Tłumaczenia na język polski:

  • Infiltracja   
     
    Infiltracja (film 2006)

Przykładowe zdania z "The Departed", pamięć tłumaczeniowa

add example
Os " Kool and the Gang " estão de voltaKool and the Gang?
Intervenções de Nikolaos Salavrakos, em nome do Grupo EFD, Hans-Peter Martin (Não-inscritos), Burkhard Balz, Gianni Pittella, Sharon Bowles, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Godfrey Bloom, Corneliu Vadim Tudor, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Bastiaan Belder, Csanád Szegedi, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Zbigniew Ziobro, Marie-Christine Vergiat, Jaroslav Paška, Enikő Győri, George Sabin Cutaș, Roberts Zīle, David Casa, Pervenche Berès, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Frank Engel, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas e Danuta JazłowieckaGłos zabrali: Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Burkhard Balz, Gianni Pittella, Sharon Bowles, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Godfrey Bloom, Corneliu Vadim Tudor, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Bastiaan Belder, Csanád Szegedi, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Zbigniew Ziobro, Marie-Christine Vergiat, Jaroslav Paška, Enikő Győri, George Sabin Cutaș, Roberts Zīle, David Casa, Pervenche Berès, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Frank Engel, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas i Danuta Jazłowiecka
Intervenções de Dirk Sterckx (relator do parecer da Comissão ECON), Tadeusz Zwiefka, em nome do Grupo PPE, Françoise Castex, em nome do Grupo S&D, Alexandra Thein, em nome do Grupo ALDE, William (The Earl of) Dartmouth, para apresentar uma pergunta cartão azul a Françoise Castex, que lhe responde, Kay Swinburne, em nome do Grupo ECR, Cornelis de Jong, em nome do Grupo GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, em nome do Grupo EFD, que responde igualmente a uma pergunta cartão azul de Dirk Sterckx, Diogo Feio, Evelyn Regner, Jaroslav Paška, Othmar Karas, Marianne Thyssen, Hella Ranner, Arturs Krišjānis Kariņš e Lara ComiGłos zabrali: Dirk Sterckx (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Françoise Castex w imieniu grupy S&D, Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE, William (The Earl of) Dartmouth, podnosząc niebieską kartkę w celu zadania pytania Françoise Castex, która udzieliła odpowiedzi, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Cornelis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, również w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Dirka Sterckxa po podniesieniu niebieskiej kartki, Diogo Feio, Evelyn Regner, Jaroslav Paška, Othmar Karas, Marianne Thyssen, Hella Ranner, Arturs Krišjānis Kariņš i Lara Comi
a decisão em primeira instância prevista na alínea e) do artigo ‧.o da presente directiva inclui recomendações do Office of the Refugee Applications Commissioner relativamente ao facto de o requerente dever ou não, consoante o caso, ser declarado refugiadodecyzje w pierwszej instancji, o których mowa w art. ‧ lit. e) niniejszej dyrektywy, obejmują zalecenia Refugee Applications Commissioner czy wnioskodawca powinien lub, w zależności od przypadku, nie powinien zostać uznany za uchodźcę
Intervenção, segundo o procedimento catch the eye, de Zuzana RoithováZgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Zuzana Roithová
Intervenções, segundo o procedimento catch the eye, de Paul Rübig e Christopher BeazleyNa zasadzie catch the eye głos zabrali Paul Rübig i Christopher Beazley
Você leu " The Times " hoje de manhã?Czytałeś dzisiejszego Times' a?
Gettin ' ready For the night of nightsPrzygotujmy się
The Spectacular Spíder- Man" A ", to nie woda, tylko dietetyczna Cola
Intervenções, segundo o procedimento catch the eye, de Giovanni Collino, Laima Liucija Andrikienė, Kyriakos Mavronikolas, Jelko Kacin, Konrad Szymański, John Bufton, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Alf Svensson, Chrysoula Paliadeli, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Milan Zver e Iuliu WinklerZgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Giovanni Collino, Laima Liucija Andrikienė, Kyriakos Mavronikolas, Jelko Kacin, Konrad Szymański, John Bufton, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Alf Svensson, Chrysoula Paliadeli, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Milan Zver i Iuliu Winkler
Intervenções, segundo o procedimento catch the eye, dos Deputados Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Zoltán Balczó, Czesław Adam Siekierski e Peter JahrZgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sari Essayah, Csaba Sándor Tabajdi, Herbert Dorfmann, Zoltán Balczó, Czesław Adam Siekierski i Peter Jahr
