Tłumaczenia na język szwedzki:

  • hur mycket är klockan   
    (Phrase  )
  • vad är klockan   
    (Phrase  )

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (3)

która godzina?vad är klockan?; hur mycket är klockan?
która jest godzinahur mycket är klockan; vad är klockan
która jest godzina?vad är klockan?; hur mycket är klockan?

Przykładowe zdania z "która godzina", pamięć tłumaczeniowa

add example
Która godzina?Vad är klockan?
albo [zawiera [mięso bez kości] [oraz] [mięso mielone] , pozyskane wyłącznie z mięsa bez kości, innego niż podroby pozyskane z tusz, w których usunięto główne dostępne gruczoły limfatyczne, złożone w celu dojrzewania w temperaturze powyżej + ‧ °C przez co najmniej ‧ godziny przed odkostnianiem, a wartość pH mięsa wyniosła poniżej ‧,‧ podczas testu elektronicznego przeprowadzonego w środku mięśnia Longissimus dorsi po zakończeniu dojrzewania, a przed odkostnianiem, orazeller [Köttet innehåller [benfritt kött] [och] [malet kött] som har erhållits endast från annat urbenat kött än slaktbiprodukter, som kommer från slaktkroppar där de viktigaste tillgängliga lymfkörtlarna har avlägsnats och som har genomgått mognadslagring vid en temperatur över + ‧ °C i minst ‧ timmar innan benen avlägsnades, och där köttets pH-värde var under ‧,‧ vid elektronisk mätning i mitten av långa ryggmuskeln (longissimus dorsi) efter mognadslagring och före urbening, och
W sprawach połączonych C-‧/‧ i C-‧/‧ mających za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. ‧ WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożone przez Bundesvergabeamt (Austria) postanowieniem z dnia ‧ października ‧ r., które wpłynęły do Trybunału w dniu ‧ listopada ‧ r., w postępowaniu Strabag AG (C-‧/‧), Kostmann GmbH (C-‧/‧) przeciwko Österreichische Bundesbahnen, Trybunał (druga izba) w składzie: C. W. A. Timmermans (sprawozdawca), prezes izby, R. Silva de Lapuerta, R. Schintgen, G. Arestis i J. Klučka, sędziowie; rzecznik generalny: P. Léger, sekretarz: R. Grass wydał w dniu ‧ czerwca ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następującoI de förenade målen C-‧/‧ och C-‧/‧, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel ‧ EG, som framställts av Bundesvergabeamt (Österrike), genom beslut av den ‧ oktober ‧, som inkom till domstolen den ‧ november ‧, i målen Strabag AG (C-‧/‧), Kostmann GmbH (C-‧/‧) mot Österreichische Bundesbahnen, har domstolen (andra avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans (referent) samt domarna R.Silva de Lapuerta, R. Schintgen, G. Arestis och J. Klučka; generaladvokat: P. Léger, justitiesekreterare: R. Grass, den ‧ juni ‧ avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse
Negatywnym przykładem może być nasilanie się zjawiska pracy w niepełnym wymiarze godzin, które nie jest jednomyślnie uznawane za pozytywne, chyba że wynika z wyboru pracownikaEtt exempel på motsatsen kan utgöras av ökningen av deltidsarbetet, som av alla inte anses som ett positivt fenomen, såvida arbetstagaren inte själv väljer denna arbetsform
Badanie COMMIT o modelu czynnikowym ‧x‧ grupy obejmowało ‧ pacjentów, u których w ciągu ostatnich ‧ godzin wystąpiły objawy wskazujące na zawał mięśnia sercowego z potwierdzającymi to nieprawidłowościami w EKG (tj. uniesieniem odcinka ST, obniżeniem odcinka ST lub blokiem lewej odnogi pęczka HisaCOMMIT-studien, med ‧x‧ faktoriell design, inkluderade ‧ patienter som kom in inom ‧ timmar efter att symtom för misstänkt hjärtinfarkt uppträtt med överensstämmande EGK-avvikelser (t ex ST-höjning, ST-sänkning eller vänster grenblock
W przypadku emisji fluorowcowanych lotnych związków organicznych, którym przypisano oznaczenie ryzyka R‧ lub R‧, gdzie masowe natężenie przepływu sumy związków powodujących oznakowanie R‧ lub R‧ jest większe lub równe ‧ g/h, musi być spełniona dopuszczalna wielkość emisji ‧ mg/NmFör utsläpp av halogenerade flyktiga organiska föreningar som har tilldelats riskfras R‧ eller R‧, där massflödet av summan av de föreningar som föranleder märkning R‧ eller R‧ är större än eller lika med ‧ g/h, ska ett gränsvärde för utsläpp på ‧ mg/Nm‧ gälla
Musimy również zwalczać stereotypy, jak zostało to podkreślone dziś i musimy upewnić się, że organizacja godzin pracy, czasu pracy i stanowisk jest lepiej dostosowana do praw kobiet i również do prawa do macierzyństwa i ojcostwa, które zostały uznane za podstawowe wartości Unii Europejskiej.Vi ska också, som framhållits här i dag, bekämpa slentrianmässigt tänkande, och vi måste se till att arbetstiden, dess förläggning och jobben i större utsträckning anpassas till kvinnornas rättigheter och rätten till föräldraskap, som erkänns som grundläggande sociala värden inom EU.
