Tłumaczenia na język polski:

  • Anders Celsius   
  • Celsjusz   

Przykładowe zdania z "Anders Celsius", pamięć tłumaczeniowa

add example
de schriftlich. - (PT) Ich habe für den Antrag auf eine Entschließung des Europäischen Parlaments zur Begrenzung des Klimawandels auf 2 Grad Celsius - auf dem Weg zur Bali-Konferenz über den Klimawandel und darüber hinaus (COP 13 und COP/MOP3) gestimmt.
pl Głosowałam za projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ograniczenia globalnego ocieplenia do 2°C - przygotowania do konferencji klimatycznej w Bali i dalsze działania (COP 13 i COP/MOP 3).
de Neu ist, dass künftig auch kleine handwerkliche Betriebe, die bisher den Status des registrierten Betriebes hatten, nun in den Zerlegeräumen eine Temperatur von ‧ Grad Celsius einhalten oder alternative Verfahren eingesetzt werden müssen
pl Nowością jest także to, że w przyszłości także małe zakłady rzemieślnicze, które do tej pory miały status zakładów zarejestrowanych, będą musiały utrzymywać w pomieszczeniu, w którym odbywa się rozbiór mięsa, temperaturę ‧oC lub zastosować alternatywne procesy
de Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Das einzige konkrete Ergebnis des Klimagipfels in Kopenhagen war, die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen.
pl (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jedynym konkretnym efektem kopenhaskiego szczytu klimatycznego było przyjęcie ograniczenia globalnego ocieplenia do dwóch stopni Celsjusza.
de arithmetischer Mittelwert der nach Punkt ‧.‧ ermittelten Extremwerte der Temperaturen, in Grad Celsius
pl średnia arytmetyczna otrzymanych skrajnych temperatur jak to określono w ppkt ‧.‧, wyrażona w stopniach Celsjusza
de ein Außenluftthermometer mit Anzeige im Cockpit in Grad Celsius
pl urządzenie pokazujące w kabinie załogi temperaturę powietrza zewnętrznego w stopniach Celsjusza
de Unterstützte Temperatur-Einheiten: C (Celsius), F (Fahrenheit), K (Kelvin
pl Znane jednostki temperatury: C (celsjusz), F (fahrenheit), K (kelwin
de Dieser Anstieg darf dem Bericht zufolge nicht mehr als 2 Grad Celsius bis 2050 betragen.
pl Wzrost ten, zgodnie ze sprawozdaniem, nie może przekroczyć 2°C w roku 2050.
de wobei T = Kelvin oder thermodynamische Temperatur und t = Temperatur in Grad Celsius
pl gdzie T jest temperaturą w skali Kelwina lub temperaturą termodynamiczną, zaś t jest temperaturą w skali Celsjusza
de ist der festen Überzeugung, dass die Europäische Union auch weiterhin ihre Vorreiterrolle bei den internationalen Klimaschutzbemühungen behaupten sollte; erwartet deshalb, dass die Europäische Union auf dem Treffen der Regierungsexperten einen Vorschlag für ein künftiges System vorlegt, welches der EUZielsetzung entspricht, die globale Erwärmung auf einem solchen Niveau zu stabilisieren, dass die durchschnittlichen Temperaturwerte weltweit nicht um mehr als zwei Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Temperaturwerten steigen- wobei die weltweiten Treibhausgasemissionen innerhalb der nächsten beiden Jahrzehnte ihren absoluten Höhepunkt erreichen müssten- und welches die Grundsätze der Gerechtigkeit, Verantwortlichkeit und Handlungsfähigkeit achtet
pl jest głęboko przekonany, że Unia Europejska powinna zachować swą wiodącą rolę w międzynarodowych wysiłkach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu; dlatego też oczekuje, że UE przedstawi na Seminarium Ekspertów Rządowych propozycje przyszłego systemu, który będzie zgodny z celem UE, polegającym na utrzymaniu średniego światowego wzrostu temperatur poniżej ‧°C względem poziomu sprzed industrializacji, przy czym globalne emisje gazów cieplarnianych osiągną najwyższy poziom w ciągu nadchodzących dwóch dziesięcioleci, oraz który będzie zgodny z zasadą równości, odpowiedzialności i zdolności do działania
de Ein Faktum ist, dass die weltweite Temperatur im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter um ca. 0,7 Grad Celsius angestiegen ist.
