wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • uttal   
    (Noun  n)
     
    sposób artykulacji dźwięków mowy

Pozostałe znaczenia:

 
wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nauczylem ja poprawnej wymowyJag har lärt henne tala ordentligt
Fakt, iż EKES, którego formalne kompetencje nie rozciągają się na kulturę, przyjmuje z inicjatywy swej przewodniczącej ogólny program działania uznający kulturę za priorytet, ma wymowę manifestuDet faktum att EESK, vars formella kompetens inte uttryckligen utsträckts till kulturområdet, antar ett övergripande handlingsprogram med kulturen som prioritet, som lagts fram av kommitténs ordförande, talar sitt eget tydliga språk
Ponadto obejmują one poziomy emisji szkodliwych gazów , obliczania zużycia paliwa i wydzielania dwutlenku węgla , dopuszczalnego poziomu hałasu lub wym iaru i masy pewnych pojazdów .Det rör sig vidare om värden för utsläpps av miljöfarliga ämnen , beräkning av förbrukningen av motorbränsle och utsläpp av koldioxid , den tillåtna ljudnivån eller mått och vikt avseende vissa fordon .
58 — W pkt 128 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji stwierdził , że ocena dotycząca sposobu obliczania kosztów poniesionych przez La Poste wskutek udzielania wsparcia logistycznego i handlowego wym aga , w braku księgowości analitycznej , złożonej oceny ekonomicznej .58 — I punkt 128 i den överklagade domen förklarade förstainstansrätten att beräkningen , i avsaknad av kostnadsbokföring , av de kostnader som La Poste har haft till följd av att företaget tillhandahållit dotterbolaget logistik- och försäljningsstöd , innefattar en komplicerad ekonomisk bedömning .
W regionach objętych Celem 2 sektor ten również pozostaje największy pod względem fi nanso-wym , ale w nieco mniejszych proporcjach ( 42 % ) .Även i Mål 2-regionerna är denna sektor ekonomiskt sett den största , men den utgör en mindre andel ( 42 % ) .
W przypadku gdy grupa nie osiągnie wym aganego progu , Przewodniczący , w porozumieniu z Konferencją Przewodniczących , może zezwolić na jej istnienie aż do następnego posiedzenia inauguracyjnego Parlamentu , z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków :Om antalet ledamöter i en grupp är mindre än tröskelvärdet kan talmannen efter medgivande av talmanskonferensen bevilja gruppen rätt att finnas kvar fram till parlamentets nästa konstituerande sammanträde , förutsatt att följande villkor uppfylls :
(EL) Panie przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie Turcji ze względu na pozytywną z punktu widzenia Cypru wymowę punktów 32 i 40, chociaż nie zgadzam się z treścią poprawek 9 i 10.(EL) Herr talman! Jag röstade för resolutionen om Turkiet på grund av de positiva inslagen för Cyperns del i punkterna 32 och 40, även om jag inte samtycker till innehållet i ändringsförslagen 9 och 10.
Główna wymowa tego sprawozdania wskazuje na potrzebę przyjęcia podejścia przekrojowego - promowania innowacji we wszystkich obszarach przedsiębiorczości, gospodarki i życia społecznego.Betänkandet visar behovet av ett gränsöverskridande tillvägagångssätt där man främjar innovation inom alla sektorer, ekonomin och samhället i stort.
Na dodatek, podejmowane przeze mnie i innych próby zagwarantowania, że główną wymową tego znaku pozostanie dziedzictwo, a nie integracja polityczna, zostały udaremnione.Vidare förkastades mina och andra personers försök att se till att märkets inriktning förblev på kulturarvet, och inte på den politiska integrationen.
Kluczowe znaczenie dla zapobiegania bezdomności ma promowanie integracji o charakterze nanso -wym , szczególnie w obecnych warunkach .Det är mycket viktigt att främja ekonomisk integration för att förhindra hemlöshet , särskilt under aktuella omständigheter .
Sądzę, panie pośle Watson, że grupa PPE i grupa liberałów ponosi szczególną odpowiedzialność za osłabienie wymowy tego sprawozdania, które jutro zostanie poddane pod głosowanie.Jag anser att Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater och den Liberala gruppen har ett särskilt ansvar för att det betänkande vi kommer att rösta om i morgon har urvattnats.
sugeruje, że okres między ‧ a ‧ maja ‧ r. byłby dogodnym terminem na przeprowadzenie zaplanowanych referendów w sprawie Konstytucji lub jej ratyfikacji przez parlamenty w Państwach Członkowskich, ponieważ miałby wymowę symboliczną tak dla pokoju na naszym kontynencie, jak i dla integracji europejskiejEuropaparlamentet anser att dagarna ‧-‧ maj ‧ skulle kunna vara lämpliga för de folkomröstningar om konstitutionen eller de parlamentsratificeringar som planerats i medlemsstaterna (text utgår), eftersom dessa dagar symboliserar både fred i Europa och europeisk integration
W ww. wyroku w ¬ sprawie Adjemian i in. przeciwko Komisji , orzeczono , że każde zatrudnienie pracownika kontraktowego do zadań pomocniczych powinn o odpowiadać przejściowym i ¬ okreso-wym zapotrzebowaniom .I domen i det ovannämnda målet Adjemian m . . mot kommissionen slog personaldomstolen fast att anställning av kontraktsanställda för övriga uppgifter ska svara mot tillfälliga och periodiska behov .
