wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • uttal   
    (Noun  n)
     
    sposób artykulacji dźwięków mowy

Pozostałe znaczenia:

 
wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nauczylem ja poprawnej wymowyJag har lärt henne tala ordentligt
Fakt, iż EKES, którego formalne kompetencje nie rozciągają się na kulturę, przyjmuje z inicjatywy swej przewodniczącej ogólny program działania uznający kulturę za priorytet, ma wymowę manifestuDet faktum att EESK, vars formella kompetens inte uttryckligen utsträckts till kulturområdet, antar ett övergripande handlingsprogram med kulturen som prioritet, som lagts fram av kommitténs ordförande, talar sitt eget tydliga språk
(EL) Panie przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie Turcji ze względu na pozytywną z punktu widzenia Cypru wymowę punktów 32 i 40, chociaż nie zgadzam się z treścią poprawek 9 i 10.(EL) Herr talman! Jag röstade för resolutionen om Turkiet på grund av de positiva inslagen för Cyperns del i punkterna 32 och 40, även om jag inte samtycker till innehållet i ändringsförslagen 9 och 10.
Główna wymowa tego sprawozdania wskazuje na potrzebę przyjęcia podejścia przekrojowego - promowania innowacji we wszystkich obszarach przedsiębiorczości, gospodarki i życia społecznego.Betänkandet visar behovet av ett gränsöverskridande tillvägagångssätt där man främjar innovation inom alla sektorer, ekonomin och samhället i stort.
Na dodatek, podejmowane przeze mnie i innych próby zagwarantowania, że główną wymową tego znaku pozostanie dziedzictwo, a nie integracja polityczna, zostały udaremnione.Vidare förkastades mina och andra personers försök att se till att märkets inriktning förblev på kulturarvet, och inte på den politiska integrationen.
Sądzę, panie pośle Watson, że grupa PPE i grupa liberałów ponosi szczególną odpowiedzialność za osłabienie wymowy tego sprawozdania, które jutro zostanie poddane pod głosowanie.Jag anser att Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater och den Liberala gruppen har ett särskilt ansvar för att det betänkande vi kommer att rösta om i morgon har urvattnats.
sugeruje, że okres między ‧ a ‧ maja ‧ r. byłby dogodnym terminem na przeprowadzenie zaplanowanych referendów w sprawie Konstytucji lub jej ratyfikacji przez parlamenty w Państwach Członkowskich, ponieważ miałby wymowę symboliczną tak dla pokoju na naszym kontynencie, jak i dla integracji europejskiejEuropaparlamentet anser att dagarna ‧-‧ maj ‧ skulle kunna vara lämpliga för de folkomröstningar om konstitutionen eller de parlamentsratificeringar som planerats i medlemsstaterna (text utgår), eftersom dessa dagar symboliserar både fred i Europa och europeisk integration
Niezbyt częste działania niepożądane: nieprawidłowe dźwięki w jelitach, zmniejszenie odczuwania lub wrażliwości (zwłaszcza skóry), zwężenie źrenicy, zmniejszenie ostrości widzenia (utrata wzroku), upośledzenie wymowy, suchość jamy ustnej, bezsenność, nudności, zaburzenia zmysłów, skrócony oddech, wolne bicie serca, dyskomfort w żołądku, ból górnej części żołądka, świszczący oddechMindre vanliga biverkningar: onormala tarmljud, minskad känsel eller känslighet (särskilt i huden), minskad pupillstorlek, nedsatt synskärpa (synnedsättning), talsvårigheter, muntorrhet, sömnsvårigheter, illamående, sensorisk störning, andnöd, långsam hjärtrytm, magbesvär, magsmärtor i övre delen av buken och väsande ljud vid andning
U pacjentów leczonych aprepitantem (‧ mg) podczas nudności i wymiotów po zabiegach chirurgicznych obserwowano dodatkowe działania niepożądane występujace z większą częstością niż w przypadku ondansetronu: ból w nadbrzuszu, nieprawidłowe dźwięki w jelitach, upośledzenie wymowy, duszność, niedoczulica, bezsenność, zwężenie źrenicy, nudności, zaburzenia zmysłów, dyskomfort w żołądku, zmniejszenie ostrości widzenia, świszczący oddechYtterligare biverkningar har observerats hos patienter som behandlats med aprepitant (‧ mg) mot postoperativt illamående och kräkningar, och med incidenser högre än för ondansetron: övre buksmärtor, onormala tarmljud, dysartri, dyspné, hypestesi, insomnia, mios, illamående, sensorisk störning, magbesvär, nedsatt synskärpa, väsande andning
