wymowa: IPA: ˈpɔlɔ

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • hästpolo   
     
    gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;
  • polo   
     
    gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;

Pozostałe znaczenia:

 
koszulka z krótkim rękawem i kołnierzykiem

Przykładowe zdania z "polo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Elementem działań w tym zakresie jest program Marco PoloMarco Polo-programmet är ett led i dessa strävanden
Skarga wniesiona w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Coca-Cola Company przeciwko OHIM- Azienda Agrícola San Polo (MEZZOPANETalan väckt den ‧ juni ‧ – Coca-Cola Company mot harmoniseringsbyrån – Azienda Agricola San Polo (MEZZOPANE
Komitet chciałby dysponować wystarczającymi informacjami, aby wydać opinię i wystąpić z ewentualnymi propozycjami wprowadzenia, w razie konieczności, odpowiednich korekt do programu Marco Polo II, mającego się rozpocząć dnia ‧ stycznia ‧ r. i będącego wtedy w początkowej fazie realizacjiKommittén önskar få del av tillräcklig information för att kunna utarbeta ett yttrande och formulera eventuella förslag i syfte att vid behov justera programmet Marco Polo II, som då har inletts den ‧ januari ‧ och därmed kommer att befinna sig i början av det första skedet i genomförandet
Warunki kwalifikowalności programów określone we Wspólnotowych wytycznych w sprawie pomocy państwa dla transportu morskiego różnią się nieznacznie od warunków ustanowionych w programie Marco Polo IIDe krav som gäller för stödsystem enligt riktlinjerna för statligt stöd till sjötransport skiljer sig en aning från kraven enligt Marco Polo II
ustanawiające drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (Marco Polo II) i uchylające rozporządzenie (WE) nrom inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) och om upphävande av förordning (EG) nr
Z drugiej strony niepokoi nas niska absorpcja środków na płatności w zakresie bezpieczeństwa transportu, jeszcze niższa absorpcja środków na płatności w odniesieniu do programu Marco Polo, który ma poparcie Parlamentu, a także wyjątkowo niska absorpcja środków w odniesieniu do praw pasażerów.Å andra sidan är vi oroade över den låga nivån på betalningsbemyndiganden för transportsäkerhet, den ännu lägre nivån av anslagsutnyttjande för Marco Polo-programmet, som har parlamentets stöd, och den likaså låga nivån för passagerarrättigheter.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Komisja ma dokonać oceny programu Marco Polo ‧ (zwanego dalej programem) oraz, jeśli to konieczne, przedłożyć wnioski w celu zmiany tego programuEnligt förordning (EG) nr ‧/‧ var kommissionen skyldig att genomföra en utvärdering av Marco Polo ‧ programmet (nedan kallat programmet) och vid behov lägga fram lämpliga förslag för ändring av programmet
Decentralizacja w DG TREN pozwoliła na wykorzystanie wiedzy specjalistycznej ekspertów z innych departamentów oraz efektu synergii wynikającego z realizacji innych programów (Marco Polo, BRT, Galileo itpGenom decentraliseringen har GD Energi och transport bättre kunnat ta till vara den expertis som finns inom andra avdelningar och skapa synergier med insatserna inom andra program (Marco Polo, FoTU, Galileo ...
zwraca uwagę na inną dziedzinę o niskim poziomie wykorzystania funduszy, a mianowicie program Marco Polo (środki na pokrycie płatności), z powodów wykraczających poza kontrolę Wspólnoty oraz wskazuje, że w istocie nie zrealizowano wielu zaliczek, ponieważ niektóre projekty nie były na tyle kompletne, aby można było uzyskać dla nich gwarancje bankowe, a w przypadku innych użyto niewłaściwych formularzy gwarancji bankowychEuropaparlamentet noterar att ett annat område där genomförandegraden varit låg är betalningsbemyndigandena för Marco Polo-programmet, och detta av orsaker utanför gemenskapens kontroll, samt att ett antal förskottsbetalningar faktiskt inte genomfördes eftersom vissa projekt inte var beredda att lämna den nödvändiga bankgarantin eller använde felaktiga bankgarantiformer
ostatecznie programowi Marco Polo I został przyznany budżet w wysokości jedynie ‧ mln EUR na ‧ lat, czyli ‧ mln EUR rocznieAtt det slutligen anslogs endast ‧ miljoner euro för fem år för programmet Marco Polo I, dvs. ‧ miljoner euro årligen
EUR w ramach środków na zobowiązania oraz ‧ EUR w ramach środków na płatności dotyczyło programu Marco PoloEUR som åtaganden och ‧ EUR som betalningar för Marco Polo-programmet
Ustanowienie drugiego programu "Marco Polo” jest ważnym krokiem, ponieważ zapewnia niezbędną pomoc finansową dla działań mających na celu zwiększenie i poprawę efektów działalności środowiskowej w systemie transportu towarowego.Inrättandet av det andra Marco Polo-programmet är ett viktigt steg, eftersom det garanterar det nödvändiga ekonomiska stödet för de åtgärder som syftar till att öka och förbättra godstransportsystemets miljöprestanda.
Agencja otrzymuje dotacje wpisane do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich z funduszy przydzielonych na program CIP oraz na drugi program Marco Polo i, gdzie właściwe, inne wspólnotowe programy lub działania, których wykonanie polecono Agencji zgodnie z art. ‧ ustGenomförandeorganet skall få ett bidrag ur Europeiska gemenskapernas allmänna budget, som skall tas från anslagen till ramprogrammet och det andra Marco Polo-programmet och, i förekommande fall, från andra gemenskapsprogram som genomförandeorganet förvaltar enligt artikel
