wymowa: IPA: tɛst

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • test   
     
    próba podejmowana, aby uzyskać odpowiedź na postawione pytania
  • prov       
  • provning   
  • pröva   

Pozostałe znaczenia:

 
egzamin, sprawdzian
 
techn. technika obraz próbny w telewizorze

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (20)

Cell TestCA Newell’s Old Boys
Edytor listy testówTestlistredigerare
szybki testsnabbtest
test alfaalfatest
test Ames'aAmes test
test ciążowygraviditetstest
test funkcjifunktionalitetstest
test jednostkienhetstest
test losowystickprov
test na kancerogennośćkarcinogenitetstest
test obciążeniowystresstest
test odbiorczyacceptanstest
test porównawczybenchmark
test przepustowościbandbreddstest
test psychometrycznypsykometriskt test
test szachownicyschackbrädstest
test trafieniaträfftest
test wydajnościprestandatest
testy biologicznebiologisk test
zestaw testów zgodności sprzętumaskinvarukompatibilitetstest

Przykładowe zdania z "test", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jeżeli w testach warunków skrajnych okaże się, że poszczególne banki nie spełniają wymogów, państwa członkowskie muszą podjąć natychmiastowe działania.Om stresstesterna visar att någon eller några banker inte klarar kraven måste medlemsländerna omedelbart agera.
W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w załączniku I organy państw członkowskich przeprowadzają test jednej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowychNär myndigheterna i medlemsstaterna utför den kontroll av överensstämmelse med kraven som anges i bilaga I ska de prova en enda diskmaskin för hushållsbruk
Na tej podstawie należy uznać, że wkład kapitałowy ze środków publicznych spełnia test prywatnego inwestora i nie stanowi pomocy państwa, jeżeli między innymi wniesiono go w tym samym czasie, co znaczny wkład kapitałowy ze strony prywatnego inwestora, wniesiony w porównywalnych okolicznościach (test równoczesnościPå denna grundval måste ett kapitaltillskott med offentliga medel anses klara testet gällande en privat investerare i en marknadsekonomi och inte utgöra statligt stöd om det bland annat sker samtidigt som betydande kapitalbidrag från en privat investerare under jämförbara omständigheter (samtidighets-testet
Test na dżdżownicachTest på daggmaskar
Test polega na weryfikacji, czy materiały cholewki zapewniają wystarczające podtrzymanie stopy, by umożliwić użytkownikowi chodzenie w tym obuwiuTestet går ut på att kontrollera huruvida överdelarnas material ger foten ett tillräckligt stöd så att användaren ska kunna gå i skodonet
dla każdego punktu określającego wymogi dotyczące danych dla substancji czynnej, podsumowania i wyniki testów i badań, nazwę ich właściciela i tożsamość osoby lub nazwę instytutu, który przeprowadził testy i badaniaFör varje punkt i uppgiftskraven för det verksamma ämnet ska det finnas sammanfattningar och resultat från tester och undersökningar, namn på innehavaren av dessa och på den person eller den inrättning som har utfört testerna och undersökningarna
Wykrywanie enzootycznej białaczki bydła polega na wykonaniu testu immunodyfuzji zgodnie z warunkami opisanymi w ust. A i B, lub enzymatycznego odczynu immunoabsorpcyjnego ELISA zgodnie z warunkami opisanymi w C. Metoda immunodyfuzji może być stosowana jedynie do testów indywidualnychUndersökningar för påvisande av enzootisk bovin leukos skall utföras med hjälp av immundiffusionsmetoden under de villkor som beskrivs i avsnitt A och B nedan eller genom Elisametoden (the enzyme linked immunosorbent assay) under de villkor som beskrivs i avsnitt C nedan
Kolejną bardzo ważną rzeczą jest jednak fakt, że wdrażana od 1 stycznia architektura nadzoru musi działać, więc testy warunków skrajnych i tym podobne muszą być wystarczająco sprawne, by móc ocenić sytuację w przyszłości, i przywołać do porządku tych, którzy będą naruszać reguły.Men en annan sak som är mycket viktig är att den tillsynsstruktur som införs den 1 januari 2011 fungerar, så att stresstester och annat räcker till för att inse vad som kommer att hända i framtiden och att människor som börjar dra i väg tillrättavisas.
Krytykowana jest jednocześnie podejrzana, przyspieszona procedura wprowadzenia na rynek szczepionek przeciwko H1N1, których testy i badania nie były wystarczające.Samtidigt ger det tvivelaktiga påskyndade förfarande som använts för att släppa ut vaccinerna mot H1N1 på marknaden, utan tillräckliga tester eller undersökningar, upphov till kritik.
Globalnie ujednolicony system klasyfikacji powinien pozwalać na korzystanie z metod wykluczających przeprowadzanie testów na zwierzętach, nawet jeśli ich walidacja niosłaby za sobą kosztowny i zbiurokratyzowany proces.Det globalt harmoniserade systemet för klassificering bör göra det möjligt att använda metoder som inte inbegriper djurförsök, även om deras validering kräver en lång och kostsam byråkratisk process.
Słuchaj, najwidoczniej, przeprowadzają testy wstępne, zbierają informacje, nie robią nic szalonegoTydligen gör de några tester för att samla in information, inget farligt
