wymowa: IPA: tɛst

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • test   
     
    próba podejmowana, aby uzyskać odpowiedź na postawione pytania
  • prov       
  • provning   
  • pröva   

Pozostałe znaczenia:

 
egzamin, sprawdzian
 
techn. technika obraz próbny w telewizorze

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (20)

Cell TestCA Newell’s Old Boys
Edytor listy testówTestlistredigerare
szybki testsnabbtest
test alfaalfatest
test Ames'aAmes test
test ciążowygraviditetstest
test funkcjifunktionalitetstest
test jednostkienhetstest
test losowystickprov
test na kancerogennośćkarcinogenitetstest
test obciążeniowystresstest
test odbiorczyacceptanstest
test porównawczybenchmark
test przepustowościbandbreddstest
test psychometrycznypsykometriskt test
test szachownicyschackbrädstest
test trafieniaträfftest
test wydajnościprestandatest
testy biologicznebiologisk test
zestaw testów zgodności sprzętumaskinvarukompatibilitetstest

Przykładowe zdania z "test", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ogniwa obciążnikowe przymocowane bezpośrednio do taśmy pasa można odłączyć od zasilania, ale podczas testu dynamicznego muszą one pozostać na właściwym miejscuTryckmätdosor placerade direkt på banden behöver inte vara elektriskt inkopplade, men måste sitta kvar på plats under den dynamiska provningen
albo [zawiera [mięso bez kości] [oraz] [mięso mielone] , pozyskane wyłącznie z mięsa bez kości, innego niż podroby pozyskane z tusz, w których usunięto główne dostępne gruczoły limfatyczne, złożone w celu dojrzewania w temperaturze powyżej + ‧ °C przez co najmniej ‧ godziny przed odkostnianiem, a wartość pH mięsa wyniosła poniżej ‧,‧ podczas testu elektronicznego przeprowadzonego w środku mięśnia Longissimus dorsi po zakończeniu dojrzewania, a przed odkostnianiem, orazeller [Köttet innehåller [benfritt kött] [och] [malet kött] som har erhållits endast från annat urbenat kött än slaktbiprodukter, som kommer från slaktkroppar där de viktigaste tillgängliga lymfkörtlarna har avlägsnats och som har genomgått mognadslagring vid en temperatur över + ‧ °C i minst ‧ timmar innan benen avlägsnades, och där köttets pH-värde var under ‧,‧ vid elektronisk mätning i mitten av långa ryggmuskeln (longissimus dorsi) efter mognadslagring och före urbening, och
Protokół testu PCR specyficzny dla biowaru R. solanacearum (Pastrik et alR. solanacearum biovar-specifika PCR-protokoll (Pastrik m.fl
Zdaniem władz belgijskich, w tym przypadku zastosowanie miałby wyjątek od reguły pułapu ‧ % – ponieważ zgodnie z pkt ‧ wytycznych dotyczących TSE oraz art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ o wyłączeniach grupowych państwa członkowskie mogą udzielić pomocy na pokrycie do ‧ % kosztów wywozu i usunięcia padłych zwierząt, w przypadku gdy istnieje obowiązek poddania ich testom na obecność TSEDe belgiska myndigheterna hävdar att ett undantag från taket på ‧ % gäller i deras fall, eftersom medlemsstaterna, enligt punkt ‧ i TSE-riktlinjerna och artikel ‧ i förordning (EG) nr ‧/‧ om undantag, får bevilja statligt stöd på ‧ % av kostnaderna för bortskaffande och destruering av avlivade eller självdöda djur om det finns en skyldighet att utföra TSE-test på djuren i fråga
Wszystko jest testem, pamiętasz?Allt är ett test, kommer du ihåg?
Test ten należy powtórzyć trzykrotnie na tym samym testowanym egzemplarzu; wszystkie trzy pomiary powinny mieścić się w przedziale tolerancji ± ‧ % w stosunku do średniej z trzech zmierzonych wartości maksymalnej mocyDenna provning måste göras tre gånger på samma UUT, och alla tre mätningarna måste ligga inom ± ‧ % tolerans i förhållande till medelvärdet av de tre uppmätta maxeffektvärdena
pobieranie próbek niezbędnych do testów laboratoryjnychta alla prover som behövs för laboratorieundersökningar
Okres próby dla każdego z testów trwa aż do osiągnięcia stanu stacjonarnego, jednak nie krócej niż ‧ minut czasu rzeczywistegoFörsökstiden för varje försök skall vara så lång att ett stationärt tillstånd inträder, dock minst ‧ minuters fullskaletid
Badania wymienione w pkt ‧ lit. a) i b) muszą być przeprowadzone przynajmniej przed zatwierdzeniem testu, a badania z pkt ‧ lit. c), co najmniej, muszą następnie być przeprowadzone na każdej seriiDe undersökningar som räknas upp i ‧ a och b ska utföras innan testet godkänns och därefter ska åtminstone undersökning enligt ‧ c utföras på varje sats