To właśnie tej wymowy brakuje w tekście, chociaż słowo "społeczny” przewija się w nim cały czas.Det är just andan som saknas i texten, trots att ordet social återkommer hela tiden.
(PL) Wymowa omawianej rezolucji jest jednoznaczna - żadnych odstępstw i żadnych derogacji.(PL) Herr talman! Budskapet i den resolution vi debatterar är tydligt - det ska inte finnas några undantag eller inskränkningar.
Nie będziemy popierać dalszego łagodzenia wymowy tego sprawozdania.Vi kommer inte att stödja någon ytterligare urvattning av det.
" O świetnej wymowie" Som talar väl
Zadajmy sobie ponownie pytanie o wymowę oznaczenia "znak dziedzictwa Unii Europejskiej”, nadawanego po prostu na podstawie tego, gdzie znajdują się elementy dziedzictwa, o które tu chodzi.Låt oss återigen ställa oss frågan om meningen med att utforma ett europeiskt kulturarvsmärke som endast tilldelas på grundval av den plats där det aktuella kulturarvsinslaget är beläget.
Przedsiębiorstwo kolejowe może dodać dalsze wskazówki na temat wymowy, jeśli uzna to za konieczneKommentarer rörande uttalet får läggas till om järnvägsföretaget bedömer det som nödvändigt
Cieszy mnie również, że dyrektywa stanie się w istocie rozporządzeniem i będzie mieć większą wymowę prawną.Jag välkomnar också att direktivet faktiskt kommer att bli en förordning och därmed få en starkare rättslig tyngd.
Przyczyną tego, która wzmacnia wymowę sprawozdania, są niewłaściwe warunki pracy a także niesprawiedliwy system wynagrodzeń, który jest stosowany w odniesieniu do niektórych mniej uprzywilejowanych grup.En anledning till detta och något som förstärker betänkandets budskap, är de olämpliga arbetsvillkor och orättvisa lönesystem som tillämpas för vissa missgynnade grupper.
na piśmie. - (NL) Niestety, musiałem opuścić początek głosowania, ale w pełni zgadzam się z wymową sprawozdań w sprawie udzielenia absolutorium, a w szczególności sprawozdania pana posła Casaki.skriftlig. - (NL) Jag kunde tyvärr inte vara med i början av omröstningen, men jag samtycker helt till innehållet i betänkandena om ansvarsfrihet, och i synnerhet till Casacabetänkandet.
(NL) Pani przewodnicząca! Sprawozdanie, które mamy przed sobą, przygotowane przez Komisję Petycji, w sprawie sprawozdania europejskiego rzecznika obywatelskiego za rok 2007, ma bardzo pozytywną ogólną wymowę i tym razem mogę poprzeć wyrażony w nim pogląd.(NL) Fru talman! Det aktuella betänkandet från utskottet för framställningar om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2007 var i det stora hela mycket positivt, och jag kan verkligen instämma i detta synsätt.
Wymowa koreańskaKoreanskt uttal
Traktat ma przypuszczalnie wymowę bardziej symboliczną, ale przede wszystkim wzywamy do współpracy z narodami, a ściślej ludami Arktyki, i do ich poszanowania.Fördraget är kanske snarare symboliskt, men däremot kräver vi att man samarbetar med - och respekterar - länderna, och framför allt människorna, i Arktis.
Jednocześnie jednak uważamy, że wymowa tekstu dotycząca skonsolidowanego rynku euroobligacji wykracza zbyt daleko.Samtidigt anser vi dock att den formulering i texten som rör frågan om en konsoliderad euroobligationsmarknad är för långtgående.
Oprócz niniejszej ulotki pacjent otrzyma także Kartę ostrzegawczą pacjenta, która zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, o których pacjent powinien wiedzieć przed rozpoczęciem stosowania leku TYSABRI (wymowa ang.:Tai-SA-bri) i podczas leczenia lekiem TYSABRIUtöver bipacksedeln har du fått ett patientinformationskort som innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan du får TYSABRI (uttalas taj-sa-bri) och under din behandling med TYSABRI
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 98 zdań frazy wymowa.Znalezione w 1,627 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.