Tłumaczenia na język szwedzki:

  • emigration   

Przykładowe zdania z "emigracja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jednak to nie najbiedniejsi emigrują, gdyż emigracja nie jest w zasięgu osób najuboższychMen det är inte de fattigaste som emigrerar; de saknar de resurser som krävs för det
Wbrew temu, co twierdzi sprawozdawca, nie ma czegoś takiego jak "prawo” do emigracji.Stick i stäv med vad föredraganden hävdar existerar det inte någon ”rätt” för en person att lämna sitt land.
Organizacje młodzieżowe, których możliwości rekrutacyjne zmniejszają się z uwagi na wzrost emigracji, żądają od rządu polityki proeuropejskiej, która nie byłaby jedynie gołosłownaUngdomsorganisationerna, vilkas rekryteringsbas minskar i takt med den ökade utvandringen, kräver att regeringen genomför en proeuropeisk politik inte bara i ord utan också i handling
Nie powinniśmy tylko rozważać, lecz również faktycznie znaleźć europejski sens naszego istnienia i zdecydowanie wyrazić nasze ambicje przywódcze w zakresie praw obywateli, imigracji i emigracji, zmiany klimatu i zmiany gospodarki europejskiej w stronę kryteriów zrównoważonego rozwoju.Vi bör inte bara fundera över utan verkligen finna den europeiska meningen med vår existens och utöva våra ledarskapsambitioner med kraft på områdena för medborgerliga rättigheter, invandring, klimatförändringar och en förskjutning av den europeiska ekonomin mot hållbarhetskriterier.
Tego rodzaju dezorganizująca rozwój polityka stymuluje także ucieczkę młodych ludzi, w tym kobiet, do miasta i emigracje za granicę.Genom denna utvecklingsförstörande politik tvingas också ungdomar, däribland unga kvinnor, att ge sig av till staden och att flytta utomlands.
Irańczyków i w samym Iranie, tak właśnie jak Pani Ebadi, i tych, którzy są na zewnątrz, którzy są na emigracji, jak Miriam Rajavi.Med iranier menar jag både dem som bor i själva Iran, t.ex. Shirin Ebadi, och de politiska emigranterna från Iran, t.ex.
Musimy mądrze wykorzystać instrumenty finansowania, jakimi dysponuje Wspólnota, odnoszące się do rozwoju współpracy, promowania demokracji i praw człowieka, jak również innych programów związanych ze szkoleniami, kształceniem, współpracą naukową i techniczną, zdrowiem, emigracją itp.Vi måste använda gemenskapens finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och främjande av demokrati och mänskliga rättigheter samt andra program för utbildning, vetenskapligt och tekniskt samarbete, hälsa, utvandring osv. på ett intelligent sätt.
Po trzecie, Komitet zgadza się także z koncepcją, by partnerstwa na rzecz mobilności mogły, w porozumieniu z krajem pochodzenia, zniechęcać do emigracji niektóre kategorie zawodowe, by uniknąć drenażu mózgów (np. personel medyczny w niektórych krajach europejskichFör det tredje är kommittén också införstådd med att partnerskapen för rörlighet – i överenskommelse med ursprungsländerna – ska kunna avhålla vissa yrkesgrupper från migration i syfte att undvika kunskapsflykt (exempelvis när det gäller hälsovårdssektorn i vissa europeiska länder
Dokładna informacja statystyczna na temat decyzji o emigracji pozwala na określenie przyczyn imigracji i pomaga w opracowaniu i ocenie polityki wobec azylu i handlu ludźmiKorrekt statistisk information över skälen till utvandring kan fastställa orsakerna till invandring och bidra till den fortsatta utvecklingen och utvärderingen av strategier för asyl och människohandel
Modele migracji wahadłowej i wirtualnej mogą do pewnego stopnia stanowić rozwiązanie dla niedoborów wynikających z niekontrolowanej emigracjiModeller med cirkulär och virtuell migration kan i viss utsträckning korrigera bristerna med okontrollerad emigrering
W niektórych krajach pochodzenia skutki emigracji absolwentów i pracowników wysoko wykwalifikowanych nie są aż tak negatywneI vissa ursprungsländer är effekterna av emigrationen av akademiker och högkvalificerade arbetstagare inte alls lika negativa
mając na uwadze, że wojny w Jugosławii głęboko zmieniły tkankę społeczną Serbii oraz doprowadziły m.in. do emigracji znacznej części elity politycznej i intelektualnej oraz do napływu uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych, przy jednoczesnym powrocie kombatantów, dotkniętych urazami psychicznymi w wyniku przemocy w latach dziewięćdziesiątychKrigen i Jugoslavien har fått avgörande konsekvenser för den sociala miljön i Serbien och har bland annat orsakat en omfattande utvandring av den politiska och intellektuella eliten och en tillströmning av flyktingar och internflyktingar samt återvändande av dem som traumatiserats av våldet på ‧- talet
jest jednakże przekonany, że kontrole na granicach oraz działania mające na celu zwalczanie nielegalnej imigracji mogą być tylko jednym z aspektów polityki UE względem państw trzecich, do których należy zastosować aktywną politykę rozwoju krajów pochodzenia i tranzytu w celu zminimalizowania szkodliwych skutków emigracjiEuropaparlamentet anser emellertid att gränskontroller och insatser för att bekämpa illegal invandring enbart kan utgöra en aspekt av EU:s politik gentemot tredjeländer, vilka måste bli föremål för en aktiv ursprungs- och transitlandsutvecklingspolitik för att de negativa konsekvenserna av utvandringen ska kunnas minskas
Dotyczy: Afryki ‧: masowej emigracji do Europy aktywnych i kreatywnych młodych osób prowadzącej do drenażu mózgów, co przyczynia się do pogłębienia stagnacji w ich kraju pochodzeniaAngående: Afrika ‧: Ytterligare stagnation i ursprungsländerna till följd av begåvningsflykt när aktiva och kreativa unga flyttar till Europa
Podczas poprzednich kryzysów rodziny mogły ratować się emigracją lub pracą na kilka etatów.Under tidigare kriser kunde familjer rädda sig genom att emigrera eller lyckas behålla flera arbeten.