uwzględniając sprawozdanie Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz Międzynarodowego Instytutu ds. badań nad rynkiem pracy z dnia ‧ marca ‧ r. zatytułowane Kryzys finansowy i gospodarczy: perspektywy godziwej pracy, które wzywa państwa grupy G‧ do przedstawienia jednolitego pakietu zachęt nakierowanego na opiekę społeczną i tworzenie miejsc pracymed beaktande av rapporten från Internationella arbetsorganisationen (ILO) och det internationella institutet för arbetslivsfrågor med titeln The Financial and Economic Crisis: A Decent Work Perspective av den ‧ mars ‧, i vilken G‧-länderna uppmanas att lägga fram ett samordnat stimulanspaket med inriktning på socialt skydd och skapande av arbetstillfällen
Posiada ona wolną kwasowość, wyrażoną jako zawartość kwasu oleinowego nieprzekraczającą ‧,‧ g na ‧ g oraz inne parametry, które odpowiadają parametrom ustanowionym dla tej kategoriiDen har ett innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, på högst ‧ g per ‧ g och övriga egenskaper som motsvarar denna kategori
Nie mogliśmy zgodzić się na zgłoszoną w ostatniej chwili przez grupę GUE/NGL poprawkę (41) dotyczącą przymusowego ograniczenia godzin pracy, która ograniczyłaby wybór jednostkowy i wynagrodzenia; nie mogliśmy również zgodzić się z zaproponowaną przez nich poprawką 45 dotyczącą minimalnej płacy jednakowej w całej UE, ponieważ Traktat potwierdza, że leży to w kompetencjach państw członkowskich UE, nie należy do właściwości UE i nie ma na nią miejsca w niniejszym sprawozdaniu.Vi kan inte godta sista minuten-ändringsförslaget (41) från GUE/NGL-gruppen om en tvångsförkortning av arbetstiden, vilket skulle begränsa individuella val och individuell ersättning. Vi kan inte heller godta deras ändringsförslag 45 om en unionsomfattande minimilön, eftersom fördraget slår fast att detta är en fråga för EU:s medlemsstater, att den inte ligger inom EU:s behörighet och inte har i det här betänkandet att göra.
