wymowa: IPA: [ˈd͡ʑɛlit͡ɕ] ˈʥ̑ɛljiʨ̑    

Tłumaczenia na język szwedzki:

 • dela     
  (Verb  )
   
  dokonywać podziału, wyróżniać części jednej całości
 • fördela     
   
  dokonywać podziału, wyróżniać części jednej całości
 • splittra     
  (Verb  )
 • söndra   
  (Verb  )
 • segmentera   
 • skilja     

Pozostałe znaczenia:

 
~ się → być dzielonym
 
tworzyć różnicę między dwoma osobami, poglądami itp.
 
mat. matematyka, matematyczny wyznaczać iloraz, stosunek dwóch wielkości, funkcji itp.;
 
mieć z czymś/kimś coś wspólnego

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (8)

dziel i rządźsöndra och härska
dzieleniedivision; uppdelning
dzielenie na stronysidnumrering
dzielenie przez zerodivision med noll
dzielenie wyrazówordseparering; avstavning
formularz dzielonydelat formulär
gest dzieleniadelningsgest
nie dziel skóry na niedźwiedziusälj inte skinnet innan björnen är skjuten; ta inte ut segern i förskott

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dzielić", pamięć tłumaczeniowa

add example
Odbicie tej samej dynamiki stanowi wielopoziomowe sprawowanie rządów, w którym Komisja, administracje i rządy krajowe oraz władze regionalne i lokalne mają swoje własne miejsce, a także dzielą się obowiązkami w ramach wspólnej strukturyFlernivåstyre, där kommissionen, de nationella förvaltningarna, regeringarna och de lokala och regionala myndigheterna var och en har sin plats och även delar ansvaret inom en gemensam ram, är en återspegling av samma dynamik
Nie lubię dzielić się delikatnymi informacjami z cywilnymi naukowcamiPersonligen gillar jag inte idén att avslöja hemlig information för en civilperson
Programy świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia dzielą się na programy określonych składek i programy określonych świadczeń, w zależności od sensu ekonomicznego takiego programu wynikającego z jego podstawowych zasadPlaner för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras antingen som avgiftsbestämda planer eller som förmånsbestämda planer beroende på planens ekonomiska innebörd enligt dess huvudregler och villkor
Proponujecie jednakże państwo utrzymanie jej na zawsze i dla każdego, dzieląc Europę na kraje, które chcą długich godzin pracy, i kraje, które tego nie chcą.Ni föreslår å andra sidan att den ska vara permanent och gälla för alla, vilket delar in Europa i länder som vill ha långa arbetstider och länder som inte vill ha det.
Panie przewodniczący! Będąc członkiem delegacji, która w zeszłym tygodniu udała się do Palestyny stało się dla mnie jasne, że wielu rozsądnych ludzi uważa wariant dwupaństwowy za zablokowany, w dużej mierze z powodu działań Izraela, propozycji przedłużenia muru nawet poza obszar Wschodniej Jerozolimy, dzieląc Zachodni Brzeg na część północną i południową.Som medlem av den delegation som reste till Palestina förra veckan blev det klart för mig att det finns ett antal förståndiga människor som anser att tvåstatslösningen har kommit till ett dödläge. Till stor del beror detta på Israels agerande, och inte minst förslagen om att förlänga muren ännu längre in i och förbi östra Jerusalem, och på så sätt dela Västbanken i norr och i söder.
Liczba zatrudnionych osób (patrz zmienna ‧ ‧) dzielona jest według kategorii instytucji kredytowych w sposób następujący: banki licencjonowane, specjalistyczne instytucje udzielające kredytów, inne instytucje kredytoweAntal sysselsatta (se variabel ‧ ‧) uppdelas efter kategori av kreditinstitut enligt följande: banker med oktroj, specialiserade kreditinstitut och andra kreditinstitut
Państwa członkowskie dzielą dni, o których mowa w lit. a) i b), na okresy, które nie są krótsze niż ‧ dniMedlemsstaterna skall dela upp de dagar som avses i leden a och b i perioder på minst ‧ dagar
Rynek szkła typu float ogólnie dzieli się na dwa poziomy, którymi są produkcja nieobrobionego szkła typu float (poziom ‧) i przetwórstwo szkła typu float (poziomFlytglasmarknaden är i allmänhet indelad i två nivåer, nämligen produktion av obearbetat flytglas (nivå ‧) och bearbetning av flytglas (nivå
Od chwili wybuchu kryzysu droga Europy nie może już się rozdwajać, ani nawet dzielić na równoległe ścieżki. Nie można dopuścić do powstania dwóch prędkości.Under den här krisen får EU inte gå åt olika håll igen, inte ens i flera parallella stigar - det går inte att ha två hastigheter.
Pan Tsvangirai mówi bardzo wyraźnie i pozwolę go sobie tutaj zacytować: "Nie chcę żadnych układów i dzielenia się władzą”.Han uttrycker sig mycket tydligt och jag citerar: ”Jag vill inte ha några maktuppgörelser och heller ingen maktuppdelning”.
Dzielimy mieszkanie.Akcent na " dzielimy "Vi delar bara lägenhet
