Tłumaczenia na język polski:

  • celuloliza   

Przykładowe zdania z "rozklad celulózy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Musíme zastaviť rozklad, ktorý by spôsobili ďalšie spory, a vyhnúť sa neistote spojenej s dočasnými dvanástinami.Musimy zapobiec zamętowi, jaki wynikłby z dalszych sporów oraz niepewności związanej z dwunastymi częściami środków tymczasowych.
Ak sa pozoruje premena (zmena skupenstva, rozklad), treba uviesť nasledujúce informácieJeśli obserwowana jest przemiana (zmiana stanu, rozkład), to należy podać następujące informacje
Tri hlavné body našej kritiky sú nasledujúce. Po prvé, predchádzajúca politika liberalizácie finančných trhov, daňovej súťaže, oddelenia finančnej politiky od hospodárskej a rozklad sociálneho štátu prispeli k hospodárskej a finančnej kríze.Nasze trzy podstawowe punkty krytyki są następujące: poprzednia polityka liberalizacji rynków finansowych, konkurencji podatkowej, rozdziału polityki finansowej od polityki gospodarczej i rozmontowania państwa socjalnego przyczyniła się do kryzysu gospodarczego i finansowego.
Medzi riziká ukončenia liečby liekom Soliris patrí zvýšený rozklad Vašich červených krviniek, ktorý u Vás môže spôsobiťZagrożenia związane z odstawieniem leku Soliris obejmują nasilenie niszczenia krwinek czerwonych (erytrocytów), co może spowodować
Enzýmy pre špecifické chemické alebo biochemické reakcie alebo iné biologické zlúčeniny, ktoré viažu a urýchľujú rozklad BCH látokUwagi techniczne
Komisia dostala od MQA viaceré poštové zásielky rozličného obsahu, ktoré boli neporiadne zasielané (pozri odôvodnenie ‧ tohto rozhodnutia) a ktoré možno zhrnúť takto: rozklad pod hlavičkou Námornej spolupráce z ‧. mája ‧, podpísaný generálnym tajomníkom FPAP, a doplňujúce pripomienky MQA za fond FPAP, ku ktorým bol priložený rad dokladov týkajúcich sa fungovania FPAP (stanovy, spôsob využitia, informatívne poznámky, daňové riešenie príspevkov, spoločný poverovací list Hlavnej finančnej inšpekcie a Hlavnej inšpekcie pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvoKomisja otrzymała od MQA szereg pism o zróżnicowanej treści i nieregularnie wysyłanych (zob. szczegóły w motywie ‧ niniejszej decyzji), których streszczenie wygląda następująco: oświadczenie na papierze firmowym Współpracy Morskiej opatrzone datą ‧ maja ‧ r. i podpisem sekretarza generalnego FPAP, a także dodatkowe uwagi MQA w imieniu funduszu, do których dołączono szereg dokumentów dotyczących działalności funduszu (statut, tryb funkcjonowania, informacje wyjaśniające, opodatkowanie składek, opis wspólnej misji kontrolnej Generalnej Inspekcji Finansów i Generalnej Inspekcji Rolnictwa i Rybołówstwa
Toto rozhodnutie však znamená poriadny úder pod pás pre verejné poštové služby, obzvlášť po zrušení vyhradených oblastí, pretože sa ním odštartoval proces, ktorý so sebou prinesie ich rozklad a následné odovzdanie do rúk ziskuchtivým nadnárodným spoločnostiam, a ešte k tomu na verejné náklady, čím budú ohrozené práva národa a zamestnancov v sektore.Decyzja ta stanowi jednak głęboki wstrząs dla publicznych usług pocztowych, szczególnie na skutek likwidacji obszarów zastrzeżonych, uruchamiając proces ich podziału i przekazania podmiotom transnarodowym zorientowanym na zysk. Odbywa się to publicznym kosztem i zagraża prawom państwa i pracowników tego sektora.
žltá farba štylizovaného zemiaku Pantone Yellow ‧ C, štvorfarebný rozkladżółty kolor wystylizowanego rysunku ziemniaka: Pantone Yellow ‧ C, kwadrychromia
Enzýmy pre špecifické chemické alebo biochemické reakcie alebo iné biologické zlúčeniny, ktoré viažu a urýchľujú rozklad BCH látokPrace doświadczalne lub teoretyczne prowadzone głównie w celu uzyskania nowej wiedzy o podstawach danego zjawiska lub jego obserwowalnych efektach, nienakierowane bezpośrednio na konkretne cele lub zadania praktyczne
Príjmy zo zamestnanosti sa trestajú a príjmy z kapitálových výnosov sa podporujú, pretože chýba zosúladenie fiškálnych politík. Zároveň v rámci toho, čo sa chápe ako liberalizácia služieb, prebieha rozklad európskeho sociálneho modelu.Karze się przychody z zatrudnienia i nagradza przychody z zysków kapitałowych, ponieważ zaniechano harmonizacji polityki fiskalnej, a w ramach tak zwanej liberalizacji usług demontuje się europejski model społeczny.
