Tłumaczenia na język szwedzki:

  • mekanisk industri   

Przykładowe zdania z "przemysł maszynowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jak stwierdzono w akapicie ‧ rozporządzenia wprowadzającego środki tymczasowe, istnieje kilka przemysłów użytkowników przedmiotowego produktu należących do następnych ogniw łańcucha produkcji, tj. przemysł maszynowy, przemysł transportu płynów (ropy, gazu, wody itp.), przemysł chemiczny i petrochemiczny, elektrownie (łącznie z jądrowymi), przemysł motoryzacyjny i budowlanySom nämns i punkt ‧ i den preliminära förordningen finns åtskilliga industrier i senare led av försäljningskedjan som använder den berörda produkten, t.ex. maskinvaruindustrin, företag för transport av vätskor (olja, gas, vatten etc.), den kemiska och petrokemiska industri, kraftverk (även kärnkraftverk) samt bilindustrin och byggnadsbranschen
Badanie rynku potwierdza, że produkty miedziane na dalszych szczeblach rynku po wyrobach kształtowych mają różne zastosowania, do najważniejszych z nich należą inżynieria elektryczna i przemysł elektroniczny; przemysł budowlany; telekomunikacja; przemysł motoryzacyjny; przemysł maszynowyI marknadsundersökningen bekräftas att kopparprodukter på marknaderna för profiler i senare led har olika användningsområden, varav de viktigaste är elektroteknik och elelektronikindustrin, byggnadsindustrin, telekommunikationer, bilindustrin och maskintillverkning
Znajdują się one w ośmiu Państwach Członkowskich (Zjednoczone Królestwo, Belgia, Austria, Portugalia, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania) i produkują szeroką gamę odlewów dla głównych sektorów ostatecznego przeznaczenia, takich jak przemysł motoryzacyjny (np. klocki silnikowe i układ kierowniczy ze wspomaganiem), przemysł maszynowy (np. pompy i wentylatory), jak również przemysł budowlany (na przykład przesyłanie wody i drenowanieDe är belägna i åtta medlemsstater (Förenade kungariket, Belgien, Österrike, Portugal, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien) och tillverkar ett brett spektrum av gjutgods för viktiga slutanvändarsektorer såsom bilindustrin (bl.a. motorblock och servostyrning), mekanisk industri (bl.a. pumpar och fläktar) och byggnadsindustri (bl.a. delar till vatten-och avloppssystem
Obszary o szczególnym znaczeniu obejmują: nanoprzyrządy, nanonarzędzia i nanourządzenia oraz systemy lotnicze i kosmiczne (z uwagi na koncentrację w tych sektorach zaawansowanych technologicznie, opartych na wiedzy MŚP); techniczne tekstylia, w tym ich pokrycia (typowe dla tradycyjnych sektorów przechodzących gwałtowny proces transformacyjny będący udziałem wielu MŚP); przemysł maszynowy (np. przemysł obrabiarkowy, którego liderem są europejskie MŚP); chemikalia o dużej wartości dodanej oraz inne sektory, w których obecnych jest wiele MŚP, które skorzystają na wprowadzeniu nowych modeli biznesowych, materiałów i produktówNågra exempel på särskilt relevanta områden är nanoinstrument, nanoverktyg och nanokomponenter samt rymd- och luftfartssystem (på grund av koncentrationen av kunskapsintensiva små och medelstora företag med hög tillväxt inom dessa sektorer), tekniska textilier, inklusive deras ytskikt (ett typiskt exempel på en traditionell sektor som genomgår en snabb omvandlingsprocess som påverkar många små och medelstora företag), mekanisk industri (t.ex. maskinverktyg, där europeiska små och medelstora företag är världsledande), kemikalier med högt mervärde samt andra sektorer med många små och medelstora företag som gagnas av nya affärsmodeller, material och produkter
