wymowa: IPA: ˈɔɡrut    

Tłumaczenia na język szwedzki:

 • trädgård       
  (Noun  c)
   
  miejsce, gdzie uprawia się rośliny (np. kwiaty, drzewa, krzaki) w celach konsumpcyjnych (jedzenie) lub estetycznych;
   
  Ett stycke mark bredvid ett hus där blommor och andra växter odlas och som ofta har en gräsyta.
   
  teren zajęty pod uprawę roślin ozdobnych lub użytkowych z wyznaczonymi alejami, ścieżkami, grządkami, ozdobiony trawnikami, klombami kwiatów itp.
 • tomt   
  (Noun  c)
   
  Substantiv
 • park       
  (Noun  c)

Picture dictionary

trädgård
trädgård

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (9)

odpady organiczne z ogroduträdgårdsavfall
Ogrody TivoliTivoli
ogród botanicznybotanisk trädgård
Ogród Botaniczny w GöteborguGöteborgs botaniska trädgård
ogród przydomowyköksträdgård
ogród tarasowatyterasserad trädgård
ogród zoologicznydjurpark; zoo; zoologisk trädgård
Tajemniczy ogródDen hemliga trädgården
Wiszące ogrody SemiramidyBabylons hängande trädgårdar

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ogród", pamięć tłumaczeniowa

