Tłumaczenia na język szwedzki:

  • grattis på födelsedagen   
    (Interjection  )
  • ha den äran   
    (Interjection  )

Picture dictionary

ha den äran, grattis på födelsedagen
ha den äran, grattis på födelsedagen

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (1)

Sto lat samotnościHundra år av ensamhet

Przykładowe zdania z "sto lat", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sto lat!- Sto lat!Grattis på födelsedagen
Sto lat, kochanieGrattis på födelsedagen!
Tymczasem ludzie, którzy głodują dzisiaj i będą z głodem borykać się jutro, nie są zainteresowani zmianami klimatu za sto lat.De människor som lider av hunger i dag och i morgon är inte intresserade av hur klimatet kommer att vara om 100 år.
Jeśli chodzi o ich spożycie, składniki i proces produkcyjny Špekáčky/Špekačky znane są w obecnej Republice Czeskiej od przeszło stu latI fråga om konsumtion, ingredienser och produktionsmetod har Špekáčky/Špekačky varit kända i det nuvarande Tjeckien i över ‧ år
W porównaniu z grup placebo cz sto wyst powania epizodów rozszerzenia naczy (uderze gor ca) była umiarkowanie wi ksza w grupie pacjentek przyjmuj cych preparat OPTRUMA (w badaniu dotycz cym zapobiegania osteoporozie, od ‧ do ‧ lat po menopauzie: odpowiednio u ‧, ‧ % kobiet leczonych raloksyfenem i u ‧, ‧ % przyjmuj cych placebo; w badaniu dotycz cym leczenia osteoporozy, rednia wieku ‧ lat, odpowiednio u ‧, ‧ % kobiet przyjmuj cych preparat OPTRUMA i u ‧, ‧ % po zastosowaniu placeboFrekvensen av vasodilatation (värmevallningar) var något förhöjd vid OPTRUMA-behandling jämfört med placebobehandling (i profylaxstudierna ‧ år postmenopausalt ‧, ‧ % för OPTRUMA och ‧, ‧ % för placebo; i behandlingsstudierna, patientmedelålder ‧ år, ‧, ‧ % för OPTRUMA och ‧, ‧ % för placebo
Oceniono wskaźnik występowania potwierdzonych zdarzeń w górnym odcinku przewodu pokarmowego u pacjentów w podeszłym wieku i największą redukcję wskaźnika występowania zdarzeń na sto pacjentolat stwierdzono w grupie pacjentów w wieku ‧ lat i starszych, który wyniósł ‧, ‧ [ ‧ % CI ‧, ‧; ‧, ‧ ] i ‧, ‧ [ ‧ % CI ‧, ‧; ‧, ‧ ] odpowiednio dla etorykoksybu i diklofenakuAndelen bekräftade övre gastrointestinala händelser hos äldre patienter utvärderades och den största minskningen observerades hos patienter ≥‧ år (‧, ‧ [ ‧ % KI ‧, ‧; ‧, ‧ ] jämfört med ‧, ‧ [ ‧ % KI ‧, ‧; ‧, ‧ ] händelser per hundra patientår för etoricoxib respektive diklofenak
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! W dniu dzisiejszym upływa sto lat od czasu, kiedy pierwszy raz świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet.Herr talman, mina damer och herrar! I dag är det 100 år sedan vi firade internationella kvinnodagen första gången.
Sto sześćdziesiąt lat temu kilka tysięcy niewinnych cywilów, w tym kobiety i dzieci, zostało zmasakrowanych w tym siedmiogrodzkim mieście i w okolicach.För 160 år sedan slaktades flera tusen oskyldiga civila, däribland kvinnor och barn, i denna transsylvanska stad och dess omgivningar.
Sprawozdanie posła Anderssona jest plastrem na ranę zadaną przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości temu, co osiągnięto przez sto lat zmagań, i jest zdecydowanie niewystarczające.Anderssonbetänkandet är ett plåster det sår som EG-domstolen har tillfogat resultaten från hundra års arbetskamp, och det är inte ens i närheten.
Ograniczony wzrost zatrudnienia w Unii Europejskiej ‧-stu w ‧ r., w połączeniu ze spadkiem zatrudnienia w ostatnich latach w państwach akcesyjnych przyczynił się do dalszego zwiększenia nierówności regionalnychDen begränsade sysselsättningsökningen i EU-‧ år ‧, i kombination med en nedgång i sysselsättningen i anslutningsländerna senare år, har förstärkt de regionala skillnaderna ytterligare
Raport zwraca jednak uwagę, że dane te nie mówią, ile osób w wieku produkcyjnym będzie zatrudnionych, aby wspierać osoby w wieku ‧ lat i powyżej (w ‧ r., ‧ % ludności w wieku produkcyjnym było zatrudnionych w Unii ‧-stu, przy wskaźniku ‧ % w państwach akcesyjnych i z dużymi różnicami pomiędzy poszczególnymi państwami i regionamiDet sägs emellertid i rapporten att denna statistik inte visar hur många i arbetsför ålder som kommer att ha sysselsättning och kunna försörja dem som är ‧ och äldre (år ‧ var ‧ % av befolkningen i arbetsför ålder faktiskt i arbete i EU-‧, jämfört med endast ‧ % i anslutningsländerna, med markanta skillnader mellan både länder och regioner
