Tłumaczenia na język polski:

  • żelazobeton   
  • żelbet   
  • żelbeton   

Przykładowe zdania z "betão armado", pamięć tłumaczeniowa

add example
A objecção formal italiana tinha por base que a norma EN ‧:‧ não satisfaz os requisitos essenciais de resistência mecânica e estabilidade do anexo I da Directiva ‧/‧/CEE, na medida em que não estabelece uma diferença clara entre a utilização a que se destinam os aços para betão armado, ou seja, o aço para betão armado com um desempenho específico exigido para utilização em áreas sísmicas, que é uma questão de segurança importante das obras regulamentadas em ItáliaFormalny sprzeciw Włoch został wniesiony na podstawie niespełniania przez normę EN ‧:‧ zasadniczego wymogu nośności i stateczności określonych w załączniku I do dyrektywy ‧/‧/EWG, z uwagi na brak wyraźnego rozróżnienia pomiędzy przeznaczeniem stali zbrojeniowych – a mianowicie stali zbrojeniowej o szczególnej wytrzymałości wymaganej do zastosowań na terenach sejsmicznych, co we Włoszech stanowi istotne i prawnie uregulowane zagadnienie z dziedziny bezpieczeństwa prac
A norma EN ‧:‧ Aços para armaduras de betão armado- Aços soldáveis para betão armado- Generalidades foi adoptada pelo Comité Europeu de Normalização (CEN) em ‧ de Abril deNorma EN ‧:‧ Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne została ustanowiona przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) w dniu ‧ kwietnia ‧ r
relativa à retirada da referência da norma EN ‧:‧ Aços para armaduras de betão armado- Aços soldáveis para betão armado- Generalidades nos termos da Directiva ‧/‧/CEE do Conselhodotycząca wycofania odniesienia do normy EN ‧:‧ Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne zgodnie z dyrektywą Rady ‧/‧/EWG
A referência da norma EN ‧:‧ Aços para armaduras de betão armado- Aços soldáveis para betão armado- Generalidades é retirada da lista de normas harmonizadas que consta do Jornal Oficial da União EuropeiaNormę EN ‧:‧ Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne wycofuje się z wykazu zharmonizowanych norm opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Decisão da Comissão, de ‧ de Dezembro de ‧, relativa à retirada da referência da norma EN ‧:‧ Aços para armaduras de betão armado- Aços soldáveis para betão armado- Generalidades nos termos da Directiva ‧/‧/CEE do Conselho [notificada com o número C ‧]Decyzja Komisji z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca wycofania odniesienia do normy EN ‧:‧ Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne zgodnie z dyrektywą Rady ‧/‧/EWG (notyfikowana jako dokument nr C
Perante os resultados da análise das objecções levantadas à referência da norma EN ‧:‧ Aços para armaduras de betão armado- Aços soldáveis para betão armado- Generalidades, a referência a esta norma deve ser retirada da lista de normas harmonizadas que consta do Jornal Oficial da União Europeia, daí resultando que a conformidade com as normas nacionais que fazem a sua transposição já não confere a presunção de aptidão para utilização e de conformidade com as disposições pertinentes da Directiva ‧/‧/CEEW świetle wyników badania zastrzeżeń zgłoszonych w stosunku do odniesienia do normy EN ‧:‧ Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne owo odniesienie do normy EN ‧:‧ powinno zostać usunięte z wykazu zharmonizowanych norm zawartego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a co za tym idzie, zgodność z właściwymi normami krajowymi transponującymi normę zharmonizowaną EN ‧:‧ nie pociąga za sobą domniemania zdatności do użytku ani zgodności z odpowiednimi przepisami dyrektywy ‧/‧/EWG
A estrutura da cobertura do pavilhão principal é formada por ‧ cúpulas de betão apoiadas em colunas de betão armadoKonstrukcja dachowa hali głównej składa się z ‧ betonowych sklepień kolebkowych wspartych na żelbetowych kolumnach
Trabalhadores em betão armado e similaresBetoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
Armaduras de aço para betão armadoWyroby ze stali zbrojeniowej do stosowania w betonie
A barreira é constituída por um bloco de betão armado com, pelo menos, ‧ m de largura na frente e, pelo menos, ‧,‧ m de alturaPrzeszkoda składa się z bryły zbrojonego betonu o szerokości z przodu nie mniejszej niż ‧ m i wysokości nie mniejszej niż ‧,‧ m
Por detrás do bloco de betão armado, devem ser compactadas pelo menos ‧ toneladas de terraZa blokiem zbrojonego betonu należy skompresować co najmniej ‧ ton ziemi
A título principal, anular a decisão da Comissão no processo COMP/‧.‧- Varão para betão armado, readopção- C ‧ final, conforme alterada pela Decisão C ‧ finaltytułem żądania głównego, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C ‧ wersja ostateczna, w wersji zmienionej decyzją Komisji C ‧ wersja ostateczna, wydanej w sprawie COMP/‧.‧- Pręty zbrojeniowe do betonu
ALFA Acciai: produtos de aço para betão armadoprzedsiębiorstwo ALFA Acciai: produkcja stali zbrojeniowej
