Tłumaczenia na język szwedzki:

  • mekanisk industri   

Przykładowe zdania z "przemysł maszynowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obszary o szczególnym znaczeniu obejmują: nanoprzyrządy, nanonarzędzia i nanourządzenia oraz systemy lotnicze i kosmiczne (z uwagi na koncentrację w tych sektorach zaawansowanych technologicznie, opartych na wiedzy MŚP); techniczne tekstylia, w tym ich pokrycia (typowe dla tradycyjnych sektorów przechodzących gwałtowny proces transformacyjny będący udziałem wielu MŚP); przemysł maszynowy (np. przemysł obrabiarkowy, którego liderem są europejskie MŚP); chemikalia o dużej wartości dodanej oraz inne sektory, w których obecnych jest wiele MŚP, które skorzystają na wprowadzeniu nowych modeli biznesowych, materiałów i produktówNågra exempel på särskilt relevanta områden är nanoinstrument, nanoverktyg och nanokomponenter samt rymd- och luftfartssystem (på grund av koncentrationen av kunskapsintensiva små och medelstora företag med hög tillväxt inom dessa sektorer), tekniska textilier, inklusive deras ytskikt (ett typiskt exempel på en traditionell sektor som genomgår en snabb omvandlingsprocess som påverkar många små och medelstora företag), mekanisk industri (t.ex. maskinverktyg, där europeiska små och medelstora företag är världsledande), kemikalier med högt mervärde samt andra sektorer med många små och medelstora företag som gagnas av nya affärsmodeller, material och produkter
Europejski przemysł maszynowy stanowi wysoce rozwinięty sektor o strategicznym znaczeniu dla gospodarki europejskiejDen europeiska mekaniska industrin är en spetsindustri med stort strategiskt värde för den europeiska ekonomin
Przemysł maszynowy i elektromaszynowy bardziej niż inne branże może przyczynić się do realizacji celów agendy lizbońskiej poprzez rozwój ustawicznego kształcenia, wymianę doświadczeń i dobrych rozwiązań, utrzymanie najwyższego poziomu zdolności konkurencyjnej oraz zdolności penetracji światowych rynkówDen mekaniska och elektromekaniska industrin kan mer än andra branscher bidra till att genomföra Lissabondagordningens mål genom fortbildning, utbyte av erfarenheter och goda metoder, upprätthållande av sin stora konkurrenskraft och penetrationsförmåga på den globala marknaden
Sektor maszynowy jest ważną gałęzią przemysłu inżynieryjnego i stanowi jeden z przemysłowych filarów gospodarki WspólnotyMaskinsektorn är en viktig del av verkstadsindustrin och en av de industriella hörnstenarna i gemenskapens ekonomi
Możliwy jest pozytywny wpływ na przemysły maszynowy, chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy i na sektor usług.Det är troligt att det blir en positiv påverkan på metallbearbetningssektorn, kemisk industri, läkemedels-, livsmedels- och serviceindustrierna.
PRZEMYSŁ MASZYNOWYMASKINER OCH APPARATER
Przemysł maszynowy i metalurgicznyMekanik och metallarbete
Jak stwierdzono w akapicie ‧ rozporządzenia wprowadzającego środki tymczasowe, istnieje kilka przemysłów użytkowników przedmiotowego produktu należących do następnych ogniw łańcucha produkcji, tj. przemysł maszynowy, przemysł transportu płynów (ropy, gazu, wody itp.), przemysł chemiczny i petrochemiczny, elektrownie (łącznie z jądrowymi), przemysł motoryzacyjny i budowlanySom nämns i punkt ‧ i den preliminära förordningen finns åtskilliga industrier i senare led av försäljningskedjan som använder den berörda produkten, t.ex. maskinvaruindustrin, företag för transport av vätskor (olja, gas, vatten etc.), den kemiska och petrokemiska industri, kraftverk (även kärnkraftverk) samt bilindustrin och byggnadsbranschen
Znaczną ilość miejsc pracy można także stworzyć w przemyśle maszynowym i narzędziowym, jeżeli wzrośnie wykorzystanie paliwa drzewnego i przetwarzanie drewnaI maskin- och verkstadsindustrin kan det också uppstå ett betydande antal nya arbetsplatser då användningen av trädbränslen och förädlingsgraden ökar