Niezbyt częste działania niepożądane: nieprawidłowe dźwięki w jelitach, zmniejszenie odczuwania lub wrażliwości (zwłaszcza skóry), zwężenie źrenicy, zmniejszenie ostrości widzenia (utrata wzroku), upośledzenie wymowy, suchość jamy ustnej, bezsenność, nudności, zaburzenia zmysłów, skrócony oddech, wolne bicie serca, dyskomfort w żołądku, ból górnej części żołądka, świszczący oddechMindre vanliga biverkningar: onormala tarmljud, minskad känsel eller känslighet (särskilt i huden), minskad pupillstorlek, nedsatt synskärpa (synnedsättning), talsvårigheter, muntorrhet, sömnsvårigheter, illamående, sensorisk störning, andnöd, långsam hjärtrytm, magbesvär, magsmärtor i övre delen av buken och väsande ljud vid andning
U pacjentów leczonych aprepitantem (‧ mg) podczas nudności i wymiotów po zabiegach chirurgicznych obserwowano dodatkowe działania niepożądane występujace z większą częstością niż w przypadku ondansetronu: ból w nadbrzuszu, nieprawidłowe dźwięki w jelitach, upośledzenie wymowy, duszność, niedoczulica, bezsenność, zwężenie źrenicy, nudności, zaburzenia zmysłów, dyskomfort w żołądku, zmniejszenie ostrości widzenia, świszczący oddechYtterligare biverkningar har observerats hos patienter som behandlats med aprepitant (‧ mg) mot postoperativt illamående och kräkningar, och med incidenser högre än för ondansetron: övre buksmärtor, onormala tarmljud, dysartri, dyspné, hypestesi, insomnia, mios, illamående, sensorisk störning, magbesvär, nedsatt synskärpa, väsande andning
Sytuacja jest odmienna , gdy wspùlnotowy akt prawny lub umowa miシdzynarodowa sッ wdraザane za pomocッ リrodkùw , ktùre mogッ byア rùザne w poszczegùlnych paホstwach czıonkow-skich , lub gdy jednolite przepisy , ktùre muszッ zostaア transpo-nowane , sッ uzupeıniane zasadami o pochodzeniu czysto krajo-wym .Direktivets bestêmmelser om tekniska fûreskrifter ìlêgger dessutom medlemsstaterna mycket strikta skyldigheter ( myck-et mer restriktiva ên de som tillêmpas fûr standarder ) , vilka ba-lanseras mot rêttigheten att reagera pì ett utkast till nationell fûreskrift som utarbetas av en annan medlemsstat och att man sparar tid och sl ipper ênnu mer komplexa fûrfaranden , sìvêl pì gemenskapsnivì som pì nationell nivì , vilket skulle bli resulta-tet av efterfûrfaranden som bara avsìg att avlêgsna redan exis-terande rêttsliga hinder .
Zwraca ona uwagę , że choć przedrostki obu znaków są podobne i wymawia się je w jednakowy sposób , przyrostki mają inna wymowę .Sökanden har anmärkt att varumärkenas prefix visserligen liknar varandra och uttalas på samma sätt , men att suffixen uttalas olika .
Ogólna wymowa krytyki jest taka , że Trybunał ( z własnej inicjatywy , bez uzasadnienia oraz wbrew życzeniom prawodawcy ) rozszerzył zakres dyrektywy 14 , uznał , że wywołuje skut ki jeszcze przed upływem okresu przejściowego , i to w stosunkach horyzontalnych , w drodze innowacyjnego odesłania do ogólnej zasady prawa wspólnotowego 15 .Kritiken har allmänt gått ut på att domstolen ( på eget initiativ , utan goda skäl och i strid med lagstiftarens vilja ) utökade tillämpningsområdet för ett direktiv 14 så att det fick rättsverkningar innan tidsfristen för inf örlivande hade löpt ut och i horisontella relationer , genom en innovativ hänvisning till en allmän gemenskapsrättslig princip .
To właśnie tej wymowy brakuje w tekście, chociaż słowo "społeczny” przewija się w nim cały czas.Det är just andan som saknas i texten, trots att ordet social återkommer hela tiden.
(PL) Wymowa omawianej rezolucji jest jednoznaczna - żadnych odstępstw i żadnych derogacji.(PL) Herr talman! Budskapet i den resolution vi debatterar är tydligt - det ska inte finnas några undantag eller inskränkningar.
Nie będziemy popierać dalszego łagodzenia wymowy tego sprawozdania.Vi kommer inte att stödja någon ytterligare urvattning av det.
" O świetnej wymowie" Som talar väl
• W 2003 r . , w chwili gdy opracowanie to było wykonywane , liczne programy były słabo zaawansowane pod względem fi nanso-wym .• När halvtidsutvärderingarna gjordes 2003 hade många av programmen inte kommit så långt i fråga om finansiering .
Zdaniem skarżącej między omawianymi znakami występują oczywiste podobieństwa fonetyczne , jeśli wziąć pod uwagę identyczność sposobu wymowy i rytmu dwóch pierwszych sylab zgłoszonego znaku towarowego ( „ mez ” i „ zo ” ) i dwóch pierwszych sylab jej austriackiego znaku towarowego ( „ mez ” i „ zo ” ) .Enligt bolaget föreligger tydliga fonetiska likheter om likheten avseende uttalet av och rytmen i de två första stavelserna i det sökta varumärket ( mez och zo ) och de två grundläggande stavelserna i bolagets österrikiska varumärke ( mez och zo ) beaktas .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 167 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,41 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.