Tłumaczenia na język szwedzki:

  • mekanisk industri   

Przykładowe zdania z "przemysł maszynowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
w przypadku SKF: projektowanie, produkcja i dystrybucja łożysk tocznych (włącznie z łożyskami do narzędzi maszynowych oraz w przemyśle kosmicznym) plomb i produktów pokrewnychSKF: Konstruktion, tillverkning och distribution av kullager och rullager (inkluderande lager för maskinverktyg samt för användning inom flyg- och rymdsektorn), packningar och tillhörande produkter
Jest to zgodne z informacjami dostarczonymi przez CAEF, które opierają się na badaniu rentowności ‧ odlewni w ‧ r., zgodnie z którym średnia rentowność przemysłu odlewniczego wynosiła ‧,‧ % (średnia marża była na poziomie ‧,‧ % w przypadku odlewni produkujących dla sektora samochodowego i ‧,‧ % w przypadku odlewni, których produkcja skierowana jest do przemysłu maszynowegoDetta stämmer överens med uppgifterna från CAEF som bygger på en lönsamhetsanalys av ‧ gjuterier under ‧, där det framkom att den genomsnittliga lönsamheten i gjuteriindustrin var ‧,‧ % (med ett genomsnitt på ‧,‧ % för gjuterier som producerar för fordonsindustrin och ‧,‧ % för dem som producerar för verkstadsindustrin
Również zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej FBWiS powinien dalej funkcjonować, gdyż stal jest nadal jednym z najważniejszych surowców dla przemysłu maszynowego i budownictwa, które to sektory wymagają ciągłych nakładów na badania.Enligt Europeiska kommissionens ståndpunkt bör fonden dessutom fortsätta att drivas eftersom stål fortfarande är en viktig råvara för verkstads- och byggnadsindustrin och därför att dessa sektorer kräver kontinuerliga investeringar i forskning.
Było to wyzwanie o bezprecedensowych rozmiarach , które obejmowało sektor bankowy , firm y świadczące usługi konwojowania wartości pieniężnych , handlowców detalicznych , przemysł maszynowy oraz zwykłych obywateli .Det var en utmaning av aldrig tidigare skådade dimensioner , som engagerade banksektorn , kontanthanteringsföretag , detaljhandeln , kontantautomatbranschen och allmänheten .
Sektor maszynowy jest ważną gałęzią przemysłu inżynieryjnego i stanowi jeden z przemysłowych filarów gospodarki WspólnotyMaskinsektorn är en viktig del av verkstadsindustrin och en av de industriella hörnstenarna i gemenskapens ekonomi
Po drugie, sektory przemysłu przetwórczego, których uzależnienie od przywozu jest znaczne, takie jak sektor motoryzacyjny czy sektor przemysłu maszynowego, przenoszą presję kosztową wywieraną przez rynek światowy na sektory przemysłu materiałowegoFör det andra överför de sektorer inom bearbetningsindustrin som är kraftigt exportberoende, som bil- och maskinbyggnadsindustrin, det kostnadstryck som förorsakats av världsmarknaden på basmaterialindustrin
Europejski przemysł maszynowy stanowi wysoce rozwinięty sektor o strategicznym znaczeniu dla gospodarki europejskiejDen europeiska mekaniska industrin är en spetsindustri med stort strategiskt värde för den europeiska ekonomin
Znajdują się one w ośmiu Państwach Członkowskich (Zjednoczone Królestwo, Belgia, Austria, Portugalia, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania) i produkują szeroką gamę odlewów dla głównych sektorów ostatecznego przeznaczenia, takich jak przemysł motoryzacyjny (np. klocki silnikowe i układ kierowniczy ze wspomaganiem), przemysł maszynowy (np. pompy i wentylatory), jak również przemysł budowlany (na przykład przesyłanie wody i drenowanieDe är belägna i åtta medlemsstater (Förenade kungariket, Belgien, Österrike, Portugal, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien) och tillverkar ett brett spektrum av gjutgods för viktiga slutanvändarsektorer såsom bilindustrin (bl.a. motorblock och servostyrning), mekanisk industri (bl.a. pumpar och fläktar) och byggnadsindustri (bl.a. delar till vatten-och avloppssystem
Chcą oni - cytuję - "pozyskania znacznie większej liczby wykwalifikowanych kobiet, które zbyt długo stroniły od różnych dziedzin przemysłu maszynowego”.De vill få in många fler av de kompetenta kvinnor som alltför länge har undvikit många teknikområden.
