ‧ % wyższą niż temperatura działania (w stopniach Celsjusza), która może wystąpić na tym odcinku tłumika, gdzie znajduje się ten materiał
de Diese Vereinbarung muss drei Bedingungen erfüllen: Sie muss die globale Erwärmung unter zwei Grad Celsius halten, sie muss alle Nationen umfassen, und sie muss zukünftige Anstrengungen für höhere Grenzwerte enthalten, wenn neue Kenntnisse zur Verfügung stehen.
pl To porozumienie powinno spełniać trzy warunki: musi zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza, musi obejmować wszystkie narody i musi dostosować przyszłe wysiłki do wyższego poziomu ambicji wraz z pojawianiem się nowej wiedzy.
de Tatsächlich senden alle Objekte Wärmestrahlung aus (so lange ihre Temperatur über dem absoluten Nullpunkt oder-‧ Grad Celsius liegt), aber kein Objekt sendet sie vollständig aus, einige sind vielmehr besser beim Aussenden/Absorbieren bestimmter Wellenlänge des Lichts als andere. Diese ungleichmäßigen Wirkungen machen es schwer, die Wechselwirkung von Licht, Hitze und Materie bei normalen Objekten zu studieren
pl W rzeczywistości wszystkie obiekty niebieskie emitują promieniowanie termiczne (pod warunkiem, że ich temperatura jest powyżej zera bezwzględnego lub-‧, ‧ stopni Celsjusza), ale żaden z obiektów nie emituje promieniowania idealnie; obiekty emitują/pochłaniają niektóre długości fali świetlnej bardziej niż inne. Takie nierówna efektywność utrudnia studiowanie wzajemnego oddziaływaniaświatła, ciepła i materii przy użyciu normalnych obiektów
de Die Emissionen müssen auf die Menge beschränkt werden, durch die die globale Erwärmung bei weniger als zwei Grad Celsius bleibt.
pl Konieczne jest zmniejszenie emisji do takiego poziomu, jaki jest niezbędny dla utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie poniżej dwóch stopni Celsjusza.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3492 zdań frazy Anders Celsius.Znalezione w 1,059 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.