Tłumaczenia na język szwedzki:

  • emigration   

Przykładowe zdania z "emigracja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Musimy mądrze wykorzystać instrumenty finansowania, jakimi dysponuje Wspólnota, odnoszące się do rozwoju współpracy, promowania demokracji i praw człowieka, jak również innych programów związanych ze szkoleniami, kształceniem, współpracą naukową i techniczną, zdrowiem, emigracją itp.Vi måste använda gemenskapens finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och främjande av demokrati och mänskliga rättigheter samt andra program för utbildning, vetenskapligt och tekniskt samarbete, hälsa, utvandring osv. på ett intelligent sätt.
Dotyczy: działań przeciwko pogorszeniu stanu służby zdrowia, infrastruktury i gospodarki w Rumunii na skutek masowej emigracji zarobkowej lekarzy, pracowników budowlanych i innych specjalistówAngående: Åtgärder mot försämringen av serviceinrättningar, infrastrukturen och ekonomin till följd av omfattande arbetskraftsutvandring av läkare, byggnadsarbetare och annan kvalificerad arbetskraft från Rumänien
Aby wszyscy ci ludzie, których kusi perspektywa emigracji ekonomicznej, mogli pozostać w domu, należy odwrócić kierunek polityki imigracyjnej poprzez przedefiniowanie restrykcyjnej pomocy międzynarodowej w celu umożliwienia tym krajom osiągnięcia stabilności politycznej i gospodarczej.Invandringspolitiken måste därför få en vändning så att de människor som lockas av ekonomisk exil kan stanna kvar i sina egna länder, och det kan vi göra genom att omrikta restriktivt internationellt bistånd så att dessa länder blir politiskt och ekonomiskt stabila.
Wiem, że w moim kraju 20 % młodych ludzi jest bezrobotnych, a emigracja, która już się zakończyła, zaczyna się od nowa, od tego, co nazywamy "drenażem mózgów”, w tym także, między innymi, wśród członków mojej własnej rodziny.Jag vet att i mitt eget land är 20 procent av ungdomarna arbetslösa eller har utvandrat, och således börjar om igen med det som kallas för kompetensflykt och som hade upphört, däribland medlemmar av min egen familj.
We wschodnim Czadzie znajduje się ponadto około 180 000 osób zmuszonych do emigracji wewnętrznej, którzy przenieśli się i nadal się przemieszczają, uciekając przed przemocą międzyetniczną.Det finns också runt 180 000 internflyktingar i östra Tchad som har flyttat och fortsätter att flytta, eftersom de flyr från etniskt våld.
Niemniej jednak, układ NAFTA nie podejmuje zasadniczych kwestii, jak emigracja czy mobilność pracowników; w dziedzinie tej USA zaoferowały tylko ograniczoną liczbę wiz dla pracowników wysoko wykwalifikowanychÄndå tar Nafta inte upp grundläggande frågor som utvandring eller arbetstagarnas rörlighet. USA sträcker sig bara till att erbjuda ett begränsat antal viseringar för yrkesverksamma personer
Modele migracji wahadłowej i wirtualnej mogą do pewnego stopnia stanowić rozwiązanie dla niedoborów wynikających z niekontrolowanej emigracjiModeller med cirkulär och virtuell migration kan i viss utsträckning korrigera bristerna med okontrollerad emigrering
Pojawiły się jednak ograniczenia mocy produkcyjnych, gdyż emigracja i wysoki wzrost gospodarczy spowodowały niedobory siły roboczej, dodatkowo pogłębione przez niedopasowanie kwalifikacji, niskie wskaźniki aktywności zawodowej oraz rosnące kosztyKapacitetsbrister har dock kommit i dagen i och med att emigration och hög ekonomisk tillväxt har lett till en brist på arbetskraft som försvårats av bristande överensstämmelse mellan kompetenser och behov, en låg grad av deltagande på arbetsmarknaden och ökande kostnader
Według najnowszego raportu Oxfam 26 milionów ludzi zostało już zmuszonych do emigracji ze względu na skutki zmian klimatycznych lub inne formy szkód ekologicznych.Enligt den senaste rapporten från Oxfam har 26 miljoner människor redan tvingats att flytta på grund av klimatförändringarnas effekter eller andra former av miljöskador.
Narastające problemy wewnętrzne w wielu afrykańskich krajach i perspektywy związane z emigracją do Europy dały impuls do migracji dziesiątek tysięcy mieszkańców krajów Afryki Subsaharyjskiej do krajów położonych bardziej na północ, takich jak Libia, Maroko, Mauretania i Senegal.De sammanlagda svårigheterna i ett antal afrikanska länder och förhoppningarna om att kunna utvandra till Europa har lett till att tiotusentals människor från Afrika söder om Sahara har tagit sig till länder i norra Afrika, t.ex. Libyen, Marocko, Mauretanien och Senegal.
Nie powinniśmy tylko rozważać, lecz również faktycznie znaleźć europejski sens naszego istnienia i zdecydowanie wyrazić nasze ambicje przywódcze w zakresie praw obywateli, imigracji i emigracji, zmiany klimatu i zmiany gospodarki europejskiej w stronę kryteriów zrównoważonego rozwoju.Vi bör inte bara fundera över utan verkligen finna den europeiska meningen med vår existens och utöva våra ledarskapsambitioner med kraft på områdena för medborgerliga rättigheter, invandring, klimatförändringar och en förskjutning av den europeiska ekonomin mot hållbarhetskriterier.
Bezprawie i rozpowszechniona korupcja tylko w zeszłym roku doprowadziły do emigracji z Rosji 300 tysięcy obywateli.Laglöshet och utbredd korruption har lett till att 300 000 medborgare emigrerade från Ryssland bara under förra året.
