wymowa: IPA: la

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • la   

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (6)

Andorra la VellaAndorra la Vella
Gaspésie-Îles-de-la-MadeleineGaspésie–Îles-de-la-Madeleine
kanał la mancheengelska kanalen
la pazla paz
la riojala rioja
shangri-lashangri-la

Przykładowe zdania z "la", pamięć tłumaczeniowa

add example
białych winach objętych następującymi chronionymi nazwami pochodzenia: Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux, Saussignac, Jurançon, o ile nie towarzyszy im określenie sec, Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon z nazwą gminy pochodzenia, Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh, o ile nie towarzyszy im określenie sec, Alsace i Alsace grand cru z określeniem vendanges tardives lub sélection de grains noblesvita viner som är berättigade till de skyddade ursprungsbeteckningarna Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux, Saussignac, Jurançon endast med åtföljande beteckning sec, Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon åtföljd av namnet på ursprungskommunen, Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh endast med åtföljande beteckning sec, Alsace et Alsace grand cru åtföljd av beteckningen vendanges tardives eller sélection de grains nobles
Lekarz okre la, czy potrzebne jest jedno czy kilka wstrzykni w ci gu dniaBehandlande läkare avgör om en eller flera injektioner per dag erfordras
Umowy te zawierają wykaz misji użyteczności publicznej oraz obliczenie rekompensaty dla La PosteI kontrakten finns en förteckning över offentliga serviceuppdrag och en beräkning av hur La Poste ska kompenseras för dessa uppdrag
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Włochy) w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- ENI SpA przeciwko Ministero Ambiente e tutela del territorio e del mare i inniMål C-‧/‧: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italien) den ‧ augusti ‧ – ENI SpA mot Ministero Ambiente e tutela del territorio e del mare m.fl
Rozpuścić ‧ g heptawodnego chlorku lantanu (LaCI‧H‧O) lub ‧ g heksawodnego azotanu lantanu (La(NO‧H‧O) lub ‧ g nonawodnego siarczanu lantanu (La‧(SO‧H‧O) w ‧ ml wody, następnie dodać ‧ ml kwasu solnego ‧ M (ppktLös upp ‧ g lantankloridheptahydrat (LaCl‧H‧O) eller ‧ g lantannitrathexahydrat (La(NO‧ ‧H‧O) eller ‧ g lantansulfatnonahydrat (La‧(SO‧ ‧H‧O) i ‧ ml vatten. Tillsätt ‧ ml ‧ M saltsyra
pan Pierre HUGON, Vice-président du Conseil général de la Lozère (zmiana mandatuPierre HUGON, Vice-président du Conseil général de la Lozère (ändrat mandat
F-Brive-la-Gaillarde: Obsługa regularnych połączeń lotniczych- Obsługa regularnych połączeń lotniczych między Brive i Paryżem (Orly)- Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Francję zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ dotyczącym obowiązku użyteczności publicznejF-Brive-la-Gaillarde: Bedrivande av regelbunden lufttrafik – Bedrivande av regelbunden lufttrafik på sträckan mellan Brive och Paris (Orly) – Frankrikes anbudsinfordran i enlighet med artikel ‧.‧ d i rådets förordning (EEG) nr ‧/‧ angående bedrivande av regelbunden lufttrafik
Wszystkie dopuszczalne wielkości emisji oblicza się w temperaturze ‧,‧ K, pod ciśnieniem ‧,‧ kPa i po odliczeniu zawartości pary wodnej w gazach odlotowych, przy znormalizowanej zawartości O‧ wynoszącej ‧ %la paliw stałych, ‧ % dla kotłów wykorzystujących paliwa płynne i gazowe, oraz ‧ % dla turbin i silników gazowychAlla utsläppsgränsvärden ska beräknas för en temperatur på ‧,‧ K, ett tryck på ‧,‧ kPa och efter korrigering för innehållet av vattenånga i rökgaserna och vid en standardsyrehalt på ‧ % för fasta bränslen, ‧ % för pannor som använder flytande och gasformiga bränslen samt ‧ % för gasturbiner och gasmotorer
TO NIE JEST OPOWIEŚĆ O ODWAŻNYCH CZYNACH.TO KAWEŁEK Z ŻYCIA DWÓCH OSÓB Z OKRESU, GDY RAZEM KROCZYLI PO TEJ SAMEJ ŚCIEŻCE, OSÓB MAJĄCYCH TE SAME ASPIRACJE I MARZENIA. Ernesto Guevara de la Serna, rokDetta är inte en berättelse om impressiva handlingar, det handlar om ett avsnitt i två liv när de åkte tillsammans på en given vägsträcka
Pośrodku na dole znajduje się napis w białym kolorze z czarną obwódką: Wyprodukowano tradycyjną metodą neapolitańską (Prodotta secondo la Tradizione napoletana), wykonany taką samą czcionką jak logo PIZZA NAPOLETANA GTS, małej wielkości wersalikamiRakt under texten och med samma typsnitt som PIZZA NAPOLETANA GTS står följande, med mindre vita bokstäver med svart bård: Framställd enligt napoletansk tradition (Prodotta secondo la Tradizione napoletana
Przedmiot: Ewentualne środki na wielokulturowy projekt wydawniczy „Gruppo di servizio per la letteratura giovanile”Angående: Möjlig finansiering av ett multikulturellt förlagsprojekt från Verksamhetsgruppen för ungdomsböcker
w języku rumuńskim: Valabil doar însoţit de certificatul IMA ‧ nr. ..... eliberat la ......på rumänska: Valabil doar însoţit de certificatul IMA ‧ nr. ..... eliberat la ......
