Tłumaczenia na język polski:

  • tworzywo sztuczne nadające się do ponownego przetworzenia   
     
    odpady z tworzyw sztucznych nadające się do powtórnego wykorzystania
     
    Plastični odpadki, ki se jih da pretvoriti v nove izdelke. (Vir: RRDA)

Przykładowe zdania z "plastika", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kompromis, ki je bil sprejet na današnjem plenarnem zasedanju, bo prispeval k preusmeritvi pozornosti na preprečevanje in recikliranje - s ciljem stabilizacije količine odpadkov, proizvedenih do leta 2012, in ob izpolnjevanju ciljev 50-odstotnega recikliranja gospodinjskih odpadkov ter 70-odstotnega recikliranja gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju do leta 2020 - pri čemer bodo sistemi ločenega zbiranja odpadkov obvezni do leta 2015, vsaj za papir, kovine, plastiko in steklo, ter ostrejše predpise o nevarnih odpadkih, zlasti na podlagi ločenega zbiranja in sledljivosti.Kompromis przyjęty na dzisiejszym zgromadzeniu pomoże przenieść uwagę na działania zapobiegawcze i recykling - uwzględniając stabilizację objętości odpadów produkowanych między okresem dzisiejszym a 2012 oraz sprostanie celom recyklingowym, 50% odpadów domowych i 70% odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 2020 roku - z oddzielnymi planami zbierania odpadów, które maja być obowiązkowe do 2015 roku, przynajmniej, jeśli chodzi o papier, metal, plastik i szkło, oraz zaostrzenie przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych, głównie poprzez ich oddzielanie, zbieranie i identyfikowalność.
enostavnost ponovne uporabe in recikliranja, izražena s: številom uporabljenih materialov in sestavnih delov, uporabo standardnih sestavnih delov, potrebnim časom za razgradnjo, zahtevnostjo orodij, potrebnih za razgradnjo, uporabo standardov za kodiranje sestavnih delov in materialov za razpoznavanje sestavnih delov in materialov, primernih za uporabo in recikliranje (vključno z označevanjem plastičnih delov v skladu s standardi ISO), uporabo materialov, ki jih je enostavno reciklirati, enostavnim dostopom do koristnih in drugih sestavnih delov in materialov, ki jih je mogoče reciklirati, enostavnim dostopom do sestavnih delov in materialov, ki vsebujejo nevarne snoviłatwość ponownego wykorzystania i recyklingu wyrażona poprzez: liczbę stosowanych materiałów i części, stosowanie standardowych części, czas konieczny do demontażu, kompleksowość narzędzi koniecznych do demontażu, stosowanie norm kodowania części i materiałów w celu identyfikacji części i materiałów nadających się do ponownego wykorzystania i recyklingu (łącznie z oznaczaniem części plastykowych zgodnie z systemem ISO), stosowanie materiałów łatwych do ponownego wykorzystania, łatwy dostęp do innych cennych części i materiałów, które mogą zostać ponownie wykorzystane; łatwy dostęp do części i materiałów zawierających substancje niebezpieczne
enostavnost ponovne uporabe in recikliranja, izražena z: številom uporabljenih materialov in sestavnih delov, uporabo standardnih sestavnih delov, potrebnim časom za razgradnjo, zahtevnostjo orodij, potrebnih za razgradnjo, uporabo standardov za kodiranje sestavnih delov in materialov za razpoznavanje sestavnih delov in materialov, primernih za uporabo in recikliranje (vključno z označevanjem plastičnih delov v skladu s standardi ISO), uporabo materialov, ki jih je enostavno reciklirati, enostavnim dostopom do koristnih in drugih sestavnih delov in materialov, ki jih je mogoče reciklirati; enostavnim dostopom do sestavnih delov in materialov, ki vsebujejo nevarne snoviłatwość ponownego wykorzystania i recyklingu