pl To fakt, że temperatura wzrosła o 0,7°C w porównaniu do okresu przedindustrialnego.
de unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission Begrenzung des globalen Klimawandels auf ‧ Grad Celsius- Der Weg in die Zukunft bis ‧ und darüber hinaus (KOM
pl uwzględniając komunikat Komisji w sprawie ograniczenia globalnego ocieplenia do ‧°C w perspektywie roku ‧ i dalszej (COM
de Jedoch zeigen Sterne große Unterschiede in einigen Eigenschaften. Die hellsten Sterne scheinen fast ‧ Million Mal stärker als die schwächsten. Die Oberflächentemperatur geht von wenigen tausend Grad bis fast ‧ Grad Celsius. Diese Unterschiede entstehen durch die Massenunterschiede: Schwere Sterne sind sowohl heißer als auch heller als leichtere Sterne. Die Temperatur und die Leuchtkraft hängen also vom Evolutionsgrad des Sterns ab
pl Jednakże, pod pewnym kątem gwiazdy znacznie się od siebie różnią. Najjaśniejsze gwiazdy świecą prawie ‧ milionów razy jaśniej od gwiazd najciemniejszych. Zakres temperatur na powierzchni gwiazd sięga od kilku tysięcy do prawie ‧. ‧ stopni Celsjusza. Różnice te są głównie spowodowane różnicami w masie: masywne gwiazdy są zarówno gorętsze, jak i jaśniejsze w porównaniu do gwiazd o małej masie. Temperatura i jasność zależą również od stanu ewolucji gwiazdy
de Da es künftig nur noch EU-zugelassene Betriebe geben wird, müssen auch die handwerklichen Fleischverarbeitungsbetriebe die hohen Temperaturanforderungen (‧ Grad Celsius) der neuen Verordnung einhalten
pl Ponieważ w przyszłości będą istniały wyłącznie zakłady posiadające unijne zezwolenie, również rzemieślnicze zakłady przetwórstwa mięsa muszą spełniać rygorystyczne wymogi odnośnie temperatury (‧oC), jakie nakłada nowe rozporządzenie
de Die anschließende Lagerung hat bei ‧-‧ Grad Celsius mit hoher Luftfeuchtigkeit stattzufinden
pl Kolejnym etapem jest przechowywanie ich w temperaturze od ‧ do ‧ °C w warunkach wysokiej wilgotności powietrza
de Stellungnahme des Ausschusses der Regionen Begrenzung des globalen Klimawandels auf ‧ Grad Celsius und Einbeziehung des Luftverkehrs in das Emissionshandelssystem
pl Opinia komitetu Regionów Ograniczenie globalnego ocieplenia do ‧ °C oraz Uwzględnienie działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we wspólnocie
de in der Erwägung, dass die im Kyoto-Protokoll festgelegten Klimaschutzziele zwar eine entscheidende Voraussetzung für eine globale Klimaschutzstrategie sind, dass aber für die Zeit nach ‧ weitere Ziele festgelegt werden müssen und dass die weltweiten Emissionen bis zum Jahr ‧ um die Hälfte gesenkt werden müssen, damit die globale Erwärmung nicht um mehr als zwei Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Temperaturwerten steigt
pl mając na uwadze, że wprawdzie cele ustanowione w Protokole z Kioto są podstawowym warunkiem globalnej strategii dotyczącej zmian klimatu, to jednak istnieje potrzeba wyznaczenia dalszych celów na okres po ‧ r.; mając również na uwadze, że globalne emisje powinny zostać zredukowane o połowę do roku ‧ w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej ‧°C powyżej poziomu sprzed industrializacji
de Im Unterfenster Einheiten können Sie die Einheiten einstellen. Sie können auswählen, ob Sie lieber kJ/mol oder eV standardmäßig sehen wollen. Die Temperatur ist standardmäßig in Kelvin, Sie können aber auf Celsius oder Fahrenheit umstellen
pl Na karcie Jednostki możesz wybrać jednostki. Możesz wybierać pomiędzy domyślną jednostką kJ/mol, a eV. Temperatura jest pokazywana domyślnie w stopniach Kelvina, ale możesz ją pokazać w stopniach Celsjusza, Fahrenheita, Reamura lub Rankina. Ostatnie dwie jednostki są rzadko ostatnio używane, ale wciąż można na nie natrafić. Dodatkowo, pozwala to uświadomić sobie, że temperatura nie jest czymś absolutnym i nie ma znaczenia jakie jednostki są stosowane
de Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen Begrenzung des globalen Klimawandels auf ‧ Grad Celsius- Der Weg in die Zukunft bis ‧ und darüber hinaus
pl Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Ograniczenie globalnego ocieplenia do ‧ °C w perspektywie roku ‧ i dalszej
de In ihrer Mitteilung vom ‧. Januar ‧ mit dem Titel Begrenzung des globalen Klimawandels auf ‧ Grad Celsius- Der Weg in die Zukunft bis ‧ und darüber hinaus stellt die Kommission klar, dass die Industrienationen im Zusammenhang der geplanten Reduzierung der Treibhausgasemissionen um ‧ % bis ‧ ihre Treibhausgasemissionen bis ‧ um ‧ % und bis ‧ um ‧-‧ % reduzieren müssen, dass diese Reduzierung technisch möglich ist, dass der Nutzen von Maßnahmen weitaus größer ist als ihre Kosten, dass jedoch sämtliche Möglichkeiten der Emissionsminderung ausgeschöpft werden müssen, wenn dieses Ziel erreicht werden soll
pl W komunikacie Komisji z dnia ‧ stycznia ‧ r. zatytułowanym Ograniczenie globalnego ocieplenia do ‧ °C w perspektywie roku ‧ i dalszej wyjaśniono, że w kontekście planowanej redukcji emisji gazów cieplarnianych w skali światowej o ‧ % do ‧ r., w krajach rozwiniętych niezbędna będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych o ‧ %, a następnie o ‧–‧ % do ‧ r., oraz że redukcja ta jest technicznie wykonalna, zaś korzyści będą znacznie wyższe niż koszty, lecz aby ten cel osiągnąć, należy wykorzystać wszystkie możliwości
de In Anbetracht des Energie- und des Klimapakets sowie der Mitteilung "Begrenzung des globalen Klimawandels auf 2 Grad Celsius" halte ich es allerdings für möglich, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die "Energieeffizienz" zu verbessern, mit deren Hilfe erhebliche Einsparungen bei den Treibhausgasemissionen erzielt werden könnten.
pl W świetle pakietu działań zawartych w komunikacie "Ograniczenie globalnego ocieplenia do 2°C w perspektywie roku 2020 i dalszej” uważam jednak, że można podjąć kolejne działania dla poprawy efektywności energetycznej, co pozwoliłoby znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.
de Wichtig wird sein, dass die Erderwärmung unter zwei Grad Celsius gehalten werden kann. Aber auch schon ein Anstieg der Erderwärmung um weniger als zwei Grad Celsius würde für einige Regionen in Europa negative ökonomische und ökologische Folgen haben.
pl Ważne jest, aby utrzymać wzrosty temperatury poniżej 2°C. Jednakże nawet globalne ocieplenie nieprzekraczające 2°C miałoby negatywny wpływ gospodarczy i środowiskowy na niektóre regiony w Europie.
de sofortiges Verbot sämtlicher aufgrund der bereits verfügbaren toxikologischen Daten bekannten Zusatzstoffe, die als solche oder bei der Pyrolyse (Verbrennung bei ‧ bis ‧° Celsius) krebserzeugend, erbgutverändernd oder die Nachkommen schädigend sind
pl natychmiastowy zakaz wykorzystywania dodatków uznanych na podstawie obecnie dostępnych danych toksykologicznych za te, które jako takie lub przy pirolizie (rozkładzie termicznym w temperaturze ‧-‧°C) tworzą substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne
de unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zu Begrenzung des globalen Klimawandels auf ‧ Grad Celsius- der Weg in die Zukunft bis ‧ und darüber hinaus (KOM
pl uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany Ograniczenie globalnego ocieplenia do ‧°C w perspektywie roku ‧ i dalszej (COM
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3492 zdań frazy Anders Celsius.Znalezione w 1,23 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.