Wzmocnienie kontroli źródeł wysoce promieniotwórczych zgodnie z oświadczeniem grupy G-‧ i planem działań w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych, przyjętym podczas szczytu w Evian w ‧ r., pozostaje ważnym celem dla UE, który należy osiągnąć za pomocą jego rozszerzenia na państwa trzecieAtt förstärka kontrollen av radioaktiva strålkällor med hög aktivitet i enlighet med G‧-ländernas uttalande och handlingsplan om att säkra radioaktiva strålkällor, som antogs vid ‧ års Evian-toppmöte, är fortfarande en viktig målsättning för EU som kommer att eftersträvas genom verksamhet riktad till tredjeländer
bardziej szczegółowych i dodatkowych wymagań, które mogą być ustanowione zgodnie z art. ‧ i ‧ w celu ujednolicenia wymagań obowiązujących we wszystkich Państwach Członkowskich zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. g) Traktatusådana mer långtgående eller ytterligare skyldigheter som de får införa med stöd av artiklarna ‧ och ‧, för att i enlighet med fördragets artikel ‧ g verka för en fullständig samordning av skyldigheter som införs i medlemsstaterna
członkowie personelu, którzy chcieliby dodać weekend lub urlop bezpośrednio przed podróżą służbową, otrzymają dietę naliczoną od godziny ‧.‧ dnia poprzedzającego podróż służbowąTjänstemän som önskar lägga till ett veckoslut eller en ledighet omedelbart före en tjänsteresa får ett dagtraktamente beräknat från kl. ‧.‧ dagen före tjänsteresan
Badanie rozruchu stosuje się wobec źródeł światła, które nie były używane przez okres co najmniej jednej godziny przed badaniemUppkörningsprovningen ska tillämpas på ljuskällor som inte har används under en period av minst ‧ timme före provningen
— jeżeli stopień uwalniania się niklu z części tych wyrobów będących w bezpośrednim i długotrwałym kontakcie ze skórą jest wyższy od 0 , 5 1⁄4 g / cm 2 na tydzień ; c ) w wyrobach takich , jak wymienione w ust.1 lit. b ) , które są pokryte materiałem innym niż nikiel , chyba że pokrycie to jest wystarczające dla zapewnienia , że stopień uwalniania niklu z części tych wyrobów będących w bezpośrednim i długotrwałym kontakcie ze skórą nie przekracza 0 , 5 1⁄4 g / cm 2 na tydzień podczas co najmniej dwuletniego okresu normalnego użytkowania wyrobu .— om den mängd nickel som avges från de delar som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden överstiger 0,5 1⁄4 g / cm 2 / ve c k a , c ) i sådana varor som avses i led b med en nickelfri beläggning , om denna beläggning inte är tillräcklig för att säkerställa att den mängd nickel som avges från de delar som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden inte överstiger 0,5 1⁄4 g / cm 2 / ve c k a under minst två år vid normal användning av varan .
Ogólna ekspozycja organizmu po podaniu takiej dawki jest ‧ razy większa niż ekspozycja, do której dochodzi w warunkach klinicznych po podaniu zalecanej dawki ‧ g na dobęSystemexponeringen vid denna dos var ‧ – ‧ gånger högre än den kliniska exponeringen vid rekommenderad dos (‧ g/dygn
w przypadku pilota, który spełnia warunek praktyki u operatora i który wykonuje loty z wykorzystaniem dwóch wpisów do licencji, a który następnie został u tego samego operatora awansowany na dowódcę na jednym z tych typów, wymagane minimum praktyki jako dowódca wynosi ‧ miesięcy i ‧ godzin, a pilot ten ma przejść dwa kolejne sprawdziany umiejętności u operatora przed ponownym przystąpieniem do wykonywania lotów dowódczych w ramach dwóch wpisów do licencjiFör en pilot som har erfarenhet hos en operatör och som utövar de befogenheter som följer av två typbenämningar i certifikatet, och därefter hos samma operatör befordras till befälhavare på en av dessa typer, krävs minst sex månaders och ‧ timmars erfarenhet som befälhavare, och piloten ska ha genomgått två på varandra följande kompetenskontroller hos operatören innan han eller hon åter är berättigad att utöva de befogenheter som följer på två typbenämningar i certifikatet
Liczbę pracowników można podzielić zgodnie z tygodniową liczbą godzin, które przepracowująAntalet anställda kan indelas efter hur många veckotimmar de arbetar
Ponadto EBC popiera stosowanie przepisów określających zasady wynagradzania w całej grupie G‧, tak aby pracownicy, których obowiązki wiążą się z podejmowaniem ryzyka, byli traktowani jednolicie we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzą działalność banki z Unii Europejskiej. EBC podkreśla wreszcie, że przy wprowadzaniu do prawa wspólnotowego (które stosuje się do wszystkich, w tym małych, instytucji kredytowych) międzynarodowych standardów, które dotyczą przede wszystkim instytucji finansowych o dużym znaczeniu, należy odpowiednio stosować wynikającą z Traktatu zasadę proporcjonalnościSlutligen vill ECB understryka att man, när man i gemenskapens lagstiftning introducerar internationella standarder som främst är utformade för stora finansinstitut, måste beakta proportionalitetsprincipen i fördraget
