wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • uttal   
    (Noun  n)
     
    sposób artykulacji dźwięków mowy

Pozostałe znaczenia:

 
wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
To właśnie tej wymowy brakuje w tekście, chociaż słowo "społeczny” przewija się w nim cały czas.Det är just andan som saknas i texten, trots att ordet social återkommer hela tiden.
Co dziesiąte dziecko ma wady wymowy, cierpi na zaburzenia ruchu, nie potrafi wypowiedzieć swych myśli, bądź robi to niezrozumiale.Det betyder att ett barn på tio lider av motoriska problem, inte kan uttrycka sina tankar eller inte kan uttrycka dem tydligt.
Powinno się docenić fakt, że zgłoszona właśnie rezolucja ma wymowę przeciwko wsparciu Unii Europejskiej dla watażków, którzy próbują odbudować swoją władzę, przeciwko wykorzystaniu dzieci-żołnierzy i przeciwko dalszym dostawom broni.Det bör välkomnas att parlamentet i den resolution som nu har lagts fram uttalar sig mot stöd från EU till krigsherrar som försöker att återupprätta sin makt, mot användningen av barnsoldater och mot ytterligare vapenleveranser.
W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.Jag håller fullständigt med om det underförstådda i frågan, att utan en omfattande ekonomisk politik och sysselsättningspolitik kan vi inte bekämpa fattigdomen på ett framgångsrikt sätt.
na piśmie - Czwórka posłów do PE z ramienia irlandzkiej partii Fine Gael głosowała za przyjęciem sprawozdania w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu, gdyż popieramy ogólną wymowę rezolucji, sprzeciwiamy się jednak wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, co wskazaliśmy w poprzednich wyjaśnieniach.Vi fyra ledamöter från irländska Fine Gael-partiet röstade för betänkandet om en inremarknadsakt för företag och tillväxt eftersom vi stöder resolutionens övergripande mål. Vi stöder dock inte förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB), något som vi har redogjort för i tidigare förklaringar.
Wymowa koreańskaKoreanskt uttal
Wymowa kantońskaKantonesiskt uttal
Ubolewam, że mimo wszelkich wysiłków sprawozdawczyni Rada osłabiła wymowę dokumentu i usunęła z niego liczne trafne wnioski, uniemożliwiając mi poparcie sprawozdania.Trots att föredraganden har gjort sitt bästa för att förhindra det har rådet urvattnat eller strukit flera logiska förslag från texten, vilket jag beklagar. Detta har gjort det omöjligt för mig att stödja betänkandet.
Kończąc, chcę powiedzieć, że bardzo uderzyło mnie wyrażenie użyte przez prezydenta Obamę w jego mowie z okazji odbioru Nagrody Nobla. Powiedział on wówczas, że kiedy myślimy o wartości ciągłego zaangażowania, to "zaangażowaniu w sprawy represyjnych reżimów brakuje wymowy czystego oburzenia.Avslutningsvis måste jag säga att det tal president Barack Obama höll när han mottog Nobelpriset verkligen gjorde intryck på mig.
" Wymowa decyduje o pozycji Anglika" En engelsmans sätt att tala klassificerar honom snart
(EL) Panie przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie Turcji ze względu na pozytywną z punktu widzenia Cypru wymowę punktów 32 i 40, chociaż nie zgadzam się z treścią poprawek 9 i 10.(EL) Herr talman! Jag röstade för resolutionen om Turkiet på grund av de positiva inslagen för Cyperns del i punkterna 32 och 40, även om jag inte samtycker till innehållet i ändringsförslagen 9 och 10.
Traktat ma przypuszczalnie wymowę bardziej symboliczną, ale przede wszystkim wzywamy do współpracy z narodami, a ściślej ludami Arktyki, i do ich poszanowania.Fördraget är kanske snarare symboliskt, men däremot kräver vi att man samarbetar med - och respekterar - länderna, och framför allt människorna, i Arktis.
Mimo że poprawka ‧ stała się zbędna, ponieważ art. ‧ ust. ‧ zmienionego wniosku nie został zawarty we wspólnym stanowisku, należy zauważyć, że jej istota została uwzględniona w ogólnej wymowie tekstu, który nawołuje do poszanowania różnych praktyk narodowychMedan ändring ‧ har blivit överflödig, eftersom artikel ‧.‧ i det ändrade förslaget inte har införlivats med den gemensamma ståndpunkten, bör det noteras att andemeningen i ändringen följts beträffande textens allmänna inriktning som kräver respekt för skillnader i nationell praxis
Niezbyt częste działania niepożądane: nieprawidłowe dźwięki w jelitach, zmniejszenie odczuwania lub wrażliwości (zwłaszcza skóry), zwężenie źrenicy, zmniejszenie ostrości widzenia (utrata wzroku), upośledzenie wymowy, suchość jamy ustnej, bezsenność, nudności, zaburzenia zmysłów, skrócony oddech, wolne bicie serca, dyskomfort w żołądku, ból górnej części żołądka, świszczący oddechMindre vanliga biverkningar: onormala tarmljud, minskad känsel eller känslighet (särskilt i huden), minskad pupillstorlek, nedsatt synskärpa (synnedsättning), talsvårigheter, muntorrhet, sömnsvårigheter, illamående, sensorisk störning, andnöd, långsam hjärtrytm, magbesvär, magsmärtor i övre delen av buken och väsande ljud vid andning
