wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • uttal   
    (Noun  n)
     
    sposób artykulacji dźwięków mowy

Pozostałe znaczenia:

 
wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przepraszam za moją wymowę - ciągle jeszcze uczę się hiszpańskiego.Jag ber om ursäkt för mitt uttal - jag fortsätter med mina lektioner i spanska.
Oprócz niniejszej ulotki pacjent otrzyma także Kartę ostrzegawczą pacjenta, która zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, o których pacjent powinien wiedzieć przed rozpoczęciem stosowania leku TYSABRI (wymowa ang.:Tai-SA-bri) i podczas leczenia lekiem TYSABRIUtöver bipacksedeln har du fått ett patientinformationskort som innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan du får TYSABRI (uttalas taj-sa-bri) och under din behandling med TYSABRI
(PL) Wymowa omawianej rezolucji jest jednoznaczna - żadnych odstępstw i żadnych derogacji.(PL) Herr talman! Budskapet i den resolution vi debatterar är tydligt - det ska inte finnas några undantag eller inskränkningar.
Niezbyt częste działania niepożądane: nieprawidłowe dźwięki w jelitach, zmniejszenie odczuwania lub wrażliwości (zwłaszcza skóry), zwężenie źrenicy, zmniejszenie ostrości widzenia (utrata wzroku), upośledzenie wymowy, suchość jamy ustnej, bezsenność, nudności, zaburzenia zmysłów, skrócony oddech, wolne bicie serca, dyskomfort w żołądku, ból górnej części żołądka, świszczący oddechMindre vanliga biverkningar: onormala tarmljud, minskad känsel eller känslighet (särskilt i huden), minskad pupillstorlek, nedsatt synskärpa (synnedsättning), talsvårigheter, muntorrhet, sömnsvårigheter, illamående, sensorisk störning, andnöd, långsam hjärtrytm, magbesvär, magsmärtor i övre delen av buken och väsande ljud vid andning
U pacjentów leczonych aprepitantem (‧ mg) podczas nudności i wymiotów po zabiegach chirurgicznych obserwowano dodatkowe działania niepożądane występujace z większą częstością niż w przypadku ondansetronu: ból w nadbrzuszu, nieprawidłowe dźwięki w jelitach, upośledzenie wymowy, duszność, niedoczulica, bezsenność, zwężenie źrenicy, nudności, zaburzenia zmysłów, dyskomfort w żołądku, zmniejszenie ostrości widzenia, świszczący oddechYtterligare biverkningar har observerats hos patienter som behandlats med aprepitant (‧ mg) mot postoperativt illamående och kräkningar, och med incidenser högre än för ondansetron: övre buksmärtor, onormala tarmljud, dysartri, dyspné, hypestesi, insomnia, mios, illamående, sensorisk störning, magbesvär, nedsatt synskärpa, väsande andning
Jesteśmy z niego dumni i chciałbym jedynie powiedzieć: proszę nie pozwolić, aby dyskusje o negatywnej wymowie zniechęciły pana do kontynuowania tej bardzo pomyślnie przebiegającej pracy.Vi var stolta över honom och jag skulle vilja säga så här: låt inte de negativa diskussionerna hindra er från att fortsätta detta mycket framgångsrika arbete.
Wymowa japońska OnJapanskt On-uttal
W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.Jag håller fullständigt med om det underförstådda i frågan, att utan en omfattande ekonomisk politik och sysselsättningspolitik kan vi inte bekämpa fattigdomen på ett framgångsrikt sätt.
na piśmie. - Cieszę się, że sprawozdanie zostało przyjęte, chociaż niewielką większością głosów (283 głosów za, 278 przeciw, przy 15 wstrzymujących się), zwłaszcza że niektóre głosowania podzielone, których żądała PPE w celu osłabienia wymowy sprawozdania w niektórych punktach - opodatkowania systemu bankowego dla celów globalnej sprawiedliwości społecznej, międzynarodowej opłaty od transakcji finansowych, moratorium i umorzenie zadłużenia - nie powiodły się.skriftlig. - (EN) Det gläder mig att betänkandet antogs, om än med en mycket liten majoritet (283 röster för, 278 mot och 15 nedlagda röster), särskilt eftersom vissa delade omröstningar som begärts av PPE-gruppen för att försvaga betänkandet på vissa punkter - beskattningen av banksystemet för global social rättvisa, den internationella skatten på finansiella transaktioner, skuldmoratoriet och skuldavskrivningarna - inte lyckades.
Lista zawiera historię wypowiedzianych sentencji. Możesz wybrać sentencję oraz nacisnąć przycisk wymowy, aby ponownie usłyszeć zwrotDen här listan innehåller historiken med upplästa meningar. Du kan välja meningar och klicka på uppläsningsknappen för att läsa upp dem igen
