Tłumaczenia na język szwedzki:

  • grattis på födelsedagen   
    (Interjection  )
  • ha den äran   
    (Interjection  )

Picture dictionary

ha den äran, grattis på födelsedagen
ha den äran, grattis på födelsedagen

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (1)

Sto lat samotnościHundra år av ensamhet

Przykładowe zdania z "sto lat", pamięć tłumaczeniowa

add example
Poni sza tabela zawiera działania niepo dane zgłaszane z wi ksz cz sto ci u młodzie y (w wieku od ‧ do ‧ lat) ni u pacjentów dorosłych lub działania niepo dane zgłaszane tylko podczas krótkotrwałych bada klinicznych z udziałem młodzie yI följande tabell upptas de biverkningar som rapporterats i högre frekvens hos ungdomar (i åldrarna ‧ år) än hos vuxna eller biverkningar som endast identifierats vid kliniska korttidsstudier ungdomar
Sto sześćdziesiąt lat temu kilka tysięcy niewinnych cywilów, w tym kobiety i dzieci, zostało zmasakrowanych w tym siedmiogrodzkim mieście i w okolicach.För 160 år sedan slaktades flera tusen oskyldiga civila, däribland kvinnor och barn, i denna transsylvanska stad och dess omgivningar.
Zaobserwowano sto dwadzieścia dziewięć nowych przypadków nowotworów różnego rodzaju w grupie ‧ pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, biorących udział w trwających do około ‧ lat badaniach klinicznych produktu Enbrel, włączając ‧ pacjentów leczonych produktem Enbrel w połączeniu z metotreksatem w trakcie dwuletniego badania aktywnie kontrolowanegonya maligniteter av olika slag observerades hos ‧ patienter med reumatoid artrit och som i kliniska studier behandlats med Enbrel i ungefär ‧ år, inklusive ‧ patienter som behandlats med Enbrel i kombination med metotrexat i den ‧-åriga jämförande kontrollerade studien
mając na uwadze, że tempo globalnego ocieplenia jest znacznie większe w regionie arktycznym (‧ °C w ciągu ostatnich stu lat) niż w pozostałych częściach świata (średnio ‧,‧ °CDen globala uppvärmningen i den arktiska regionen är mycket högre än i andra delar av världen, med en ökning av ‧ °C under de senaste ‧ åren i jämförelse med ett genomsnitt ‧,‧ °C i resten av världen
Z tego względu chciałabym przywołać osobę, która sto lat temu otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za wydzielenie i oczyszczenie radu i polonu: Marię Skłodowską, znaną jako pani Curie.Därför vill jag erinra om en person som för hundra år sedan fick Nobelpriset i kemi för separation och rening av radium och polonium: Maria Skłodowska, känd som Marie Curie.
W ciągu tych stu lat stoczono wiele bitew.Det har utkämpats många strider under dessa hundra år.
Sto lat walki - i nadal nie widzimy jej końca.Hundra års kamp och vi ser fortfarande inte slutet.
Sto pięćdziesiąt lat temu bułgarscy rolnicy, wykorzystując dziewiętnastowieczną technologię, mogli wykarmić mieszkańców gęsto zaludnionych terenów imperium otomańskiego w Azji Mniejszej.För 150 år sedan kunde bulgariska jordbrukare försörja de mest tätbefolkade områdena i det ottomanska riket i Mindre Asien med 1800-talets teknik.
Armeńskie lobby jest tak głośne w Parlamencie właśnie z uwagi na oczywisty spisek milczenia, który otacza kwestię ludobójstwa od blisko stu lat.Anledningen till att den armeniska lobbyn i detta parlament är så högljudd är att folkmordsfrågan omgärdats av en uppenbar tystnadskonspiration under nästan ett decennium.
Pani przewodnicząca! Po ponad stu pięćdziesięciu latach zaniedbania obszar Morza Czarnego jest ponownie w centrum uwagi gospodarki i polityki międzynarodowej.(EN) Fru talman! Efter mer än ett och ett halvt sekel av försummelse står Svartahavsområdet återigen i centrum för internationell ekonomi och politik.
We wszystkich badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, dotycz cych stosowania raloksyfenu w osteoporozie incydenty zakrzepowo-zatorowe w układzie ylnym, w tym zakrzepica ył gł bokich, zatorowo płucna i zakrzepica ył siatkówki, wyst powały z cz sto ci około ‧, ‧ % (‧, ‧ przypadki na ‧ pacjento-latI de placebokontrollerade studierna med raloxifen vid osteoporos förekom venös tromboembolisk sjukdom inkluderande djup ventrombos, lungembolism och retinal ventrombos i en frekvens av ca ‧, ‧ % eller ‧, ‧ fall per ‧. ‧ patientår
Ten sprzęt ma co najmniej sto latUtrustningen är ‧ år gammal
