Tłumaczenia na język szwedzki:

  • vattenvägsnät   

Przykładowe zdania z "sieć dróg wodnych", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sieć dróg wodnych i portów śródlądowychNätet för inre vattenvägar och inlandshamnar
Porty śródlądowe stanowią część sieci, w szczególności jako punkty wzajemnych połączeń pomiędzy drogami wodnymi, o których mowa w ust. ‧ i art. ‧, a innymi formami transportuInlandshamnarna utgör en del av nätet, särskilt som förbindelsepunkter mellan sådana inre vattenvägar som avses i punkt ‧ och i artikel ‧ och andra transportslag
Powodzie, które nawiedziły Irlandię w listopadzie 2009 roku spowodowały znaczne szkody w wielu domostwach, gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach, infrastrukturze, w tym sieci dróg oraz zasobach wodnych.Översvämningarna på Irland i november 2009 orsakade stora skador på hus, gårdar, företag, infrastruktur, vägar och vattentäkter i de drabbade områdena.
W celu zapewnienia zharmonizowanego, interoperacyjnego i otwartego systemu informacyjnego oraz aparatury pomocy żeglugowych w sieci śródlądowych dróg wodnych Wspólnoty konieczne jest wprowadzenie wspólnych wymagań i specyfikacji technicznychFör att det skall skapas ett harmoniserat, driftskompatibelt och öppet hjälp- och navigeringssystem för nätet av inre vattenvägar i gemenskapen bör det införas gemensamma krav och tekniska specifikationer
zlokalizowane w obrębie sieci śródlądowych dróg wodnych zgodnie ze schematem zamieszczonym w załączniku I sekcjabelägna i nätet för inre vattenvägar i enlighet med översiktsplanen i bilaga I avsnitt
Będąc europejskim szlakiem transportowym, Dunaj jako droga wodna powinien stanowić podstawę dla sieci korytarzy transportowych w przypadku wszystkich środków transportu.Donau är en europeisk vattenväg för transporter. Som sådan bör floden utgöra stommen till ett nät av transportkorridorer för alla slags transportmedel.
"przyspieszenie integracji ukraińskiej infrastruktury transportowej, zwłaszcza portów i dróg wodnych, z europejską siecią transportu wzdłuż paneuropejskich korytarzy transportowych”;”skynda på arbetet med att förbinda Ukrainas transportinfrastruktur, i synnerhet dess hamnar och vattenvägar, med det europeiska transportnätet längs de paneuropeiska korridorerna”;
wzywa samorządy terytorialne będące w takiej sytuacji do realizacji bardziej multimodalnej polityki transportowej skupiającej się nie tylko na rozwoju autostrad, lecz także w rosnącym stopniu na rozwoju transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej, a także pozwalającej na skuteczne połączenie portów z transeuropejskimi sieciami transportowymi i z głębią kraju, w szczególności za pomocą linii kolejowych i śródlądowych dróg wodnychEuropaparlamentet uppmanar berörda regionala myndigheter att bedriva en politik som i större utsträckning prioriterar multimodala transporter för att kunna utveckla järnvägstrafiken och trafiken på inre vattenvägar parallellt med motorvägarna, effektivt förbinda hamnområdena med de transeuropeiska transportnäten och skapa effektivare förbindelser mellan hamnarna och inlandet, särskilt genom järnvägstrafik och trafik på inre vattenvägar
Z uwagi na warunki konkurencji oraz wymogi bezpieczeństwa pożądane jest, zwłaszcza w interesie ułatwienia harmonizacji na poziomie europejskim, dostosowanie zakresu obowiązywania i treści takich wymagań technicznych dla całej sieci śródlądowych dróg wodnych WspólnotyDet är önskvärt ur konkurrens- och säkerhetssynpunkt och särskilt för att främja en harmonisering i Europa att räckvidden för och innehållet i dessa tekniska föreskrifter fastställs för gemenskapens inre vattenvägsnät i dess helhet
wyraża poparcie dla ujętej w zielonej księdze opcji strukturalnej ‧ w koncepcji TEN-T, tj. dwóch szczebli obejmujących sieć kompleksową w oparciu o istniejące mapy TEN-T oraz intermodalną sieć zasadniczą, jeszcze niezdefiniowaną, na którą będą składać się jako priorytety kolej, zrównoważone drogi wodne i porty oraz ich połączenie z węzłami logistycznymiEuropaparlamentet stöder grönbokens strukturella alternativ ‧ för utformningen av ‧TEN-T, det vill säga, två nivåer som består av ett övergripande nät som grundar sig på de nuvarande TEN-T-kartorna och ett intermodalt stomnät som ännu ska fastställas och där man prioriterar järnvägar, hållbara vattenvägar och hamnar samt deras anslutning till logistiska knutpunkter
