Tłumaczenia na język szwedzki:

  • grattis på födelsedagen   
    (Interjection  )
  • ha den äran   
    (Interjection  )

Picture dictionary

grattis på födelsedagen, ha den äran
grattis på födelsedagen, ha den äran

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (1)

Sto lat samotnościHundra år av ensamhet

Przykładowe zdania z "sto lat", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sto lat!- Sto lat!Grattis på födelsedagen
komisarz - Pani Przewodnicząca! Moim zdaniem sto lat walk i sto lat postępu zasługuje na uznanie, ale musimy również pamiętać, że współczesna Europa nadal daleka jest od pełnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn.ledamot av kommissionen. - (EN) Fru talman! Jag anser att vi måste respektera denna hundraårskamp och de framsteg vi har uppnått under dessa hundra år, men vi måste också inse att det moderna Europa fortfarande är långt ifrån fullständig jämställdhet mellan kvinnor och män.
Chciałbym odnieść się do tego, co powiedział pan poseł Schulz i inni, a mianowicie, że musimy pamiętać o tym, co działo się na naszym kontynencie sto lat temu, siedemdziesiąt pięć lat temu lub może - jak ma to miejsce w przypadku mojego kraju - dwadzieścia lat temu lub mniej.Jag skulle vilja kommentera vad som sades av Martin Schulz och andra, nämligen att vi måste komma ihåg vad som skedde vår kontinent för hundra år sedan, för sjuttiofem år sedan och kanske, såsom i fallet med mitt eget land, för tjugo år sedan eller mindre.
Faktem jest, że ekstremalne zjawiska pogodowe nie występują dziś częściej niż sto lat temu, i że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat gwałtownie wzrosła populacja niedźwiedzi polarnych, które wcale nie są gatunkiem zagrożonym wyginięciem.Extrema väderföreteelser är faktiskt inte vanligare i dag än de var för hundra år sedan och antalet isbjörnar har faktiskt ökat dramatiskt de senaste decennierna och de är långt ifrån en hotad art.
W porównaniu z grup placebo cz sto wyst powania epizodów rozszerzenia naczy (uderze gor ca) była umiarkowanie wi ksza w grupie pacjentek przyjmuj cych preparat OPTRUMA (w badaniu dotycz cym zapobiegania osteoporozie, od ‧ do ‧ lat po menopauzie: odpowiednio u ‧, ‧ % kobiet leczonych raloksyfenem i u ‧, ‧ % przyjmuj cych placebo; w badaniu dotycz cym leczenia osteoporozy, rednia wieku ‧ lat, odpowiednio u ‧, ‧ % kobiet przyjmuj cych preparat OPTRUMA i u ‧, ‧ % po zastosowaniu placeboFrekvensen av vasodilatation (värmevallningar) var något förhöjd vid OPTRUMA-behandling jämfört med placebobehandling (i profylaxstudierna ‧ år postmenopausalt ‧, ‧ % för OPTRUMA och ‧, ‧ % för placebo; i behandlingsstudierna, patientmedelålder ‧ år, ‧, ‧ % för OPTRUMA och ‧, ‧ % för placebo
Czas życia gwiazdy zależy w dużej mierze od jej masy. Bardziej masywne gwiazdy są gorętsze i znacznie jaśniejsze, co powoduje, że potrzebują w krótkim czasie znacznie większej ilości paliwa. Największym gwiazdom (około sto razy bardziej masywnym od Słońca), zabraknie paliwa już po kilku milionach lat; podczas gdy najmniejsze (około dziesięć procent masy Słońca) będą świeciły jeszcze przez biliony lat. Zauważ, że jest to zdecydowanie więcej czasu niż istnieje sam wszechświatEn stjärnas livstid beror väldigt mycket dess massa. Massivare stjärnor är varmare och skiner mycket ljusare, vilket gör att de förbrukar sitt kärnbränsle mycket fortare. De största stjärnorna (grovt sett ‧ miljoner gånger massivare än solen), får slut bränslet efter bara några få miljoner år, medan de minsta stjärnorna (med ungefär ‧ procent av solens massa), med sin mycket blygsammare förbrukningshastighet, kommer att skina (om än svagt) under biljoner år. Observera att detta är mycket längre än universum ännu har funnits
Spędziliśmy tygodnie, jeśli nie lata, na dyskusjach o sytuacji klimatycznej za sto lat.Vi tillbringar veckor, om inte år, med att tala om hur klimatet kommer att vara om 100 år.
Według prognoz do roku ‧ osoby w wieku ponad ‧ lat mają stanowić ‧ % ludności w wieku produkcyjnym w UE ‧-stu w porównaniu z ‧ % w ‧ rPrognoser tyder att personer över ‧ år kommer att utgöra ‧ % av befolkningen i arbetsför ålder inom EU-‧ år ‧, mot ‧ % år
Raport zwraca jednak uwagę, że dane te nie mówią, ile osób w wieku produkcyjnym będzie zatrudnionych, aby wspierać osoby w wieku ‧ lat i powyżej (w ‧ r., ‧ % ludności w wieku produkcyjnym było zatrudnionych w Unii ‧-stu, przy wskaźniku ‧ % w państwach akcesyjnych i z dużymi różnicami pomiędzy poszczególnymi państwami i regionamiDet sägs emellertid i rapporten att denna statistik inte visar hur många i arbetsför ålder som kommer att ha sysselsättning och kunna försörja dem som är ‧ och äldre (år ‧ var ‧ % av befolkningen i arbetsför ålder faktiskt i arbete i EU-‧, jämfört med endast ‧ % i anslutningsländerna, med markanta skillnader mellan både länder och regioner