Codziennie rząd łotewski wprowadza instrumenty powiązane z systemem podatkowym i ogólnie z polityką budżetową, które są krzywdzące dla obywateli i prowadzą do likwidacji przedsiębiorstw oraz emigracji łotewskich przedsiębiorców.För varje dag som går inför den lettiska regeringen åtgärder som rör skattesystemet eller finanspolitiken överhuvudtaget och som missgynnar befolkningen och får företag att gå i konkurs och lettiska företagare att emigrera.
Pracownicy ci powinni korzystać ze sprzyjających warunków, zharmonizowanego systemu regulacji emigracji oraz przemieszczania się z jednego kraju do innego, jak również otrzymywać wynagrodzenia w wysokości stosownej do kwalifikacji.Dessa arbetstagare behöver dra nytta av gynnsamma villkor, ett harmoniserat system för att reglera såväl utvandring och förflyttning från ett land till ett annat som löner motsvarande deras kvalifikationer.
Te instrumenty pomogą w rozwiązywaniu problemów przyczyniających się do braku stabilności w rozwijających się krajach pochodzenia migrantów, gdzie zmusza się ludzi do masowej emigracji do bardziej stabilnych państw sąsiadujących.Med hjälp av sådana instrument kan man komma åt orsakerna till den instabilitet som uppstår i ursprungsländerna och som tvingar människor till massflykt till stabilare grannländer.
W byłej Czechosłowacji doświadczyliśmy ogromnej fali emigracji w okresie międzywojennym, głównie do Stanów Zjednoczonych.Det tidigare Tjeckoslovakien upplevde en stor våg av emigration under mellankrigstiden, främst till Förenta staterna.
w imieniu grupy EFD - Panie Przewodniczący! Skoro tworzenie miejsc pracy jest jednym z priorytetów przedstawionego programu, pragnę zwrócić uwagę Komisji na nową erę w dziedzinie emigracji z Europy Południowej.för EFD-gruppen. - (EN) Herr talman! Eftersom skapandet av arbetstillfällen är en av de prioriterade punkterna i vårt program, skulle jag vilja uppmärksamma kommissionen på en ny emigrationsera från södra EU.
Liczba kobiet i mężczyzn mogących poświęcić się działaniom w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, czy to na szczeblu lokalnym, czy to na szczeblu krajowym, znacznie spadła, między innymi z powodu emigracji, zwłaszcza wśród młodych ludzi o wysokim poziomie wykształceniaMycket få män och kvinnor finns tillgängliga för verksamhet i det civila samhällets organisationer på nationell eller lokal nivå, bland annat på grund av utvandring, i synnerhet bland ungdomar som har studerat
Konflikt w Sudanie trwający od ponad 50 lat miał tło nie tylko rasowe i religijne, ale także ekonomiczne i pociągnął już ponad 3 miliony ofiar, zmuszając ponad 4,7 milionów ludzi z tego regionu do emigracji.Den har redan krävt över 3 miljoner offer och tvingat över 4,7 miljoner människor i regionen att lämna sina hem.
Chcę zwrócić uwagę między innymi na przyjęcie polityki opartej na działaniach prewencyjnych służących eliminowaniu przyczyn braku stabilności w sposób bezpośredni, żeby emigracja stała się szansą, a nie dramatyczną koniecznością, a także na współpracę na rzecz rozwoju z wizją polityczną o charakterze bardziej kompleksowym, obejmującą aspekty związane z bezpieczeństwem, współpracą regionalną, porozumieniami dwustronnymi z krajami pochodzenia i tranzytu.Bland de olika åtgärderna vill jag lyfta fram en förebyggande politik för att komma åt orsakerna till instabiliteten, så att emigration blir en möjlighet istället för en desperat nödvändighet, samt ett utvecklingssamarbete präglat av en mer helhetsinriktad politisk vision som omfattar säkerhetsaspekter, regionalt samarbete och bilaterala avtal med ursprungs- och transitländerna.
Panie i panowie! Poprzez kampanie informacyjne prześlijmy jasną wiadomość w kwestii emigracji i legalnej pracy w Europie, a także ostrzeżenie w kwestii daremnego ryzyka nielegalnej emigracji, tak by zapobiec dostawaniu się tysięcy młodych ludzi w ręce mafii i ryzykowaniu życia w prowizorycznych łodziach czy kajakach.Mina damer och herrar! Låt oss genom informationskampanjer sända ut ett tydligt budskap om chansen att invandra och arbeta lagligt i Europa, och en varning för de meningslösa riskerna med olaglig migration för att förhindra att tusentals unga människor hamnar i händerna på maffior och riskerar sina liv i rangliga båtar och kanoter.
Opinia publiczna w europejskich państwach przyjmujących powinna otrzymywać informacje na temat kultury, warunków życia i pracy oraz sytuacji społecznej i politycznej krajów pochodzenia emigracjiAllmänheten i de europeiska värdländerna bör informeras om kultur, levnads- och arbetsförhållanden samt sociala och politiska förhållanden i invandrarnas ursprungsländer
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na to, by emigracja wykwalifikowanej siły roboczej nie prowadziła do negatywnych skutków gospodarczych (drenażu mózgów) dla krajów rozwijających sięMan måste komma ihåg att arbetskraftsutvandringen inte får medföra några negativa ekonomiska konsekvenser (brain-drain) för utvecklingsländerna
Osobiście musiałem udać się na emigrację, gdzie między innymi pracowałem jako redaktor Głosu Ameryki.Jag fick själv gå i exil, där ett av mina jobb var som redaktör på Voice of America.
Z kolei ważny jest także aspekt kulturowo-geograficzny legalnej emigracji.De kulturella och geografiska faktorer som omfattas av laglig migration är också betydande.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 181 zdań frazy emigracja.Znalezione w 0,792 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.