Zarządzanie ERF nadal jest dzieloneFörvaltningen av ERF är fortfarande delad
ZAFI to lekcja, że musimy też podjąć kroki na rzecz dzielenia się najlepszymi praktykami na wczesnym etapie.Lärdomen när det gäller förvaltare av alternativa investeringsfonder är att vi även måste ta steg mot att tidigt dela bästa metoder.
wzywa Radę i Komisję, by poszły w ślad za postępami w ograniczaniu śmiertelności okołoporodowej matek, aktywnie uczestnicząc w światowych forach- takich jak Countdown ‧- celem dzielenia się najlepszymi praktykami w odniesieniu do programów i obszarów polityki w tym zakresie oraz promowania stałego tempa poprawyEuropaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att följa upp de framsteg som gjorts med att minska mödradödligheten genom att delta aktivt i globala forum såsom Countdown to ‧ för att utbyta bästa metoder om program och strategier på området och att främja fortsatta insatser för förbättringar
Kiedy konsystencja osiągnie średnią gęstość, skrzep dzieli się aż do otrzymania drobnych grudek wielkości ziarna kukurydzyNär konsistensen är medeltät bryts ostmassan till dess att man får små ostkorn av samma storlek som majskorn
Jednakże nie muszą stosować niniejszego ustępu, w przypadku gdy czynność podziału jest poddana kontroli sądowej zgodnie z art. ‧ i o ile większość wierzycieli, reprezentujących trzy czwarte wartości wierzytelności lub którejkolwiek z kategorii wierzytelności spółki dzielonej zgodziło się na uchylenie odpowiedzialności solidarnej na zgromadzeniu zwołanym zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. cMedlemsstaterna behöver dock inte tillämpa denna punkt, om delningen sker under tillsyn av en domstol som avses i artikel ‧ och en majoritet av borgenärerna, företrädande tre fjärdedelar av de sammanlagda fordringarna, eller en majoritet av en kategori borgenärer i det delade bolaget, företrädande tre fjärdedelar av fordringarna inom denna kategori, vid ett sammanträde enligt artikel ‧ c har avstått från att göra detta solidariska ansvar gällande
Początkową dawkę produktu Aranesp podawaną raz na dwa tygodnie (μg/‧ tygodnie) można ustalić, dzieląc całkowitą połączoną dwutygodniową dawkę r-HuEPO przezDen initiala dosen varannan vecka av Aranesp (μg/varannan vecka) kan beräknas genom att den totala kumulativa dosen av r-HuEPO som administrerats under en tvåveckorsperiod, divideras med
Te przestrzenie adresowe zawierają foldery dzieloneNamnrymderna omfattar delade korgar
Pani Przewodnicząca! Pierre Trudeau, premier Kanady, porównał posiadanie wspólnej granicy z USA do dzielenia łóżka ze słoniem.(EN) Fru talman! Kanadas premiärminister Pierre Trudeau har använt liknelsen att dela gräns med USA med att dela säng med en elefant.
wykonawca projektu musi podjąć wiążące zobowiązanie do dzielenia się wiedzą, zgodnie z wymogami określonymi w artProjektledaren måste göra ett bindande åtagande om kunskapsutbyte enligt kraven i artikel
akcjonariusze spółki dzielonej stają się akcjonariuszami spółki lub spółek przejmujących zgodnie z rozdziałem przewidywanym w projekcie podziałuAktieägarna i det delade bolaget blir aktieägare i ett eller flera av de mottagande bolagen enligt fördelningen i delningsplanen
Gospodarstwa posiadające świnie hodowlane dzieli się na gospodarstwa hodowlane i gospodarstwa produkcyjneAnläggningar med avelssvin ska klassificeras antingen som avelsanläggningar eller som produktionsanläggningar
W związku z tym istnieje rosnąca potrzeba posunięcia tego typu współpracy o krok dalej, na przykład poprzez stworzenie wspólnych struktur zarządzania oraz poprzez dzielenie się zasobami w sposób bardziej efektywnyDärför finns det en ökande efterfrågan på att gå ett steg längre med denna typ av samarbete, t.ex. genom att bygga upp gemensamma styrstrukturer eller dela mer effektivt på resurserna
Okres zawierania wiążącej umowy dzieli się dalej na pierwszy okres, w którym strony mogą poszukać odpowiedniego nabywcy (okres zbycia za pierwszym podejściem) oraz, w przypadku niepowodzenia, drugi okres, w którym zarządca otrzymuje pełnomocnictwo do zbycia przedsiębiorstwa bez ustalenia ceny minimalnej (okres zbycia za pośrednictwem zarządcyTidsfristen för att ingå ett bindande avtal delas i regel ytterligare upp i en första frist då parterna kan leta efter en lämplig köpare (nedan kallad den första avyttringsfristen) och, om parterna inte lyckas avyttra verksamheten, en andra frist då en avyttringsförvaltare får ett mandat att avyttra verksamheten utan något lägsta pris (nedan kallad förvaltarens avyttringsfrist
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3003 zdań frazy dzielić.Znalezione w 1,165 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.