Należą do nich: forum farmaceutyczne, śródokresowy przegląd strategii związanej z naukami biologicznymi i biotechnologią, nowe grupy wysokiego szczebla do spraw przemysłu chemicznego oraz przemysłu obronnego, inicjatywa w zakresie europejskiego przemysłu kosmicznego, grupa zadaniowa do spraw konkurencyjności ICT oraz rozpoczęcie dialogu dotyczącego polityki w dziedzinie przemysłu maszynowegoDessa omfattar ett läkemedelsforum, en halvtidsöversyn av strategin för biovetenskap och bioteknik, en ny högnivågrupp för den kemiska industrin och försvarsindustrin, EU:s rymdprogram, en särskild arbetsgrupp för konkurrenskraft inom IKT-branschen samt lansering av en industripolitisk dialog för maskinindustrin
Dla takich sektorów, jak przemysł maszynowy i przemysł systemów, koncentracja i masa mają decydujące znaczenie, jeśli chodzi o określenie strategicznej agendy europejskiejFör sektorer som maskin- och systemindustrin är inriktning och mängd av avgörande betydelse i samband med fastställandet av europeiska strategiska dagordningar
W przemyśle odlewniczym koks ‧+ jest stosowany jako czynnik spalania w celu przetapiania złomu przy produkcji odlewów żelaznych używanych jako surowiec do produkcji części w przemyśle samochodowym, inżynieryjnym, maszynowym i instalacji użytku publicznegoI gjuteriindustrin används koks ‧+ som bränsle för att smälta skrot för tillverkning av järnhaltigt gjutgods, som används som insatsvara vid tillverkning av delar till bilindustrin, verkstadsindustrin, maskinindustrin och inom försörjningssektorerna
Co więcej, będziemy wspierać dwustronne środki ochronne, podobnie jak było to w przypadku umowy o wolnym handlu z Koreą Południową, aby uniknąć poważnych szkód w sektorach wrażliwych, takich jak przemysł samochodowy, elektronika, lotnictwo i przemysł maszynowy.Vi vill även stödja bilaterala säkerhetsåtgärder, precis som i fallet med frihandelsavtalet med Sydkorea, för att undvika allvarliga negativa följder för känsliga sektorer som exempelvis fordonssektorn, elektroniksektorn, luftfartssektorn och maskinsektorn.
Dostarczają one części zamiennych, takich jak odkuwki kształtowe i sprężyny walcowane na gorąco, jak również usługi na potrzeby innych gałęzi przemysłu, jak kolejnictwo, przemysł maszynowy, elektrownie i górnictwoDe tillhandahåller reservdelar som smidda delar och varmformade fjädrar, och tillhandahåller tjänster till andra grenar av industrin, bland annat järnvägsindustrin, maskinindustrin, elindustrin och gruvindustrin
W przypadku energochłonnych sektorów przemysłu zużycie energii na jednostkę wartości jest co najmniej dziesięć (a nawet do pięćdziesięciu) razy większe niż w przypadku kolejnych etapów produkcji, takich jak przemysł maszynowyEnergiförbrukningen i energiintensiva branscher är per värdeenhet minst tio gånger (och upp till ‧ gånger) högre än i efterföljande led, såsom maskinindustrin
Po drugie, sektory przemysłu przetwórczego, których uzależnienie od przywozu jest znaczne, takie jak sektor motoryzacyjny czy sektor przemysłu maszynowego, przenoszą presję kosztową wywieraną przez rynek światowy na sektory przemysłu materiałowegoFör det andra överför de sektorer inom bearbetningsindustrin som är kraftigt exportberoende, som bil- och maskinbyggnadsindustrin, det kostnadstryck som förorsakats av världsmarknaden på basmaterialindustrin
Poza tym przemysłem wykorzystywanie koksu w celach grzewczych w przemyśle maszynowym i w gospodarstwach domowych było bardzo ograniczoneUtanför dessa branscher existerade en mycket begränsad användning av koks för uppvärmning i verkstadsindustrin och i hushållen
w przypadku SKF: projektowanie, produkcja i dystrybucja łożysk tocznych (włącznie z łożyskami do narzędzi maszynowych oraz w przemyśle kosmicznym) plomb i produktów pokrewnychSKF: Konstruktion, tillverkning och distribution av kullager och rullager (inkluderande lager för maskinverktyg samt för användning inom flyg- och rymdsektorn), packningar och tillhörande produkter