W przemyśle odlewniczym koks ‧+ jest stosowany jako czynnik spalania w celu przetapiania złomu przy produkcji odlewów żelaznych używanych jako surowiec do produkcji części w przemyśle samochodowym, inżynieryjnym, maszynowym i instalacji użytku publicznegoI gjuteriindustrin används koks ‧+ som bränsle för att smälta skrot för tillverkning av järnhaltigt gjutgods, som används som insatsvara vid tillverkning av delar till bilindustrin, verkstadsindustrin, maskinindustrin och inom försörjningssektorerna
w przypadku SKF: projektowanie, produkcja i dystrybucja łożysk tocznych (włącznie z łożyskami do narzędzi maszynowych oraz w przemyśle kosmicznym) plomb i produktów pokrewnychSKF: Konstruktion, tillverkning och distribution av kullager och rullager (inkluderande lager för maskinverktyg samt för användning inom flyg- och rymdsektorn), packningar och tillhörande produkter
Po drugie, sektory przemysłu przetwórczego, których uzależnienie od przywozu jest znaczne, takie jak sektor motoryzacyjny czy sektor przemysłu maszynowego, przenoszą presję kosztową wywieraną przez rynek światowy na sektory przemysłu materiałowegoFör det andra överför de sektorer inom bearbetningsindustrin som är kraftigt exportberoende, som bil- och maskinbyggnadsindustrin, det kostnadstryck som förorsakats av världsmarknaden på basmaterialindustrin
wzywa Radę i Komisję do uznania, że wyzwania, których obecnie doświadczają sektory tekstylny, odzieżowy i obuwniczy, a wkrótce będą doświadczać inne sektory, jak rowerowy, samochodowy, maszynowy oraz hutnictwo żelaza i stali, mają charakter systemowy oraz że wymaga to pilnego opracowania dla przemysłu UE bardziej długoterminowej strategii, która pozwoliłaby polityce handlu międzynarodowego UE uwzględnić i wyjść naprzeciw wyzwaniom takim, jak brak równowagi doświadczany w kontekście Chin, powstałym nie tylko dla miejsc pracy w UE, lecz także dla istniejących założeń dotyczących zwycięzców i przegranych w procesie globalizacjiEuropaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att inse att de utmaningar som textil-, skotillverknings- och konfektionssektorn nu möter, och som snart även möter andra branscher såsom cykel-, bil-, maskin och järn- och stålindustrin är av systematisk karaktär och att en mer långsiktig strategi för EU:s industri omedelbart måste utvecklas för att ge EU:s internationella handelspolitik en ny riktning och beakta och ta itu med utmaningarna, såsom den nuvarande obalansen i fråga om Kina, inte bara mot arbetstillfällen i EU och utvecklingsländer, utan även mot befintliga antaganden om globaliseringens vinnare och förlorare
w przypadku SNFA: projektowanie, produkcja i dystrybucja łożysk tocznych do narzędzi maszynowych oraz w przemyśle kosmicznymSNFA: Konstruktion, tillverkning och distribution av kullager och rullager för maskinverktyg samt för användning inom flyg- och rymdsektorn
Sektor maszynowy jest ważną gałęzią przemysłu maszynowego i stanowi jeden z przemysłowych filarów gospodarki WspólnotyMaskinsektorn är en viktig del av verkstadsindustrin och en av de industriella hörnstenarna i gemenskapens ekonomi
na piśmie. - (PT) Omawiane sprawozdanie zawiera pewną liczbę poprawek do wniosku w sprawie dyrektywy dotyczącej liberalizacji rynku wtórnego części zamiennych, mającej zastosowanie do przemysłu produkującego pojazdy silnikowe, maszynowego oraz branże towarów kapitałowych i konsumpcyjnych.skriftlig. - (PT) Det här betänkandet innehåller vissa ändringsförslag till förslaget till direktiv om liberalisering av andrahandsmarknaden för reservdelar, som är tillämpligt för motorfordonsindustrin, maskinindustrin och kapital- och konsumentvaruindustrin.
