Tłumaczenia na język polski:

  • wydatki publiczne   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (3)

oeffentliche ausgaben
wydatki państwowe
öffentliche Ausgaben
wydatki publiczne
Öffentliche Ausgaben
wydatki publiczne

Przykładowe zdania z "öffentliche Ausgabe", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Da der Gesamtbetrag der vergebenen öffentlichen Beihilfen nicht über ‧ % der förderfähigen Ausgaben hinausgehen darf und bei nicht versicherten Landwirten um die Hälfte gekürzt wird, wird der Interventionssatz der Region damit auf die Hälfte des zulässigen Höchstsatzes, d.h. ‧ %, festgesetzt
pl Całkowita kwota przyznanej pomocy ze środków publicznych nie powinna przekroczyć ‧ % wydatków kwalifikowalnych, przy czym kwotę pomniejsza się o połowę, jeżeli rolnik nie posiada ubezpieczenia; wysokość wkładu regionu ustalono w ten sposób na połowę maksymalnej dozwolonej wysokości, czyli ‧ %
de Es erscheint angezeigt, die Gewährung eines zusätzlichen Zuschusses vorzusehen, der die Ausgaben öffentlicher oder privater Einrichtungen für die Überführung der Schiffe in die Drittländer ausgleicht und die Schiffseigner dafür entschädigt, dass sie ihre Schiffe ausrüsten und vollkommen seetüchtig machen
pl Należy przewidzieć przyznanie dodatkowej premii w celu pokrycia wydatków poniesionych przez organizacje publiczne lub prywatne na transport statków do państw trzecich oraz w celu zrekompensowania właścicielom kosztów wyposażenia statków i uczynienia ich w pełni zdatnymi do żeglugi
de Letztes Jahr musste Estland den Haushaltsplan dreimal kürzen und die Ausgaben im öffentlichen Sektor senken; weitere Kürzungen werden die bereits ernsthafte soziale Lage verschlimmern.
pl Estonia musiała w ubiegłym roku trzy razy zmniejszać budżet i ograniczać wydatki sektora publicznego, a dalsze cięcia jeszcze bardziej pogorszą i tak już poważną sytuację społeczną.
de wünscht, dass die Verwaltungsausgaben im Vergleich zu den operationellen Ausgaben eine effizientere Höhe erreichen; hält die Wirksamkeit der öffentlichen Verwaltung der Europäischen Union für wichtig, um den bestmöglichen Einsatz des EU-Haushalts zu erreichen; hat im vorangegangenen Haushaltsjahr die Verwaltungsausgaben im Vergleich zu den operationellen Ausgaben gekürzt und fordert die Kommission auf, weiterhin in dieser Richtung tätig zu werden
pl zwraca uwagę na fakt, że wykorzystanie wydatków administracyjnych powinno być bardziej efektywne w porównaniu z wydatkami operacyjnymi; jest zdania, że skuteczność administracji publicznej UE ma istotne znaczenie dla jak najlepszego wykorzystania budżetu UE; w ubiegłym roku budżetowym obniżył wydatki administracyjne w stosunku do wydatków operacyjnych i zachęca Komisję do podążania w tym kierunku
de Herr Präsident! In Zeiten wirtschaftlicher Knappheit, in denen wir mit Kürzungen öffentlicher Ausgaben in allen europäischen Ländern konfrontiert sind, sollten alle EU-Institutionen nach Wegen Ausschau halten, um Kosten einzusparen und Verschwendung zu vermeiden.
pl Panie przewodniczący! W okresie trudności gospodarczych, wymagającym ograniczenia wydatków publicznych w całej Europie, każda instytucja UE powinna szukać możliwości ograniczenia kosztów i likwidacji marnotrawstwa.
de Die Ausgabenhöhe gemäß den Unterabsätzen ‧ und ‧ wird unter Berücksichtigung der für die Finanzierung relevanten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestimmt. In der Regel entspricht sie mindestens der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Ausgaben in realen Werten des vorangegangenen Programmplanungszeitraums, wobei allerdings auch einige spezifische wirtschaftliche Bedingungen berücksichtigt werden, und zwar Privatisierungen, eine im vorangegangenen Programmplanungszeitraum außergewöhnliche Höhe der öffentlichen Strukturausgaben oder der Ausgaben gleicher Art des Mitgliedstaats und die konjunkturelle Entwicklung der einzelnen Volkswirtschaften
pl Co do zasady poziom wydatków, określony w akapicie pierwszym i drugim, jest co najmniej równy kwocie średnich rocznych wydatków według zachowanych wartości rzeczywistych, osiągniętych w poprzednim okresie programowania i ustalany jest w świetle ogólnych warunków makroekonomicznych, w jakich odbywa się finansowanie, chociaż pod uwagę są brane niektóre szczególne uwarunkowania ekonomiczne, mianowicie prywatyzacja, wyjątkowy poziom publicznych lub równoważnych wydatków strukturalnych, dokonywanych przez Państwo Członkowskie w poprzednim okresie programowania, oraz krajowa koniunktura gospodarcza
de Die Folgen davon sind in diesen Zeiten der schweren Wirtschafts- und Finanzkrise umso deutlicher geworden, da die Haushalte der Mitgliedstaaten aufgrund der Notwendigkeit für öffentliche Investitionen und Ausgaben in Sozialpolitik besonders geschwächt und belastet wurden.
