Tłumaczenia na język szwedzki:

  • hur mycket är klockan   
    (Phrase  )
  • vad är klockan   
    (Phrase  )

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (3)

która godzina?vad är klockan?; hur mycket är klockan?
która jest godzinahur mycket är klockan; vad är klockan
która jest godzina?vad är klockan?; hur mycket är klockan?

Przykładowe zdania z "która godzina", pamięć tłumaczeniowa

add example
W odniesieniu do cukru, syropu cukrowego, izoglukozy i syropu inulinowego, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ pkt a), d), f), g) i h) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, przeznaczonych na przywóz do Wspólnoty zgodnie z przepisami decyzji nr ‧/‧/WE, wniosek o pozwolenie na przywóz i pozwolenie zawierająFör socker, sockersirap, isoglukos och inulinsirap som avses i artikel ‧.‧ a, ‧.‧ d, ‧.‧ f, ‧.‧ g och ‧.‧ h i förordning (EG) nr ‧/‧ och som importeras till gemenskapen enligt beslut ‧/‧/EG skall licensansökan och importlicensen innehålla
Podawanie • Podawanie ostatecznie rozcieńczonego roztworu należy ukończyć przed upływem sześciu godzin od momentu, w którym produkt TORISEL dodano po raz pierwszy do roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań ‧ mg/ml (‧, ‧ %Administrering • Administrering av den färdigspädda lösningen skall vara slutförd inom sex timmar från den tidpunkt då TORISEL först tillsattes till natriumklorid ‧ mg/ml (‧, ‧ %) injektionsvätska, lösning. • TORISEL infunderas under ‧ till ‧ minuter en gång i veckan
Istotne jest, aby urzędowy lekarz weterynarii właściwy dla punktu kontroli granicznej, przez który towary objęte tranzytem mają opuścić terytorium Wspólnoty, był za każdym razem powiadamiany o przesyłkach, w szczególności o tych odprawianych poza normalnymi godzinami pracy punktu kontroli granicznejDet är viktigt att den ansvarige officielle veterinären vid en gränskontrollstation som tar emot transitvaror som skall lämna gemenskapen hålls underrättad om alla ankommande sändningar, men särskilt om dem som ankommer utanför gränskontrollstationens normala arbetstid
Proponujecie jednakże państwo utrzymanie jej na zawsze i dla każdego, dzieląc Europę na kraje, które chcą długich godzin pracy, i kraje, które tego nie chcą.Ni föreslår å andra sidan att den ska vara permanent och gälla för alla, vilket delar in Europa i länder som vill ha långa arbetstider och länder som inte vill ha det.
Przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej w ramach limitów finansowych, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, odbywa się według porządku chronologicznego składania kompletnych wniosków o pomoc restrukturyzacyjną, w oparciu o daty i godziny czasu lokalnego, zgodnie z potwierdzeniami odbioru danych państw członkowskich, zgodnie z ust. ‧ niniejszego artykułuTilldelning av omstruktureringsstöd inom de finansiella ramar som fastställs i artikel ‧.‧ och ‧.‧ i förordning (EG) nr ‧/‧ skall grundas på den kronologiska ordning i vilken de fullständiga ansökningarna om omstruktureringsstöd kommer in, utgående från datum och klockslag lokal tid på de mottagningsbevis som utfärdas av de berörda medlemsstaterna i enlighet med punkt ‧ i den här artikeln
Badanie uruchamiania stosuje się wobec źródeł światła, które nie zostały poddane sezonowaniu i nie były używane przez okres co najmniej ‧ godzin przed badaniemTändningsprovningen ska utföras på lampor som inte har åldrats och som inte har använts under åtminstone ‧ timmar före provningen
Ogólna ekspozycja na lek (AUC lub Cmax), na którą narażone były zwierzęta po podaniu największej z dawek stosowanych w badaniach nad kancerogennym wpływem leku, była od ‧ do ‧ razy większa od ekspozycji pacjentów po przeszczepieniu nerki po podaniu zalecanej dawki stosowanej w warunkach klinicznych (‧ g na dobę) oraz od ‧, ‧ do ‧ razy większa od ekspozycji pacjentów po przeszczepieniu serca po podaniu zalecanej dawki stosowanej w warunkach klinicznych (‧ g na dobęDen högsta dos som testades i carcinogenicitetsstudier på djur gav en ‧– ‧ gånger högre systemexponering (AUC eller Cmax) jämfört med den hos njurtransplanterade patienter behandlade med rekommenderad dos (‧ g/dygn) och ‧, ‧– ‧ gånger högre systemexponering (AUC eller Cmax) jämfört med den hos hjärttransplanterade patienter behandlade med rekommenderad dos (‧ g/dygn