DECISÃO DA COMISSÃO de ‧ de Julho de ‧ relativa ao processo de comprovação da conformidade de produtos de construção, nos termos do no ‧ do artigo ‧o da Directiva ‧/CEE do Conselho, no que respeita às armaduras de aço para betão armado e pré-esforçadoDECYZJA KOMISJI z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG w zakresie stali zbrojeniowej i sprężającej do betonu
Anulação da Decisão da Comissão C ‧ final, de ‧ de Setembro de ‧, COMP/‧.‧- Varão para betão armado, readopção da (Decisão), conforme integrada e completada pela Decisão da Comissão C ‧ final de ‧ de Dezembro de ‧ (Integração), na medida em que se declara uma infracção ao artigo ‧.o do Tratado CECA por parte da Alfa Acciai S.p.A e lhe aplica uma coima de ‧,‧ milhões de eurosstwierdzenie nieważności decyzji C ‧ wersja ostateczna, z dnia ‧ września ‧ r. (sprawa COMP/‧.‧- Pręty zbrojeniowe do betonu), wydanej wskutek stwierdzenia przez Sąd nieważności pierwotniej decyzji (zwanej dalej decyzją), zmienionej i uzupełnionej decyzją C ‧ wersja ostateczna z dnia ‧ grudnia ‧ r. (zwaną dalej decyzja uzupełniającą), w zakresie w jakim stwierdza ona naruszenie art. ‧ traktatu EWWiS przez Alfa Acciai SpA i nakłada na nią grzywnę w kwocie ‧,‧ miliona EUR
A barreira é constituída por um bloco de betão armado com uma largura mínima de ‧ metros e uma altura mínima de ‧,‧ metrosPrzeszkodę stanowi blok ze zbrojonego betonu o minimalnej szerokości z przodu ‧ m i minimalnej wysokości ‧,‧ m
A barreira deve ser constituída por um bloco de betão armado com uma largura não inferior a ‧ m, uma altura não inferior a ‧ m e uma espessura não inferior a ‧ mBariera składa się z bloku zbrojonego betonu o szerokości nie mniejszej niż ‧ m i wysokości nie mniejszej niż ‧ m oraz grubości nie mniejszej niż ‧ m
A barreira rígida deve ser constituída por um bloco de betão armado com pelo menos ‧ m de largura na parte frontal e pelo menos ‧ m de alturaSztywna bariera składa się z bloku ze zbrojonego betonu co najmniej ‧ m szerokości z przodu i co najmniej ‧ m wysokości
A barreira é constituída por um bloco de betão armado com uma largura não inferior a ‧ m na parte frontal e uma altura não inferior a ‧,‧ mBariera składa się z bloku ze zbrojonego betonu co najmniej ‧ m szerokości z przodu i co najmniej ‧,‧ m wysokości
Sustenta-se igualmente que, ao não considerar a relação de substituibilidade existente entre o varão para betão armado e outros artefactos da indústria siderúrgica, tais como traves e redes, a Comissão definiu erradamente o mercado relevante e negou sem fundamento a dimensão comunitária do mercado geográfico relevanteskarżąca twierdzi ponadto, że nie uwzględniając faktu, że pręty zbrojeniowe do betonu i inne towary wytwarzane przez przemysł hutniczy, takie jak dźwigary i kable są wzajemnie zastępowalne, Komisja błędnie zdefiniowała dotknięty rynek i pominęła bez uzasadnienia jego wymiar wspólnotowy
Por detrás do bloco de betão armado, devem ser compactadas pelo menos ‧ toneladas de terraCo najmniej ‧ ton ziemi należy zgromadzić za blokiem zbrojonego betonu
A barreira é constituída por um bloco de betão armado que tenha uma largura mínima de ‧ m, uma altura mínima de ‧ m e uma espessura mínima de ‧ mPrzeszkodę stanowi blok ze zbrojonego betonu o minimalnej szerokości ‧ m, minimalnej wysokości ‧ m i minimalnej grubości ‧ m
O fio-máquina é utilizado no fabrico de redes soldadas na indústria da construção (arames e cordões para pré-tensão e pós-tensão utilizados em armaduras de betão armado), e para muitos outros fins após a sua transformação em fio, incluindo na indústria de pneus (telas para pneumáticos), na indústria de porcas e parafusos (elementos de fixação), em vedações, carrinhos de supermercado, cabos de aço, eléctrodos, cabos, molas de cama, molas de suspensão e fio para soldaduraWalcówka stosowana jest w produkcji siatki spawanej w przemyśle budowlanym (druty i skrętki do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających, stosowanych do zbrojenia betonu), posiada też wiele innych zastosowań po przekształceniu w drut ciągniony: w przemyśle oponiarskim (kordy oponowe), w produkcji śrub i nakrętek (elementy złączne), ogrodzeń wózków sklepowych, linek stalowych, elektrod, kabli, sprężyn łóżkowych, sprężyn zawieszenia oraz drutu do spawania
para utilização no revestimento de bacias de recolha, de compartimentos, bem como de superfícies de betão armado, em situações de manuseamento de certos líquidos susceptíveis de contaminar a águado stosowania jako uszczelnienia zbiorników oraz pomieszczeń, a także do wzmocnionych powierzchni betonowych w przypadku przemieszczania niektórych cieczy zagrażających zanieczyszczeniem wody
A barreira de betão armado e terra pode ser substituída por obstáculos cuja face anterior tenha a mesma superfície, desde que forneçam resultados equivalentesBarierę ze zbrojonego betonu oraz ziemi można zastąpić innymi przeszkodami o podobnej powierzchni przedniej, z zastrzeżeniem zapewnienia równoważnych wyników
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4669 zdań frazy betão armado.Znalezione w 5,374 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.