pl Skutki takiego postępowania stały się tym bardziej widoczne i poważne w czasach głębokiego kryzysu gospodarczego i finansowego, że budżety państw członkowskich zostały szczególnie mocno osłabione i zubożone w wyniku zapotrzebowania na inwestycje publiczne i wydatki na politykę społeczną.
de Die Gemeinschaftsbeteiligung beträgt höchstens ‧ % der insgesamt zuschußfähigen öffentlichen Ausgaben
pl Wkład Wspólnoty może stanowić do ‧% całkowitej sumy kwalifikujących się wydatków publicznych
de Erste wichtige Schritte wurden bereits eingeleitet, doch würde die vollständige Umsetzung weiterer im Programm geplanter Reformmaßnahmen zur Begrenzung des signifikanten Anstiegs alterungsbedingter Ausgaben helfen, die Risiken für die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu verringern
pl Podjęto już pierwsze istotne kroki, jednak do zmniejszenia zagrożeń dla stabilności finansów publicznych przyczyniłoby się pełne wprowadzenie dalszych przewidzianych w programie środków służących ograniczeniu znacznego wzrostu wydatków związanych ze starzeniem się społeczeństwa
de Er darf nicht als Ersatz für andere öffentliche und private Ausgaben dienen
pl Nie jest on wykorzystywany jako substytut innych publicznych lub prywatnych wydatków
de fordert Unterstützung für die effiziente Verfolgung der Ausgabenströme durch Erhebungen zur Rückverfolgung der öffentlichen Ausgaben (PETS) durch die Zivilgesellschaft und die nationalen Parlamente, in deren Rahmen gemäß den Kriterien des Entwicklungshilfeausschusses der OECD (DAC) Input und Output klar gegenüber gestellt werden
pl wzywa do wspierania skutecznego monitorowania budżetu przez społeczeństwo obywatelskie i parlamenty krajowe poprzez Public Expenditure Tracking Surveys (PETS) (badania przepływu wydatków publicznych), które jednoznacznie oceniają wysokość wpłat w stosunku do wypłat na podstawie kryteriów Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD
de Die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft beträgt je Mitgliedstaat ‧ % des Betrags der öffentlichen Ausgaben dieses Mitgliedstaats für die Bestellung der Beobachter
pl Wkład wspólnotowy stanowi ‧ % wydatków z funduszy publicznych ponoszonych przez każde Państwo Członkowskie przy wyznaczaniu obserwatorów
de Der Stabilitäts- und Wachstumspakt und das aktuelle Beitrittsverfahren zum Euroraum sollten daher Flexibilitätsklauseln beeinhalten, die die Analyse der öffentlichen Ausgaben über den gesamten Wirtschaftszyklus hinweg ermöglichen, sodass die Mitgliedstaaten investieren können, sollte dies erforderlich werden.
pl Dlatego też pakt na rzecz stabilności i wzrostu, jak i bieżąca procedura wejścia do strefy euro powinny zawierać klauzule elastyczności, umożliwiające dokonanie analizy wydatków publicznych na przestrzeni całego cyklu ekonomicznego, tak aby państwa członkowskie mogły inwestować wtedy, gdy stanie się to niezbędne.
de Öffentliche Ausgaben müssen schnell gedrosselt werden, ansonsten sind wir auf dem Weg in die Katastrophe.
pl Wydatki publiczne muszą zostać w szybkim tempie ograniczone, inaczej czeka nas katastrofa.
de Ich habe große Zweifel, wenn man denkt, dass die Euro-Plus-Länder gemeinsam dazu in der Lage wären, für sich strenge Auflagen im Bereich der öffentlichen Ausgaben aufzustellen, weil sie dazu einzeln nicht imstande wären.
pl Bardzo wątpię, by państwa grupy euro plus były w stanie narzucić sobie rygoryzm w zakresie wydatków publicznych wspólnie, skoro nie mogły tego uczynić w pojedynkę.