Látky pridávané k inzulínu môžu zapríčiňovať jeho rozklad, napr. ak sa pridajú lieky, ktoré obsahujú tiol alebo siričitanyLeki dodawane do insuliny mogą powodować jej degradację, np. jeśli preparat zawiera związki tiolowe lub siarczyny
alebo ak pri testovaní jednou z metód OECD ‧ B, ISO ‧, OECD ‧ C, OECD ‧ C, OECD ‧ D, ISO ‧, OECD ‧ F, ISO ‧, ISO ‧ alebo ISO ‧ preukáže percentuálny rozklad najmenej ‧ % počas ‧ dnílub jeżeli podczas badania jedną z następujących metod: OECD ‧ B, ISO ‧, OECD ‧ C, OECD ‧ C, OECD ‧ D, ISO ‧, OECD ‧ F, ISO ‧, ISO ‧ lub ISO ‧ wykazuje procentową degradację rzędu co najmniej ‧ % w ciągu ‧ dni
Ak sa uskutočnia voliteľné analýzy pre hlavné produkty transformácie, je potrebné okrem grafu rozkladu testovanej látky poskytnúť grafy znázorňujúce ich tvorbu a rozkladGdy wykonywane są dodatkowe analizy dla głównych produktów przemiany, to należy również przedstawić wykres ich powstawania i spadku zawartości, oprócz wykresu spadku zawartości badanej substancji
Olanzapín na injekcie sa nesmie v striekačke kombinovať s injekčným haloperidolom, pretože bolo preukázané, že výsledné nízke pH spôsobuje časom rozklad olanzapínuNie należy mieszać w strzykawce olanzapiny do wstrzykiwań z haloperydolem do wstrzykiwań, ponieważ wykazano, że będące tego wynikiem niskie pH powoduje stopniowy rozkład olanzapiny
V sektore odpadového hospodárstva to znamená zamerať sa na predchádzanie tvorbe odpadov, recyklovanie a biologický rozklad odpadov, ktoré sú nákladovo efektívne a pomáhajú pri tvorbe pracovných miestW sektorze gospodarki odpadami oznacza to skoncentrowanie się na zapobieganiu produkcji odpadów, recyklingu i biodegradacji odpadów, czyli technologiach, które są oszczędne i sprzyjają tworzeniu nowych miejsc pracy
Jedným z takýchto spôsobov bola výroba vyprážaného syra po prirodzenom vyzretí tvarohu (prirodzený rozklad bielkoviny, ktorý trvá ‧ – ‧ dniJednym z takich sposobów był proces wytwarzania sera smażonego, poprzedzonego naturalnym procesem gliwienia (naturalny rozkład białka trwający ‧–‧ dni
V týchto prípadoch môže postačovať rozklad so zmesami kyseliny sírovej/dusičnejW takim wypadku rozpuszczanie w mieszaninie kwasu siarkowego i azotowego może być wystarczające
Kortikosteroidy môžu spôsobovať rozklad telesného proteínu a tak zvyšovať hladiny amónia v plazmeKortykosteroidy mogą powodować rozkład białek strukturalnych, a tym samym zwiększenie stężenia amoniaku w osoczu krwi
Na potlačenie týchto druhov interferencií je potrebný úplný rozklad, merania hodnôt pozadia, vhodný výber analytických hmotností niekedy súvisiacich s menším výskytom (horší limit detekcie) a rozkladných kyselín, napr. kyseliny dusičnejAby uniknąć tych zakłóceń, konieczne jest całkowite roztworzenie, pomiary tła, właściwy wybór mas analitycznych czasami związany z mniejszym rozpowszechnieniem (słabsza granica wykrywania) i kwasów rozpuszczających, np. kwas azotowy
Výskumy rozkladu v pôde by mali poskytnúť čo najlepšie odhady času potrebného na rozklad ‧ % a ‧ % (DT‧lab a DT‧lab) účinnej látky v laboratórnych podmienkachBadania degradacji w glebie powinny dostarczyć najlepszej możliwej oceny czasu potrzebnego dla degradacji ‧ i ‧ % (DT‧lab i DT‧lab) substancji czynnej w warunkach laboratoryjnych
Úplný rozklad organickej látky vo vzorkách pre DPASV je absolútne nevyhnutnéNajwiększe znaczenie ma całkowite zniszczenie materii organicznej w próbkach przed oznaczeniem metodą DPASV
ak pri testovaní jednou z metód OECD ‧ alebo ISO ‧ preukáže percentuálny rozklad najmenej ‧ % počas ‧ dnílub jeżeli podczas badania jedną z następujących metod: OECD ‧ lub ISO ‧ wykazuje procentową degradację rzędu co najmniej ‧ % w ciągu ‧ dni
Z tohto dôvodu sa odporúča mikrovlný rozklad alebo vysokotlakové spopolnenie v silne oxidačných podmienkachDlatego zaleca się roztworzenie mikrofalowe lub spopielenie pod wysokim ciśnieniem w warunkach silnie utleniających
Faktory, ktoré sa v odhadoch PECs zohľadnia, sa vzťahujú na priamu alebo nepriamu aplikáciu do pôdy, sú zosuv pôdy, stekanie vody a priesak a zahrňujú také procesy, ako napríklad prchanie, adsorpcia, hydrolýza, fotolýza, aeróbny a anaeróbny rozkladCzynniki, które należy uwzględnić przy oszacowaniu PECS, dotyczą bezpośredniego i pośredniego stosowania do gleby, znoszenia, zmywania i wymywania i obejmują takie procesy, jak ulatnianie, adsorpcję, hydrolizę, fotolizę, degradację tlenową i beztlenową
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 675 zdań frazy rozklad celulózy.Znalezione w 1,211 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.