Nie należy rozpoczynać leczenia produktem leczniczym Volibris u kobiet w wieku rozrodczym dopóki nie zostanie uzyskany ujemny wynik testu ciążowego oraz dopóki nie są stosowane skuteczne metody antykoncepcjiBehandling med Volibris får inte startas hos kvinnor i fertil ålder om inte ett graviditetstest, med negativt resultat, har gjorts, samt att ett tillförlitligt preventivmedel används
dwie różne próby lub powtórny test RT-PCR nowej próbki RNA, którą do każdego testu należy pobrać z pierwotnego materiału klinicznegoTvå olika prover eller repeat-PCR med omvänd transkription (repeat RT-PCR) på nytt rna-extrakt från det ursprungliga kliniska provet vid varje testtillfälle
W grupie otrzymującej iloprost średnia zmiana dystansu w odniesieniu do wartości wyjściowej po ‧ tygodniach leczenia w ‧-minutowym teście chodzenia obejmowała wydłużenie dystansu o ‧ metry (-‧, ‧ metra w grupie placebo, brak danych o zgonach lub brakujących wartościachGenomsnittlig förändring av gångförmåga under ‧ minuter efter ‧ veckors behandling jämfört med baslinjevärdet var en ökning med ‧ meter i iloprostgruppen (-‧, ‧ meter i placebogruppen, inget antagande av data är gjort vid död eller vid avsaknad av mätvärden
Nie popieram krótkich ram czasowych, jakie niektóre państwa członkowskie uznały za adekwatne dla tych szczególnych testów.Jag ställer mig inte bakom den korta tidsfrist som en del medlemsstater ansåg vara lämplig för den särskilda rapporten.
Należy zmienić igłę i powtórzyć test jeszcze raz. • Jeśli po zmianie igły na końcu igły nie pojawi się insulina, wstrzykiwacz SoloStar może być uszkodzonyByt nål och försök igen. • Om inget insulin kommer ut efter byte av nål kan din SoloStar vara skadad
Gdy zwierzę poddane ubojowi z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi zostało wybrane do przeprowadzenia badań na BSE, wtedy znak zdrowotności ustanowiony w rozdziale ‧ załącznika I do dyrektywy ‧/EWG nie jest wykonywany na tuszy tego zwierzęcia, dopóki wynik otrzymany za pomocą szybkiego testu nie będzie ujemnyNär ett djur som slaktats för att användas som livsmedel valts ut för BSE-testning, skall kontrollmärkningen enligt kapitel ‧ i bilaga I till direktiv ‧/EEG inte göras på slaktkroppen av detta djur innan ett negativt resultat har erhållits från snabbtestet
Dotacje mogą być przyznawane łącznie z innymi dotacjami, pomocą lub środkami przyznanymi na dotowaną działalność przez jakiekolwiek organy administracji lub podmioty publiczne lub prywatne krajowe lub reprezentujące UE lub organizacje międzynarodowe, o ile nie zostaną przekroczone limity ilościowe pomocy ustanowione w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ (do ‧ % kosztów wykonanych testówStödet kommer att vara förenligt med alla andra former av bidrag, stöd, medel eller intäkter för den subventionerade verksamheten som beviljas av annan offentlig eller privat förvaltning eller myndighet på nationell eller EU-nivå, eller internationell organisation, under förutsättning att det inte överskrider de kvantitativa gränser för stöd som fastställs i artikel ‧.‧ b i förordning (EG) nr ‧/‧ (upp till ‧ % av kostnaderna för de test som utförs
Macie ‧ minut na zrobienie testuNi har tjugo minuter för provet
Najnowsze testy warunków skrajnych koncentrują się na twardych wskaźnikach kapitałowych, a należało wziąć również pod uwagę kryteria płynności.De senaste stresstesterna har varit inriktade på kapitalnivåer, men man borde även ha tagit med likviditetskriterierna.
Reakcja na to, co się dzieje dzisiaj w Iranie jest jednym z najważniejszych testów skuteczności dla naszego zachodniego świata.Västvärldens reaktion på det som sker i Iran i dag är ett avgörande test av vår effektivitet.
W celu przeprowadzenia szybkich testów zgodnie z art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ należy zastosować następujące metody jako szybkie testy do monitorowania BSE u bydłaVid genomförandet av snabbtesten enligt artiklarna ‧.‧ och ‧.‧ ska följande metoder användas som snabbtest för övervakning av BSE hos nötkreatur
W „ maksymalizującym ” teście na świnkach morskich wykazano zdolność oseltamiwiru do podrażnienia skóryEn potentiell risk för hudsensibilisering med oseltamivir sågs i ett maximeringstest hos marsvin
pomoc techniczna oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, opracowaniem, produkcją, montażem, testami, konserwacją, bądź wszelkie inne usługi techniczne, i może przyjmować formy instrukcji, porad, szkolenia, przekazania praktycznej znajomości bądź umiejętności, albo usług konsultingowychtekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som har samband med reparation, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller någon annan teknisk tjänst och som kan anta sådana former som instruktioner, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper och färdigheter eller konsulttjänster
V ECVAM International Validation Study on In Vitro Tests for Acute Skin Irritation: Selection of Test Chemicals. ATLA ‧, ‧–V ECVAM International Validation Study on In Vitro Tests for Acute Skin Irritation: Selection of Test Chemicals. ATLA ‧, ‧–
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8225 zdań frazy test.Znalezione w 3,39 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.