Przedmiot: Testy na zwierzętach i metody alternatywneAngående: Djurförsök och alternativa metoder
Testom porównawczym może także podlegać materiał siewny buraka wyprodukowany w państwach trzecichBetutsäde som skördats i länder utanför gemenskapen får ingå i de jämförande försöken
Ocena działania testów przesiewowych obejmuje ‧ dodatnich (jeżeli to możliwe w przypadku rzadkich zakażeń) świeżych (z tego samego dnia) próbek surowicy lub osocza (≤ ‧ dzień po pobraniu próbekPrestandautvärdering av screeningtester ska inkludera ‧ positiva dagsfärska serumprov och/eller plasmaprov (om det finns vid sällsynta infektioner) (≤ ‧ dag efter provtagning
Urząd zwrócił się o pomoc do niezależnego eksperta, pana Erlenda Kvaala, profesora nadzwyczajnego w Norwegian School of Management BI w Oslo, z prośbą o ustalenie, czy sprzedaż udziałów państwa w spółce Sementsverksmiðjan hf. odbyła się zgodnie z warunkami testu prywatnego inwestoraMyndigheten begärde hjälp av en oberoende expert, Erlend Kvaal, lektor vid handelshögskolan BI i Oslo, för att avgöra huruvida försäljningen av statens aktier i Sementsverksmiðjan hf. hade skett i enlighet med principen om en privat investerare i en marknadsekonomi
Kandydaci mogą zostać zaproszeni na dodatkowe rozmowy lub testy poza wymienionymi powyżejDe sökande kan komma att kallas till ytterligare intervjuer och/eller tester utöver de ovan nämnda
To test wobec samego euro.Det är ett test av själva euron.
Szczepienie kotów, u których stwierdzono zakażenie wirusem białaczki (reagujących pozytywnie w teście) nie przynosi korzyściVaccinering av FeLV-positiva katter har ingen effekt
Druga część testu umożliwia przyznanie do ‧ punktów ze względu na oryginalność gry wideoDen andra delen av testet kan ge upp till ‧ poäng för originalitet
Dlatego też Komisja Europejska zaproponowała sprawdzenie bezpieczeństwa elektrowni jądrowych oraz przeprowadzenie wszechstronnej oceny ryzyka i bezpieczeństwa ("test warunków skrajnych”) we wszystkich europejskich elektrowniach jądrowych.Därför har kommissionen föreslagit att säkerheten i kärnkraftverken ska kontrolleras och att en omfattande risk- och säkerhetsbedömning (”stresstest”) ska göras av alla kärnkraftverk i EU.
Testy przedkliniczne i kliniczne zarówno in vivo jak i in vitro udowodniły, że somatropina jest równoważna terapeutycznie z ludzkim hormonem wzrostu pochodzenia przysadkowegoPrekliniska och kliniska tester in vitro och in vivo har visat att somatropin är terapeutiskt ekvivalent med humant tillväxthormon från hypofysen
Od ‧ września szukamy tylko materiału genetycznego, wirusów, ładunków wybuchowych.Jeśli przejdzie testy, nie pytamy o toSen ‧ september kontrollerar vi om det finns virus eller sprängmedel!
Zazwyczaj Komisja przeprowadza kontrolę w odniesieniu do podobnych środków pomocowych na podstawie testu prywatnego wierzyciela, oceniając, czy w tych samych warunkach rynkowych wierzyciel prywatny postąpiłby lub postąpił tak, jak wierzyciel publicznyKommissionen granskar vanligen sådana åtgärder på grundval av testet privata fordringsägare för att bedöma om en privat fordringsägare skulle ha agerat på samma sätt som den offentlige fordringsägaren under samma marknadsvillkor
Jeżeli jednak podczas wykonywania testu u pacjenta wystąpią wymioty, wówczas test należy powtórzyć, lecz najwcześniej następnego dniaOm patienten kräks under testet är det dock nödvändigt att göra om det, men i så fall tidigast påföljande dag
Komputery bez możliwości łączenia się z Ethernetem muszą utrzymywać stałe bezprzewodowe połączenie z bezprzewodowym routerem lub punktem dostępu do sieci przez cały czas trwania testuDatorer utan Ethernetfunktion ska ha en aktiv trådlös anslutning till en trådlös router eller nätanslutningspunkt under hela provningen
Nie jesteśmy jednak zadowoleni, gdyż uważamy, że testy warunków skrajnych, które będą przeprowadzane przez samych operatorów, powinny być poddane drugiej ocenie, aby zapewnić ich większą obiektywność.Men vi är inte nöjda eftersom vi anser att stresstesterna, som ska utföras av operatörerna själva, även bör bedömas av andra experter för att garantera en större objektivitet.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8225 zdań frazy test.Znalezione w 1,355 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.