Mimo że poprawka ‧ stała się zbędna, ponieważ art. ‧ ust. ‧ zmienionego wniosku nie został zawarty we wspólnym stanowisku, należy zauważyć, że jej istota została uwzględniona w ogólnej wymowie tekstu, który nawołuje do poszanowania różnych praktyk narodowychMedan ändring ‧ har blivit överflödig, eftersom artikel ‧.‧ i det ändrade förslaget inte har införlivats med den gemensamma ståndpunkten, bör det noteras att andemeningen i ändringen följts beträffande textens allmänna inriktning som kräver respekt för skillnader i nationell praxis
Jest zatem oczywiste, że należy pamiętać o trzech wymogach: z jednej strony, należy współpracować z Parlamentem w celu umożliwienia takiego przejścia, z drugiej zaś, nie należy spowalniać gotowych do wdrożenia inicjatyw, co do których panuje konsensus, a jednocześnie nie należy antycypować wymowy czy skutków traktatu lizbońskiego po jego wejściu w życie.Då är det tydligt att vi måste tänka på de tre kraven, nämligen att arbeta tillsammans med parlamentet för att hjälpa till med denna övergång, att undvika att bromsa initiativ som är mogna för handling och kring vilka det råder enighet och samtidigt att inte föregripa de effekter Lissabonfördraget kommer att få när det träder i kraft.
Zabieram głos, by wyrazić zadowolenie z powodu powszechnego poparcia, jakiego Zgromadzenie udzieliło projektowi przedstawionemu przeze mnie wraz z posłami Pannellą i Onyszkiewiczem. Projekt ten ma inną wymowę niż to, co mówiła tutaj dziś komisarz Ferrero-Waldner, gdyż opowiadamy się w nim po jednej ze stron: po stronie poszukiwania prawdy, poszukiwania prawdziwych powodów zerwania rozmów między Chińczykami a Tybetańczykami, nie zajmując stanowiska neutralnego, jak niestety nadal czynią to Komisja i Rada, jak gdyby wystarczało po prostu mieć nadzieję na dialog między stronami.Jag tar ordet för att uttrycka min belåtenhet över församlingens allmänna stöd till det förslag som vi har lagt fram genom Marco Pannella och Janusz Onyskiewicz. Förslaget är något annat än det vi har fått höra om av Benita FerreroWaldner i dag, för det uttrycker en ståndpunkt, nämligen att vi måste ta reda på sanningen och de verkliga anledningarna till att samtalen mellan kineserna och tibetanerna misslyckades, i stället för att se det hela från en neutral synvinkel, vilket kommissionen och rådet beklagligtvis har fortsatt att göra, som om det vore tillräckligt för oss att bara hoppas på en dialog mellan båda parter.
Wymowa koreańskaKoreanskt uttal
Sądzi, że te trzy priorytety składają się na program o wyraźnej wymowie socjalnejInom ramen för de centrala åtgärdsområdena förespråkar kommittén en stark social dagordning
" Wymowa decyduje o pozycji Anglika" En engelsmans sätt att tala klassificerar honom snart
Dlatego, mimo poparcia dla przedstawionych w komunikacie celów i działań, Komitet apeluje do Komisji o uwzględnienie niniejszej opinii i podjęcie koniecznych działań, które sprawią, że wymowa tego komunikatu będzie bardziej zdecydowanaVi stöder alltså de mål och åtgärder som fastställs i meddelandet, men uppmanar samtidigt kommissionen att ta del av det här yttrandet och vidta de åtgärder som krävs för att ytterligare stärka meddelandet
Taka była prawdziwa wymowa wypowiedzi pana posła Farage.Så ligger det till med Nigel Farages anförande.
Przewiduję, że w tym roku, na kolejnym szczycie, a także na każdym następnym, powstawać będą teksty o podobnej wymowie.Säkerligen sätts liknande formuleringar på pränt även vid nästa toppmöte nu i år, precis som vid alla andra toppmöten.
Główna wymowa tego sprawozdania wskazuje na potrzebę przyjęcia podejścia przekrojowego - promowania innowacji we wszystkich obszarach przedsiębiorczości, gospodarki i życia społecznego.Betänkandet visar behovet av ett gränsöverskridande tillvägagångssätt där man främjar innovation inom alla sektorer, ekonomin och samhället i stort.
' sed ' w środku tekstu fonetyzuje dane wyjściowe & kopete;, tak by syntezator miał lepszą wymowę niderlandzkąKommandot ' sed ' i mitten gör utmatningen från & kopete; fonetisk, så att talsyntesen får ett bättre holländskt uttal
(DE) Panie urzędujący przewodniczący, panie przewodniczący Komisji, panie przewodniczący Parlamentu! Zgadzam się w jednej kwestii z panem Karasem, mianowicie że liczba powtórzeń słowa "społeczny” w tekście nie jest istotna, lecz wymowa samego tekstu.(DE) Herr rådsordförande, herr kommissionsordförande, herr talman! Jag håller med Othmar Karas om en sak, nämligen att det inte handlar om hur många gånger ordet social nämns utan om själva textens anda.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 98 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,315 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.