Tłumaczenia na język szwedzki:

  • hur mycket är klockan   
    (Phrase  )
  • vad är klockan   
    (Phrase  )

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (3)

która godzina?vad är klockan?; hur mycket är klockan?
która jest godzinahur mycket är klockan; vad är klockan
która jest godzina?vad är klockan?; hur mycket är klockan?

Przykładowe zdania z "która godzina", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przewoźnik lotniczy przedstawił dokumenty potwierdzające zezwolenie na eksploatację czterech statków powietrznych typu DC‧-‧F (o znakach rejestracyjnych ‧G-FAB, ‧G-TOP, ‧G-RAC, ‧G-SIM), z których dwa (‧G-FAB i ‧G-SIM) pozostają w hangarzeAirlift International (GH) Ltd tillhandahöll dokumentation som visade att man hade tillstånd att flyga fyra luftfartyg av typ DC‧-‧F (med registreringsnummer ‧G-FAB, ‧G-TOP, ‧G-RAC, ‧G-SIM) men att ‧G-FAB och ‧G-SIM stod i förvar
Oznacza on bowiem, że z racji tego, iż Kanada przewodniczy szczytom G-8 i G-20, które odbędą się na koniec czerwca, nasz szczyt UE-Kanada pozwoli nam podsumować i skorygować nasze strategie dotyczące zagadnień globalnych, które będą poruszane na szczytach G-8 i G-20, na przykład dotyczące tego, jak promować zrównoważoną odbudowę gospodarczą, współpracę w zakresie reformy i regulacji rynku finansowego, zmian klimatycznych i walki z rozprzestrzenianiem broni nuklearnej.Eftersom Kanada är ordförande för G8- och G20-toppmötena i slutet av juni, utgör toppmötet mellan EU och Kanada en möjlighet att bedöma läget och anpassa våra strategier för de globala frågor som kommer att diskuteras vid G8- och G20-toppmötena, t.ex. hur vi kan främja en hållbar ekonomisk återhämtning, samarbetet om reformen och regleringen av finansmarknaderna, klimatförändringarna och kampen mot kärnvapenspridningen.
w przypadku wymiennych źródeł światła: używając żarowych źródeł światła pochodzących z produkcji seryjnej, które były poddawane sezonowaniu przez co najmniej jedną godzinę, lub gazowo-wyładowczych źródeł światła pochodzących z produkcji seryjnej, które były poddawane sezonowaniu przez co najmniej ‧ godzin, lub modułów LED pochodzących z produkcji seryjnej, które były poddawane sezonowaniu przez co najmniej ‧ godzin, a następnie schłodzone do temperatury otoczenia przed rozpoczęciem badań określonych w niniejszym regulaminiei fråga om utbytbara ljuskällor: med användning av serietillverkade glödlampor som åldrats i minst en timme, eller serietillverkade urladdningslampor som åldrats i minst ‧ timmar, eller serietillverkade lysdiodmoduler som åldrats i minst ‧ timmar och fått svalna till omgivningstemperaturen innan proven som specificeras i dessa föreskrifter inleds
w przypadku wymiennych źródeł światła: używając żarowych źródeł światła pochodzących z produkcji seryjnej, które były poddawane sezonowaniu przez co najmniej jedną godzinę, lub gazowo-wyładowczych źródeł światła pochodzących z produkcji seryjnej, które były poddawane sezonowaniu przez co najmniej ‧ godzin, lub modułów LED pochodzących z produkcji seryjnej, które były poddawane sezonowaniu przez co najmniej ‧ godzin, a następnie schłodzone do temperatury otoczenia przed rozpoczęciem badań określonych w niniejszym regulaminieför demonterbara ljuskällor: med användning av serietillverkade glödlampor som åldrats i minst en timme, eller serietillverkade urladdningslampor som åldrats i minst ‧ timmar, eller serietillverkade lysdiodmoduler som åldrats i minst ‧ timmar och fått svalna till omgivningstemperaturen innan proven som specificeras i dessa föreskrifter inleds