wyrażona przez: liczbę stosowanych materiałów i części, stosowanie części standardowych, czas konieczny do demontażu, złożoność narzędzi koniecznych do demontażu, stosowanie norm kodowania części i materiałów w celu identyfikacji części i materiałów nadających się do ponownego wykorzystania i recyklingu (łącznie z oznaczaniem części plastykowych zgodnie z systemem ISO), stosowanie materiałów łatwych do ponownego wykorzystania, łatwy dostęp do innych wartościowych części i materiałów, które mogą zostać ponownie wykorzystane, łatwy dostęp do części i materiałów zawierających substancje niebezpieczne
Zaskrbljenost trenutno zbuja dejstvo, da se v skladu s sedanjimi predpisi za odpadno električno in elektronsko opremo vsi materiali, primerni za recikliranje, dejansko ne vrnejo proizvajalcem, pri čemer proizvajalci plačajo ceno recikliranja, vendar v resnici ne prejmejo blagaObecnie przedmiotem troski jest fakt, że nie wszystkie materiały podlegające recyklingowi zgodnie z uregulowaniami WEEE rzeczywiście wracają do producentów, co oznacza, że zmuszeni są oni ponosić koszty recyklingu, przy czym w praktyce nie otrzymują wspomnianych produktów
Obstaja torej potreba, da se z uporabo skupnih standardov na nekaterih področjih, kjer je to primerno, tudi v zvezi s sekundarnimi materiali, oblikujejo enaki konkurenčni pogoji za recikliranje, z namenom povečanja kakovosti recikliranjaIstnieje w związku z tym potrzeba opracowania wspólnotowych równych warunków prowadzenia działalności w zakresie recyklingu poprzez zastosowanie, w odpowiednich przypadkach, wspólnych norm w niektórych obszarach w tym w odniesieniu do surowców wtórnych, w celu poprawienia jakości recyklingu
Obstaja torej potreba, da se z uporabo skupnih standardov na nekaterih področjih, kjer je to primerno, tudi v zvezi s sekundarnimi materiali, oblikujejo enaki konkurenčni pogoji za recikliranje, z namenom povečanja kakovosti recikliranjaIstnieje w związku z tym potrzeba opracowania wspólnotowych równych warunków prowadzenia działalności w zakresie recyklingu poprzez zastosowanie, w odpowiednich przypadkach, wspólnych norm w niektórych obszarach, w tym w odniesieniu do surowców wtórnych, w celu poprawienia jakości recyklingu
poziva Komisijo, da omogoči nadaljnji razvoj pobud za recikliranje, zlasti s prihodnjo strategijo o preprečevanju in recikliranju, ter da tam, kjer je to primerno, vključi dodatne ukrepe, še posebej v manjših državah članicah, kjer je ekonomijo obsega težje dosečiapeluje do Komisji o ułatwienie, w szczególności poprzez przyszłe strategie, zapobiegania powstawaniu odpadów i recyklingu, dalszego rozwoju inicjatyw dotyczących recyklingu oraz, o ile to wskazane, o włączenie środków wspomagających, zwłaszcza w małych Państwach Członkowskich, w których trudniej jest uzyskać korzyści skali
Zadeva: Sredstva za recikliranje plastikeDotyczy: środków na powtórne przetwarzanie tworzyw sztucznych
do leta ‧ se priprava za ponovno uporabo ter recikliranje odpadnih materialov, kot so najmanj papir, kovine, plastika in steklo iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov podobni odpadkom iz gospodinjstev, povečajo na najmanj ‧ % skupne težedo ‧ roku przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości innego pochodzenia, pod warunkiem że te strumienie odpadów są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, zostanie zwiększone wagowo do minimum ‧ %
Odbor meni, da bi bilo treba uvesti kampanjo in ukrepe za omejitev uporabe materialov za embalažo, ki mora biti primerna za recikliranjeKomitet wskazuje na celowość rozpoczęcia kampanii i podjęcia innych środków na rzecz ograniczenia stosowania opakowań, które powinny nadawać się do recyklingu