SIEĆ DRÓG WODNYCH I PORTÓW ŚRÓDLĄDOWYCHNÄTET FÖR INRE VATTENVÄGAR OCH INLANDSHAMNAR
Celem zapewnienia zharmonizowanego, interoperacyjnego i otwartego systemu informacyjnego i aparatury nawigacyjnej w sieci wodnych dróg śródlądowych Wspólnoty, konieczne jest wprowadzenie wspólnych wymagań i specyfikacji technicznychFör att det skall skapas ett harmoniserat, driftskompatibelt och öppet hjälp- och navigeringssystem för nätet av inre vattenvägar i gemenskapen bör det införas gemensamma krav och tekniska specifikationer
rozbudowa drugorzędnych sieci transportowych przez usprawnianie połączeń z sieciami TEN-T, regionalnymi węzłami kolejowymi, lotniskami i portami lub platformami multimodalnymi, tworzenie bezpośrednich połączeń z głównymi liniami kolejowymi, a także promowanie regionalnych i lokalnych śródlądowych dróg wodnych i żeglugi morskiej bliskiego zasięgustärka sekundära transportnät genom bättre anslutningar till de transeuropeiska transportnäten, regionala järnvägsknutpunkter, flygplatser och hamnar eller till multimodala plattformar, genom radiala järnvägsanslutningar till stambanorna samt genom att främja regionala och lokala vattenvägar i inlandet och närsjöfarten
wzywa władze krajowe i regionalne do stymulowania turystyki na śródlądowych drogach wodnych poprzez dołożenie starań służących zapewnieniu i utrzymaniu sieci rekreacyjnych dróg wodnych w Europie, w oparciu o klasyfikacje uzgodnione na płaszczyźnie międzynarodowejEuropaparlamentet uppmanar nationella och regionala myndigheter att stimulera turism på inre vattenvägar genom att se till att det finns ett nätverk med väl underhållna inhemska vattenvägar avsedda för rekreation i Europa, som grundas på internationellt överenskomna klassificeringar
Nie mogą być wprowadzane do obrotu lub wykorzystywane jako substancje i składniki preparatów , które będą działać jako produkty biobójcze zapobiegające zanieczyszczaniu przez mikroorganizmy , rośliny lub zwierzęta : a ) wszelkich statków , niezależnie od ich długości , przeznaczonych do wykorzystania na drogach żeglugi morskiej , przybrzeżnej , w estuariach , śródlądowych drogach wodnych i jeziorach ; b ) klatek , pływaków , sieci i wszelkich innych urządzeń lub wyposażenia stosowanego do hodowli ryb , skorupiaków lub mięczaków ; c ) żadnego całkowicie lub częściowo zanurzonego urządzenia lub wyposażenia .Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen och beståndsdelar i beredningar när de fungerar som biocider avsedda att förhindra påväxt av mikroorganismer , växter och djur på a ) alla farkoster oavsett längd avsedda att användas på hav , i kustvatten , flodmynningar och på inre vattenvägar samt i insjöar , b ) burar , flottar , nät och andra redskap samt annan utrustning som används för odling av fisk eller skaldjur , c ) andra redskap eller annan utrustning som helt eller delvis är nedsänkt i vatten .
Ostatecznie zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania, jako że Irlandia złożyła wniosek o pomoc i uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usunięcie skutków klęski spowodowanej rozległą powodzią w listopadzie 2009 roku. Powódź ta spowodowała znaczne szkody w wielu domostwach, gospodarstwach rolnych, sieci dróg oraz zasobach wodnych.Jag röstade sammantaget för betänkandet, med anledning av att Irland har ansökt om stöd och att Europeiska unionens solidaritetsfond ska användas som reaktion på en katastrof som den i november 2009 och för att översvämningen vållade avsevärda skador på bostäder, gårdar, vägar och vattendistributionsnät. Det ekonomiska stödet hjälper de irländska myndigheterna att få täckning för en del av kostnaderna för att motverka nödläget.