Informacje dotyczące treści tych środków można otrzymać z Dyrekcji Generalnej Podatki i Unia Celna Komisji Europejskiej (rue de la Loi/Wetstraat ‧, B-‧ Bruksela) lub mogą być pobrane ze strony internetowej tej Dyrekcji GeneralnejUppgifter om dessa åtgärder kan fås från Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (Rue de la Loi/Wetstraat ‧, B-‧ Bryssel) eller kan laddas ned från följande Internet-adress
uchylenie decyzji organu powołującego (Parlamentu) z dnia ‧ listopada ‧ r. o naborze, dokonującej zaszeregowania skarżącej do kategorii A, grupy ‧, stopnia ‧, ze skutkiem od dnia ‧ grudnia ‧ r. i przywrócenie skarżącej wszelkich praw, które wynikają z prawidłowego zatrudnienia, tj. prawidłowego zaszeregowania od dnia ‧ grudnia ‧ r., co oznacza zaszeregowanie do poprzedniej grupy LA‧ lub jej odpowiednika zgodnie z art. ‧-‧ załącznika ‧ do regulaminu pracowniczego (grupa A*‧ i odpowiedni stopień zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem ‧ maja ‧ rOgiltigförklara lönegradsplaceringen i den tillsättande myndighetens (parlamentet) anställningsbeslut av den ‧ december ‧, som träder i kraft den ‧ december ‧, enligt vilket sökanden placerades i tjänstekategori A*, lönegrad ‧, löneklass ‧, och återställa samtliga sökandens rättigheter enligt en lagenlig och korrekt anställning, vilket betyder placering i den tidigare lönegraden LA‧ eller motsvarande, i enlighet med artiklarna ‧-‧ i bilaga ‧ till tjänsteföreskrifterna (A*‧ med tillämplig löneklass i enlighet med lydelsen före den ‧ maj ‧) från och med den ‧ december
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle (dawniej Cour d'arbitrage) (Belgia) w dniu ‧ lutego ‧ r.- Nicolas Bressol i in., Céline Chaverot i in. przeciwko Gouvernement de la Communauté françaiseBegäran om förhandsavgörande framställd av Cour constitutionnelle (tidigare Cour d'arbitrage) (Belgien) den ‧ februari ‧ – Nicolas Bressol m.fl., Céline Chaverot m.fl. mot regeringen för den franskspråkiga gemenskapen
w odniesieniu do chorób małży: IFREMER, B.P. ‧ ‧ La Tremblade, FrancjaFör sjukdomar hos musslor: IFREMER, B.P. ‧, ‧ La Tremblade, FRANKRIKE
Parlament Europejski jednogłośnie poparł lokalizację w La Palma i jestem za to wdzięczny, lecz co uczyniła Rada?Europaparlamentet var enhälligt i sitt stöd för att placera det i La Palma, och det är jag tacksam för, men vad gjorde rådet?
Direction générale de la ConcurrenceGeneraldirektoratet för konkurrens
Istnienie prawnego monopolu niektórych rodzajów działalności La Poste nie zmienia tego wnioskuDet lagliga monopol som omfattar en del av La Postes verksamhet påverkar inte denna slutsats
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu ‧ maja ‧ r.- Colasfalti srl przeciwko Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl i Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F. lli Paccani SncBegäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den ‧ maj ‧ – Colasfalti srl/Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl, Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F.lli Paccani Snc
La Fonte Ardennaise, Vivier-Au-Court, Francja – użytkownik we WspólnocieLa Fonte Ardennaise, Vivier-Au-Court, Frankrike – användare i gemenskapen
Funkcje Doradczej Rady Naukowej ustanowionej na mocy Porozumienia z La Jolla są takie, jak określono w załączniku V. Doradcza Rada Naukowa ma skład zgodny z załącznikiem V i działa zgodnie z jego postanowieniamiDen rådgivande vetenskapliga nämnd som har upprättats i enlighet med La Jolla-avtalet skall ha de uppgifter som anges i bilaga V. Den rådgivande vetenskapliga nämnden skall ha den sammansättning och de uppgifter som framgår av bilaga V
czy art. ‧ ust. ‧, w części w której zobowiązuje właściwe władze państwa członkowskiego do sprawdzenia co najmniej raz do roku, w przypadku zamrożenia cen, czy warunki makroekonomiczne usprawiedliwiają utrzymanie niezmienionych zamrożonych cen, należy interpretować w ten sposób, że jeżeli w odpowiedzi na pytanie pierwsze zostanie uznane, że dopuszcza się obniżenie cen, możliwe jest odwołanie się do takiego środka wielokrotnie w ciągu roku oraz wielokrotnie w ciągu kilku la (od ‧ r. do ‧ rKan artikel ‧.‧ [i direktiv ‧/‧] – i den del det föreskrivs att de behöriga myndigheterna i en medlemsstat, i den händelse att prisstopp skulle införas, minst en gång per år skall genomföra en undersökning för att fastställa de nationalekonomiska faktorer som motiverar att prisstoppet kvarstår – tolkas så, att det, om det enligt svaret på fråga ‧ är tillåtet att sänka priserna, även är möjligt att vidta denna åtgärd flera gånger under samma år och upprepa detta under flera år (från år ‧ till år ‧)?
Zdaniem Komisji taka sytuacja jest źródłem korzyści dla przedsiębiorstwa La Poste, przybierających formę głównie korzystniejszych warunków finansowania, jakie otrzymywałoby ono na rynkach finansowychKommissionen anser att La Poste gynnas av denna situation, huvudsakligen genom de gynnsammare finansieringsvillkor som staten får på kapitalmarknaderna
Rue de la Loi/WetstraatRue de la Loi/Wetstraat
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2965 zdań frazy la.Znalezione w 1,516 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.