W szczególności w opinii EKES ‧/‧ z ‧ i ‧ lipca ‧ r. w sprawie propozycji rozporządzenia Marco Polo I, Komitet, oceniając, że sam program nie pozwoli na osiągnięcie zakładanych przez Komisję zmian, proponował uzupełnienie go o dziesięć konkretnych działań zachęcających, które przypomina poniżejSärskilt i yttrandet CES ‧/‧ av den ‧ juli ‧ om förslaget till förordning om Marco Polo I ansåg kommittén att programmet ensamt inte kan uppnå kommissionens mål om överföring till andra transportformer, och därför lades följande tio konkreta förslag till incitament fram som komplement
GlaxoSmithKline Manufacturing S. p. A., Strada Provinciale Asolana ‧, ‧ San Polo di Torrile, Parma, WłochyGlaxoSmithKline Manufacturing S. p. A, Strada Provinciale Asolana ‧, ‧ San Polo di Torrile, Parma, Italien
zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawiające drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (Marco Polo IIom ändring av förordning (EG) nr ‧/‧ om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II
Decentralizacja pozwoliła Komisji na wykorzystanie wiedzy specjalistycznej ekspertów z innych departamentów, a także efektu synergii wynikającego z realizacji innych programów (Marco Polo, BRT, Galileo itdGenom decentraliseringen har kommissionen bättre kunnat ta till vara den expertis som finns inom andra avdelningar och skapa synergier med insatserna inom andra program (Marco Polo, FoTU, Galileo ...
GlaxoSmithKline Manufacturing S. p. A, Strada Provinciale Asolana ‧, ‧ San Polo di Torrile, Parma, WłochyGlaxoSmithKline Manufacturing S. p. A, Strada Provinciale Asolana ‧, ‧ San Polo di Torrile, Parma, Italien
(ET) Sprawozdanie pana posła Ulricha Stockmanna w sprawie drugiego programu Marco Polo warte jest poparcia, ponieważ umożliwia zmniejszenie zatłoczenia autostrad, udoskonalenie metod ochrony środowiska stosowanych w systemach transportowych, a także propaguje łączenie różnych form transportu.(ET) Ulrich Stockmanns betänkande om Marco Polo II-programmet är värt att stödja eftersom det gör det möjligt att minska trafikstockningar på motorvägarna, förbättra miljöskyddsmetoderna inom transportsystemen och främja kombinerandet av transportmedel.
w pierwszym roku działania programu Marco Polo I, budżet Wspólnoty przekazał mu jedynie ‧ mln EURAtt gemenskapsbudgeten under programmets första verksamhetsår tillhandahöll endast ‧ miljoner euro
W tym kontekście Komisja zauważyła, że wśród zainteresowanych stron i organów państw członkowskich pojawiają się wątpliwości co do możliwości przyznania przez te ostatnie uzupełniającej pomocy państwa dla projektów objętych programem Marco Polo II, przekraczającej limity dozwolone w odniesieniu do żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w dziale ‧ Wspólnotowych wytycznych w sprawie pomocy państwa dla transportu morskiegoMot bakgrund av detta har kommissionen noterat att det bland aktörerna och medlemsstaternas myndigheter råder osäkerhet om huruvida myndigheterna har rätt att bevilja kompletterande statligt stöd till Marco Polo ‧ projekt utöver det som är tillåtet för närsjöfart enligt kapitel ‧ i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till sjötransport
kierowanie wszystkimi etapami realizacji konkretnych projektów w kontekście programu przedsiębiorczości i innowacyjności oraz programu Europa – inteligentna energia, ustanowionych na mocy decyzji nr ‧/‧/WE oraz drugiego programu Marco Polo, jak również przeprowadzanie niezbędnych w tym celu kontroli, poprzez przyjęcie odpowiednich decyzji w przypadkach, w których Komisja ją do tego upoważniłaFörvalta alla etapper av särskilda enskilda projekt inom programmet för entreprenörskap och innovation och programmet Intelligent energi – Europa som inrättats genom beslut nr ‧/‧/EG och det andra Marco Polo-programmet, genomföra nödvändiga kontroller, samt för dessa syften fatta relevanta beslut på grundval av kommissionens delegering
w projekcie rozporządzenia w sprawie programu Marco Polo I, w początkach ‧ r., Komisja przewidywała budżet ‧ mln EUR na ‧ lat, czyli ‧ mln EUR rocznieAtt kommissionen i sitt förslag till förordning om programmet Marco Polo I i början av ‧ räknade med en budget på ‧ miljoner euro under fem år, dvs. ‧ miljoner euro årligen
Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającego drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (Marco Polo II) i uchylającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ zRättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ oktober ‧ om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) och om upphävande av förordning (EG) nr ‧/‧ (EUT L ‧ av den
Wracając do naszych przemyśleń nad programem "Marco Polo” po roku 2013: jak już mówiłem, wśród rozpatrywanych tematów znajdzie się również możliwość określenia docelowych minimalnych progów finansowania proponowanych projektów w zakresie efektywności energetycznej i korzyści ekologicznych, a nie tylko przeniesienia tonokilometrów.Jag vill återvända till våra reflexioner över Marco Polo-programmet efter 2013: som jag sa nyss kommer punkterna också att omfatta möjligheten att ange riktvärden för minimitrösklarna för stödberättigande för de föreslagna projekten enligt energieffektivitet och miljöfördelar samt omställda tonkilometer.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 251 zdań frazy polo.Znalezione w 12,402 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.