wymowa: IPA: ˈpɔlɔ

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • hästpolo   
     
    gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;
  • polo   
     
    gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;

Pozostałe znaczenia:

 
koszulka z krótkim rękawem i kołnierzykiem

Przykładowe zdania z "polo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawiające drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (Marco Polo II) (‧/‧/LEX- C‧-‧/‧- ‧/‧(CODEuropaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr ‧/‧ om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) (‧/‧/LEX – C‧-‧/‧ – ‧/‧(COD
UZUPEŁNIAJĄCA POMOC PAŃSTWA DLA PROJEKTÓW MARCO POLO ‧ AUTOSTRADY MORSKIEKOMPLETTERANDE STATLIGT STÖD FÖR MARCO POLO ‧ PROJEKT AVSEENDE HÖGHASTIGHETSVATTENVÄGAR
w imieniu grupy IND/DEM. - (NL) Omawiamy dziś wieczór zmiany do programu "Marco Polo II”.för IND/DEM-gruppen. - (NL) I kväll diskuterar vi förändringarna av programmet Marco Polo II.
Komitet wyraża życzenie, aby Komisja opublikowała w ciągu ‧ r., na półmetku realizacji programu Marco Polo I, ocenę projektów zakończonych sukcesem oraz rzeczywiście osiągniętych oszczędnościEESK önskar att kommissionen under ‧ vid halva programtiden för Marco Polo I publicerar en rapport om goda resultat av projekten och om de reella inbesparingar som har gjorts
Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu promowania wariantów alternatywnych w stosunku do międzynarodowego drogowego transportu towarów pod nazwą Marco Polo IIDetta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med genomförandet av programmet Marco Polo ‧ som syftar till att främja alternativen till internationella godstransporter på vägarna
EUR w środkach na zobowiązania oraz ‧ EUR w środkach na płatności na rzecz programu Marco PoloEUR fanns tillgängliga i åtagandebemyndiganden och ‧ EUR i betalningsbemyndiganden för Marco Polo-programmet
Jeżeli te dwa kraje są Państwami Członkowskimi lub innymi krajami uczestniczącymi w Programie Marco Polo na warunkach ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, koszty poniesione przez przedsiębiorstwa w nich uczestniczące w granicach ustanowionych w rozporządzeniu są zwracane w ramach ProgramuOm dessa två länder är medlemsstater eller andra länder som deltar i Marco Polo-programmet i enlighet med villkoren i denna förordning kan de deltagande företagen få ersättning för sina kostnader genom programmet inom de gränser som anges i förordningen
(RO) Pierwsze pytanie dotyczy sprawozdania, o które prosimy Komisji Europejską, na temat skuteczności programu Marco Polo.(RO) Den första frågan berör en rapport som vi har bett kommissionen lägga fram om Marco Polo-programmets verkan.
W ramach programu Marco Polo wspierane będą projekty, których celem jest zmiana rodzaju transportu we wszystkich segmentach rynku przewozów, nie tylko przy kombinowanym transporcie towarówMarco Polo ‧ kommer att främja projekt för transportomställning inom alla delar av godsmarknaden, inte bara när det gäller kombinerade transporter
W zeszłym roku wysłałem serię pism do wszystkich unijnych ministrów transportu, zachęcając ich do korzystania z "Marco Polo”.Förra året skickade jag en rad skrivelser till alla EU:s transportministrar för att mana dem till att använda Marco Polo.
Dla zabezpieczenia ciągłości i przejrzystości programu Marco Polo, należy określić warunki przejściowe dotyczące umów i procedury selekcjiFör att garantera kontinuitet och öppenhet i fråga om Marco Polo-programmet bör övergångsbestämmelser antas för kontrakt och urvalsförfarande
Wyniki zaproszenia do składania wniosków do programu "Marco Polo II” ogłoszonego w roku 2008 i wnioski wyciągnięte z oceny pierwszego programu "Marco Polo” dowiodły, że program ten może spowodować zauważalne przesunięcie transportu.Resultatet från ansökningsomgången 2008 inom det andra Marco Polo-programmet och resultaten från utvärderingen av det första Marco Polo-programmet visat att programmet kan leda till en betydande trafikomställning.