w imieniu grupy ALDE. (SL) Ponad sto lat temu Czarnogóra była królestwem obecnym na mapie politycznej Europy.för ALDE-gruppen. - (SL) För mer än hundra år sedan var Montenegro en monarki Europas politiska karta.
(SK) Pani Przewodnicząca! Sto lat temu nasi przodkowie walczyli o ośmiogodzinny dzień pracy, godne życie i lepsze warunki pracy.(SK) Fru talman! För hundra år sedan kämpade våra förfäder för åtta timmars arbetsdag, ett värdigt liv och bättre arbetsvillkor.
Poni sza tabela zawiera działania niepo dane zgłaszane z wi ksz cz sto ci u młodzie y (w wieku od ‧ do ‧ lat) ni u pacjentów dorosłych lub działania niepo dane zgłaszane tylko podczas krótkotrwałych bada klinicznych z udziałem młodzie yI följande tabell upptas de biverkningar som rapporterats i högre frekvens hos ungdomar (i åldrarna ‧ år) än hos vuxna eller biverkningar som endast identifierats vid kliniska korttidsstudier ungdomar
Jednak chociaż upłynęło sto lat od pierwszego Międzynarodowego Dnia Kobiet, nadal tego nie osiągnęliśmy - wciąż brakuje oznak prawdziwej równości mężczyzn i kobiet.Men fastän den internationella kvinnodagen har firats i hundra år har vi ännu inte uppnått detta: det finns fortfarande inga tecken verklig jämställdhet mellan kvinnor och män.
Pojechałem odwiedzić moje rodzinne strony, Mesenię, która bardzo ucierpiała w tych największych od stu lat pożarach.Jag reste dit för att besöka min födelseort, Messinia, som har drabbats hårt av de värsta skogsbränderna ett sekel.
Zaobserwowano sto dwadzieścia dziewięć nowych przypadków nowotworów różnego rodzaju w grupie ‧ pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, biorących udział w trwających do około ‧ lat badaniach klinicznych produktu Enbrel, włączając ‧ pacjentów leczonych produktem Enbrel w połączeniu z metotreksatem w trakcie dwuletniego badania aktywnie kontrolowanegonya maligniteter av olika slag observerades hos ‧ patienter med reumatoid artrit och som i kliniska studier behandlats med Enbrel i ungefär ‧ år, inklusive ‧ patienter som behandlats med Enbrel i kombination med metotrexat i den ‧-åriga jämförande kontrollerade studien
Pani przewodnicząca! Po ponad stu pięćdziesięciu latach zaniedbania obszar Morza Czarnego jest ponownie w centrum uwagi gospodarki i polityki międzynarodowej.(EN) Fru talman! Efter mer än ett och ett halvt sekel av försummelse står Svartahavsområdet återigen i centrum för internationell ekonomi och politik.
Pośród elementów poruszanych w tej części raportu znajdują się przede wszystkim: wzrost PKB i zatrudnienia w państwach spójności w ostatnich latach w porównaniu z pozostałą częścią UE oraz rozwój nierówności pomiędzy regionami w Europie ‧-stu w ostatnim dziesięcioleciu, ze szczególnym podkreśleniem regionów celuI denna del av rapporten behandlas tillväxten för BNP och sysselsättningen i sammanhållningsländerna under senare år, i relation till övriga EU
Czas życia gwiazdy zależy w dużej mierze od jej masy. Bardziej masywne gwiazdy są gorętsze i znacznie jaśniejsze, co powoduje, że potrzebują w krótkim czasie znacznie większej ilości paliwa. Największym gwiazdom (około sto razy bardziej masywnym od Słońca), zabraknie paliwa już po kilku milionach lat; podczas gdy najmniejsze (około dziesięć procent masy Słońca) będą świeciły jeszcze przez biliony lat. Zauważ, że jest to zdecydowanie więcej czasu niż istnieje sam wszechświatEn stjärnas livstid beror väldigt mycket dess massa. Massivare stjärnor är varmare och skiner mycket ljusare, vilket gör att de förbrukar sitt kärnbränsle mycket fortare. De största stjärnorna (grovt sett ‧ miljoner gånger massivare än solen), får slut bränslet efter bara några få miljoner år, medan de minsta stjärnorna (med ungefär ‧ procent av solens massa), med sin mycket blygsammare förbrukningshastighet, kommer att skina (om än svagt) under biljoner år. Observera att detta är mycket längre än universum ännu har funnits
Mamo , ty dożyjesz stu lat !Du är av segt virke .
Dziesięć lat temu ponad sto tysięcy metrów sześciennych skażonej cyjankiem wody zostało przypadkiem spuszczonych do rzek ze zbiornika znajdującego się w jednej z kopalń złota w Rumunii.För tio år sedan råkade över 100 000 kubikmeter cyanidförgiftat vatten släppas ut i flodsystemet från en reservoar i en guldgruva i Rumänien.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 355729 zdań frazy sto lat.Znalezione w 83,21 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.