w przypadku wymiennych źródeł światła: używając żarówek, będących źródłem światła, pochodzących z produkcji seryjnej, które były poddawane sezonowaniu przez co najmniej jedną godzinę, lub gazowo-wyładowczych źródeł światła pochodzących z produkcji seryjnej, które były poddawane sezonowaniu przez co najmniej ‧ godzin, lub modułów LED pochodzących z produkcji seryjnej, które były poddawane sezonowaniu przez co najmniej ‧ godzin i schłodzone do temperatury otoczenia przed rozpoczęciem badań, w sposób określony w niniejszym regulaminieOm det rör sig om utbytbara ljuskällor: använd en serietillverkad glödlampa, som åldrats minst en timme, eller en serietillverkad gasurladdningslampa, som åldrats minst ‧ timmar eller serietillverkade ljusdiodmoduler som åldrats minst ‧ timmar och därefter svalnat till omgivande temperatur innan provningarna startar såsom anges i dessa föreskrifter
Oświadczenie, że środek spożywczy ma niską zawartość tłuszczu oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej niż ‧ g tłuszczu na ‧ g dla produktów stałych lub ‧,‧ g tłuszczu na ‧ ml dla produktów płynnych (‧,‧ g tłuszczu na ‧ ml mleka półtłustegoEtt påstående om att ett livsmedel har låg fetthalt, och varje annat påstående som kan antas ha samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller högst ‧ g fett per ‧ g för livsmedel i fast form eller ‧,‧ g fett per ‧ ml för livsmedel i flytande form (‧,‧ g fett per ‧ ml för mellanmjölk
Oświadczenie, że środek spożywczy ma niską zawartość tłuszczu oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej niż ‧ g tłuszczu na ‧ g dla produktów stałych lub ‧,‧ g tłuszczu na ‧ ml dla produktów płynnych (‧,‧ g tłuszczu na ‧ ml mleka półtłustegoEtt påstående om att ett livsmedel har låg fetthalt, och varje påstående som kan antas ha samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller högst ‧ g fett per ‧ g för livsmedel i fast form eller ‧,‧ g fett per ‧ ml för livsmedel i flytande form (‧,‧ g fett per ‧ ml för mellanmjölk
Czas gwiazdowy jest użyteczny przy określaniu położenia gwiazd w danym czasie. Czas gwiazdowy dzieli pełny obrót Ziemi na ‧ godziny gwiezdne; podobnie, mapa nieba jest podzielona na ‧ godziny rektascensji (RA). Nie ma tutaj zbiegu okoliczności; lokalny czas gwiazdowy (LST) oznacza rektascensję na niebie, która obecnie przekracza lokalny południk. Tak więc jeżeli gwiazda posiada rektascensję ‧h ‧m ‧s, będzie ona na Twoim południku o LST=‧: ‧: ‧. Bardziej ogólnie, różnica pomiędzy RA obiektu a lokalnym czasem gwiazdowym mówi nam jak daleko od południka znajduje się obiekt. Na przykład, ten sam obiekt o LST=‧: ‧: ‧ (jedną godzinę gwiazdową później), będzie jedną godzinę RA na zachód od Twojego południka, co oznacza ‧ stopni. Ten dystans kątowy od południka zwany jest kątem godzinnym obiektuSiderisk tid är användbar för att avgöra var stjärnor finns vid en given tid. Siderisk tid delar upp ett fullständigt varv av jorden i ‧ sideriska timmar. På samma sätt är himmelskartan uppdelad i ‧ timmars rektascension. Det här är ingen slump, lokal siderisk tid (LST) anger rektascensionen på himlen som för närvarande korsar den lokala meridianen. Om en stjärna alltså har rektascensionen ‧h ‧m ‧s, befinner den sig på din meridian vid LST=‧: ‧: ‧. Mer generellt talar skillnaden mellan ett objekts RA och den lokala sideriska tiden om för dig hur långt från meridianen objektet är. Till exempel är samma objekt vid LST=‧: ‧: ‧ (en timme senare), en timmes rektascension väster om din meridian, som är ‧ grader. Det här vinkelavståndet från meridianen kallas objektets timvinkel
Informacja, że środek spożywczy ma niską zawartość tłuszczu oraz każda informacja, która może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być umieszczana tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej niż ‧ g tłuszczu na ‧ g lub ‧,‧ g tłuszczu na ‧ ml (‧,‧ g tłuszczu na ‧ ml mleka półtłustegoEtt påstående om att ett livsmedel har låg fetthalt, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än ‧ g fett per ‧ g eller ‧,‧ g per ‧ml (‧,‧ g per ‧ml för mellanmjölk