Koperta finansowa dla realizacji programu Marco Polo ‧ na okres od ‧ stycznia ‧ r. do ‧ grudnia ‧ r. wynosi ‧ mln EURFinansieringsramen för genomförandet av Marco Polo ‧ programmet under perioden ‧ januari ‧–‧ december ‧ skall vara ‧ miljoner EUR
Drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą było The Polo/Lauren Company LPÄven Polo/Lauren Company LP var part i förfarandet vid överklagandenämnden
Decentralizacja pozwoliła Komisji na wykorzystanie wiedzy specjalistycznej ekspertów z innych departamentów, a także efektu synergii wynikającego z realizacji innych programów (Marco Polo, BRT, Galileo itdGenom decentraliseringen har kommissionen bättre kunnat ta till vara den expertis som finns inom andra avdelningar och skapa synergier med insatserna inom andra program (Marco Polo, FoTU, Galileo ...
gromadzenie, analiza i przekazywanie Komisji wszystkich informacji niezbędnych do prowadzenia i oceny wdrażania CIP i drugiego programu Marco PoloSamla in, analysera och till kommissionen överlämna alla uppgifter som är nödvändiga för att styra och utvärdera genomförandet av ramprogrammet och det andra Marco Polo-programmet
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu ‧ kwietnia ‧ r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../‧ zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawiające drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (Marco Polo IIEuropaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den ‧ april ‧ inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../‧ om ändring av förordning (EG) nr ‧/‧ om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II
Plany te mogą wnieść wkład w usprawnienie zarządzania priorytetami i absorpcji wsparcia z Funduszu Strukturalnego i Spójności, którego celem jest polepszenie i poszerzenie infrastruktury transportowej, oraz osiągnięcie lepszej współpracy między sieciami TEN i projektami Marco Polo na poziomie transgranicznym.Dessa planer kan lyckas bidra till att förbättra förvaltningen av de prioriterade områdena och till införlivande av finansiering från struktur- och sammanhållningsfonderna i syfte att förbättra och utvidga transportinfrastrukturen, samt för att åstadkomma ett bättre samarbete mellan TEN-projekt och Marco Polo-projekt på gränsöverskridande nivå.
Komisja Europejska niniejszym wystosowuje zaproszenie do składania wniosków na rok ‧ w ramach programu Marco PoloEuropeiska kommissionen utlyser härmed en ansökningsomgång med möjlighet att lämna in projektförslag till ‧ års urvalsförfarande inom ramen för Marco Polo-programmet
Działania finansowane na podstawie programu Marco Polo ‧ powinny mieć charakter międzynarodowy pod względem geograficznymMarco Polo ‧ programmet bör bara finansiera åtgärder som sträcker sig över flera länder
Program Marco Polo ‧ ***I (debataDet andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) ***I (debatt
Marco Polo (‧–‧) ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i RadyMarco Polo (‧–‧), inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning nr ‧/‧/EG
EUR w środkach na zobowiązania oraz ‧ EUR w środkach na płatności na rzecz programu Marco Poloeuro fanns tillgängliga i åtagandebemyndiganden och ‧ euro i betalningsbemyndiganden för Marco Polo-programmet
Właściwe jest rozszerzenie zakresu współpracy Umawiających się Stron Porozumienia, obejmując nim rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiające drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (Marco Polo IISamarbetet mellan de avtalsslutande parterna bör utvidgas till att omfatta Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ oktober ‧ om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II
Salvatore Polo mi bdzysektorow t pomi bdzy ró łnymi rodzajami d z i a ł a l -Salvatore Polo f ö r b i n d e l - serna utanför området ,
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 270 zdań frazy polo.Znalezione w 1,393 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.