Pomimo, że przemysł maszynowy w zasadniczym stopniu przyczynia się do rozwoju całej gospodarki europejskiej, ma się wrażenie, że państwa członkowskie bardzo niewiele inwestują w przekazane im zadaniaTrots den mekaniska industrins grundläggande bidrag till hela den europeiska ekonomin får man intrycket att medlemsstaterna investerar mycket lite i den institutionella verksamhet som delegeras till dem
Znajdują się one w ośmiu Państwach Członkowskich (Zjednoczone Królestwo, Belgia, Austria, Portugalia, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania) i produkują szeroką gamę odlewów dla głównych sektorów ostatecznego przeznaczenia, takich jak przemysł motoryzacyjny (np. klocki silnikowe i układ kierowniczy ze wspomaganiem), przemysł maszynowy (np. pompy i wentylatory), jak również przemysł budowlany (na przykład przesyłanie wody i drenowanieDe är belägna i åtta medlemsstater (Förenade kungariket, Belgien, Österrike, Portugal, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien) och tillverkar ett brett spektrum av gjutgods för viktiga slutanvändarsektorer såsom bilindustrin (bl.a. motorblock och servostyrning), mekanisk industri (bl.a. pumpar och fläktar) och byggnadsindustri (bl.a. delar till vatten-och avloppssystem
Rynek dla energii maszynowej w przemyśleMarknaden för drivmotorer inom industrin
W Unii Europejskiej przemysł maszynowy i elektromaszynowy zatrudnia ponad ‧ miliony pracowników obojga płci o wysokim poziomie wiedzy, którzy wnoszą znaczną wartość dodanąDen mekaniska och elektromekaniska industrin sysselsätter mer än fyra miljoner arbetstagare i EU – mervärdet är stort, och kunskapsnivån är hög
Dostarczają one części zamiennych, takich jak odkuwki kształtowe i sprężyny walcowane na gorąco, jak również usługi na potrzeby innych gałęzi przemysłu, jak kolejnictwo, przemysł maszynowy, elektrownie i górnictwoDe tillhandahåller reservdelar som smidda delar och varmformade fjädrar, och tillhandahåller tjänster till andra grenar av industrin, bland annat järnvägsindustrin, maskinindustrin, elindustrin och gruvindustrin
Mając na uwadze, że pod koniec ubiegłego roku wygasł termin stosowania wspólnego systemu kontroli przywozu wyborów włókienniczych z Chin, a jak rozumiem był to istotny środek monitorowania rynku, chciałabym zaproponować Komisji, żeby przywiązywała większe znaczenie nie tylko do sektora tekstylnego, ale także do innych wrażliwych sektorów przemysłu, takich jak sektor stalowy, chemiczny i maszynowy.Med tanke på att det gemensamma övervakningssystemet för textilimport från Kina stoppades i slutet av förra året, vilket såvitt jag förstår var ett viktigt verktyg för att övervaka marknaden, vill jag föreslå kommissionen att den fäster större betydelse inte bara vid textilsektorn utan även andra sårbara industrisektorer som stål, kemikalier och maskiner.
Należą do nich: forum farmaceutyczne, śródokresowy przegląd strategii związanej z naukami biologicznymi i biotechnologią, nowe grupy wysokiego szczebla do spraw przemysłu chemicznego oraz przemysłu obronnego, inicjatywa w zakresie europejskiego przemysłu kosmicznego, grupa zadaniowa do spraw konkurencyjności ICT oraz rozpoczęcie dialogu dotyczącego polityki w dziedzinie przemysłu maszynowegoDessa omfattar ett läkemedelsforum, en halvtidsöversyn av strategin för biovetenskap och bioteknik, en ny högnivågrupp för den kemiska industrin och försvarsindustrin, EU:s rymdprogram, en särskild arbetsgrupp för konkurrenskraft inom IKT-branschen samt lansering av en industripolitisk dialog för maskinindustrin
Gratuluję europejskiemu stowarzyszeniu przemysłu maszynowego ich aktualnej wizji politycznej, w ramach której zabiegają o promowanie matematyki i nauk ścisłych, zwłaszcza dla kobiet.Jag vill gratulera branschorganisationen för de europeiska teknikföretagen (Orgalime) till dess senaste politiska vision om att begära att utbildningen i matematik och naturvetenskapliga ämnen främjas, särskilt för kvinnor.
Przemysł maszynowyMaskiner och apparater
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23018 zdań frazy przemysł maszynowy.Znalezione w 8,985 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.