Sektor maszynowy jest ważną gałęzią przemysłu maszynowego i stanowi jeden z przemysłowych filarów gospodarki WspólnotyMaskinsektorn är en viktig del av verkstadsindustrin och en av de industriella hörnstenarna i gemenskapens ekonomi
Rynek dla energii maszynowej w przemyśleMarknaden för drivmotorer inom industrin
Jak stwierdzono w akapicie ‧ rozporządzenia wprowadzającego środki tymczasowe, istnieje kilka przemysłów użytkowników przedmiotowego produktu należących do następnych ogniw łańcucha produkcji, tj. przemysł maszynowy, przemysł transportu płynów (ropy, gazu, wody itp.), przemysł chemiczny i petrochemiczny, elektrownie (łącznie z jądrowymi), przemysł motoryzacyjny i budowlanySom nämns i punkt ‧ i den preliminära förordningen finns åtskilliga industrier i senare led av försäljningskedjan som använder den berörda produkten, t.ex. maskinvaruindustrin, företag för transport av vätskor (olja, gas, vatten etc.), den kemiska och petrokemiska industri, kraftverk (även kärnkraftverk) samt bilindustrin och byggnadsbranschen
Badanie rynku potwierdza, że produkty miedziane na dalszych szczeblach rynku po wyrobach kształtowych mają różne zastosowania, do najważniejszych z nich należą inżynieria elektryczna i przemysł elektroniczny; przemysł budowlany; telekomunikacja; przemysł motoryzacyjny; przemysł maszynowyI marknadsundersökningen bekräftas att kopparprodukter på marknaderna för profiler i senare led har olika användningsområden, varav de viktigaste är elektroteknik och elelektronikindustrin, byggnadsindustrin, telekommunikationer, bilindustrin och maskintillverkning
Dostarczają one części zamiennych, takich jak odkuwki kształtowe i sprężyny walcowane na gorąco, jak również usługi na potrzeby innych gałęzi przemysłu, jak kolejnictwo, przemysł maszynowy, elektrownie i górnictwoDe tillhandahåller reservdelar som smidda delar och varmformade fjädrar, och tillhandahåller tjänster till andra grenar av industrin, bland annat järnvägsindustrin, maskinindustrin, elindustrin och gruvindustrin
Konkurencyjny i innowacyjny sektor materiałów podstawowych stanowi istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji dotyczących lokalizacji kolejnych ogniw łańcucha tworzenia wartości w przemyśle, takich jak sektor motoryzacyjny, maszynowy czy budowlanyEn konkurrenskraftig och innovativ basmaterialindustri är en viktig faktor vid beslut om lokalisering av efterföljande led i den industriella värdekedjan (biltillverkning, konstruktion av motorer, byggnadsindustri osv
Przemysł maszynowy i metalurgicznyMekanik och metallarbete
W Unii Europejskiej przemysł maszynowy i elektromaszynowy zatrudnia ponad ‧ miliony pracowników obojga płci o wysokim poziomie wiedzy, którzy wnoszą znaczną wartość dodanąDen mekaniska och elektromekaniska industrin sysselsätter mer än fyra miljoner arbetstagare i EU – mervärdet är stort, och kunskapsnivån är hög
Pomimo, że przemysł maszynowy w zasadniczym stopniu przyczynia się do rozwoju całej gospodarki europejskiej, ma się wrażenie, że państwa członkowskie bardzo niewiele inwestują w przekazane im zadaniaTrots den mekaniska industrins grundläggande bidrag till hela den europeiska ekonomin får man intrycket att medlemsstaterna investerar mycket lite i den institutionella verksamhet som delegeras till dem
wzywa Radę i Komisję do uznania, że wyzwania, których obecnie doświadczają sektory tekstylny, odzieżowy i obuwniczy, a wkrótce będą doświadczać inne sektory, jak rowerowy, samochodowy, maszynowy oraz hutnictwo żelaza i stali, mają charakter systemowy oraz że wymaga to pilnego opracowania dla przemysłu UE bardziej długoterminowej strategii, która pozwoliłaby polityce handlu międzynarodowego UE uwzględnić i wyjść naprzeciw wyzwaniom takim, jak brak równowagi doświadczany w kontekście Chin, powstałym nie tylko dla miejsc pracy w UE, lecz także dla istniejących założeń dotyczących zwycięzców i przegranych w procesie globalizacjiEuropaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att inse att de utmaningar som textil-, skotillverknings- och konfektionssektorn nu möter, och som snart även möter andra branscher såsom cykel-, bil-, maskin och järn- och stålindustrin är av systematisk karaktär och att en mer långsiktig strategi för EU:s industri omedelbart måste utvecklas för att ge EU:s internationella handelspolitik en ny riktning och beakta och ta itu med utmaningarna, såsom den nuvarande obalansen i fråga om Kina, inte bara mot arbetstillfällen i EU och utvecklingsländer, utan även mot befintliga antaganden om globaliseringens vinnare och förlorare
Należą do nich: forum farmaceutyczne, śródokresowy przegląd strategii związanej z naukami biologicznymi i biotechnologią, nowe grupy wysokiego szczebla do spraw przemysłu chemicznego oraz przemysłu obronnego, inicjatywa w zakresie europejskiego przemysłu kosmicznego, grupa zadaniowa do spraw konkurencyjności ICT oraz rozpoczęcie dialogu dotyczącego polityki w dziedzinie przemysłu maszynowegoDessa omfattar ett läkemedelsforum, en halvtidsöversyn av strategin för biovetenskap och bioteknik, en ny högnivågrupp för den kemiska industrin och försvarsindustrin, EU:s rymdprogram, en särskild arbetsgrupp för konkurrenskraft inom IKT-branschen samt lansering av en industripolitisk dialog för maskinindustrin
dialog polityczny dotyczący przemysłu maszynowegoIndustripolitisk dialog för maskinindustrin
Możliwy jest pozytywny wpływ na przemysły maszynowy, chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy i na sektor usług.Det är troligt att det blir en positiv påverkan på metallbearbetningssektorn, kemisk industri, läkemedels-, livsmedels- och serviceindustrierna.
Przemysł maszynowy i elektromaszynowy bardziej niż inne branże może przyczynić się do realizacji celów agendy lizbońskiej poprzez rozwój ustawicznego kształcenia, wymianę doświadczeń i dobrych rozwiązań, utrzymanie najwyższego poziomu zdolności konkurencyjnej oraz zdolności penetracji światowych rynkówDen mekaniska och elektromekaniska industrin kan mer än andra branscher bidra till att genomföra Lissabondagordningens mål genom fortbildning, utbyte av erfarenheter och goda metoder, upprätthållande av sin stora konkurrenskraft och penetrationsförmåga på den globala marknaden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23788 zdań frazy przemysł maszynowy.Znalezione w 9,509 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.