de Für die Zwecke dieser Komponente beruhen die zuschussfähigen Ausgaben nach Artikel ‧ Absatz ‧ entweder auf den öffentlichen Ausgaben oder auf den Gesamtausgaben; die getroffene Entscheidung gilt für das gesamte Programm
pl Do celów tego komponentu wydatki kwalifikowalne, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, opierają się na kwocie wydatków publicznych lub na całkowitej kwocie wydatków, przy czym dokonany wybór obowiązuje w danym przypadku dla całego programu
de in der Erwägung, dass der demografische Wandel erhebliche Auswirkungen auf die öffentlichen Ausgaben hat, die zwischen ‧ und ‧ schätzungsweise um ‧ % steigen werden
pl mając na uwadze, że zmiany demograficzne wywierają znaczący wpływ na wydatki publiczne, które według szacunków mają wzrosnąć o ‧ % w latach
de Den Kosten der zusätzlichen Konjunkturmaßnahmen wird teilweise durch eine Senkung des Anteils der Löhne und Gehälter des öffentlichen Sektors am BIP entgegengewirkt, die sich primär auf einen günstigen Basiseffekt (einmalige Ausgaben im Jahr ‧), aber auch auf eine restriktive Einstellungspolitik stützt
pl Koszt dodatkowych środków naprawczych jest częściowo zrównoważony zmniejszonym udziałem wynagrodzeń w sektorze publicznym w PKB, głównie dzięki korzystnej sytuacji wyjściowej (niektóre jednorazowe wydatki w ‧ roku), choć odzwierciedla również politykę ograniczania zatrudnienia
de Der projizierte künftige Anstieg der Steuereinnahmen im Verhältnis zum BIP, der durch die verschobene Besteuerung der privaten Altersvorsorge bewirkt werden soll, würde den Anstieg der öffentlichen Ausgaben allerdings auf lange Sicht teilweise ausgleichen
pl Prognozowany przyszły wzrost dochodów z podatków wyrażonych jako udział w PKB, wynikający głównie z odroczonego opodatkowania prywatnych systemów emerytalnych, częściowo skompensowałby wzrost wydatków publicznych w perspektywie długoterminowej
de (DA) Frau Präsidentin! In letzter Zeit wird in Europa viel über wirtschaftliche Verantwortung diskutiert, und diese nimmt oft die Form von Einschnitten bei den öffentlichen Ausgaben an, was jedoch selten eine Verbesserung der Arbeitslosigkeit bringt.
pl (DA) Pani Przewodnicząca! Dużo mówi się w ostatnich dniach w Europie na temat odpowiedzialności gospodarczej, która jest bardzo często utożsamiana z cięciami wydatków publicznych i bardzo rzadko z poprawą sytuacji w obszarze zatrudnienia.
de In Anbetracht der vorstehenden Bewertung, insbesondere des projizierten Anstiegs der alterungsbedingten Ausgaben, fordert der Rat Irland auf, auch weiterhin Maßnahmen zur Verbesserung der langfristigen Tragfähigkeit seiner öffentlichen Finanzen zu treffen und in den kommenden Jahren keine prozyklische Politik zu verfolgen
pl W świetle powyższej oceny, a w szczególności wobec prognozowanego wzrostu wydatków związanych ze starzeniem się społeczeństwa, Rada wzywa Irlandię do realizacji dalszych działań służących poprawie długoterminowej stabilności finansów publicznych oraz do unikania prowadzenia polityki procyklicznej w nadchodzących latach
de Ausgaben für Veröffentlichungen, Informationen und Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen
pl Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym
de fordert im Interesse einer wirtschaftlichen Haushaltsführung, einer Vereinfachung und einer demokratischen Rechenschaftspflicht Verbesserungen sowie eine Vereinfachung bei den Mechanismen der Finanzkontrolle sowohl auf der Ebene der Organe als auch innerhalb der Mitgliedstaaten, um eine wirkliche öffentliche Rechenschaftspflicht für sämtliche Ausgaben der Union zu gewährleisten
pl w interesie dobrego zarządzania finansowego, uproszczenia i odpowiedzialności demokratycznej domaga się ulepszenia i uproszczenia mechanizmów kontroli finansowej, zarówno na poziomie instytucji, jak i w Państwach Członkowskich, w celu zapewnienia prawdziwej odpowiedzialności publicznej za całość wydatków UE
de In keinem Fall dürfen die im Rahmen der Regelung genehmigten Beihilfen einen Betrag erreichen, der für sich allein oder gemeinsam mit anderen Fördermitteln, Subventionen oder Beihilfen von anderen nationalen wie internationalen Behörden oder öffentlichen oder privaten Einrichtungen die Investitionskosten oder die mit der Tätigkeit des Beihilfeempfängers verbundenen Ausgaben übersteigt
pl Wysokość pomocy przydzielonej w ramach programu, pobranej oddzielnie lub razem z innymi zachętami, dotacjami lub pomocą ze strony innych organów administracyjnych, czy też innych podmiotów publicznych lub prywatnych, krajowych lub międzynarodowych, nie może w żaden sposób przekraczać kosztu inwestycji, wydatku lub działania podejmowanego przez beneficjenta
de beträgt die Gemeinschaftsbeteiligung höchstens ‧ % der gesamten beihilfefähigen Kosten und entspricht in der Regel mindestens ‧ % der beihilfefähigen öffentlichen Ausgaben in Gebieten, die nicht unter Ziel ‧ oder Ziel ‧ fallen
pl wkład Wspólnoty nie przekracza ‧% całkowitych uprawnionych kosztów i, w zasadzie, jest równy przynajmniej ‧% uprawnionych wydatków publicznych na obszarach nie objętych Celem ‧ i Celem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 48373 zdań frazy öffentliche Ausgabe.Znalezione w 14,478 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.