wymowa: IPA: tɛst

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • test   
     
    próba podejmowana, aby uzyskać odpowiedź na postawione pytania
  • prov       
  • provning   
  • pröva   

Pozostałe znaczenia:

 
egzamin, sprawdzian
 
techn. technika obraz próbny w telewizorze

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (20)

Cell TestCA Newell’s Old Boys
Edytor listy testówTestlistredigerare
szybki testsnabbtest
test alfaalfatest
test Ames'aAmes test
test ciążowygraviditetstest
test funkcjifunktionalitetstest
test jednostkienhetstest
test losowystickprov
test na kancerogennośćkarcinogenitetstest
test obciążeniowystresstest
test odbiorczyacceptanstest
test porównawczybenchmark
test przepustowościbandbreddstest
test psychometrycznypsykometriskt test
test szachownicyschackbrädstest
test trafieniaträfftest
test wydajnościprestandatest
testy biologicznebiologisk test
zestaw testów zgodności sprzętumaskinvarukompatibilitetstest

Przykładowe zdania z "test", pamięć tłumaczeniowa

add example
Systemy/zestawy zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą, w których zastosowano wyroby zaliczane pod względem reakcji na ogień do klas A[‧], B‧ lub C‧ oraz A (bez testów), D, E lub F przeznaczone do stosowania na ścianach zewnętrznych podlegających przepisom przeciwpożarowym oraz systemy/zestawy zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą, przeznaczone do stosowania na ścianach zewnętrznych niepodlegających przepisom ogniowymSammansatta system för utvändig putsbelagd värmeisolering som består av produkter vilka är klassificerade enligt brandklass A, B eller C, samt A (utan föregående provning), D, E eller F för ytterväggar som omfattas av brandsäkerhetsföreskrifter samt motsvarande system för ytterväggar som inte omfattas av brandsäkerhetsföreskrifter
Przeprowadzenie testówGenomförande av testerna
Producenci przedstawiający rodziny modeli nadal są rozliczani z deklaracji dotyczących energooszczędności złożonych w odniesieniu do ich produktów do przetwarzania obrazu, w tym produktów niepoddanych testom lub dla których nie zgłoszono danychNär det rapporterade resultatet gäller hela modellfamiljer fortsätter tillverkarna att ha ansvaret för den angivna energieffektiviteten, även för apparater som inte har provats eller för vilka inga uppgifter har rapporterats
Fakt, iż przestał istnieć aktywny rynek na przeszacowany składnik wartości niematerialnych może świadczyć o tym, że doszło do utraty wartości składnika aktywów, w związku z czym istnieje potrzeba przeprowadzenia testu zgodnie z MSRFörhållandet att det inte längre finns en aktiv marknad för en omvärderad immateriell tillgång kan tyda på att det finns ett nedskrivningsbehov för tillgången. Detta kan behöva prövas enligt IAS ‧, Nedskrivningar
Co nastąpi po testach?Vad händer i slutändan?
W celu zapewnienia warunków nasycenia podczas całego testu, łącznie z fazą przygotowania wstępnego, każdy element narażony na przeciek, z dodatkowym zbiornikiem lub bez, musi zostać opróżniony i napełniony wystarczającą ilością HFC-‧a, nieprzekraczającą jednak ‧,‧ g/cm‧ w całej objętości wewnętrznej tego elementu lub zbiornikaFör att förhållandena skall vara mättade under hela provningens längd, även under konditioneringen, skall varje läckagekomponent, med eller utan ytterligare behållare, tömmas på luft och fyllas med en tillräcklig mängd HFC-‧a som inte överskrider ‧,‧g/cm‧ av läckagekomponentens eller behållarens totala innervolym
Szybki test oznacza wyroby medyczne do jakościowej lub półilościowej diagnostyki in vitro, stosowane pojedynczo lub w małych seriach, wymagające procedur nieautomatycznych i zaprojektowane do uzyskania szybkich wynikówMed snabbtest avses kvalitativa eller semikvantitativa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som används enskilt eller i små serier med icke-automatiserade tillvägagångssätt och som är avsedda att snabbt ge resultat
Test rynkowy tych zobowiązań ujawnił wątpliwości co do praktycznych możliwości stosowania oraz skuteczności mechanizmu kontroli cen i wykazał, że rozwiązanie zaproponowane w zobowiązaniu było zbyt złożone i trudne do wdrożenia i kontroliMarknadstestet för åtagandena föranledde dock tvivel huruvida priskontrollmekanismen var användbar och effektiv och visade att åtagandet var alltför invecklat för att sättas i verket och övervakas
testy i diagnostyka (w tym kody błędów/diagnozowanie i usuwanie usterek, oprogramowanie i inne informacje niezbędne do diagnozowania usterek w pojazdach) – duża część tych informacji, chociaż nie całość, znajduje się w specjalistycznych narzędziach elektronicznychTestning och diagnos (omfattar felsökningskoder, programvara och annan information som behövs för att söka fel på fordon); inte all denna information men en stor del av den ingår i elektroniska specialverktyg