Powinna mieć taką wentylację, aby przy suszeniu zbóż drobnoziarnistych (pszenica zwyczajna, pszenica durum, jęczmień i sorgo) przez dwie godziny, a kukurydzy przez cztery godziny, wyniki dla wszystkich próbek semoliny lub, odpowiednio, kukurydzy, które suszarnia może pomieścić, wykazywały różnicę niższą niż ‧,‧ % w stosunku do wyników otrzymanych po trzech godzinach suszenia dla zbóż drobnoziarnistych i po pięciu godzinach dla kukurydzyVentilationen skall vara av sådan art att när alla prover av småkärnig spannmål (vanligt vete, durumvete, korn och sorghum) som skåpet rymmer torkas under två timmar, eller fyra timmar för majs, skall för prover av gryn eller eventuellt majs de resultat som uppnås vid torkning under två timmar inte skilja mer än ‧,‧ % från de resultat som uppnås vid torkning under tre timmar för småkärnig spannmål, eller fem timmar för majs
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Bundesverwaltungsgericht- Wykładnia art. ‧ traktatu WE- Przepisy krajowe przewidujące, zarówno w stosunku do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy jak i zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, niższe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w porównaniu z wynagrodzeniem otrzymywanym za godziny przepracowane w ramach pensum- Wynagrodzenie nauczycielki zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy, lecz świadczącej ponadto pracę w godzinach nadliczbowych, niższe od wynagrodzenia, które otrzymywałby urzędnik, gdyby taka sama liczba godzin była przepracowana w ramach pełnego wymiaru czasu pracy- Dyskryminacja pośrednia pracowników płci żeńskiejBegäran om förhandsavgörande – Bundesverwaltungsgericht – Tolkning av artikel ‧ EG – Nationell bestämmelse enligt vilken både deltids- och heltidsanställda arbetstagare erhåller lägre ersättning för övertid än för ordinarie arbetstid – Deltidsanställd lärarinna som därtill arbetar övertid och som erhåller en ersättning som är lägre än den ersättning hon skulle ha erhållit om samma antal arbetstimmar fullgjorts inom ramen för en heltidsanställning – Indirekt diskriminering av kvinnliga arbetstagare
Oświadczenie, że środek spożywczy ma niską zawartość tłuszczu, oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej niż ‧ g tłuszczu na ‧ g dla produktów stałych lub ‧,‧ g tłuszczu na ‧ ml dla produktów płynnych (‧,‧ g tłuszczu na ‧ ml mleka półtłustegoEtt påstående om att ett livsmedel har låg fetthalt, och varje påstående som kan antas ha samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller högst ‧ g fett per ‧ g för livsmedel i fast form eller ‧,‧ g fett per ‧ ml för livsmedel i flytande form (‧,‧ g fett per ‧ ml för mellanmjölk
Jeżeli życzy sobie tego producent, silnik można badać na paliwach wzorcowych G‧ i G‧, lub G‧ i G‧, w którym to przypadku homologacja pozostaje ważna jedynie odpowiednio dla zakresu gazów H i zakresu gazów LOm tillverkaren så önskar får motorn provas på referensbränslena G‧ och G‧ eller G‧ och G‧. I detta fall kommer EG-typgodkännandet att gälla enbart för gas av H-typ respektive L-typ
opony, które mogą być stosowane przy prędkościach ‧ km/godz. (lub odpowiednio ‧ km/godz.), muszą w nawiasach zawierać oznakowanie dopuszczalnego obciążenia (patrz ppkt ‧.‧) odpowiedni dla prędkości ‧ km/godz. (lub odpowiednio ‧ km/godz.) oraz następujące odnośne symbole kategorii prędkości (patrz ppktDäck som lämpar sig för hastigheter över ‧ km/h (eller respektive ‧ km/h) måste inom parentes vara försedda med märkningen för det belastningsindex (se punkt ‧.‧) som är tillämpligt för hastigheten ‧ km/h (respektive ‧ km/h) och en symbol för referenshastighetskategori som följer
RotaTeq zawiera pięć żywych szczepów rotawirusa, z których każdy zawiera inny antygen (G‧, G‧, G‧, G‧ i P‧[ ‧ ]Det innehåller fem levande rotavirusstammar, alla med olika antigener (G‧, G‧, G‧, G‧ and P‧[ ‧ ]
