wymowa: IPA: ˈɔɡrut    

Tłumaczenia na język szwedzki:

 • trädgård       
  (Noun  c)
   
  miejsce, gdzie uprawia się rośliny (np. kwiaty, drzewa, krzaki) w celach konsumpcyjnych (jedzenie) lub estetycznych;
   
  Ett stycke mark bredvid ett hus där blommor och andra växter odlas och som ofta har en gräsyta.
   
  teren zajęty pod uprawę roślin ozdobnych lub użytkowych z wyznaczonymi alejami, ścieżkami, grządkami, ozdobiony trawnikami, klombami kwiatów itp.
 • tomt   
  (Noun  c)
   
  Substantiv
 • park       
  (Noun  c)

Picture dictionary

trädgård
trädgård

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (9)

odpady organiczne z ogroduträdgårdsavfall
Ogrody TivoliTivoli
ogród botanicznybotanisk trädgård
Ogród Botaniczny w GöteborguGöteborgs botaniska trädgård
ogród przydomowyköksträdgård
ogród tarasowatyterasserad trädgård
ogród zoologicznydjurpark; zoo; zoologisk trädgård
Tajemniczy ogródDen hemliga trädgården
Wiszące ogrody SemiramidyBabylons hängande trädgårdar

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ogród", pamięć tłumaczeniowa