Na obszarze, gdzie sytuacja gospodarcza jest szczególnie trudna i gdzie występują problemy z zatrudnieniem, a zjawisko emigracji jest nadal bardzo powszechne, ponowne odkrycie fasoli Cannellino di Atina stanowi konkretną możliwość tworzenia miejsc pracyUtsädet produceras på företaget varje år, och bevakas ivrigt
Dlaczego więc w tym samym sprawozdaniu tak uporczywie podkreśla się pozytywne znaczenie polityki popierającej nową emigrację z krajów afrykańskich i nową imigrację do Europy?Varför förespråkar man då i samma betänkande så envist en politik som innebär ny utvandring från afrikanska länder och ny invandring till Europa?
Zgadzam się też z panem Moreno, że chcemy pomagać krajom, w których występuje wysoki poziom emigracji, w rozwoju, aby ich obywatele byli bardziej skłonni pozostać na miejscu.Jag instämmer också med Javier Moreno om att vi vill hjälpa länder med en hög emigrationsnivå att utvecklas, så att deras medborgare blir mer benägna att stanna i hemlandet.
Powodowana troską o przyszłość młodzieży i dzieci zaproponowałam działanie polegające na uświadomieniu obywateli na temat rujnującego wpływu emigracji rodziców na kondycję psychiczną dzieci oraz wprowadzeniu w szkołach programów mających pomagać tym młodym ludziom radzić sobie z problemami psychologicznymi związanymi z nieobecnością rodziców.Jag oroar mig särskilt över ungdomarnas och barnens framtid, och det är därför jag har föreslagit åtgärder för att göra medborgarna medvetna om den försämrade psykiska hälsan hos barn vilkas föräldrar har migrerat, och att införa program i skolorna som kan hjälpa dessa ungdomar klara av de psykiska problemen i samband med deras föräldrars frånvaro.
Liczba kobiet i mężczyzn mogących poświęcić się działaniom w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, czy to na szczeblu lokalnym, czy to na szczeblu krajowym, znacznie spadła, między innymi z powodu emigracji, zwłaszcza wśród młodych ludzi o wysokim poziomie wykształceniaMycket få män och kvinnor finns tillgängliga för verksamhet i det civila samhällets organisationer på nationell eller lokal nivå, bland annat på grund av utvandring, i synnerhet bland ungdomar som har studerat
Najwyższy już czas, aby Europa uświadomiła sobie, że masowa imigracja ze świata islamskiego stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa, szczególnie z takiego powodu, że emigracja do Europy stała się środkiem do uzyskania statusu męczennika i że infiltracja chrześcijańskiego Zachodu przez muzułmańskich imigrantów została ogłoszona celem religijnym.Det är hög tid att EU erkänner att massinvandring från den muslimska delen av världen utgör en potentiell säkerhetsrisk, framför allt eftersom utvandring till Europa har blivit sätt att skaffa sig martyrstatus och infiltration av den kristna västvärlden av muslimska invandrare är ett uttalat religiöst mål.
Po pierwsze, plan Marshalla dla Tunezji i Egiptu, który zapewniłby rzeczywistą kompleksową pomoc, ale dzięki któremu w zamian moglibyśmy oczekiwać pełnej współpracy ze strony tunezyjskich władz i zablokowania przez nie jego wybrzeża, by zapobiec dalszej nielegalnej emigracji morzem.För det första en veritabel Marshallplan för Tunisien och Egypten där man ger generell materiell hjälp men samtidigt förväntar sig i gengäld att de tunisiska myndigheterna samarbetar fullt ut för att spärra sina kuster för att förhindra ytterligare illegal utvandring till havs.
Te instrumenty pomogą w rozwiązywaniu problemów przyczyniających się do braku stabilności w rozwijających się krajach pochodzenia migrantów, gdzie zmusza się ludzi do masowej emigracji do bardziej stabilnych państw sąsiadujących.Med hjälp av sådana instrument kan man komma åt orsakerna till den instabilitet som uppstår i ursprungsländerna och som tvingar människor till massflykt till stabilare grannländer.
Konflikt w Sudanie trwający od ponad 50 lat miał tło nie tylko rasowe i religijne, ale także ekonomiczne i pociągnął już ponad 3 miliony ofiar, zmuszając ponad 4,7 milionów ludzi z tego regionu do emigracji.Den har redan krävt över 3 miljoner offer och tvingat över 4,7 miljoner människor i regionen att lämna sina hem.
Z kolei ważny jest także aspekt kulturowo-geograficzny legalnej emigracji.De kulturella och geografiska faktorer som omfattas av laglig migration är också betydande.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 181 zdań frazy emigracja.Znalezione w 0,631 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.