W sprawie C-‧/‧, mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. ‧ Statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu ‧ maja ‧ r. przez Jeana-Marie Le Pena, zamieszkałego w Saint-Cloud (Francja), (adwokat: F. Wagner), w której pozostałymi uczestnikami byli Parlament Europejski (pełnomocnicy: H. Krück i C. Karamarcos) i Republika Francuska (pełnomocnicy: R. Abraham, G. de Bergues i L. Bernheim), interwenient w pierwszej instancji, Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans (sprawozdawca), prezes izby, R. Silva de Lapuerta, J. Makarczyk, P. Kūris i G. Arestis, sędziowie, rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu ‧ lipca ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następującoI mål C-‧/‧ P, angående ett överklagande enligt artikel ‧ i domstolens stadga, som ingavs den ‧ maj ‧, Jean-Marie Le Pen, Saint-Cloud (Frankrike), (ombud: F. Wagner, avocat), mot Europaparlamentet (ombud: H. Krück och C. Karamarcos), svarande i första instans, och Republiken Frankrike (ombud: R. Abraham och G. de Bergues, samt L. Bernheim),intervenient i första instans, har domstolen (andra avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans (referent) samt domarna R. Silva de Lapuerta, J. Makarczyk, P. Kūris och G. Arestis, generaladvokat: F.G. Jacobs, justitiesekreterare: R. Grass, den ‧ juli ‧ avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse
W sprawie C-‧/‧ P, Rica Foods (Free Zone) NV, z siedzibą w Oranjestad (Aruba)(adwokat: G. van der Wal), w której pozostałymi uczestnikami są: Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: T. van Rijn), Królestwo Niderlandów (pełnomocnik: H. Sevenster), Królestwo Hiszpanii (pełnomocnik: N. Díaz Abad i D. Miguel Muñoz Pérez), Republika Francuska (pełnomocnicy: G. de Bergues i L. Bernheim), mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. ‧ Statutu WE Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu ‧ stycznia ‧ r., Trybunał (druga izba), w składzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, R. Silva de Lapuerta, R. Schintgen (sprawozdawca), G. Arestis i J. Klučka, sędziowie, rzecznik generalny: P. Léger, sekretarz: M. Ferreira, główny administrator, wydał w dniu ‧ lipca ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następującoI mål C ‧/‧ P, angående ett överklagande enligt artikel ‧ i domstolens stadga, som ingavs den ‧ januari ‧, Rica Foods (Free Zone) NV, Orjanjestad (Aruba) (advokat: G van der Wal) mot Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: T. van Rijn), Konungariket Nederländerna (ombud: H. Sevenster), Konungariket Spanien (ombud: N. Díaz Abad och D. Miguel Muñoz Pérez) och Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues och L. Bernheim), har domstolen (andra avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans och domarna R. Silva de Lapuerta, R. Schintgen (referent), G. Arestis och J. Klučka, generaladvokat: P. Léger, justitiesekreterare: avdelningsdirektören M. Ferreira, den ‧ juli ‧ avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse
Czy jest zgodne z § ‧ ust. ‧ zawartego w dniu ‧ czerwca ‧ r. porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin, wprowadzonego w życie dyrektywą ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. to, że pracownicy będący stroną prywatnoprawnego stosunku pracy z organem władzy lokalnej lub przedsiębiorstwem publicznym, którzy pracują mniej niż ‧ godzin na tydzień (‧ % normalnego wymiaru czasu pracy), znajdują się, w zakresie dotyczącym wynagrodzenia, stopnia zaszeregowania, zaliczenia wcześniejszych okresów zatrudnienia, prawa do urlopu wypoczynkowego, premii, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe itp., w sytuacji mniej korzystnej niż ta, w której znajdują się porównywalni pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy?Är det förenligt med ‧ § stycke ‧ i ramavtalet om deltidsarbete av den ‧ juni ‧, genomfört genom rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ december ‧ om ramavtalet om deltidsarbete, att arbetstagare som står i ett privaträttsligt reglerat anställningsförhållande till en kommunal arbetsgivare eller ett kommunalt bolag, och som arbetar mindre är ‧ timmar per vecka (‧ procent av den normala arbetstiden) behandlas mindre förmånligt avseende lön, lönegradsplacering, erkännande av tidigare tjänsteperioder, rätt till semester, särskild ersättning, övertidsersättning etcetera än jämförbara heltidsarbetande arbetstagare?