Uwzględniając sieć dróg wodnych w Niemczech, Belgii, w Czechach i w Polsce EKES wyraża pewne zaniepokojenie faktem, że państwa członkowskie zobowiązały się udostępniać elektroniczne mapy nawigacyjne dla statków jedynie w odniesieniu do dróg wodnych klasy Va i powyżej w myśl Klasyfikacji Europejskich Śródlądowych Dróg Wodnych (artykułStaterna åläggs att säkerställa tillgången till elektroniska sjökort för navigering enbart på europeiska inre vattenvägar av klass Va eller högre enligt klassificeringen av europeiska inre vattenvägar. EESK menar att detta är tveksamt med hänsyn till det tyska, belgiska, tjeckiska och polska vattenvägnätet (artikel
Koleje , drogi , szlaki powietrzne i wodne – transeuropejskie sieci transportowe ( Trans-European Transport Networks – TEN-T ) ciągle są ulepszane .Järnvägar , vägar , luftfart , sjöfart – de transeuropeiska näten ( TEN ) har förbättrat dem alla .
Drogi wodne lub kanały wymienione w załączniku I sekcja ‧, które łączą dwie europejskie autostrady morskie lub dwa odcinki tych autostrad i które w znaczący sposób przyczyniają się do skrócenia tras morskich, aby zyskać na skuteczności i ograniczyć czas przewozu są częścią europejskiej sieci autostrad morskichVattenvägar eller kanaler enligt avsnitt ‧ i bilaga I som förbinder två europeiska höghastighetsleder till sjöss, eller två avsnitt av dessa, och som väsentligt bidrar till att förkorta sjövägarna, öka effektiviteten och spara transporttid, ska ingå i det transeuropeiska nätet av höghastighetsleder till sjöss
Dyrektywa ‧/‧/WE wprowadza zharmonizowane warunki wydawania świadectw technicznych dla statków żeglugi śródlądowej na całej sieci śródlądowych dróg wodnych WspólnotyGenom direktiv ‧/‧/EG införs harmoniserade villkor för utfärdande av tekniska certifikat för fartyg i inlandssjöfart på gemenskapens inre vattenvägsnät i dess helhet
Ze względu na swoją strategiczną pozycję jako skrzyżowania Europy, drogi Francji, a także jej sieć kolejowa i wodna jest często przepełniona i zatem narażona na wypadki.Frankrikes väg-, järnvägs- och vattenvägnät har en strategisk placering vid Europas korsvägar och är därför ofta överbelastade och olycksdrabbade.
Pomoc przyznana przez Unię Europejską za pośrednictwem Funduszu Solidarności służy do pokrycia kosztów związanych z następującymi działaniami : oczyszczaniem i naprawą wodociągów , doprowadzeniem do stanu użyteczności sieci energetycznych , naprawą sieci dróg , pracami budowlanymi w celu zabezpieczenia niektórych budynków publicznych , wydobyciem i usunięciem ze szlaków wodnych różnych pozostałości , akcjami ratunkowymi , ochroną oraz restauracją dziedzictwa i obiektów kultury ” .Hjälp tilldelades från Europeiska unionen via solidaritetsfonden och bidrog till att bekosta följande åtgärder : rengöring och reparation av vattenledningar , återställande av energidistributionsnätet , reparation av vägnätet , strukturarbeten för att förstärka vissa offentliga byggnader , schaktning och bortforsling av avfall som fallit ned i vattendragen , hjälpinsatser , skydd och restaurering av kulturarvet samt av kulturella platser . ”
Ostatnie rozszerzenie UE spowodowało poszerzenie sieci śródlądowych dróg wodnych, która rozciąga się obecnie od Morza Północnego do Morza Czarnego dzięki połączeniom rzecznym Renu i DunajuDen senaste EU-utvidgningen har utvidgat transportnätet för inre vattenvägar från Nordsjön till Svarta havet genom förbindelsen mellan Rhen och Donau
Usługi transportowe i telekomunikacyjne pożytku ogólnego o charakterze gospodarczym , pożytku ogólnego o charakterze gospodarczym , a w szczególności rozbudowa drugorzędnych sieci transportowych przez usprawnianie połączeń z sieciami TEN-T , regionalnymi węzłami kolejowymi , lotniska mi i portami lub platformami multimodalnymi , tworzenie bezpośrednich połączeń z głównymi liniami kolejowymi , a także promowanie regionalnych i lokalnych śródlądowych dróg wodnych i żeglugi morskiej bliskiego zasięguTransport- och telekommunikationstjänster av allmänt ekonomiskt intresse , och särskilt förstärkning av sekundära nätverk genom förbättring av länkar till det transeuropeiska transportnätet , regionala järnvägsknutar , flygplatser och hamnar eller multimodala plattformar som erbjuder radiallänkar till större järnvägslinjer och främjande av regionala och lokala vattenvägar i inlandet och närsjöfart .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55614 zdań frazy sieć dróg wodnych.Znalezione w 14,677 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.