Pomimo, że przemysł maszynowy w zasadniczym stopniu przyczynia się do rozwoju całej gospodarki europejskiej, ma się wrażenie, że państwa członkowskie bardzo niewiele inwestują w przekazane im zadaniaTrots den mekaniska industrins grundläggande bidrag till hela den europeiska ekonomin får man intrycket att medlemsstaterna investerar mycket lite i den institutionella verksamhet som delegeras till dem
W Unii Europejskiej przemysł maszynowy i elektromaszynowy zatrudnia ponad ‧ miliony pracowników obojga płci o wysokim poziomie wiedzy, którzy wnoszą znaczną wartość dodanąDen mekaniska och elektromekaniska industrin sysselsätter mer än fyra miljoner arbetstagare i EU – mervärdet är stort, och kunskapsnivån är hög
w przypadku SNFA: projektowanie, produkcja i dystrybucja łożysk tocznych do narzędzi maszynowych oraz w przemyśle kosmicznymSNFA: Konstruktion, tillverkning och distribution av kullager och rullager för maskinverktyg samt för användning inom flyg- och rymdsektorn
Rynek dla energii maszynowej w przemyśleMarknaden för drivmotorer inom industrin
Jednakże nie były one ukierunkowane na zwiększenie zdolności produkcyjnej, ale raczej na zapewnienie, aby przemysł ten posiadał w pełni nowoczesny park maszynowy, który może wytwarzać produkt o stałym, wysokim poziomie jakości, przy jednoczesnej redukcji kosztów dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu energii, wody i innych zasobów oraz przy wysokim poziomie automatyzacjiDessa investeringar har dock inte varit inriktade på att öka kapaciteten utan snarare på att se till att den maskinella utrustningen är fullt modern och kan framställa en produkt som alltid är av hög kvalitet, samtidigt som kostnaderna minskas genom effektivare användning av energi, vatten och andra resurser och genom en högre grad av automatisering
Jest to zgodne z informacjami dostarczonymi przez CAEF, które opierają się na badaniu rentowności ‧ odlewni w ‧ r., zgodnie z którym średnia rentowność przemysłu odlewniczego wynosiła ‧,‧ % (średnia marża była na poziomie ‧,‧ % w przypadku odlewni produkujących dla sektora samochodowego i ‧,‧ % w przypadku odlewni, których produkcja skierowana jest do przemysłu maszynowegoDetta stämmer överens med uppgifterna från CAEF som bygger på en lönsamhetsanalys av ‧ gjuterier under ‧, där det framkom att den genomsnittliga lönsamheten i gjuteriindustrin var ‧,‧ % (med ett genomsnitt på ‧,‧ % för gjuterier som producerar för fordonsindustrin och ‧,‧ % för dem som producerar för verkstadsindustrin
Przemysł maszynowyMaskiner och apparater
Przemysł maszynowy i elektromaszynowy bardziej niż inne branże może przyczynić się do realizacji celów agendy lizbońskiej poprzez rozwój ustawicznego kształcenia, wymianę doświadczeń i dobrych rozwiązań, utrzymanie najwyższego poziomu zdolności konkurencyjnej oraz zdolności penetracji światowych rynkówDen mekaniska och elektromekaniska industrin kan mer än andra branscher bidra till att genomföra Lissabondagordningens mål genom fortbildning, utbyte av erfarenheter och goda metoder, upprätthållande av sin stora konkurrenskraft och penetrationsförmåga på den globala marknaden
Europejski przemysł maszynowy stanowi wysoce rozwinięty sektor o strategicznym znaczeniu dla gospodarki europejskiejDen europeiska mekaniska industrin är en spetsindustri med stort strategiskt värde för den europeiska ekonomin
Znaczną ilość miejsc pracy można także stworzyć w przemyśle maszynowym i narzędziowym, jeżeli wzrośnie wykorzystanie paliwa drzewnego i przetwarzanie drewnaI maskin- och verkstadsindustrin kan det också uppstå ett betydande antal nya arbetsplatser då användningen av trädbränslen och förädlingsgraden ökar
PRZEMYSŁ MASZYNOWYMASKINER OCH APPARATER
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23018 zdań frazy przemysł maszynowy.Znalezione w 8,846 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.