Niełatwo będzie powstrzymać i odwrócić tendencje, które dominowały w rozwoju miast i transportu miejskiego w ciągu minionych stu latDet är inte någon enkel uppgift att vända de tendenser som dominerat utvecklingen av städer och stadstransporter under de senaste ‧ åren
Panie przewodniczący! Samochody produkowane obecnie są pod pewnymi względami bardzo podobne do samochodów produkowanych sto lat temu, ale jednocześnie różnią się od nich znacznie pod względem bezpieczeństwa, wydajności i wpływu na środowisko naturalne.(EN) Herr talman! Dagens bilar är sätt och vis likadana nu som för hundra år sedan, men är samtidigt extremt olika beträffande säkerhet, effektivitet och miljöpåverkan.
Ponad sto lat temu kobiety walczyły o prawo do pracy, a teraz muszą walczyć o jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę.För över hundra år sedan kämpade kvinnorna för rätten att arbeta, och nu måste de kämpa för att få lika lön för lika arbete.
Czas życia gwiazdy zależy w dużej mierze od jej masy. Bardziej masywne gwiazdy są gorętsze i znacznie jaśniejsze, co powoduje, że potrzebują w krótkim czasie znacznie większej ilości paliwa. Największym gwiazdom (około sto razy bardziej masywnym od Słońca), zabraknie paliwa już po kilku milionach lat; podczas gdy najmniejsze (około dziesięć procent masy Słońca) będą świeciły jeszcze przez biliony lat. Zauważ, że jest to zdecydowanie więcej czasu niż istnieje sam wszechświatEn stjärnas livstid beror väldigt mycket dess massa. Massivare stjärnor är varmare och skiner mycket ljusare, vilket gör att de förbrukar sitt kärnbränsle mycket fortare. De största stjärnorna (grovt sett ‧ miljoner gånger massivare än solen), får slut bränslet efter bara några få miljoner år, medan de minsta stjärnorna (med ungefär ‧ procent av solens massa), med sin mycket blygsammare förbrukningshastighet, kommer att skina (om än svagt) under biljoner år. Observera att detta är mycket längre än universum ännu har funnits
Nikogo to nie dziwi, gdyż ocieplenie w regionie arktycznym postępuje o wiele szybciej. Przez ostatnie sto lat temperatura wzrosła tam o 2 stopnie, podczas gdy w pozostałych częściach świata średnio o 0,6 stopnia.Det kommer inte som någon överraskning, eftersom uppvärmningen av Arktis har accelererat. De senaste hundra åren har temperaturen stigit med två grader där, vilket kan jämföras med ett genomsnitt bara 0,6 grader i resten av världen.
Pojechałem odwiedzić moje rodzinne strony, Mesenię, która bardzo ucierpiała w tych największych od stu lat pożarach.Jag reste dit för att besöka min födelseort, Messinia, som har drabbats hårt av de värsta skogsbränderna ett sekel.
Nie chcemy czekać kolejne sto lat na udowodnienie, że mimo posiadania na utrzymaniu dzieci kobiety mają oczywiste prawo samodzielnego decydowania o swoim życiu, niezależnie od decyzji mężczyzn.Vi vill inte behöva vänta i ytterligare hundra år för att man ska inse att kvinnorna självklart har rätt att organisera sina liv oberoende av de beslut som männen fattar och trots att de har barn.
Niewielki wzrost średniej temperatury na świecie na przestrzeni ostatnich stu lat całkowicie odpowiada trwałym, długookresowym, naturalnym tendencjom w zakresie zmian klimatycznych.Den lilla ökningen av världens medeltemperatur under de senaste hundra åren är helt förenlig med väletablerade, långsiktiga, naturliga klimatförändringar.
komisarz - Pani Przewodnicząca! Moim zdaniem sto lat walk i sto lat postępu zasługuje na uznanie, ale musimy również pamiętać, że współczesna Europa nadal daleka jest od pełnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn.ledamot av kommissionen. - (EN) Fru talman! Jag anser att vi måste respektera denna hundraårskamp och de framsteg vi har uppnått under dessa hundra år, men vi måste också inse att det moderna Europa fortfarande är långt ifrån fullständig jämställdhet mellan kvinnor och män.
Ważne również, żebyśmy pamiętali, co sto lat temu zrobiła pani Clara Zetkin, ponieważ likwidacja różnicy w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami to był jej pomysł.Det är också viktigt att vi tänker vad Clara Zetkin gjorde för 100 år sedan, eftersom det var hennes idé att löneklyftorna måste minskas.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 326086 zdań frazy sto lat.Znalezione w 42,116 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.