W UE ‧-stu osoby w wieku ‧ lat i powyżej stanowią obecnie blisko ‧ % liczby ludności w wieku produkcyjnym; innymi słowy na każdego emeryta przypadają cztery osoby w wieku pomiędzy ‧ a ‧ rokiem życiaInom EU-‧ utgör människor över ‧ för närvarande nästan ‧ % av befolkningen i arbetsför ålder – det går således fyra personer mellan ‧ och ‧ varje pensionär
Jednak, jeśli cofnąć się o sto lat do roku 1908 - Turcją rządził sułtan.Men när man ser tillbaka 100 år i tiden till 1908 regerade en sultan i Turkiet.
Sto lat później, w 1906 roku kobietom przyznano prawa wyborcze.Etthundra år senare, 1906, fick kvinnor rösträtt.
Ograniczony wzrost zatrudnienia w Unii Europejskiej ‧-stu w ‧ r., w połączeniu ze spadkiem zatrudnienia w ostatnich latach w państwach akcesyjnych przyczynił się do dalszego zwiększenia nierówności regionalnychDen begränsade sysselsättningsökningen i EU-‧ år ‧, i kombination med en nedgång i sysselsättningen i anslutningsländerna senare år, har förstärkt de regionala skillnaderna ytterligare
na piśmie. - (HU) Sto sześćdziesiąt lat temu, w 1846 r., została otwarta pierwsza węgierska kolej pomiędzy starym miastem Pest a miastem Vác.skriftlig. - (HU) För 160 år sedan, 1846, öppnades den första ungerska järnvägslinjen mellan den gamla staden Pest och staden Vác.
(IT) Pani Przewodnicząca! Ponad sto lat temu amerykański przemysł telefoniczny nie uznał patentu Antonia Meucciego, nie z powodu niezastosowania języka angielskiego i nie dlatego, że wykorzystał on język włoski, ale dlatego, że nie zdołał spełnić jednego warunku: nie miał pieniędzy niezbędnych do zarejestrowania patentu na kolejny rok.(IT) Fru talman! När Antonio Meuccis patent för ett sekel sedan inte erkändes av den amerikanska telefoniindustrin var det inte grund av bristande engelska eller för att han använde italienska utan för att ett villkor inte var uppfyllt: han hade inte pengar att registrera sitt patent under ännu ett år.
Sto lat młodej parze!Länge leve de nygifta
Ważne również, żebyśmy pamiętali, co sto lat temu zrobiła pani Clara Zetkin, ponieważ likwidacja różnicy w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami to był jej pomysł.Det är också viktigt att vi tänker vad Clara Zetkin gjorde för 100 år sedan, eftersom det var hennes idé att löneklyftorna måste minskas.
Niektóre groby mają ponad sto latEn del av de här garvarna är över hundra år gamla
Zaobserwowano sto dwadzieścia dziewięć nowych przypadków nowotworów różnego rodzaju w grupie ‧ pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, biorących udział w trwających do około ‧ lat badaniach klinicznych produktu Enbrel, włączając ‧ pacjentów leczonych produktem Enbrel w połączeniu z metotreksatem w trakcie dwuletniego badania aktywnie kontrolowanegonya maligniteter av olika slag observerades hos ‧ patienter med reumatoid artrit och som i kliniska studier behandlats med Enbrel i ungefär ‧ år, inklusive ‧ patienter som behandlats med Enbrel i kombination med metotrexat i den ‧-åriga jämförande kontrollerade studien
Poni sza tabela zawiera działania niepo dane zgłaszane z wi ksz cz sto ci u młodzie y (w wieku od ‧ do ‧ lat) ni u pacjentów dorosłych lub działania niepo dane zgłaszane tylko podczas krótkotrwałych bada klinicznych z udziałem młodzie yI följande tabell upptas de biverkningar som rapporterats i högre frekvens hos ungdomar (i åldrarna ‧ år) än hos vuxna eller biverkningar som endast identifierats vid kliniska korttidsstudier ungdomar
A i tak tłum kibiców śpiewał ci " Sto lat "Men fortfarande sjöng publiken Jag må han leva
Ten sprzęt ma co najmniej sto latUtrustningen är ‧ år gammal
Armeńskie lobby jest tak głośne w Parlamencie właśnie z uwagi na oczywisty spisek milczenia, który otacza kwestię ludobójstwa od blisko stu lat.Anledningen till att den armeniska lobbyn i detta parlament är så högljudd är att folkmordsfrågan omgärdats av en uppenbar tystnadskonspiration under nästan ett decennium.
Co, szmato?Sto lat!Trodde du att vi hade gIömt det?
Pochodzę z Irlandii, kraju, który musiał wyeksportować 12 milion obywateli w okresie stu lat.Jag kommer från Irland, en nation som tvingades exportera 12 miljoner av sin befolkning under en tidsrymd 100 år.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 326086 zdań frazy sto lat.Znalezione w 34,853 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.