add example
uprawiane w miejscach takich jak lasy publiczne lub prywatne ogrody, które zidentyfikowano jako porażone przez węgorka sosnowca lub wykazujące jakiekolwiek objawy słabej kondycji zdrowotnej lub usytuowane na terenach rekultywowanych powinnysom vuxit till exempel i skogar, i allmänna parker eller privata trädgårdar, som varken befunnits vara angripna av tallvedsnematoden, eller visar symtom på dåligt hälsotillstånd, eller förekommer i avverkningsområden, skall
Ogród jest zadbany, ThomasTrädgården är välskött, Thomas
Wyłącza się tu zbiory z ogrodu warzywnego (D/‧ b)), zbiory zebrane spod szkła (D/‧, D/‧) oraz z sadów i ogrodów na potrzeby własne (EHandelsträdgårdsodling (D/‧ b), odling under glas (D/‧, D/‧) och köksträdgårdar (E) ingår inte
Słyszałem, że rzucała krowy na pożarcie ‧ ‧- metrowym krokodylom, które trzymała w ogrodzieDet sägs att hon matade levande kor till ett par ‧- meters krokodiler- som hon hade i trädgården
Nie uchwalając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych celem dostosowania się do dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. dotyczącej trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy przedmiotowej dyrektywyRepubliken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ mars ‧ om hållande av vilda djur i djurparker genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet
Przez ogród, nie minutę wcześniej ani nie minuty późniejPrick klockan nio
Pojechałam spotkać się z nim w jego wiosce na południu Libanu, gdzie w ogrodach domów, w szkołach, w trawie i pod drzewami widziałam niewybuchy bomb zrzuconych z izraelskich samolotów.Jag besökte hans by i södra Libanon och såg odetonerade bomber släppta från israeliska flygplan i husens trädgårdar, skolor, i gräset, under träd.
Ponadto stosuje się definicje ogrodów zoologicznych zawarte w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE oraz definicje zatwierdzonych jednostek, instytutów i ośrodków zawarte w art. ‧ ust. ‧ lit. c) dyrektywy ‧/‧/EWGDessutom skall definitionen av djurparker i artikel ‧ i direktiv ‧/‧/EG och definitionen av godkända organ, institut och centrum i artikel ‧.‧ c i direktiv ‧/‧/EEG gälla
Lennart powiedział mi o twoim pomocniku w ogrodzie, i prosiłabym jeśli mógłbyś go wypożyczyć na kilka godzinJag hörde om er trädgårdshjälp.Jag tänkte att jag kanske kunde låna över honom några timmar
zwierzęta przeznaczone do hodowli, produkcji lub tuczu oraz zwierzęta przeznaczone do ogrodów zoologicznych, parków rozrywki i rezerwatów łowieckich i przyrody muszą być bezzwłocznie odstawione do gospodarstwa przeznaczenia, gdzie będą musiały pozostać przez okres minimum ‧ dni przed dalszym przetransportowaniem ich poza to gospodarstwo, z wyjątkiem przypadków bezpośredniej dostawy do rzeźniDjur avsedda för avel, produktion eller gödning, samt djur avsedda för djurparker, nöjesparker och jakt-eller viltreservat, skall utan dröjsmål föras till bestämmelseföretaget där de skall stanna minst ‧ dagar innan de får flyttas vidare utanför företaget, utom vid direkt avsändning till ett slakteri
Tak.Kiedy przyjezdza, lubimy sobie troche poszalec w ogrodzieJa, när han hälsar på brukar vi gå ut och leka ett tag
zwierzęta z ogrodów zoologicznych, (iidjurparksdjur
Na mocy wspomnianej decyzji państwa członkowskie przedstawiają Komisji swoje plany szczepienia ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznychI det beslutet föreskrivs också att medlemsstaterna skall lämna in sina vaccinationsprogram för fåglar som hålls i djurparker till kommissionen
Ogród podzielony jest na kilka części , w tym obszar , na którym rosną rośliny z różnych klimatów , staw i ogród wodny , umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do roślin bagiennych oraz „ ogród zmysłów ” , w którym rosną zioła i jagody .Trädgården har flera olika avdelningar , bl.a. ett område med växter från olika klimat , en damm och vattenträdgård där funktionshindrade kan få uppleva våtmarksväxter samt en ” sinnenas trädgård ” med örter och bär .
Możecie mnie zakopać w ogrodzieBegrav mig i trädgården
O: Żywe zwierzęta- inne (łącznie ze zwierzętami dla ogrodów zoologicznychO: Levande djur- andra djur (inklusive djurparksdjur
Przedmiot: Gmina Corchiano: informacje na temat wykorzystania funduszy wspólnotowych na utworzenie ogrodów „Giardino del Presepe” i „Giardino della Sperella”Angående: Kommunen Corchiano: upplysningar om användningen av gemenskapsmedel för att skapa trädgårdarna ”Giardino del Presepe” och ”Giardino della Sperella”
LGD we Francji ( Langwedocja-Roussillon ) : Stowarzyszenie uniwer syteckie ( będące członkiem LGD ) realizowało projekt mający na celu renowację i udostępnienie do użytku publicznego starego ogrodu dendrologicznego ; ostatnie koszty w tym projekcie zostały poniesione w sierpniu 2008 r .Denlokala aktionsgruppeni Frankrike ( Languedoc-Roussillon ) : En universitetsförening ( som var medlem i denlokala aktionsgruppen ) genomförde ett projekt vars slutliga kostnader uppkomi augusti 2008 och som bestod i att renovera ett gammalt arboretum och öppna det för allmänheten . Den lokala aktionsgruppen valde ut projektet den 16 september 2008 och skrev under bidrags överenskommelsen den 1 oktober .
Lokalizacje ogrodów zoologicznych oraz zatwierdzonych jednostek, instytucji lub ośrodków na drodze przemieszczania się ptaków, szczególnie przybywających z krajów, w których odnotowano ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, z uwzględnieniem wykrytego serotypu oraz prawdopodobieństwa zarażenia dzikich ptakówLäget för de djurparker och godkända organ, institut eller centrum längsmed flyttfåglars sträckled, särskilt om fåglarna kommer från länder där det förekommit utbrott av högpatogen aviär influensa, med beaktande av den serotyp som påvisats och sannolikheten för att vilda fåglar drabbats
Chciałbym pracować w twoim ogrodzieJag skulle vilja arbeta i er trädgård
Odległość ogrodów zoologicznych, zatwierdzonych jednostek, instytutów i ośrodków od mokradeł i zbiorników wodnych, takich jak stawy, bagna, jeziora lub rzeki, w których mogą skupiać się migrujące ptaki wodneAvståndet mellan djurparker eller godkända organ, institut eller centrum och våtmarker och vattenområden, såsom dammar, kärr, sjöar eller floder där flyttande sjöfåglar kan samlas
Całkowita powierzchnia gospodarstwa obejmuje użytkowane użytki rolne (grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe i ogrody przydomowe) oraz pozostałe grunty (nieużytkowane grunty orne, lasy i grunty leśne i pozostałe gruntyJordbruksföretagets totala areal utgörs av den utnyttjade jordbruksmarken (åkermark eller betesmark och slåtteräng eller mark som används för fleråriga grödor och köksträdgårdar) och övrig mark (outnyttjad jordbruksmark, skogsmark och annan mark
Wszystko co mam to ty i ogród BożyAllt jag har är dig och Allahs trädgård
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 415 zdań frazy ogród.Znalezione w 0,276 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.