add example
Populistyczne posunięcia przypominające atak z siekierą na ogród botaniczny.Populistiskt hackande, som att gå igenom en botanisk trädgård med yxa.
Czemu tutaj, w Ogrodzie Róż?Varför här i rosenträdgården?
W zależności od określonej sytuacji epidemiologicznej przepisy te powinny być w szczególności skierowane na zapobieganie bezpośredniemu i pośredniemu kontaktowi ptaków dziko żyjących, w szczególności ptactwa wodnego z ptakami podatnymi trzymanymi w ogrodach zoologicznychBeroende på den specifika epidemiologiska situationen skall dessa regler särskilt inriktas på att förhindra direkt och indirekt kontakt mellan viltlevande fåglar, särskilt sjöfåglar, och mottagliga fåglar som hålls i djurparker
Nie wprowadzając w życie w terminie przepisanym uzasadnioną opinią przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu dostosowania do dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. dotyczącej trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych w różnych krajach związkowych z wyłączeniem Bremy, Hamburga, Hesji, Badenii-Wirtembergii, Saksonii Dolnej, Berlina, Szlezwika-Holsztynu i Turyngii Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy wspomnianej dyrektywyFörbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ mars ‧ om hållande av vilda djur i djurparker genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv i de olika delstaterna, förutom Bremen, Hamburg, Hessen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Berlin, Schleswig-Holstein och Thuringen, genom att inte tillräckligt anpassa sina lagar och andra författningar
W środy pracuje w ogrodzie pana Villette' aPå onsdagar arbetar han i mr Villettes trädgård
Trzymanie dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznychHållande av vilda djur i djurparker
Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. dotycząca trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych definiuje ogrody zoologiczne objęte wspomnianą dyrektywąI rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ mars ‧ om hållande av vilda djur i djurparker, ges en definition av de djurparker som omfattas av det direktivet
Tomáš Zatloukal w sprawie Ogrodu Zamkowego i Ogrodu Kwiatowego w Kromieryżu (Republika CzeskaTomáš Zatloukal om slottet och trädgårdarna i Kroměříž (Tjeckien
Państwa Członkowskie podejmują właściwe i konkretne środki w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia ptasiej grypy z ptaków dziko żyjących na ptaki podatne trzymane w ogrodach zoologicznych, z uwzględnieniem kryteriów i czynników ryzyka określonych w załączniku IMedlemsstaterna skall vidta lämpliga och genomförbara åtgärder för att minska risken för överföring av aviär influensa från viltlevande fåglar till mottagliga fåglar som hålls i djurparker, med beaktande av de kriterier och riskfaktorer som anges i bilaga I
My powiemy, że nocujemy w namiotach w twoim ogrodzieVi säger att vi tältar i din trädgård
Lokalizacja ogrodu zoologicznego wzdłuż ścieżki migracji ptaków, zwłaszcza przylatujących z obszarów Środkowej i Wschodniej Azji, Morza Kaspijskiego i Morza CzarnegoDjurparkens belägenhet längs med flyttfåglars sträckled, särskilt om fåglarna kommer från centrala och östra Asien samt områdena kring Kaspiska havet och Svarta havet
Opisem swojego ogrodu De cultura hortorum, zwanym w skrócie Hortulus z ‧ r. opat Walahfried Strabo zapoczątkował tradycję ogródków warzywnych na wyspie ReichenauAbboten Walahfried Strabo gav år ‧ upphov till öns roll som grönsaksträdgård med sin beskrivning av sin trädgård, De cultura hortorum eller Hortulus
Piękny ogródFin trädgârd
drzewa i krzewy do sadzenia w ogrodach, parkach, na poboczach dróg i na wałach, np. sadzonki żywopłotu, róże i inne krzewy ozdobne, iglaki ozdobne, we wszystkich przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i młode sadzonkiTräd och buskar för utplantering i trädgårdar, parker, utmed gator och vattendrag, t.ex. häckplantor, rosbuskar och andra prydnadsbuskar, prydnadsbarrträd, i samtliga fall inbegripet grundstammar och unga plantor
Nazwa kajszi Baraczk (morela) wystąpiła po raz pierwszy w ‧ roku w książce Jánosa Lippay (Posoni kert (Ogród Posoni), tom ‧, Gyümölcsös kert (Sad), Wiedeń ‧), ale dopiero plaga filoksery winiec, która zdewastowała winnice w latach ‧. ‧ wieku stała się impulsem do produkcji owoców na pagórkowatych terenach regionuBeteckningen kajszi Baraczk (aprikos) förekom första gången ‧ i en bok av János Lippay (Posoni kert (Trädgård i Pozsony), vol. ‧, Gyümölcsös kert (Fruktträdgård), Wien ‧), men det var först sedan ett vinlusangrepp ödelagt vingårdar på ‧-talet som fruktproduktionen i de kuperade områdena fick ett uppsving
Świeże warzywa, melony i truskawki uprawiane w ogrodach towarowych w uprawie polowej: uprawy uprawiane wspólnie z innymi uprawami ogrodniczymi oraz w systemie krótkiego płodozmianu z niemal ciągłym użytkowaniem gruntu oraz z kilkoma zbiorami rocznie, w tym ananas i kukurydza cukrowaFärska grönsaker, meloner, jordgubbar odlade på friland i handelsträdgårdar: grödor som odlas tillsammans med andra trädgårdsgrödor och i kort växtföljd med nästan kontinuerligt bruk av jorden och med flera skördar per år, även ananas och sockermajs
Sprawdziliśmy każdy ogród, nikt go nie widziałVi har letat överallt, ingen har sett honom
Lokalizacje ogrodów zoologicznych oraz zatwierdzonych jednostek, instytucji lub ośrodków na drodze przemieszczania się ptaków, szczególnie przybywających z krajów, w których odnotowano ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, z uwzględnieniem wykrytego serotypu oraz prawdopodobieństwa zarażenia dzikich ptakówLäget för de djurparker och godkända organ, institut eller centrum längsmed flyttfåglars sträckled, särskilt om fåglarna kommer från länder där det förekommit utbrott av högpatogen aviär influensa, med beaktande av den serotyp som påvisats och sannolikheten för att vilda fåglar drabbats
parki (H/‧), ogrody (parki i trawniki) (H/‧), pola trawiaste (F/‧ i F/‧) oraz niewykorzystywane pastwiska niezagospodarowane (HParker (H/‧), trädgårdar (parker och gräsmattor) (H/‧), vall-och ängsmark (F/‧ och F/‧) samt outnyttjad sämre naturlig gräsmark (H
Nigdy nie było moim marzeniem: dom, dzeciaki i ogródJag har aldrig drömt om barn, hus, familj och trädgård
Bo to dobry ogród./ Drzewa w nim są zdroweDet är en fin trädgård.Träden är friska
Powyższa dyrektywa określa również przepisy dotyczące identyfikowania i prowadzenia rejestrów, co oznacza, że większość owiec i kóz utrzymywanych w zatwierdzonych ogrodach zoologicznych jest już objęta wymogami, których celem jest zagwarantowanie indywidualnego znakowania i identyfikowalnościI det direktivet fastställs även bestämmelser om identifiering och registrering, vilket innebär att de flesta får och getter som hålls i godkända djurparker redan omfattas av krav som syftar till individuell identifiering och spårbarhet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 385 zdań frazy ogród.Znalezione w 1,511 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.