Według władz francuskich, specyficzny charakter tej oferty usługowej wiąże się ze sposobem transportu kolejowego (pociągi TBE podlegają temu samemu rygorystycznemu zarządzaniu co pociągi TGV, nawet jeśli nie zawsze kursują liniami TGV). TBE wpisuje się w politykę trwałego rozwoju (uzupełnia drogowy ruch ciężarowy, w segmencie rynku usług ekspresowych, w którym samochody ciężarowe o załadunku ‧ ton poruszają się dzisiaj z przybliżoną prędkością ‧ km/godz., co w niedalekiej przyszłości zostanie poddane pod dyskusję, w ramach zmian w reglamentacji europejskiejEnligt de franska myndigheterna hänger de karakteristiska egenskaperna hos detta tjänsteutbud samman med transportsättet – dvs. att transporterna sker på järnväg (snabbsystemtågen övervakas lika strikt som snabbtågen, även om de inte nödvändigtvis trafikerar snabbtågslinjer
Oznacza to również, że państwa, które wprowadzają reformy strukturalne lub zmiany w polityce fiskalnej lub, na przykład, analizują godziny otwarcia sklepów w niedzielę, muszą również przeanalizować, czy takie środki przyczynią się do rozwoju systemu zatrudnienia oraz zwiększenia wskaźnika zatrudnienia.Det innebär också att alla länder som genomför strukturreformer eller ändringar i finanspolitiken eller till exempel överväger söndagsöppet för butiker, även måste försäkra sig om att sådana åtgärder verkligen underlättar utvecklingen av sysselsättningssystemet och bidrar till att öka sysselsättningen.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Bundesverwaltungsgericht- Wykładnia art. ‧ traktatu WE- Przepisy krajowe przewidujące, zarówno w stosunku do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy jak i zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, niższe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w porównaniu z wynagrodzeniem otrzymywanym za godziny przepracowane w ramach pensum- Wynagrodzenie nauczycielki zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy, lecz świadczącej ponadto pracę w godzinach nadliczbowych, niższe od wynagrodzenia, które otrzymywałby urzędnik, gdyby taka sama liczba godzin była przepracowana w ramach pełnego wymiaru czasu pracy- Dyskryminacja pośrednia pracowników płci żeńskiejBegäran om förhandsavgörande – Bundesverwaltungsgericht – Tolkning av artikel ‧ EG – Nationell bestämmelse enligt vilken både deltids- och heltidsanställda arbetstagare erhåller lägre ersättning för övertid än för ordinarie arbetstid – Deltidsanställd lärarinna som därtill arbetar övertid och som erhåller en ersättning som är lägre än den ersättning hon skulle ha erhållit om samma antal arbetstimmar fullgjorts inom ramen för en heltidsanställning – Indirekt diskriminering av kvinnliga arbetstagare
Program kredytu eksportowego wymieniony wyżej w lit. g) jest oparty na sekcjach ‧ i ‧A Ustawy o regulacji bankowości z ‧ r., która zezwala Bankowi Rezerw Indii (Reserve Bank of India, RBI) na kierowanie bankami komercyjnymi w dziedzinie kredytów eksportowychDet exportkreditsystem som anges under g grundar sig på avsnitten ‧ och ‧A i lagen om bankverksamhet (Banking Regulation Act) från ‧, enligt vilken Indiens centralbank får ge landets affärsbanker instruktioner i fråga om exportkrediter
Pragnę podać konkretny przykład, o którym wspomniano na szczycie G-20, czyli instrument mikrofinansowania, który nie tylko zwiększa spójność społeczną, ale także samowystarczalność i także z tego powodu może być istotny.Låt mig ge er ett konkret exempel som nämndes vid G20-toppmötet, nämligen mikrofinansieringsinstrumentet, som inte bara ökar den sociala sammanhållningen utan även självförsörjningen, och kan av det skälet också vara viktigt.