Države članice uvedejo ukrepe za spodbujanje visoko kakovostnega recikliranja in v ta namen sprejmejo sisteme ločenega zbiranja odpadkov, če je to tehnično, okoljsko in ekonomsko izvedljivo ter če je primerno za doseganje potrebnih standardov kakovosti za zadevne sektorje recikliranjaPaństwa członkowskie podejmują środki na rzecz promowania wysokiej jakości recyklingu i wszędzie tam, gdzie jest to stosowne i możliwe z technicznego, środowiskowego i gospodarczego punktu widzenia, przyjmują w tym celu systemy selektywnej zbiórki, tak aby spełnić niezbędne normy jakości dla właściwych sektorów recyklingu
Pripraviti je treba merila za določen izločen del nenevarnih odpadkov, ki so gorljivi pa niso primerni za recikliranje, na podlagi katerih se lahko izda dovoljenje za zmanjšanje pogostnosti meritev v rednih časovnih presledkihPowinny zostać opracowane kryteria dla niektórych segregowanych palnych frakcji odpadów nie będących odpadami niebezpiecznymi, które nie nadają się do recyklingu, w celu przyznania zezwolenia na zmniejszenie częstotliwości okresowych pomiarów
meni, da se je za omejitev neposrednih emisij iz sektorja odpadkov smiselno izogibati prevozu nerazvrščenih odpadkov na dolge razdalje; meni, da bi moral biti zaradi tega čezmejni prevoz mešanih gospodinjskih odpadkov v EU omejen na minimum; meni, da bi bilo treba prekiniti nezakoniti izvoz surovin, primernih za recikliranje, da bi preprečili izvoz emisij in ohranili dragocene surovine v EUuważa za sensowne dla ograniczenia bezpośrednich emisji w sektorze odpadów unikanie przewozu niesortowanych śmieci na długich trasach; jest zdania, że transgraniczne przenoszenie zmieszanych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w UE należy dlatego ograniczyć do minimum; wyraża pogląd, że należy zwalczać nielegalny eksport materiałów poddawanych recyklingowi, aby uniknąć eksportu emisji i zachować wartościowe surowce w UE
Ta izdelek izpolnjuje zahteve za znak Evropske unije za okolje, ker je energetsko učinkovit in izdelan tako, da je omogočena zamenjava sestavnih delov, popravljanje, recikliranje in okolju primerno odstranjevanjeProdukt ten spełnia wymogi oznakowania ekologicznego Unii Europejskiej, ponieważ jest energooszczędny i został zaprojektowany tak, aby umożliwić wymianę jego komponentów, naprawę, powtórne przetworzenie oraz jego likwidację w sposób przyjazny dla środowiska
Proizvodi Limone di Sorrento ZGO se dajejo v promet v razsutem stanju, pri čemer ima ‧ % proizvodov nalepke, ali pa se prodajajo v posebnih trdnih zabojih za najmanj ‧,‧ kg in največ ‧ kg, ki so izdelani iz materialov rastlinskega izvora, kartona ali drugega materiala, primernega za recikliranje, ki se v vsakem primeru odobri na podlagi zakonodaje SkupnostiChOG Limone di Sorrento musi być wprowadzane do obrotu bądź luzem – wówczas ‧ % owoców musi mieć naklejkę – bądź w odpowiednich sztywnych opakowaniach o pojemności od ‧,‧ kg do ‧ kg, zrobionych z materiałów pochodzenia roślinnego, z kartonu lub z innego materiału nadającego się do recyklingu, dopuszczonego na podstawie przepisów wspólnotowych
To seveda zahteva vse od inteligentnih, enostavnih in pametnih strategij za zbiranje do okoljsko primerne zasnove, ki omogoča enostavno odstranitev baterij iz aparatov, ki so namenjeni za recikliranje.W tym celu potrzebne są oczywiście wszystkie elementy, począwszy od inteligentnych, prostych i pomysłowych strategii zbierania odpadów po takie ekoprojekty, które sprawią, że wyjęcie baterii z urządzeń przeznaczonych do recyklingu będzie łatwym zadaniem.