które odpowiada okresowi ‧ lat kształcenia podstawowego, ‧ lat kształcenia w średniej szkole technicznej o specjalności samochodowej i ‧ lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w warsztacie naprawy pojazdów, obejmującej ‧ godzin szkolenia podstawowego w zakresie kontroli technicznej pojazdu i zdanie egzaminu kwalifikacyjnegoDenna utbildning omfattar ‧ år grundutbildning och ‧ år gymnasieutbildning på yrkeslinje med inriktning på motorfordon, ‧ år praktik på fordonsprovningsanläggning eller på bilverkstad, grundläggande utbildning i bilprovning – ‧ timmar – och avläggande av kvalifikationsexamen
łączny ciężar paru odłamków, które mogą powstać po stronie przeciwnej do punktu uderzenia nie przekracza ‧ gDen totala massan hos de få skärvor som får bildas på motsatt sida mot islagspunkten överstiger inte ‧ g
Badanie CLARITY obejmowało ‧ pacjentów, u których w ciągu ostatnich ‧ godzin wystąpił zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, i zakwalifikowanych do leczenia trombolitycznegoCLARITY-studien inkluderade ‧ patienter som kom in inom ‧ timmar efter att hjärtinfarkt med ST-höjning började och som planerades att få trombolytisk behandling
Za pomocą swego pytania sąd krajowy pragnie się w istocie dowiedzieć , czy art . 81 WE w związku z art . 3 ust . 1 lit. g ) WE i art . 10 akapit drugi WE stoi na przeszkodzie takim przepisom krajowym jak ustawa z dnia 15 kwietnia 1958 r . , które zakazują podmiotom świadczącym usługi dentystyczne w ramach woln ego zawodu lub gabinetu dentystycznego uprawiania jakiejkolwiek reklamy w zakresie usług dentystycznych , ponieważ taki zakaz mógłby stanowić naruszenie wolnej konkurencji .Den hänskjutande domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida artikel 81 EG , i förening med artikel 3.1 g EG och artikel 10 andra stycket EG , utgör hinder mot sådan nationell lagstiftning som lagen av den 15 april 1958 , som innehåller ett förbud för envar och för den som tillhandahåller tandvård , som fri yrkesutövare eller på en tandvårdsmottagning , att göra någon som helst reklam inom tandvårdsområdet , i den mån en sådan lagstiftning kan skada den fria konkurrensen .
Wkonsekwencji oferta , która jest szczególnie atrakcyjna ekonomicznie , gdyż zaproponowano wniej mniejszą liczbę pracowników niż należałoby zapewnić wcelu posprzątania danej p owierzchni na podstawie średnich wskaźników , zostanie uznana za rażąco niską iodrzu cona , jeśli oferent nie będzie wstanie wyjaśnić , jak może zagwarantować tak niską cenę bez naruszania obowiązujących przepisów ( takich jak przepisy dotyczące maksymalnej liczby godzin pracy na dobę ) .Ett anbud som är extremt ekonomiskt fördelaktigt genom att ett lägre antal lokalvår dare än vad som i genomsnitt anses tillräckligt i förhållande till städytan föreslås kommer därför att anses onormalt lågt och avslås , såvida anbudsgivaren inte kan förtydliga hur han ska kunna garantera ett så lågt pris utan att bryta mot tillämpliga lagar ( t.ex. arbetstidslagstiftningen ) .
Zakresem zastosowania niniejszej decyzji ramowej jest ustanowienie jednolitych zasad uznawania lub wykonywania w jednym państwie członkowskim (wykonujące państwo członkowskie) orzeczeń sądowych wydanych w innym państwie członkowskim (wydające państwo członkowskie) w wyniku postępowania, podczas którego osoba nie była obecna, zgodnie z przepisami art. ‧ pkt. ‧ decyzji ramowej ‧/‧/WSiSW, art. ‧ ust. ‧ lit. g) decyzji ramowej ‧/‧/WSiSW, art. ‧ ust. ‧ lit. e) decyzji ramowej ‧/‧/WSiSW oraz art. ‧ ust. ‧ lit. f) decyzji ramowej ‧/.../WSiSWSyftet med detta rambeslut är att fastställa gemensamma regler för erkännande och/eller verkställande av rättsliga avgöranden i en medlemsstat (verkställande medlemsstat) utfärdade av en annan medlemsstat (utfärdande medlemsstat) efter förfaranden där personen inte var närvarande, i enlighet med bestämmelserna i artikel ‧.‧ i rambeslut ‧/‧/RIF, artikel ‧.‧ g i rambeslut ‧/‧/RIF, artikel ‧.‧ e i rambeslut ‧/‧/RIF och artikel ‧.‧ f i rambeslut ‧/.../RIF
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 464526 zdań frazy która godzina.Znalezione w 41,208 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.