By uzyskać więcej informacji na temat testu laboratoryjnego należy zwrócić się do wytwórcy leku lub jego przedstawiciela w danym regionieFör ytterligare information om blodprov, vänligen kontakta marknadsföringsinnehavare eller dess ombud
Państwu Członkowskiemu będącemu sprawozdawcą powinno umożliwić się dokonanie odniesienia do testów na kręgowcach przeprowadzanych odnośnie do istniejącej notyfikowanej substancji czynnej, o ile takie odniesienie nie jest poufne na mocy art. ‧ dyrektywy ‧/WEEn rapporterande medlemsstat bör få lämna ut uppgifter om försök på ryggradsdjur i fråga om ett anmält existerande verksamt ämne, såvida inte dessa uppgifter anses som hemliga i enlighet med artikel ‧ i direktiv ‧/EG
Jeżeli zmierzony pobór mocy pierwszej jednostki wynosi ‧ W, dalsze testy nie są wymagane i model zostaje zakwalifikowany (‧ W to efektywność dokładnie o ‧ % większa od podanej w specyfikacjiOm den första enheten uppmäts till ‧ watt behövs ingen ytterligare provning göras och modellen blir godkänd (‧ watt är exakt ‧ % effektivare än kraven i specifikationen
Następujące kroki są podejmowane w każdej części testuFöljande åtgärder vidtas vid varje prov
Wykonanie testu bezpieczeństwaUtför ett säkerhetstest
EUR na test do bakteriologicznego wykrywania Salmonelli sppeuro per test för bakteriologisk påvisning av Salmonella spp
Warunki przeprowadzania testów, przyrządy pomiarowe i przygotowanie do testuProvningsförhållanden, instrumentanvändning och konfigurering
Inne testy fenotypowe i genotypowe podlegają obecnie ocenieAndra fenotypiska och genotypiska tester utvärderas för närvarande
Przeprowadza się jedynie te badania i testy, które są stosowne i niezbędne w odniesieniu do zmianEndast de undersökningar och provningar som är relevanta och nödvändiga för ändringarna ska utföras
Moim zdaniem te testy mają sens jedynie wówczas, jeżeli doprowadzą do stworzenia planu, w którym określimy, z których elektrowni i określonych zagrożeń mamy zamiar w pierwszej kolejności zrezygnować, kiedy odwrócimy się od tej technologii wysokiego ryzyka.Jag anser att dessa tester bara är relevanta om de vägleder oss i utarbetandet av en plan som visar vilka verk och vilka fastställda risker som ska bli de första att försvinna när vi vänder ryggen åt denna högriskteknik.
Preparat Pylobactell jest testem diagnostycznymPylobactell är ett diagnostiskt test
Należy zmienić igłę i powtórzyć test jeszcze raz. • Jeśli po zmianie igły, na końcu igły nie pojawia się insulina, wstrzykiwacz OptiSet może być uszkodzonyByt injektionsnål och försök igen. • Om inget insulin kommer ut efter byte av injektionsnål kan din OptiSet vara skadad
(PL) Pani przewodnicząca! Ze względu na opóźnienia i problemy z dokończeniem prac nad systemem SIS II i prognozami, według których nie będzie on w pełni funkcjonalny do końca 2011 roku, a nawet jak twierdzą niektórzy 2015 roku, postanowiono przeprowadzić do końca tego roku testy systemu SIS II, które mają sprawdzić jego funkcjonalność.(PL) Fru talman! Mot bakgrund av de förseningar och problem som har förekommit med att avsluta arbetet med SIS II och beräkningarna att det inte kommer att fungera fullt ut förrän i slutet av 2011, eller till och med 2015 som en del säger, har man beslutat utföra tester på SIS II före årets utgång för att utvärdera systemets funktionalitet.
Do czasu pełnego przyjęcia norm CEN wraz ze szczegółowymi protokołami dotyczącymi testów, Komisja wyda, przed przyjęciem niniejszej dyrektywy, wytyczne opracowane przez CENTills dess att CEN-normer med detaljerade testprotokoll har antagits fullt ut kommer kommissionen, innan detta direktiv antas, att utfärda riktlinjer för användning som utarbetats av CEN
kosztów wywozu i usunięcia padłych zwierząt, w przypadku gdy istnieje obowiązek poddania ich testom na obecność TSEav kostnaderna för bortskaffande och destruering av avlivade eller självdöda djur om det finns en skyldighet att utföra TSE-test på djuren i fråga
Po szczepieniu przeciw grypie zaobserwowano fałszywie dodatnie wyniki testów serologicznych przeprowadzanych metodą ELISA wykrywających przeciwciała przeciw HIV-‧, wirusowi zapalenia wątroby typu C a szczególnie HTLVEfter influensavaccination har falskt positiva resultat observerats vid serologitester som utförts med ELISA-metoden för identifiering av antikroppar mot HIV‧, hepatit C och framför allt HTLV
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7941 zdań frazy test.Znalezione w 1,365 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.