nie sprzeciwiają się one przepisowi, takiemu jak art. ‧ Arbeitszeitgesetz (ustawa o czasie pracy), który ustala maksymalny wymiar czasu pracy, wynoszący, zasadniczo, ‧ godzin tygodniowo i ‧ godzin na dobę i który w związku z tym reguluje wymiar i organizację czasu pracy zarówno w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w pełnym, jak i w niepełnym wymiarze godzinatt de inte utgör hinder för att tillämpa en bestämmelse såsom ‧ § Arbeitszeitgesetz (lag om arbetstid) den högsta tillåtna arbetstiden fastställs till i princip ‧ timmar per vecka och ‧ timmar per dag och genom vilken även den högsta tillåtna arbetstiden och dess förläggning regleras för såväl heltidsarbetande som deltidsarbetande arbetstagare
Czy obywatel turecki, legalnie zatrudniony na rynku pracy państwa członkowskiego i wykonujący stale na rzecz innej osoby, pod jej kierownictwem, określone czynności, które mają swoistą wartość ekonomiczną i za które otrzymuje w zamian wynagrodzenie, posiada status pracownika zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji nr ‧/‧ Rady Stowarzyszenia EWG-Turcja (decyzja nr ‧/‧), również w sytuacji, gdy wymiar jego czasu pracy wynosi jedynie ok. ‧ % pełnego wymiaru czasu pracy wynikającego z układu zbiorowego (w tym przypadku ‧,‧ godziny tygodniowo z ‧ godzin tygodniowego czasu pracy), a dochód osiągnięty wyłącznie z tytułu tej działalności zarobkowej pokrywa jedynie ok. ‧ % sumy, która – zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego – jest konieczna w celu zapewnienia środków utrzymania (w tym przypadku ok. ‧ EUR z ok. ‧ EUR)?Är en turkisk medborgare som tillhör den reguljära arbetsmarknaden i en medlemsstat och som stadigvarande mot ersättning utför arbete av ett visst ekonomiskt värde åt någon annan under dennes ledning, arbetstagare enligt artikel ‧.‧ i associeringsrådets beslut nr ‧/‧ EG–Turkiet (beslut nr ‧/‧), även om verksamhetens tidsmässiga omfattning endast utgör cirka ‧ procent av den reguljära arbetstiden för heltidsanställning (här en arbetstid på ‧,‧ timmar jämfört med ‧ timmar per vecka) och den totala förvärvsinkomsten som uteslutande härrör från denna verksamhet endast täcker cirka ‧ procent av existensminimum enligt medlemsstatens nationella rätt (i detta fall cirka ‧ euro jämfört med cirka ‧ euro)?