Główna wymowa tego sprawozdania wskazuje na potrzebę przyjęcia podejścia przekrojowego - promowania innowacji we wszystkich obszarach przedsiębiorczości, gospodarki i życia społecznego.Betänkandet visar behovet av ett gränsöverskridande tillvägagångssätt där man främjar innovation inom alla sektorer, ekonomin och samhället i stort.
" O świetnej wymowie" Som talar väl
Lista zawiera historię wypowiedzianych sentencji. Możesz wybrać sentencję oraz nacisnąć przycisk wymowy, aby ponownie usłyszeć zwrotDen här listan innehåller historiken med upplästa meningar. Du kan välja meningar och klicka på uppläsningsknappen för att läsa upp dem igen
Dlatego, mimo poparcia dla przedstawionych w komunikacie celów i działań, Komitet apeluje do Komisji o uwzględnienie niniejszej opinii i podjęcie koniecznych działań, które sprawią, że wymowa tego komunikatu będzie bardziej zdecydowanaVi stöder alltså de mål och åtgärder som fastställs i meddelandet, men uppmanar samtidigt kommissionen att ta del av det här yttrandet och vidta de åtgärder som krävs för att ytterligare stärka meddelandet
' sed ' w środku tekstu fonetyzuje dane wyjściowe & kopete;, tak by syntezator miał lepszą wymowę niderlandzkąKommandot ' sed ' i mitten gör utmatningen från & kopete; fonetisk, så att talsyntesen får ett bättre holländskt uttal
Właśnie w ten sposób wspólnie z Komisją jasno interpretujemy wymowę traktatu.Det är så både vi och kommissionen mycket tydligt läser fördraget.
Obawiam się, panie komisarzu Kallas, że z pańskiej relacji i pańskiego ujęcia wymowy przedmiotowego sprawozdania przebija doświadczenie Petera Mandelsona.Herr Kallas! Jag är rädd för att det i er rapportering och ert ställningstagande inför den aktuella rapporten löper en erfarenhet från Peter Mandelson genom ert hela väsen.
W decyzji stwierdza się (zważywszy na wymowę obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji, a także na jego wykładnię teleologiczną i systematyczną), że wnioski dodatkowe o obniżenie grzywien mogą zostać przyjęte wyłącznie w tych przypadkach, gdy nie ma możliwości warunkowego zwolnienia z grzywny w chwili składania wniosku oraz że wnioski dodatkowe tracą wszelką wartość prawną z chwilą udzielenia warunkowego zwolnienia z grzywnyI beslutet (som baseras på kommissionens meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter samt dess teleologiska och systematiska tolkning) anses att andrahandsansökningar om nedsättning bara kan godtas i fall där villkorad immunitet mot böter inte kan beviljas vid tidpunkten för ansökan och förlorar varje rättsverkan så snart den villkorade immuniteten beviljats
Jednocześnie jednak uważamy, że wymowa tekstu dotycząca skonsolidowanego rynku euroobligacji wykracza zbyt daleko.Samtidigt anser vi dock att den formulering i texten som rör frågan om en konsoliderad euroobligationsmarknad är för långtgående.
Jest zatem oczywiste, że należy pamiętać o trzech wymogach: z jednej strony, należy współpracować z Parlamentem w celu umożliwienia takiego przejścia, z drugiej zaś, nie należy spowalniać gotowych do wdrożenia inicjatyw, co do których panuje konsensus, a jednocześnie nie należy antycypować wymowy czy skutków traktatu lizbońskiego po jego wejściu w życie.Då är det tydligt att vi måste tänka på de tre kraven, nämligen att arbeta tillsammans med parlamentet för att hjälpa till med denna övergång, att undvika att bromsa initiativ som är mogna för handling och kring vilka det råder enighet och samtidigt att inte föregripa de effekter Lissabonfördraget kommer att få när det träder i kraft.
Łatwo więc zrozumieć, jakie możliwości otwierają się wraz z rozszerzeniem systemu oznaczeń geograficznych również na produkty pochodzenia pozarolnego oraz zgodność tego kroku z wymową obowiązujących od dawna wspólnotowych wytycznych w kwestii rozwoju obszarów wiejskich (zielona księga z ‧ r., komunikat w sprawie przyszłości środowiska wiejskiego z ‧ r., deklaracja z Cork z ‧ rDärmed kan man lätt förstå vilka möjligheter som kan uppstå när geografiska beteckningar och benämningar utvidgas till att även omfatta andra produkter än jordbruksprodukter, och att detta helt ligger i linje med de gemenskapsriktlinjer för landsbygdsutveckling som länge har legat fast. (Grönboken från ‧, meddelandet om Landsbygdsområdenas framtid från ‧ och Cork-förklaringen från
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 98 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,339 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.