wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • uttal   
    (Noun  n)
     
    sposób artykulacji dźwięków mowy

Pozostałe znaczenia:

 
wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sądzę, panie pośle Watson, że grupa PPE i grupa liberałów ponosi szczególną odpowiedzialność za osłabienie wymowy tego sprawozdania, które jutro zostanie poddane pod głosowanie.Jag anser att Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater och den Liberala gruppen har ett särskilt ansvar för att det betänkande vi kommer att rösta om i morgon har urvattnats.
Przyczyną tego, która wzmacnia wymowę sprawozdania, są niewłaściwe warunki pracy a także niesprawiedliwy system wynagrodzeń, który jest stosowany w odniesieniu do niektórych mniej uprzywilejowanych grup.En anledning till detta och något som förstärker betänkandets budskap, är de olämpliga arbetsvillkor och orättvisa lönesystem som tillämpas för vissa missgynnade grupper.
Ogólna wymowa tego sprawozdania jest bardzo dobra z racji uwypuklenia potrzeby szczególnego zadbania o dzieci w działaniach zewnętrznych UE.På det hela taget är syftet med detta betänkande väldigt bra, då det betonar behovet av att särskilt beaktande ska ges till barnen i EU:s yttre åtgärder.
Zarządca infrastruktury może dodać kolejne litery, razem z wymową dla każdej dodanej litery, jeżeli wymaga tego alfabet używanego przez niego języka lub języków operacyjnychInfrastrukturförvaltaren kan lägga till ytterligare bokstäver, tillsammans med det ord som skall användas för bokstavering av varje tillagd bokstav, om så krävs för det alfabet som används för infrastrukturförvaltarens arbetsspråk
Wymowa przedmiotowego sprawozdania została poważnie osłabiona przez członków tej Izby, którzy nie chcą aktywnego dialogu z obywatelami Europy.Betänkandet har verkligen urvattnats av dem här i parlamentet som inte vill ha någon aktiv dialog med EU-medborgarna.
David Crebbs ma wadę wymowyDavid Crebbs har ett talfel
- Panie przewodniczący! Gratuluję panu uporania się z dość trudną wymową mojego imienia!- (EN) Herr talman! Jag ber att få gratulera till att ni lyckades uttala mitt svåra namn rätt!
Dokument Komisji na temat oddziaływania na gospodarkę i środowisko naturalne ma dość optymistyczną wymowę i koncentruje się głównie na pozytywach, natomiast nie wspomniano w nim o wpływie biopaliw na ceny żywnościNär det gäller de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna är kommissionen i dokumentet tämligen optimistisk och fokuserar i stor utsträckning på de positiva konsekvenserna, samtidigt som man förbiser följderna av biodrivmedlen för livsmedelspriserna. EESK rekommenderar därför att jordbrukets produktion av högkvalitativa livsmedel bör prioriteras framför energiproduktionen, så att det finns en flexibilitet om livsmedelspriserna skulle öka
Przedsiębiorstwo kolejowe może dodać dalsze wskazówki na temat wymowy, jeśli uzna to za konieczneKommentarer rörande uttalet får läggas till om järnvägsföretaget bedömer det som nödvändigt
Zważywszy że niektóre poprawki mogą zmienić wymowę sprawozdania, nasz głos w sprawie "produktu” końcowego będzie zależeć od tego, czy poprawki te zostaną przyjęte, czy nie.Eftersom några av ändringsförslagen kan ändra betänkandets innebörd kommer vår omröstning om den slutliga ”produkten” att bero på huruvida ändringsförslagen antas eller inte.
W zamian w motywie ‧ Rada zdecydowała wzmocnić wymowę deklaracji zawartej w motywie ‧ wniosku KomisjiI stället har rådet beslutat att i skäl ‧ skärpa det aktuella uttryckssättet i skäl ‧ i kommissionens förslag
" O świetnej wymowie" Som talar väl
na piśmie - Czwórka posłów do PE z ramienia irlandzkiej partii Fine Gael głosowała za przyjęciem sprawozdania w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu, gdyż popieramy ogólną wymowę rezolucji, sprzeciwiamy się jednak wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, co wskazaliśmy w poprzednich wyjaśnieniach.Vi fyra ledamöter från irländska Fine Gael-partiet röstade för betänkandet om en inremarknadsakt för företag och tillväxt eftersom vi stöder resolutionens övergripande mål. Vi stöder dock inte förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB), något som vi har redogjort för i tidigare förklaringar.
Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli pacjent lub osoba sprawująca opiekę nad pacjentem stwierdzi nagłą zmianę jego stanu psychicznego lub nagłe zwiotczenie lub odrętwienie mięśni twarzy, ramion lub nóg, szczególnie jednostronne, lub zaburzenia wymowy, nawet występujące przez krótki czasSök vård omgående om du eller den som vårdar dig noterar en plötslig förändring av ditt psykiska tillstånd eller om du drabbas av plötslig svaghet eller domningar i ansikte, armar eller ben, speciellt på en sida, eller sluddrigt tal, även om det bara är kortvarigt
Główna wymowa tego sprawozdania wskazuje na potrzebę przyjęcia podejścia przekrojowego - promowania innowacji we wszystkich obszarach przedsiębiorczości, gospodarki i życia społecznego.Betänkandet visar behovet av ett gränsöverskridande tillvägagångssätt där man främjar innovation inom alla sektorer, ekonomin och samhället i stort.
W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.Jag håller fullständigt med om det underförstådda i frågan, att utan en omfattande ekonomisk politik och sysselsättningspolitik kan vi inte bekämpa fattigdomen på ett framgångsrikt sätt.
Łatwo więc zrozumieć, jakie możliwości otwierają się wraz z rozszerzeniem systemu oznaczeń geograficznych również na produkty pochodzenia pozarolnego oraz zgodność tego kroku z wymową obowiązujących od dawna wspólnotowych wytycznych w kwestii rozwoju obszarów wiejskich (zielona księga z ‧ r., komunikat w sprawie przyszłości środowiska wiejskiego z ‧ r., deklaracja z Cork z ‧ rDärmed kan man lätt förstå vilka möjligheter som kan uppstå när geografiska beteckningar och benämningar utvidgas till att även omfatta andra produkter än jordbruksprodukter, och att detta helt ligger i linje med de gemenskapsriktlinjer för landsbygdsutveckling som länge har legat fast. (Grönboken från ‧, meddelandet om Landsbygdsområdenas framtid från ‧ och Cork-förklaringen från
" Wymowa decyduje o pozycji Anglika" En engelsmans sätt att tala klassificerar honom snart
Wymowa japońska KunJapanskt Kun-uttal
Właśnie w ten sposób wspólnie z Komisją jasno interpretujemy wymowę traktatu.Det är så både vi och kommissionen mycket tydligt läser fördraget.
Wymowa mandaryńskaMadarin-uttal
dla parametru Warunki zdrowotne i warunki bezpieczeństwa pracy skreśla się wiersz zawierający Specjalne wymagania dla maszynistów: wzrok, słuch/wymowa, kryteria antropometryczne, wraz z odniesieniem do podpunktuNär det gäller parametern Villkor avseende hälsa och säkerhet ska raden med Särskilda krav för förare: syn, hörsel/talförmåga, Antropometrikrav utgå liksom hänvisningen till avsnitt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 98 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,453 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.