W sprawie C-‧/‧ P mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. ‧ Statutu Trybunału Sprawiedliwości, które wpłynęło do Trybunału w dniu ‧ sierpnia ‧ r., wniesione przez Komisję Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: D. Martin i F. Clotuche-Duvieusart), w której drugą stroną była Mercedes Alvarez Moreno, zamieszkała w Berlinie (Niemcy), reprezentowana przez G. Vandersandena i L. Levi'ego, avocats, Trybunał (druga izba) w składzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, J. Makarczyk, C. Gulmann, G. Arestis (sprawozdawca) i J. Klučka, sędziowie; rzecznik generalny: C. Stix-Hackl., sekretarz: R. Grass, wydał w dniu ‧ stycznia ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następującoI mål C-‧/‧ P, Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Martin och F. Clotuche-Duvieusart) mot Mercedes Alvarez Moreno, Berlin (Tyskland) (ombud: G. Vandersanden och L. Levi), angående ett överklagande enligt artikel ‧ i domstolens stadga, har domstolen (andra avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans, samt domarna J. Macarczyk, C. Gulmann, G. Arestis (referent) och J. Klučka, generaladvokat: C. Stix-Hackl, justitiesekreterare: R. Grass, den ‧ januari ‧ avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse
W rzeźni będzie prowadzony rejestr mięśni, z których pobrano próbki, który będzie dokumentował godzinę oraz datę pobrania każdej próbki, a także godzinę, datę i nazwisko kuriera, który będzie przewoził próbkiUppgifter om den muskel som provtas, klockslag och datum för uttaget av de enskilda proverna samt klockslag och datum för sändningen och namnet på den budfirma som anlitas för sändning av proverna skall dokumenteras på slakteriet
W sprawie C-‧/‧ P mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. ‧ Statutu Trybunału Sprawiedliwości, które wpłynęło do Trybunału w dniu ‧ kwietnia ‧ r., wniesione przez Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, z siedzibą w Eppelheim (Niemcy), (reprezentowaną przez adwokatów H. Eichmanna, G. Bartha, U. Blumenrödera, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldeya, K. Brandta, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Pfrang, K. Lochner oraz B. Trele), w której drugą stroną był Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (pełnomocnik: G. Schneider), Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P. Jann, prezes izby, K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász i M. Ilešič (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer, sekretarz: K. H. Sztranc, administrator, wydał w dniu ‧ stycznia ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następującoI mål C-‧/‧ P, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, Eppelheim (Tyskland)(ombud: H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, E. Pfrang, K. Lochner och B. Ertle, Rechtsanwälte) mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (ombud: G. Schneider), angående angående ett överklagande enligt artikel ‧ i domstolens stadga, väckt den ‧ april ‧, har domstolen (första avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász och M. Ilešič (referent), generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer, justitiesekreterare: byrådirektören K.H. Sztranc, den ‧ januari ‧ avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse
W sprawie C-‧/‧ P, mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. ‧ Statutu WE Trybunału Sprawiedliwości, które wpłynęło w dniu ‧ grudnia ‧ r., wniesione przez Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG z siedzibą w Bremie (Niemcy), (przedstawiciel: U. Bander, avocat), w której pozostałymi uczestnikami byli Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), (pełnomocnik: G. Schneider), Krafft S.A. z siedzibą w Andoain (Hiszpania), (przedstawiciel: P. Koch Moreno, avocat), Trybunał (czwarta izba), w składzie: K. Schiemann, prezes izby, M. Ilešič (sprawozdawca) i E. Levits, sędziowie; rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu ‧ grudnia ‧ r. postanowienie, którego sentencja brzmi następującoI mål C-‧/‧ P, angående ett överklagande enligt artikel ‧ i domstolens stadga, som ingavs den ‧ december ‧, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, Bremen (Tyskland) (ombud: U. Sander, advokat) mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (ombud: G. Schneider), Krafft SA, Andoain (Spanien) (ombud: P. Koch Moreno), har domstolen (fjärde avdelningen) sammansatt av avdelningsordföranden K. Schiemann samt domarna M. Ilešič (referent) och E. Levits, generaladvokat: F. G. Jacobs, justitiesekreterare: R. Grass, den ‧ december ‧ meddelat följande beslut
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 431636 zdań frazy która godzina.Znalezione w 83,43 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.