Processos apensos C-‧/‧ e C-‧/‧: Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de ‧ de Janeiro de ‧ (pedidos de decisão prejudicial do VAT and Duties Tribunal, Edinburgh e do VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland- Reino Unido)- Terex Equipment Ltd (C-‧/‧), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-‧/‧), Caterpillar EPG Ltd (C-‧/‧)/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs [Regulamento (CEE) n.o ‧/‧ que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário- Artigos ‧.o e ‧.o- Regulamento (CEE) n.o ‧/‧- Artigo ‧.o- Regime de aperfeiçoamento activo- Código do regime aduaneiro incorrecto- Constituição de uma dívida aduaneira- Revisão da declaração aduaneira]Sprawy połączone C-‧/‧ i C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ stycznia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunal, Edinburgh i VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland- Zjednoczone Królestwo)- Terex Equipment Ltd (C-‧/‧), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-‧/‧) i Caterpillar EPG Ltd (C-‧/‧) przeciwko The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiające Wspólnotowy kodeks celny- Artykuły ‧ i ‧- Rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧- Artykuł ‧- Procedura uszlachetniania czynnego- Nieprawidłowy kod procedury celnej- Powstanie długu celnego- Rewizja zgłoszenia celnego
Intervenções, segundo o procedimento catch the eye, de Zuzana Roithová, Anna Záborská e Sari EssayahZgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Anna Záborská i Sari Essayah
Recorrida: The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & CustomsStrona pozwana: Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
(DE) E ao mesmo tempo que a obra The Golden Calf (O Bezerro de Ouro) de Damien Hurst era arrematada em leilão por um preço recorde, as instituições financeiras sofriam os maiores prejuízos de sempre, dando origem ao seguinte comentário do Financial Times:Podczas gdy The Golden Calf Damiena Hirsta okazał się nowym aukcyjnym rekordem cenowym, instytucje finansowe odnotowały rekordowe straty, co zostało skomentowane w następujący sposób w "Financial Times”:
A este respeito , importa precisar que resulta da jurisprudência que compete a cada Estado-Membro organizar , com observância do direito comunitário , o seu sistema de tributação de lucros distribuídos e definir , nesse âmbito , a matéria colectável e a taxa de tributação aplicáveis à sociedade que procede à distribuição e / ou ao accionista beneficiário , na medida em que estejam sujeitos ao imposto nesse Estado ( acórdão Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation , já referido , n.o 50 ) .W tym zakresie należy zauważyć , że z orzecznictwa wynika , iż do każdego z państw członkowskich należy zorganizowanie z poszanowaniem prawa wspólnotowego własnego systemu opodatkowania wypłacanych zysków , a także określenie w tych ramach podstawy opodatkowania oraz stawki podatkowej stosowanych do spółki dokonującej wypłat lub do udziałowców otrzymujących dywidendy , o ile podmioty te podlegają w tym państwie opodatkowaniu ( ww. wyrok w sprawie Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation , pkt 50 ) .
" Leadaz Of The Free World "Leadaz Of Tha Free World
Ordem da ACL (Order) A ordem do processamento do Allow/Deny. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcKolejność ACL (Order) Kolejność uwzględniania opcji Allow/Deny. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Quadro jurídico > Disposições institucionais do BCE > Contabilidade, prestação de informação e auditoriaNavigation Path: Home > The European Central Bank > Akty prawne > Organizacja EBC > Rachunkowość, sprawozdawczość i kontrola finansowa
em inglês: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article ‧ of Regulation (EC) Now języku angielskim: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
Tendo em conta o relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Instituto Internacional de Estudos Laborais intitulado The Financial and Economic Crisis: A Decent Work Perspective, de ‧ de Março de ‧, em que o G‧ é instado a apresentar um pacote coordenado de incentivos orientados para a protecção social e a criação de empregouwzględniając sprawozdanie Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz Międzynarodowego Instytutu ds. badań nad rynkiem pracy z dnia ‧ marca ‧ r. zatytułowane Kryzys finansowy i gospodarczy: perspektywy godziwej pracy, które wzywa państwa grupy G‧ do przedstawienia jednolitego pakietu zachęt nakierowanego na opiekę społeczną i tworzenie miejsc pracy
O Livro Verde em apreço baseia-se num estudo (The Integration of the EU Mortgage Credit Markets) encomendado pela Comissão ao Grupo-Fórum sobre o crédito hipotecário, ainda que nem sempre se situe na mesma linhaOmawiana tutaj zielona księga została opracowana w oparciu o analizę (Integracja rynków kredytów hipotecznych) przygotowaną dla Komisji przez zespół Forum Group on Mortgage Credit (FGMC), choć niekoniecznie we wszystkich punktach trzyma się ściśle jej treści
“ Financial market failures and public policies: A central banker ’ s perspective on the global financial crisis ”, Hacienda Pública Española/ Revista de Economía Pública, vol ‧ pp“ Financial market failures and public policies: A central banker ’ s perspective on the global financial crisis ”, Hacienda Pública Española/ Revista de Economía Pública, Vol ‧ pp
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3633 zdań frazy The Departed.Znalezione w 1,382 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.