milirównoważników na litr w białym gatunkowym winie produkowanym w określonym regionie geograficznym, w stosunku do którego można używać oznaczenia pochodzenia Douro, z następującym po nim zapisem colheita tardía, jeśli całkowite stężenie alkoholu jest wyższe niż ‧ % objętościowych, a zawartość cukru resztkowego wynosi co najmniej ‧ g/ltill ‧ milliekvivalenter/l för vita kvalitetsviner fso med ursprungsbeteckningen Douro och med benämningen colheita tardia med en total alkoholhalt på lägst ‧ volymprocent och med en restsockerhalt på minst ‧ g/l
Chciałbym wiedzieć, czy zamierza pan na szczycie G 20 poruszyć sprawę uwarunkowań towarzyszących środkom finansowym, które MFW pożycza państwom.Jag vill veta om ni även vid G20-mötet tänker ta upp frågan om villkorligheten för de summor som IMF lånar ut till staterna.
Musimy wspólnie wypracować mądre zasady, które przekonają naszych partnerów z grupy G-20.Vi måste samarbeta kring bra regler som kan få våra G20-partner över på vår sida.
Układ opona/koło jest wystawiony na działanie temperatury pomieszczenia, w którym przeprowadzane jest badanie przez przynajmniej trzy godzinyHjul-däckkombinationen skall förvaras i provrummets temperatur i minst tre timmar
Pacjenci z opornością na lamiwudynę (tzn. ze stwierdzoną wiremią w czasie leczenia lamiwudyną lub występowaniem mutacji warunkujących oporność na lamiwudynę [ LVDr ]) (patrz punkty ‧. ‧ i ‧. ‧): zalecana dawka to ‧ mg raz na dobę, która musi być przyjmowana na czczo (ponad ‧ godziny przed posiłkiem lub ‧ godziny po posiłku) (patrz punktLamivudinresistenta patienter (dvs. med tecken på viremi medan de står på lamivudin eller vid förekomst av resistensmutationer [ LVDr ] för lamivudin) (se avsnitt ‧. ‧ och ‧. ‧): är den rekommenderade dosen ‧ mg en gång dagligen, vilken måste tas på fastande mage (mer än ‧ timmar före eller mer än ‧ timmar efter måltid) (se avsnitt
Powiedz mi Max, o której godzinie poszła do Quake?När åkte hon till Quake?