Ta izdelek izpolnjuje pogoje za znak Evropske unije za okolje, ker je energetsko učinkovit in je zasnovan tako, da olajšuje nadgrajevanje, recikliranje in okolju primerno odstranjevanjeTen produkt spełnia wymogi oznakowania ekologicznego Unii Europejskiej, ponieważ jest energooszczędny i został zaprojektowany w sposób ułatwiający jego modernizację, recykling i utylizację w sposób nieszkodliwy dla środowiska
poziva Komisijo, naj pripravi seznam prednostnih obratov za recikliranje ladij, ki izpolnjujejo priznane mednarodne standarde o človekovih pravicah ter zdravju in varstvu; podpira sisteme izdajanja potrdil in označevanja, ki jih je predlagala Komisija, za varne in okolju prijazne obrate za recikliranje, pri čemer mora biti finančna pomoč Skupnosti za pomorsko industrijo vezana na zahtevo, da so obrati za recikliranje v skladu z uredbo o pošiljkah odpadkov in drugimi zahtevami EU, kot je uporaba certificiranih in redno revidiranih odlagališč; poudarja, da pri tem ne gre za uničevanje južnoazijskega trga razstavljanja ladij, temveč za ohranjanje le-tega na podlagi okolju prijaznejših metodwzywa Komisję do opracowania wykazu preferowanych zakładów recyklingu statków, które przestrzegają uznanych w prawie międzynarodowym praw człowieka oraz norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; opowiada się za zaproponowanymi przez Komisję systemami certyfikacji i oznaczania bezpiecznych i przyjaznych środowisku zakładów demontażu, przy czym pomoc finansowa Wspólnoty udzielana przemysłowi żeglugowemu powinna zależeć od tego, czy przestrzega on przepisów rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów i innych wymogów UE, takich jak korzystanie z certyfikowanych i regularnie kontrolowanych zakładów; wskazuje, że nie chodzi tu o doprowadzenie do załamania południowoazjatyckiego rynku złomowania statków, lecz o jego zachowanie w oparciu o metody przyjazne środowisku
močno priporoča, naj si EU prizadeva za zagotovitev minimalnih standardov, ki zagotavljajo največje varovanje okolja, zdravja in varnosti ter vključujejo zlasti pravila za načrtovanje in gradnjo ladij, njihovo delovanje, pripravo ladij za recikliranje, delovanje obratov za recikliranje ladij in določitev ustreznega mehanizma izvajanja za recikliranje ladij, vključno z zahtevami za certificiranje in poročanjestanowczo zaleca ukierunkowanie wysiłków UE na zachowanie minimalnych norm zapewniających najwyższy poziom ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również obejmujących w szczególności przepisy dotyczące projektowania i budowy statków, ich eksploatacji, przygotowywania statków do recyklingu, działalności zakładów recyklingu statków oraz ustanowienia odpowiedniego mechanizmu egzekwowania przepisów odnośnie do recyklingu statków, obejmującego wymogi w zakresie certyfikacji i sprawozdawczości
Obdavčitev škodljivih emisij in odpadkov, ki niso primerni za recikliranje, bo zmanjšala onesnaženost okolja in omejila endemične bolezni, ki spremljajo onesnaženost, ter tako zmanjšala tudi število prezgodnjih in nepotrebnih smrti.Nałożenie podatku na szkodliwe emisje i na odpady nienadające się do przetworzenia ograniczy zanieczyszczenie środowiska i towarzyszące mu choroby endemiczne, a zatem zmniejszy liczbę przedwczesnych i niepotrzebnych zgonów.
odpadke, ki se bodo sežigali ali sosežigali, sestavljajo le nekateri izločeni gorljivi deli nenevarnih odpadkov, ki niso primerni za recikliranje in kažejo določene lastnosti ter so nadalje opredeljeni na podlagi ocene iz pododstavka (da)odpady spalane lub współspalane, składają się wyłącznie z niektórych segregowanych palnych frakcji odpadów nie będących odpadami niebezpiecznymi nie nadającymi się do recyklingu i reprezentującymi niektóre charakterystyki, i które są dalej określone w oparciu o ocenę określoną w lit. d
Obvestilo, da je aparat narejen iz delov in materialov, vključno s tekočinami, ki so primerni za ponovno uporabo in/ali recikliranjeInformację, że urządzenie zostało wykonane z części i materiałów, włącznie z cieczami, które można ponownie wykorzystać i/lub poddać recyklingowi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1212737 zdań frazy plastika.Znalezione w 91,388 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.