mając na uwadze, że sytuacje, w których naruszana jest zasada godnej pracy występują również w przypadku pracowników, które bardziej z konieczności niż z własnej woli wybrały pracę w niepełnym wymiarze godzin, a z których wiele otrzymuje wynagrodzenie niższe od płacy minimalnejDet är inte heller förenligt med principen om anständigt arbete att det finns anställda med påtvingad i stället för fritt vald deltidsanställning, som ofta lever med inkomster som är lägre än minimilönen
Ośmiornice, które nie osiągnęły minimalnego rozmiaru ‧ g (wypatroszone), nie mogą być zatrzymywane na pokładzie, przeładowywane, rozładowane, transportowane, składowane, sprzedawane, prezentowane lub oferowane na sprzedaż i muszą zostać niezwłocznie wrzucone z powrotem do morzaBläckfiskar mindre än ‧ g (rensad) får inte behållas ombord, omlastas, landas, transporteras, lagras, säljas, presenteras för eller bjudas ut till försäljning utan skall omedelbart kastas överbord
Oliwa z oliwek otrzymana przez rafinowanie oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia, o wolnej kwasowości wyrażonej w kwasie oleinowym, nie wyższej niż ‧ g na ‧ g, której pozostałe właściwości są zgodne z ustanowionymi dla tej klasyOlivolja som erhålls genom raffinering av jungfruolja vars innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, inte får överstiga ‧ g per ‧ g och/eller vars övriga egenskaper motsvarar dem som fastställts för denna kategori
— jeżeli stopień uwalniania się niklu z części tych wyrobów będących w bezpośrednim i długotrwałym kontakcie ze skórą jest wyższy od 0 , 5 1⁄4 g / cm 2 na tydzień ; c ) w wyrobach takich , jak wymienione w ust.1 lit. b ) , które są pokryte materiałem innym niż nikiel , chyba że pokrycie to jest wystarczające dla zapewnienia , że stopień uwalniania niklu z części tych wyrobów będących w bezpośrednim i długotrwałym kontakcie ze skórą nie przekracza 0 , 5 1⁄4 g / cm 2 na tydzień podczas co najmniej dwuletniego okresu normalnego użytkowania wyrobu .— om den mängd nickel som avges från de delar som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden överstiger 0,5 1⁄4 g / cm 2 / ve c k a , c ) i sådana varor som avses i led b med en nickelfri beläggning , om denna beläggning inte är tillräcklig för att säkerställa att den mängd nickel som avges från de delar som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden inte överstiger 0,5 1⁄4 g / cm 2 / ve c k a under minst två år vid normal användning av varan .
Nie tylko udało się nam utrzymać skalę A-G, która jest znana konsumentom europejskim i akceptowana przez nich, ale również zapewniliśmy, że obecnie w przypadku informowania o cenie w materiałach promocyjnych lub reklamowych urządzeń gospodarstwa domowego istnieje obowiązek przytoczenia etykiety energetycznej.Vi har inte bara lyckats behålla skalan A-G, som är känd och accepterad av EU:s konsumenter, utan vi har dessutom sett till att det nu är obligatoriskt att hänvisa till hushållsmaskinernas energimärkning om information om priset visas i produktens reklammaterial.
Kilka godzin temu wszyscy wzięliśmy udział w poruszającej uroczystości, na którą sam Hu Jia nie mógł przybyć. Mimo to ludzie na całym świecie usłyszą jednak o jego pracy i wysiłkach na rzecz obrony praw chorych na AIDS i walki o ochronę środowiska w Chinach.För några timmar sedan var vi alla med om en rörande ceremoni som Hu Jia själv inte kunde delta i, men i dag kommer människor över hela världen att få höra talas om hans arbete och insatser för att försvara rättigheterna för aidssjuka och kämpa för miljöskydd i Kina.
skorzystanie z tej opcji podlega ponadto surowym warunkom, których celem jest zadbanie o dobrowolną zgodę pracownika, wprowadzenie prawnego ograniczenia liczby godzin przepracowanych w tygodniu w kontekście klauzuli opt-out i nałożenie na pracodawców szczególnych obowiązków polegających na informowaniu właściwych organów na ich żądanieför detta alternativ gäller dessutom strikta villkor, som syftar till att skydda arbetstagarens fria medgivande, genom att det sätts en rättslig gräns för antalet arbetstimmar per vecka i samband med opt-out och fastställs särskilda skyldigheter för arbetsgivarna att på begäran informera de behöriga myndigheterna
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 464526 zdań frazy która godzina.Znalezione w 97,535 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.